Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.8.2021/757

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser och myndigheternas behörighet

1 §
Lagens tillämpningsområde

Regionutvecklingen stöds med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder och med nationella medel för regionutveckling som tagits in i statsbudgeten i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas på

1) stöd enligt 9 och 16 § som beviljas av nationella medel för regionutveckling,

2) stöd enligt 9, 12 och 15 § som beviljas av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027,

3) nationell medfinansiering enligt 9 § av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna under programperioden 2021–2027.

Bestämmelserna i 3 kap. tillämpas på genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027.

Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas på genomförandet av den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna under programperioden 2021–2027.

Bestämmelserna i 5 kap. tillämpas på inspektioner som gäller användningen av medel i Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna under programperioden 2021–2027.

2 §
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning

Genom denna lag kompletteras den nationella tillämpningen av följande förordningar av Europaparlamentet och rådet:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (allmänna förordningen),

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (Eruf-förordningen),

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013 (ESF-förordningen),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (FRO-förordningen),

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (Interregförordningen),

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 om inrättande av instrumentet för grannskapet utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och upphävande av beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009).

3 §
Förhållande till statsunderstödslagen

Till den del något annat inte föreskrivs i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) på stöd som avses i denna lag.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) stöd understöd som beviljats av en myndighet som avses i denna lag för en viss verksamhet eller ett visst projekt,

2) nationella medel för regionutveckling anslag för stödjande av regionutveckling och hållbar tillväxt och livskraft i regionerna som har tagits in i statsbudgeten,

3) Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, nedan Europeiskasocialfonden, och Fonden för en rättvis omställning,

4) Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027,

5) nationella teman riksomfattande mål och verksamheter som grundar sig på Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och som styrs och finansieras centraliserat och vars beredning har gjorts utifrån ministeriernas centrala strategier i samarbete med myndigheterna och andra aktörer i regionerna,

6) medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program i statsbudgeten upptagen medfinansiering som beviljats Finland i Europeiska unionens budget och motsvarande statliga finansieringsandelar från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027,

7) medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden i statsbudgeten upptagna finansieringsandelar från Europeiska regionala utvecklingsfonden som beviljats Finland i Europeiska unionens budget och motsvarande statliga finansieringsandelar från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027,

8) medel från Europeiska socialfonden i statsbudgeten upptagna finansieringsandelar från Europeiska socialfonden som beviljats Finland i Europeiska unionens budget och motsvarande statliga finansieringsandelar från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027,

9) medel från Fonden för en rättvis omställning i statsbudgeten upptagna finansieringsandelar från Europeiska unionens fond för en rättvis omställning som beviljats Finland i Europeiska unionens budget och motsvarande statliga finansieringsandelar från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027,

10) Interregprogram samarbetsprogram över Europeiska unionens inre gränser inom målet Europeiskt territoriellt samarbete,

11) Interregprogram vid de yttre gränserna samarbetsprogram över Europeiska unionens yttre gränser inom målet Europeiskt territoriellt samarbete,

12) nationell medfinansiering den statliga finansieringsandel som tagits in statsbudgeten för att stödja projekt inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna,

13) förmedlande organ en myndighet som avses i 10 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), nedan genomförandelagen,

14) samprojekt ett projekt som genomförs gemensamt av flera stödmottagare och som finansieras med nationella medel för regionutveckling och för vilket stöd på gemensam ansökan av de sökande beviljas genom ett enda beslut,

15) grupprojekt ett projekt som genomförs gemensamt av flera stödmottagare och som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och för vilket stöd på ansökan av varje sökande utifrån en gemensam projektplan beviljas genom separata beslut,

16) fortsatta åtgärder åtgärder som gäller återbetalning, återkrav, avbrytande och upphörande av utbetalning av stöd.

5 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas inom ramen för de anslag som tagits in i statsbudgeten, om

1) stödet är motiverat med hänsyn till målen för och effekterna av ett program, en plan eller ett avtal i anslutning till ett anslag som tagits in i statsbudgeten,

2) stödet har en betydande inverkan på genomförandet av den verksamhet som är föremål för användningen av stödet,

3) den verksamhet som stöds drivs i icke-vinstsyfte,

4) resultaten av den verksamhet som stöds som ett utvecklingsprojekt kan tillgodogöras allmänt, och

5) de investeringar som är föremål för stödet gynnar regionutvecklingen i större utsträckning än endast en aktör.

Ett samprojekt eller grupprojekt bedöms som en helhet.

Närmare bestämmelser om de allmänna villkoren för beviljande av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Undantag som gäller verksamhet som stöds som utvecklingsprojekt och investeringsprojekt

Om enheter som bedriver ekonomisk verksamhet och som drar nytta av projektåtgärderna deltar, tillämpas inte kravet på icke-vinstsyfte enligt 5 § 1 mom. 3 punkten och kravet på allmänt tillgodogörande av utvecklingsprojektets resultat enligt 5 § 1 mom. 4 punkten på deras verksamhet till den del stödet i form av stöd av mindre betydelse enligt stödbeslutet riktas till enheter som bedriver ekonomisk verksamhet och är sådant stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen).

7 §
Villkor som gäller stödmottagare

Stöd kan beviljas offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer. Om det är fråga om ett samprojekt eller ett grupprojekt, ska samtliga sökande uppfylla de villkor som ställs på stödmottagaren.

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet och tillräckliga förutsättningar att sörja för verksamhetens kontinuitet efter det att projektet avslutats, om det inte på grund av verksamhetens natur är onödigt att sörja för kontinuiteten.

Närmare bestämmelser om villkoren för stödmottagare får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Hinder för beviljande av stöd

Stöd beviljas inte om den som ansöker om stöd på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller har väsentliga betalningsstörningar, om inte den finansierande myndigheten av särskilda skäl anser det ändamålsenligt att bevilja stöd.

Stöd beviljas inte som allmänt verksamhetsstöd.

Sådant statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beviljas inte som stöd enligt denna lag. Vid tillämpningen av denna lag betraktas som statligt stöd inte stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen och inte heller sådant stöd för Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna som avses i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Närmare bestämmelser om hinder för beviljande av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Landskapsförbundens behörighet

Det behöriga landskapsförbundet får bevilja

1) stöd av nationella medel för regionutveckling, medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och medel från Fonden för en rättvis omställning för

a) utvecklingsprojekt som främjar utveckling, hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och investeringar som ingår i dem (regionalt utvecklingsstöd),

b) utvecklings- och investeringsprojekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde,

c) kommunala och samkommunala infrastrukturella investeringsprojekt som stöder företagens verksamhetsförutsättningar (infrastrukturellt investeringsstöd),

2) nationell medfinansiering av projekt inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Landskapsförbundet är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen i ärenden som gäller stöd som förbundet har beviljat.

Det behöriga landskapsförbundet får bevilja regionalt utvecklingsstöd samt nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna också för projekt som förbundet själv genomför. Landskapsförbundet ska administrativt skilja uppgifterna som finansierande myndighet från de uppgifter som gäller att söka och ta emot stöd i anknytning till projekt som förbundet självt genomför. Denna lag och de förordningar som utfärdas av statsrådet med stöd av denna lag tillämpas också på projekt som landskapsförbundet självt genomför.

Bestämmelser om beviljande av stöd och stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Landskapsförbundens prövningsrätt i vissa fall

Innan ett i 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b avsett stöd beviljas ska landskapsförbundet begära utlåtande av undervisnings- och kulturministeriet om till ministeriets ansvarsområde hörande

1) projekt som gäller ändringar i högskolenätet,

2) nationellt betydelsefulla investeringsprojekt som kan ha väsentlig inverkan på statsbudgeten,

3) andra ekonomiskt eller nationellt sett viktigaste projekt,

4) projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling och som gäller inledande av utbildning som leder till högskoleexamen.

Undervisnings- och kulturministeriet ger ett för landskapsförbundet bindande utlåtande om lagenligheten av projekt som avses i 1 mom. samt om ett projekt är förenligt med målsättningen för undervisnings- och kulturministeriets högskole- och forskningspolitik eller yrkesutbildning.

Landskapsförbundet ska av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd som är avsedda för genomförande av hållbar stadsutveckling i enlighet med förslaget från den ledningsgrupp för städerna som avses i 30 § 1 mom. i genomförandelagen, om beviljandet av stödet är förenligt med lag, Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program samt den utvecklingsplan som avses i det momentet.

Närmare bestämmelser om det utlåtandeförfarande som ska tillämpas på projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Koncentrering av landskapsförbundens uppgifter

Bestämmelser om koncentrering av landskapsförbundens i 9 § avsedda uppgifter finns i 10, 18 och 37 § i genomförandelagen.

12 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får bevilja stöd

1) av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och medel från Fonden för en rättvis omställning

a) till utvecklings- och investeringsprojekt i anslutning till begränsning av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen samt i anslutning till miljön och naturresurserna,

b) till utvecklings- och investeringsprojekt i anslutning till trafik och infrastruktur,

2) av medel från Europeiska socialfonden och medel från Fonden för en rättvis omställning till utvecklingsprojekt i anslutning till stödjande av sysselsättning, kompetens och social delaktighet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen i ärenden som gäller de stöd som centralen har beviljat.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får bevilja stöd också för sådana projekt som centralen själv genomför och som avses i denna paragraf. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska administrativt skilja uppgifterna som finansierande myndighet från de uppgifter som gäller att söka och ta emot stöd i anknytning till projekt som centralen själv genomför. Denna lag och de förordningar som utfärdas av statsrådet med stöd av denna lag tillämpas också på projekt som närings-, trafik- och miljöcentralen själv genomför.

Bestämmelser om beviljande av stöd och stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas prövningsrätt i vissa fall

Innan ett i 12 § 1 mom. 2 punkten avsett stöd beviljas ska närings-, trafik- och miljöcentralen begära utlåtande av undervisnings- och kulturministeriet om projekt som hör till ministeriets ansvarsområde och som gäller

1) inledande av utbildning som leder till högskoleexamen,

2) ändringar i högskolenätet.

Undervisnings- och kulturministeriet ger ett för närings-, trafik- och miljöcentralen bindande utlåtande om lagenligheten av projekt som avses i 1 mom. samt om ett projekt är förenligt med målsättningen för undervisnings- och kulturministeriets högskole- och forskningspolitik.

Närmare bestämmelser om det utlåtandeförfarande som ska tillämpas på projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Projekt inom riksomfattande teman för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

I statsbudgeten anvisas en del av medlen från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program separat till riksomfattande teman.

Bestämmelser om de närings-, trafik- och miljöcentraler och landskapsförbund som är förmedlande organ i fråga om projekt som hör till riksomfattande teman utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om riksomfattande teman finns i genomförandelagen.

15 §
Livsmedelsverkets behörighet

Livsmedelsverket får bevilja stöd av medel från Europeiska socialfonden för projekt som gäller materiellt stöd till dem som har det sämst ställt. Livsmedelsverket kan också bevilja stöd för sådana projekt som avses i denna paragraf och som verket själv genomför. Livsmedelsverket ska administrativt skilja uppgifterna som finansierande myndighet från de uppgifter som gäller att söka och ta emot stöd i anknytning till projekt som verket självt genomför. Denna lag och de förordningar som utfärdas av statsrådet med stöd av denna lag tillämpas också på projekt som Livsmedelsverket självt genomför.

Livsmedelsverket är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen i ärenden som gäller de stöd som verket har beviljat.

Bestämmelser om det stöd som ska beviljas och stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Arbets- och näringsministeriets behörighet att bevilja stöd

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja stöd av nationella medel för regionutveckling för

1) verksamhet av riksomfattande betydelse i anslutning till regionutveckling,

2) verksamhet vars tillgodogörande inom fler än en region kräver att ministeriet fattar beslut,

3) avtalsbaserat samarbete,

4) skäliga konsumtionsutgifter som behövs för förvaltningen av det nationella anslaget för regionutveckling.

Arbets- och näringsministeriet får bevilja stöd också för projekt som ministeriet självt genomför och som avses i denna paragraf. Ministeriet ska administrativt skilja uppgifterna som finansierande myndighet från de uppgifter som gäller att söka och ta emot stöd i anknytning till projekt som ministeriet självt genomför. Denna lag och de förordningar som utfärdas av statsrådet med stöd av denna lag tillämpas också på projekt som ministeriet självt genomför.

Arbets- och näringsministeriet är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen i ärenden som gäller stöd som ministeriet har beviljat.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets övriga behörighet i fråga om regionutveckling och genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik finns i genomförandelagen.

Bestämmelser om beviljande av stöd och stödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Stödbelopp och godtagbara kostnader

Ett stöd som avses i denna lag får inte täcka det fulla beloppet av kostnaderna för ett projekt, om det inte finns särskilda skäl till det.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på sådana projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt som avses i 15 §.

Som ett projekts godtagbara kostnader betraktas faktiska, behövliga och till beloppet skäliga kostnader eller kostnader enligt en kostnadsmodell eller en finansieringsform som föreskrivits genom förordning av statsrådet, med avdrag för de inkomster som projektet genererat och de inkomster som fåtts senast fram till inlämnandet av den sista ansökan om utbetalning.

Närmare bestämmelser om stödets maximibelopp och godtagbara kostnader samt bestämmelser om kostnadsmodeller och finansieringsformer får utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Stödsökandens självfinansieringsandel

Den som ansöker om stöd ska genom egen finansiering delta i de kostnader som orsakas av projektet, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta. Självfinansieringsandelen får helt eller delvis ersättas med annan finansiering.

I fråga om projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling kan i stället för självfinansiering eller en annan finansieringsandel enligt 1 mom. godkännas en för projektet behövlig och verifierbar arbetsinsats, produktionsinsats, nyttighet eller någon annan motsvarande insats som fås gratis.

Närmare bestämmelser om godtagbara insatser som fås gratis i stället för självfinansiering eller en extern finansieringsandel som ersätter självfinansiering i projekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Stödförfarandet

19 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras innan ett projekt inleds.

Till stödansökan ska fogas

1) en redogörelse för sådant stöd av mindre betydelse som sökanden redan fått och att det totala beloppet av stöd som sökanden fått inte överstiger maximibeloppet för stöd enligt lagstiftningen om stöd av mindre betydelse, om stöd söks som stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen,

2) en redogörelse för de stödåtgärder som riktas till enheter som bedriver ekonomisk verksamhet och är nyttohavare för bedömningen av stöd av mindre betydelse, om sådana enheter deltar i projektet,

3) en uppskattning av de inkomster som projektet genererar under sin genomförandettid, om inte något annat följer av lagstiftningen om stöd av mindre betydelse eller om statligt stöd.

Stöd som beviljas av nationella medel för regionutveckling samt nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna söks elektroniskt i det system som är avsett för ändamålet eller skriftligen på en blankett som fastställts av den behöriga myndigheten. Ansökan ska undertecknas.

Stöd för projekt som avses i 9, 12 och 15 § och som finansieras genom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program söks elektroniskt på det sätt som föreskrivs i 51 och 52 §.

Om det för uppföljningen av stöd av mindre betydelse har inrättats en nationell informationsresurs med fullständiga uppgifter om alla stöd av mindre betydelse som beviljats av myndigheterna, tillämpas 2 mom. 1 punkten inte efter det att uppgifterna i informationsresursen omfattar tre skatteår.

Närmare bestämmelser om ansökan om stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Avtal om samprojekt som finansieras med nationella medel för regionutveckling

Stödmottagarna i ett samprojekt ska ingå ett avtal om genomförandet av projektet där det anges

1) de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för stödmottagarna i samprojektet,

2) den stödmottagare som är huvudgenomförare för samprojektet och ansvarar för samordningen av samprojektet och kontakterna med den behöriga myndigheten.

I ett samprojekt ansvarar samtliga stödmottagare solidariskt för genomförandet av projektet.

Bestämmelser om avtal om grupprojekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program finns i 40 §.

Närmare bestämmelser om samprojekt och det förfarande som ska iakttas i dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Stödbeslut

I stödbeslutet godkänns projektplanen och projekttiden för det projekt som ska stödjas.

Av stödbeslutet ska framgå följande villkor:

1) stödmottagarens skyldighet att bevara projektmaterialet och bevaringstiden för materialet,

2) allmänt tillgodogörande och publicering av resultaten av den verksamhet som stöds som utvecklingsprojekt,

3) användningstiden för den i 24 § avsedda egendom som är föremål för stöd som har beviljats för investeringar,

4) om en styrgrupp enligt 26 § och de ärenden som ska behandlas i den, om det i projektet förutsätts att en styrgrupp tillsätts,

5) om revision, om det förutsätts i projektet,

6) om utbetalning av stöd i förskott innan kostnaderna uppkommer, om förskottsbetalning är motiverad med tanke på genomförandet av projektet på det sätt som avses i 29 §.

Närmare bestämmelser om stödbeslutet och villkor som ska anges i det får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Ändringsansökan

Om projektet eller en del av det inte kan genomföras i enlighet med stödbeslutet och den till beslutet fogade projektplanen, ska stödmottagaren göra en ansökan om ändring av beslutet.

I samprojekt och grupprojekt ska stödmottagarna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. göra en ansökan om ändring av stödbeslutet, om en stödmottagare inte längre uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av stöd eller om det är behövligt att i projekthelheten lägga till eller ta bort en eller flera stödmottagare.

Närmare bestämmelser om ändringsansökan och förutsättningarna för att göra ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Ändringsbeslut

Beslut om ändring av ett stödbeslut fattas av den finansierande myndigheten.

Den finansierande myndigheten kan godkänna att genomförandet av ett samprojekt eller grupprojekt fortsätter på en i 22 § 2 mom. avsedd ansökan av stödmottagarna i samprojektet eller grupprojektet, om den ändrade projekthelheten dock fortfarande uppfyller målen för den ursprungliga projekthelheten och de villkor som ställts för den.

Kostnader som härrör från det ändrade projektet kan godkännas tidigast från det att ändringsansökan har blivit anhängig.

Närmare bestämmelser om ändringsbeslut, förutsättningarna för beviljande av ändringsbeslut och de villkor som ska anges i beslutet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Användning av egendom som är föremål för stöd

Stödmottagaren ska använda den egendom som är föremål för stöd som har beviljats för investeringar som ingår i projekt som avses i 9 § 1 mom. och i 12 § 1 mom. 1 punkten för det användningsändamål som anges i stödbeslutet i minst fem år från den dag då det sista beslutet om utbetalning för projektet fattades. Den finansierande myndigheten får av särskilda skäl i stödbeslutet bestämma en längre användningstid för egendomen, som får vara högst tio år från den dag då det sista beslutet om utbetalning för projektet fattades.

25 §
Vissa skyldigheter för stödmottagare

Bestämmelser om upphandlande enheter och deras skyldighet att konkurrensutsätta sin upphandling och sina koncessioner finns i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Stödmottagaren ska för uppföljningen lägga fram en redogörelse för genomförandet av projektet för den behöriga myndigheten i enlighet med villkoren i stödbeslutet.

Stödmottagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övriga handlingar som anknyter till projektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera användningen av stödet. På förvaringen av bokföringsmaterialet i anslutning till projektet tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen (1336/1997).

Stödmottagaren ska utan ersättning ge den aktör som gör en inspektion av användningen av stödet alla uppgifter, redogörelser och handlingar, tillträde till informationssystem, alla upptagningar och annat material som behövs för inspektionen samt även i övrigt bistå vid den.

Bestämmelser om skyldigheterna för stödmottagare och närmare bestämmelser om den redogörelse för uppföljningen som avses i 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Styrgrupper för projekt

För styrningen och uppföljningen av ett projekt kan en styrgrupp tillsättas, om det är motiverat med beaktande av projektets omfattning, innehåll och verkningar eller annars ändamålsenligt med tanke på genomförandet av projektet.

Beslut om tillsättande av en styrgrupp fattas av den finansierande myndigheten i stödbeslutet. Den finansierande myndigheten utser sin företrädare som sakkunnig i styrgruppen.

Medlemmarna i styrgruppen och de permanenta sakkunniga utses av stödmottagaren, med undantag av den företrädare för den finansierande myndigheten som avses i 2 mom.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av en styrgrupp och om det förfarande som ska iakttas vid tillsättandet samt bestämmelser om styrgruppens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd ska ansökas elektroniskt hos den behöriga myndigheten i det system som är avsett för ändamålet eller skriftligen på en blankett för ansökan om utbetalning som fastställts av den behöriga myndigheten. Ansökan ska undertecknas.

Om stöd för kostnader som föranleds av en anskaffning har beviljats enligt godtagbara faktiska kostnader, ska stödmottagaren vid ansökan om utbetalning av stödet på begäran lägga fram en utredning om genomförandet av anskaffningen.

Stödmottagaren ska i ansökan om utbetalning av stöd uppge de inkomster som projektet genererar under genomförandettiden, om inte något annat följer av lagstiftningen om stöd av mindre betydelse eller om statligt stöd.

Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning och det förfarande som ska iakttas vid ansökan samt bestämmelser om tidsfristen för ansökan får till den del det inte är fråga om den tidsfrist som avses i 28 § utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Tidsfrist för ansökan om utbetalning av den sista stödposten

Stödmottagaren ska ansöka om utbetalning av den sista stödposten inom fyra månader från det att projektet avslutats. Den behöriga myndighetens skyldighet att betala ut den sista stödposten upphör om stödmottagaren inte har iakttagit tidsfristen.

Den behöriga myndigheten kan besluta att stödet betalas ut på ansökan som gjorts efter den tidsfrist som anges i 1 mom., om stödmottagaren har lagt fram vägande skäl för att ansökan fördröjts. Stödmottagaren ska meddela om vägande skäl innan den tidsfrist som anges i det momentet löper ut.

Den behöriga myndigheten kan också besluta att stödet betalas ut på ansökan som gjorts efter den tidsfrist som anges i 1 mom., om stödmottagaren har meddelat om ett oöverstigligt hinder eller någon annan exceptionell omständighet som gäller stödmottagaren själv. Stödmottagaren ska underrätta den behöriga myndigheten om ett oöverstigligt hinder eller någon annan exceptionell omständighet inom 15 vardagar efter att det blev möjligt att lämna meddelandet.

29  §
Betalning av stöd och förskott på stöd

Stöd ska betalas ut utan ogrundat dröjsmål.

Den första stödposten kan betalas i förskott innan kostnaderna uppkommer, om det är motiverat med hänsyn till genomförandet av projektet. Till ett offentligrättsligt samfund betalas dock inte förskott, om det inte finns särskilda skäl till det.

Närmare bestämmelser om utbetalning av stöd och om förfarandet vid utbetalning får utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om kvittning av förskott och om förskottets maximibelopp får också utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Hinder för utbetalning av stöd

Stöd betalas inte ut, om

1) stödmottagaren inte har verifierat resultaten eller avkastningen av eller åtgärderna för ett projekt som för uppnående av verksamhetens resultat eller avkastning eller för genomförande av vissa åtgärder har beviljats stöd i form av engångsersättning eller utifrån någon annan kostnadsmodell eller finansieringsform som baserar sig på resultat eller avkastning,

2) stödmottagaren inte har lagt fram den godtagbara utredning som behövs för utbetalningen av stödet i ansökan om utbetalning eller inom en skälig tid som den behöriga myndigheten har fastställt i sin begäran om komplettering.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på utbetalningen av den stödandel som hindren gäller.

31 §
Avbrytande av utbetalning

Utbetalningen av stöd kan avbrytas om det finns grundad anledning att misstänka att stödmottagaren inte handlar på det sätt som avses i 24 §. I övrigt föreskrivs om avbrytande av utbetalning i 19 § i statsunderstödslagen.

32 §
Återbetalning av stöd

Bestämmelser om återbetalning av stöd finns i 20 § i statsunderstödslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i den paragrafen behöver stödet eller en del av det dock inte betalas tillbaka, om det belopp som ska betalas tillbaka är högst 250 euro.

33 §
Skyldighet att upphöra med utbetalningen av stöd och att återkräva stöd

Utöver vad som föreskrivs i 21 § i statsunderstödslagen ska den behöriga myndigheten genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stöd ska upphöra och att stöd eller stödandelar som redan utbetalats ska återkrävas, om

1) det efter det att stödet beviljats har visat sig att villkoren för beviljande av stöd inte uppfylls,

2) stödmottagaren har vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalning, övervakning eller inspektion av stödet eller att annars bistå vid en inspektion,

3) stödmottagaren under den användningstid som anges i 24 § har upphört med eller väsentligt inskränkt den verksamhet som är föremål för stöd som har beviljats för investeringar eller med ägande- eller besittningsrätt överlåtit egendom som är föremål för stöd som har beviljats för investeringar,

4) stödmottagaren under den användningstid som anges i 24 § för den egendom som är föremål för stöd som beviljats för investeringar har försatts i konkurs och ett sådant gäldenärsbrott som avses i 39 kap. i strafflagen (39/1889) har begåtts i stödmottagarens verksamhet,

5) stödmottagaren i övrigt väsentligen har brutit mot bestämmelserna om användning av stöd eller villkoren i stödbeslutet.

Den behöriga myndigheten ska genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra och att redan utbetalat stöd eller en del av det ska återkrävas också om ägandeförhållandena för den egendom som varit föremål för stöd som beviljats för investeringar i form av infrastrukturellt investeringsstöd enligt 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkt c under den användningstid som anges i 24 § har förändrats väsentligt och förändringen utan grund gynnar ett visst företag eller ett offentligt samfund eller om det sker en betydande förändring som inverkar på projektets natur, ursprungliga mål eller förutsättningarna för genomförandet.

Den behöriga myndigheten ska genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra och att redan utbetalat stöd eller en del av det ska återkrävas också om den egendom som är föremål för stöd som beviljats för investeringen har förstörts, skadats, stulits eller försvunnit inom den användningstid som anges i 24 § och stödmottagaren inte inom skälig tid i stället har skaffat egendom som till pris och kvalitet motsvarar egendomen.

Om det belopp som ska återkrävas är högst 250 euro, behöver det inte återkrävas.

34 §
Upphörande av utbetalning och återkrav av stöd enligt prövning

Med avvikelse från 22 § 1 mom. 6 punkten i statsunderstödslagen kan den behöriga myndigheten genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra samt att redan utbetalt stöd eller en del av det alltid ska återkrävas i de situationer som avses i den bestämmelsen.

Utöver vad som föreskrivs i 22 § i statsunderstödslagen kan den behöriga myndigheten genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra samt att redan utbetalt stöd eller en del av det ska återkrävas också om stödmottagaren har underlåtit att på det sätt som förutsätts i stödbeslutet för uppföljningen lägga fram en redogörelse för genomförandet av projektet.

Den behöriga myndigheten kan genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra samt att redan utbetalt stöd eller en del av det ska återkrävas också om stödmottagaren de facto har förfarit på ett sätt som kan jämställas med de omständigheter som avses i 22 § i statsunderstödslagen eller 33 § i denna lag genom att ge en omständighet som hänför sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av stödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

Om det belopp som ska återkrävas är högst 250 euro, behöver det inte återkrävas.

35 §
Tidsfrist för återkrav

Med avvikelse från 28 § 1 mom. i statsunderstödslagen ska den behöriga myndigheten alltid fatta ett beslut som avses i 31, 33 och 34 § i denna lag utan dröjsmål, när den har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av stödet får avbrytas eller upphöra eller stöd återkrävas.

Åtgärder för återkrav av stöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas efter att tio år har förflutit från den dag då det sista beslutet om utbetalning för projektet fattades. Om den egendom som är föremål för det stöd som återkrävs omfattas av användningstiden enligt 24 §, räknas fristen på tio år från utgången av denna tid.

Ett beslut kan fattas även efter den frist som anges i 2 mom., om det förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

36 §
Kvittning

Med avvikelse från 30 § i statsunderstödslagen får den behöriga myndigheten genom sitt beslut bestämma att ett stödbelopp med ränta som ska återbetalas eller återkrävas ska tas ut så att den behöriga myndigheten drar av det från stöd som senare ska betalas för samma projekt. En förutsättning för kvittning är att beslutet om återkrav har vunnit laga kraft.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid kvittning av stödbelopp som ska återbetalas eller återkrävas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Särskilda bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

37 §
Särskilda hinder för beviljande av stöd inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 8 § föreskrivs om hinder för beviljande av stöd enligt denna lag beviljas inte stöd av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program, om projektet eller stödmottagaren inte uppfyller de tillämpliga allmänna urvalskriterier som avses i artikel 73 i den allmänna förordningen vilka godkänts av övervakningskommittén och fastställts av den förvaltande myndigheten.

38 §
Offentliggörande av utlysning av stöd och ansökningstid inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 19 § föreskrivs om ansökan om stöd som beviljas med stöd av denna lag tillämpas följande på alla stöd som beviljas av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program:

1) utlysningen av stöd ska offentliggöras i ändamålsenlig omfattning så att den på ett jämlikt sätt är tillgänglig för sökandena,

2) i utlysningen av stöd ska ansökningstiden för stödet anges eller, om stöd kan sökas kontinuerligt, ska detta framgå av utlysningen,

3) i utlysningen av stöd ska tydligt beskrivas urvalsförfarandet och urvalskriterierna för projekten samt de huvudsakliga förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

Närmare bestämmelser om utlysningen av stöd samt bestämmelser om urvalskriterierna och ansöknings- och urvalsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Beslut om beviljande av stöd av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 21 § föreskrivs om stödbeslut som fattas med stöd av denna lag ska i beslut som gäller stöd som beviljas av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program tas in villkor om

1) stödmottagarens skyldigheter i fråga om information och kommunikation om projektet i enlighet med artiklarna 47 och 50 i den allmänna förordningen,

2) skyldigheten på grundval av artikel 65 i den allmänna förordningen att åtgärderna ska vara bestående, om projektet inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.

Närmare bestämmelser om stödbeslutet och villkor som ska anges i det får utfärdas genom förordning av statsrådet.

40 §
Avtal om grupprojekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Stödmottagarna i ett grupprojekt ska ingå ett avtal om genomförande av projektet där det anges

1) de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för stödmottagarna i grupprojektet,

2) den stödmottagare som är huvudgenomförare för grupprojektet och ansvarar för samordningen av grupprojektet.

Alla stödmottagare i ett grupprojekt ansvarar tillsammans för genomförandet av grupprojektet utifrån en gemensam projektplan. I ett grupprojekt ansvarar varje stödmottagare för återbetalningen av stöd enligt 32–34 § dock endast i fråga om sitt eget projekt.

Närmare bestämmelser om grupprojekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och det förfarande som ska iakttas i dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 §
Beviljande av stöd för grupprojekt av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program kan stöd beviljas för grupprojekt som genomförs av flera sökande.

Det förmedlande organet fattar separata beslut om varje ansökan som ingår i helheten för grupprojektet.

Närmare bestämmelser om beviljande av stöd för grupprojekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program får utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 §
Påföljder för försummelse av kommunikationsskyldigheterna enligt Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Om stödmottagaren inte fullgör sina i artiklarna 47 och 50 i den allmänna förordningen föreskrivna skyldigheter i fråga om information och kommunikation i enlighet med stödbeslutet ska det förmedlande organet i beslutet om utbetalning av stöd bestämma att det stöd som betalas till projektet ska minskas i proportion till överträdelsen av skyldigheterna enligt artikel 50.3 i den förordningen eller bestämma att motsvarande redan utbetalda andel av stödet ska återkrävas.

43 §
Särskilda bestämmelser om varaktigheten av projekt som inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 24 § föreskrivs om användningstiden för egendom som är föremål för stöd som beviljats för investeringar och i 33 § om upphörande av utbetalning och återkrav av stöd, tillämpas denna paragraf på projekt som inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar och som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och på stödmottagarna i dem.

Den verksamhet som avses i 1 mom. ska vara varaktig på det sätt som avses i artikel 65 i den allmänna förordningen i minst fem år från den dag då det sista beslutet om utbetalning av stöd fattades, om inte något annat föreskrivs om tidsfristen för varaktighet i lagstiftningen om statligt stöd.

Det förmedlande organet ska genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra och att redan utbetalt stöd ska återkrävas, om det före utgången av tidsfristen enligt 2 mom. i den verksamhet som stöds som ett projekt som inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar sker följande:

1) produktionsverksamheten läggs ned eller flyttas utanför det storområde som avses i artikel 65 i den allmänna förordningen och inom vilket projektet har fått stöd,

2) en förändring i ägandeförhållandena till infrastrukturen som utan grund gynnar ett visst företag eller ett offentligt samfund,

3) en betydande förändring som inverkar på verksamhetens natur, mål eller förutsättningarna för genomförandet på ett sådant sätt att verksamhetens ursprungliga mål äventyras.

Det förmedlande organet ska återkräva ett belopp som betalats utan grund i proportion till den tidsperiod under vilken stödmottagaren inte har iakttagit bestämmelserna om varaktighet. Om det är fråga om sådant återkrav som avses i 33 § 1 mom. 4 punkten, ska det förmedlande organet dock återkräva det stöd som betalats för en investering i infrastruktur eller produktiva investeringar till fullt belopp.

Denna paragraf tillämpas inte, om nedläggningen av produktionsverksamheten beror på en sådan konkurs där det i stödmottagarens verksamhet inte har begåtts något sådant gäldenärsbrott som avses i 39 kap. i strafflagen.

44 §
Jämkning av ränta på belopp som återkrävs av stöd som beviljats av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Det förmedlande organet får avstå från att helt eller delvis ta ut räntan på ett stödbelopp som beviljats av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och som har betalats felaktigt eller utan grund, om det med beaktande av stödmottagarens omständigheter eller verksamhet som helhet betraktat vore oskäligt att ta ut det fulla räntebeloppet.

Det belopp som ska återkrävas kan inte jämkas.

45 §
Tidsfrist för återkrav av stöd som beviljats av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 35 § föreskrivs om tidsfristen för återkrav av stöd som beviljats med stöd av denna lag kan beslut om återkrav av stöd som beviljats av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program fattas även efter tidsfristen, om det förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Den tidsfrist som föreskrivs i den paragrafen tillämpas inte på återkrav av stöd om ett rättsligt förfarande pågår eller om bedrägeri misstänks i ett projekt.

46 §
Stödmottagarens skyldighet att bevara material i projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Utöver vad som i 25 § 3 mom. föreskrivs om stödmottagarens skyldighet att i ett projekt som finansieras med stöd av denna lag bevara material, ska stödmottagaren i ett projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program bevara bokföringsmaterialet och det övriga projektmaterialet i minst fem år räknat från ingången av det år som följer på året då den sista betalningsposten för projektet betalades till stödmottagaren, om inte en längre bevaringstid krävs enligt den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning om stöd av mindre betydelse eller statligt stöd.

Det förmedlande organet får genom en skriftlig anmälan till stödmottagaren förlänga den bevaringstid som avses i 1 mom. Bestämmelser om förlängning av bevaringstiden finns i artikel 82.2 i den allmänna förordningen.

47 §
Inspektion av användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Den förvaltande myndigheten har på grundval av artiklarna 72 och 74 i den allmänna förordningen rätt att i anslutning till användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program göra inspektioner av förmedlande organ och stödmottagare.

Revisionsmyndigheten har på grundval av artiklarna 77–81 i den allmänna förordningen rätt att i anslutning till användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program göra revisioner av den förvaltande myndigheten, bokföringsfunktionen, förmedlande organ och stödmottagare.

Den myndighet som sköter bokföringsfunktionen har på grundval av artiklarna 76 och 98 i den allmänna förordningen rätt att i anslutning till användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program göra inspektioner av den förvaltande myndigheten och förmedlande organ.

Det förmedlande organet har på grundval av artikel 74.1 a i den allmänna förordningen rätt att i anslutning till användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program göra inspektioner av stödmottagare. Bestämmelser om inspektioner som det förmedlande organet gör i egenskap av statsbidragsmyndighet finns i 16–18 § i statsunderstödslagen.

Inspektionsrätten för de myndigheter som avses i 1, 2 och 4 mom. gäller enskilda projekt när ett projekt och dess finansiering granskas i sin helhet. Dessutom har den förvaltande myndigheten, revisionsmyndigheten och Livsmedelsverket rätt att göra sådana granskningar av projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt som avses i artikel 24 i ESF-förordningen vilka kan omfatta alla faser i genomförandet av projekten och alla nivåer i distributionskedjorna för materiellt stöd.

48 §
Inspektionsbefogenheter avseende användningen av medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Den förvaltande myndigheten, revisionsmyndigheten och den myndighet som sköter bokföringsfunktionen får själv göra en sådan inspektion som avses i 47 § eller bemyndiga en annan myndighet som gör inspektioner eller en revisor att för dess räkning göra inspektionen. Revisorn ska vara en sådan revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (1141/2015) eller i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). En bemyndigad revisionssammanslutning ska utse en huvudansvarig revisor för inspektionen.

En utomstående expert kan på begäran av en myndighet som avses i 47 § bistå vid inspektionen.

På revisorer och utomstående experter tillämpas 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994) samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

49 §
Behörighet för den som utför inspektion av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

För att en inspektion enligt 47 § ska kunna göras på behörigt sätt har den förvaltande myndigheten, revisionsmyndigheten och av dessa i 48 § avsedda bemyndigade myndigheter och revisorer rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är av betydelse med tanke på användningen av stödet. Inspektioner får dock inte göras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Den som gör inspektionen har rätt att granska alla uppgifter, redogörelser, handlingar, informationssystem, upptagningar, annat material och omständigheter som behövs för inspektionen. Den som gör inspektionen har rätt att omhänderta det ovan avsedda materialet, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. De handlingar och annat material som omhändertagits ska utan dröjsmål returneras när handlingarna och materialet inte längre behövs för inspektionen.

Den som gör inspektionen har rätt att få handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid inspektionen.

På inspektioner tillämpas dessutom 39 § i förvaltningslagen.

50 §
Informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

De myndigheter som avses i denna lag förvaltar projekt- och stödärenden som gäller Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program i ett informationssystem. Informationssystemet är ett sådant elektroniskt system som avses i artikel 69 i den allmänna förordningen. Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för informationssystemet. Ministeriet svarar för informationssystemet enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

I informationssystemet lagras de uppgifter om ansökan, beviljande, utbetalning, uppföljning, fortsatta åtgärder samt övervakning i fråga om stöd som behövs för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag och i genomförandelagen. Arbets- och näringsministeriet svarar för arkiveringen av datamaterialet i informationssystemet.

I informationssystemet lagras de personuppgifter som avses i 56 § 1 mom. för personer som deltar i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning.

51 §
Digitalt stödförfarande för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Följande handlingar som gäller dem som ansöker om stöd och stödmottagare inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program ska bildas, förmedlas, registreras och förvaras i det informationssystem som avses i 50 §:

1) stödansökan och ändringsansökan,

2) stödbeslut och ändringsbeslut,

3) ansökan om utbetalning av stöd,

4) beslut om utbetalning av stöd,

5) uppföljnings- och slutrapporter om projektet,

6) omprövningsbegäran,

7) beslut med anledning av omprövningsbegäran,

8) beslut om återbetalning av stöd, återkrav av stöd och andra fortsatta åtgärder.

Bestämmelser om undertecknande av beslut finns i 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och om delgivning av beslut i 19 § i den lagen.

Närmare bestämmelser om de handlingar som ska bildas, förmedlas, registreras och förvaras i det informationssystem som avses i 50 § får utfärdas genom förordning av statsrådet.

52 §
Stark autentisering vid användning av informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Varje användare av det informationssystem som avses i 50 § ska identifiera sig med hjälp av stark autentisering. Bestämmelser om stark autentisering finns i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Offentliga uppgifter som avses i 54 § 2 mom. får dock granskas utan stark autentisering.

53 §
Tillgång till och lämnande av uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt i informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Om uppgifter överförs med hjälp av ett tekniskt gränssnitt från ett annat system till det informationssystem som avses i 50 §, ska ägaren till systemet i fråga (anslutet system) iaktta de innehållsmässiga kraven och informationsstyrningsplanen för informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program på det sätt som den förvaltande myndigheten förutsätter. Ägaren till det anslutna systemet ska för den förvaltande myndigheten, den myndighet som sköter bokföringsfunktionen och revisionsmyndigheten samt för en bemyndigad myndighet eller revisor som avses i 48 § öppna ett tekniskt gränssnitt för åtkomst till sådana uppgifter i det anslutna systemet som dessa myndigheter med stöd av denna lag, genomförandelagen eller de förordningar som anges i 2 § har rätt till för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Ur det informationssystem som avses i 50 § får uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt lämnas ut till andra än i denna lag avsedda myndigheter, andra offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner, om dessa har lagstadgad rätt att få uppgifterna. Uppgifter ur informationssystemet får lämnas ut med tillämpning av vad som i den allmänna förordningen och i Europeiska unionens bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen föreskrivs om elektroniska system och kraven på deras innehåll.

Bestämmelser om kraven på innehållet i anslutna system får utfärdas genom förordning av statsrådet.

54 §
Offentlighet för och offentliggörande av uppgifter som lagrats i informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program

Bestämmelser om offentlighet för uppgifter som lagrats i det informationssystem som avses i 50 § finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, och bestämmelser om skyddet för de personuppgifter som lagrats i systemet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018).

Den förvaltande myndigheten ska på en sådan webbplats som avses i artikel 49.1 i den allmänna förordningen offentliggöra de uppgifter i anslutning till genomförandet av programmet som avses i artikel 42 i den förordningen och som har överförts till Europeiska kommissionen samt de uppgifter om projekt, stödmottagare, leverantörer inom offentlig upphandling och stödbelopp som avses i artikel 49.3 i den förordningen. På webbplatsen publiceras dessutom de resultat av utvecklingsprojekt enligt 5 § 1 mom. 4 punkten som kan tillgodogöras allmänt och som har planerats i stödansökan och rapporterats i slutrapporten.

55 §
Den förvaltande myndighetens och revisionsmyndighetens rätt att få personuppgifter för personer som deltar i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning

Den förvaltande myndigheten har för skötseln av sina uppgifter enligt artiklarna 42 och 72 i den allmänna förordningen och artikel 17 i ESF-förordningen och artikel 12 i FRO-förordningen för uppföljningen och utvärderingen av Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program rätt att få i 56 § 1 mom. avsedda personuppgifter för personer som deltar i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning.

Revisionsmyndigheten har rätt att granska uppgifterna i det informationssystem som avses i 50 § 3 mom. för skötseln av sina lagstadgade uppgifter enligt 47 § 2 mom.

56 §
Registrering och bevaring av personuppgifter för personer som deltar i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning

I det informationssystem som avses i 50 § registreras projektkoden för det projekt som personen deltar i och följande personuppgifter om den som ska registreras som deltagare i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning:

1) personbeteckning,

2) ålder,

3) kön,

4) namn,

5) kontaktinformation,

6) uppgift om spärrmarkering,

7) i fråga om utbildningsnivån högsta avlagda examen,

8) examen eller annan yrkeskompetens som avlagts inom projektet,

9) uppgift om huruvida personen är arbetslös, långtidsarbetslös eller i arbete, om personen är sysselsatt som företagare eller yrkesutövare, om personen deltar i utbildning, om personen har börjat söka arbete eller står personen utanför arbetslivet,

10) de datum då personen har börjat och slutat i projektet.

Identiteten för en person som ska registreras som deltagare i ett projekt ska kontrolleras.

Den personuppgiftsansvarige ska radera de uppgifter som avses i denna paragraf senast fem år efter det att Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program har avslutats. Personuppgifter får dock inte raderas, om det är nödvändigt att bevara uppgifterna för skötseln av en uppgift som grundar sig på den allmänna förordningen eller en nationell lag som kompletterar den eller för att en inspektion av en EU-institution eller någon annan lagstadgad inspektion ska kunna utföras eller om ett rättsligt förfarande pågår eller det finns skäl att misstänka bedrägeri i projektet.

57 §
Stödmottagarens skyldigheter och rätt att behandla personuppgifter i projekt inom Europeiska socialfonden och projekt inom Fonden för en rättvis omställning

Stödmottagaren får behandla en medverkande persons personuppgifter som registrerats i informationssystemet enligt 50 § om det behövs för att genomföra projektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet.

Stödmottagaren ska se till att de personer som deltar i projekt inom Europeiska socialfonden eller Fonden för en rättvis omställning anmäler sina personuppgifter enligt 56 § 1 mom. till det informationssystem som avses i 50 §. Stödmottagaren ska också på begäran av en person som deltar i ett projekt bistå personen vid lagringen av personuppgifterna enligt 56 § 1 mom. Stödmottagaren får inte för utomstående röja personuppgifter för personer som deltar i ett projekt.

58 §
Utlämnande av personuppgifter

Bestämmelser om den förvaltande myndighetens skyldighet att lämna ut statistiskt material utan personidentifieringsuppgifter till Europeiska kommissionen finns i artikel 42 i den allmänna förordningen och i artikel 17 i ESF-förordningen och i artikel 12 i FRO-förordningen.

Den förvaltande myndigheten har på grundval av artikel 17 i ESF-förordningen och i artikel 12 i FRO-förordningen rätt att lämna ut de personuppgifter för en registrerad person som avses i 56 § 1 mom. till Statistikcentralen för sammanställning av statistiskt material.

Den förvaltande myndigheten har enligt artikel 44.3 i den allmänna förordningen skyldighet att ge funktionellt oberoende experter i uppdrag att utvärdera Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program. Den förvaltande myndigheten har trots sekretessbestämmelserna för utvärdering av programmet rätt att lämna ut de personuppgifter som avses i 56 § 1 mom. för personer som är registrerade i informationssystemet och statistiskt material till de som utvärderar programmet.

Utöver vad som föreskrivs i denna paragraf får uppgifter i informationssystemet lämnas ut endast som statistiskt material utan identifieringsuppgifter för historiska forskningsändamål och statistiska ändamål.

4 kap

Särskilda bestämmelser om genomförande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

59 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver vad som föreskrivs i 5 § är en förutsättning för beviljande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna att den övervakningskommitté som avses i artikel 28 i Interregförordningen har godkänt finansieringen av projektet genom programmet på det sätt som avses i artikel 22 i den förordningen. En förutsättning för beviljande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna är också att den förvaltande myndigheten har godkänt projektet för finansiering genom programmet.

Utöver vad som föreskrivs i 7 § är en förutsättning för beviljande av nationell medfinansiering av Interregprogram att stödmottagaren inom ett Interregprogram har ett verksamhetsställe i Finland (finländsk stödmottagare). Det är möjligt att avvika från villkoret om stödmottagarens verksamhetsställe inom ett Interregprogram, om stödmottagaren är ett sådant gränsöverskridande rättssubjekt som avses i definitionen i artikel 2 i Interregförordningen.

Utöver vad som föreskrivs i 7 § ska alla som ansöker om nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna uppfylla de villkor som ställs på stödmottagaren.

Nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna kan beviljas för projekt som genomförs av en sådan småprojektfond som avses i artikel 25 i Interregförordningen endast till den slutmottagare som avses i den artikeln. På slutmottagaren i en småprojektfond tillämpas vid den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna vad som i denna lag föreskrivs om den som ansöker om stöd och stödmottagare.

60 §
Godtagbara kostnader vid nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Med avvikelse från 17 § 3 mom. är kostnaderna för den nationella medfinansieringen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna godtagbara om de är förenliga med den allmänna förordningen, Interregförordningen, Eruf-förordningen, programmet, det finansieringsavtal som avses i artikel 59 i Interregförordningen och de kompletterande reglerna för stödberättigande kostnader fastställda i ett gemensamt beslut av övervakningskommittén i enlighet med artikel 37.2 i Interregförordningen.

61 §
Ansökan om nationell medfinansiering av Interregprogram och tidsfrist för ansökan

Med avvikelse från 19 § 1 mom. kan nationell medfinansiering av Interregprogram sökas efter det att projektet har inletts.

Stödmottagaren ska ansöka om nationell medfinansiering av ett Interregprogram inom fyra månader från det att den förvaltande myndigheten beslutar om beviljande av Europeiska unionens finansieringsandel för projektet. Skyldigheten för det behöriga landskapsförbund som avses i 39 § i genomförandelagen att bevilja stöd upphör, om stödmottagaren inte har iakttagit tidsfristen.

Det behöriga landskapsförbundet kan besluta att nationell medfinansiering av ett Interregprogram beviljas på ansökan som gjorts efter den tidsfrist som anges i 2 mom., om stödmottagaren har lagt fram vägande skäl för att ansökan fördröjts. Stödmottagaren ska meddela om vägande skäl innan den tidsfrist som anges i det momentet löper ut.

Det behöriga landskapsförbundet kan också besluta att nationell medfinansiering av ett Interregprogram beviljas på ansökan som gjorts efter den tid som anges i 2 mom., om stödmottagaren har anmält ett oöverstigligt hinder eller någon annan exceptionell omständighet som gäller stödmottagaren själv. Stödmottagaren ska underrätta det behöriga landskapsförbundet om ett oöverstigligt hinder eller någon annan exceptionell omständighet inom 15 vardagar efter att det blev möjligt att lämna meddelandet.

Om det finns flera finländska stödmottagare i ett projekt inom ett Interregprogram och avsikten är att använda den nationella medfinansieringen till förmån för flera stödmottagare, ska den stödmottagare som svarar för sammanställandet av en gemensam ansökan (samordnande stödmottagare) ansöka om nationell medfinansiering av Interregprogrammet på allas vägnar.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet för nationell medfinansiering av Interregprogram får utfärdas genom förordning av statsrådet.

62 §
Avtal mellan flera stödmottagare om nationell medfinansiering av Interregprogram

I de fall som avses i 61 § 5 mom. ska stödmottagarna ingå ett avtal där det anges

1) de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för stödmottagarna,

2) en samordnande stödmottagare som ansvarar för kontakterna med det behöriga landskapsförbundet.

Stödmottagare som är parter i ett avtal om nationell medfinansiering av ett Interregprogram ansvarar solidariskt för återbetalningen av stödet i enlighet med 32–34 §.

Stödmottagarna ska ändra avtalet om en stödmottagare inte längre uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av stöd eller de särskilda villkoren för beviljande av nationell medfinansiering inom Interregprogrammet eller om det är behövligt att i avtalet lägga till eller ta bort en eller flera stödmottagare.

Närmare bestämmelser om det avtal om nationell medfinansiering av ett Interregprogram som ska ingås mellan flera stödmottagare och bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid ingåendet av avtalet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Stödbeslut och ändringsbeslut för nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver vad som föreskrivs i 21 § kan ett enda stödbeslut fattas om beviljande av nationell medfinansiering av Interregprogram i de fall som avses i 61 § 5 mom.

Utöver vad som föreskrivs i 23 §, om den förvaltande myndigheten har godkänt en ändring som gäller projektet och som inverkar på beloppet, fördelningen eller varaktigheten av den nationella medfinansieringen, ska

1) det behöriga landskapsförbundet fatta beslut om ändring av stödbeslutet om nationell medfinansiering av projektet inom Interregprogrammet,

2) den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram vid de yttre gränserna fatta beslut om ändring av stödbeslutet om nationell medfinansiering av projektet inom Interregprogrammet vid de yttre gränserna.

Med avvikelse från 23 § 3 mom. kan kostnader som föranleds av ett ändrat projekt godkännas i enlighet med den ändring som godkänts av den förvaltande myndigheten.

Närmare bestämmelser om stödbeslut för nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna och villkor som ska anges i det får utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 §
Utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram och av Interregprogram vid de yttre gränserna

På utbetalningen av den sista posten av den nationella medfinansieringen av ett Interregprogram eller av ett Interregprogram vid de yttre gränserna tillämpas inte 28 §.

En förutsättning för utbetalning av nationell medfinansiering av ett Interregprogram är att parterna i de fall som avses i 61 § 5 mom. har ingått ett sådant avtal som avses i 62 §.

65 §
Avbrytande av utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver vad som föreskrivs i 31 §, om den förvaltande myndigheten har bestämt att utbetalningen av Europeiska unionens finansieringsandel för ett projekt ska avbrytas, ska

1) det behöriga landskapsförbundet genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av den nationella medfinansieringen av projektet inom Interregprogrammet ska avbrytas,

2) den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram vid de yttre gränserna genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av den nationella medfinansieringen av projektet inom Interregprogrammet vid de yttre gränserna ska avbrytas.

66 §
Skyldighet att återkräva nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver vad som föreskrivs i 33 §, om den förvaltande myndigheten har bestämt att Europeiska unionens finansieringsandel för ett projekt ska återkrävas, ska

1) det behöriga landskapsförbundet genom sitt beslut bestämma att redan utbetald nationell medfinansiering av projektet inom Interregprogrammet ska återkrävas,

2) den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram vid de yttre gränserna genom sitt beslut bestämma att redan utbetald nationell medfinansiering av projektet inom Interregprogrammet vid de yttre gränserna ska återkrävas.

67 §
Jämkning av ränta på belopp som återkrävs av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Om det med beaktande av stödmottagarens omständigheter eller verksamhet som helhet betraktat vore oskäligt att ta ut hela räntan på ett belopp av nationell medfinansiering av ett Interregprogram eller Interregprogram vid de yttre gränserna som betalats felaktigt eller utan grund, får

1) det behöriga landskapsförbundet helt eller delvis avstå från att ta ut ränta på det belopp som ska återkrävas av den nationella medfinansieringen av Interregprogrammet,

2) den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram vid de yttre gränserna helt eller delvis avstå från att ta ut ränta på det belopp som ska återkrävas av den nationella medfinansieringen av Interregprogrammet vid de yttre gränserna.

Det belopp som ska återkrävas kan inte jämkas.

68 §
Tidsfrist för återkrav av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Utöver vad som i 35 § föreskrivs om tidsfristen för återkrav kan beslut om återkrav av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna fattas också efter tidsfristen, om det i Europeiska unionens lagstiftning förutsätts återkrav av Europeiska unionens finansieringsandel. Den tidsfrist som föreskrivs i den paragrafen tillämpas inte på återkrav av nationell medfinansiering om ett rättsligt förfarande pågår eller om bedrägeri misstänks i ett projekt.

69 §
Förvaring av material om nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Det behöriga landskapsförbundet är skyldigt att för Interregprogram och den förvaltande myndigheten för Interregprogram vid de yttre gränserna är skyldig att för Interregprogram vid de yttre gränserna förvara allt bokföringsmaterial och övrigt material som hänför sig till den nationella medfinansieringen i enlighet med villkoren i beslutet om anvisande av nationell medfinansiering så att det är möjligt att kontrollera användningen av den nationella medfinansieringen.

Utöver vad som föreskrivs i 25 § 3 mom. ska stödmottagare av nationell medfinansiering av Interregprogram eller Interregprogram vid de yttre gränserna bevara bokföringsmaterialet och det övriga projektmaterialet i minst fem år räknat från ingången av året efter det år då den sista posten av den nationella medfinansieringen betalades till stödmottagaren, om inte en längre bevaringstid krävs enligt den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning om stöd av mindre betydelse eller statligt stöd.

5 kap

Inspektion av användningen av medel inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

70 §
Granskning av förvaltningskontroller

De landskapsförbund som är kontrollanter och som avses i 37 § i genomförandelagen har rätt att göra förvaltningskontroller av stödmottagare i de Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna där förvaltningskontroller inte görs av den förvaltande myndigheten. Landskapsförbundens kontrollrätt gäller enskilda projekt när ett projekt och dess finansiering granskas i sin helhet.

Arbets- och näringsministeriet har rätt att granska den kontrollverksamhet som avses i denna paragraf och som bedrivs av de landskapsförbund som är kontrollanter.

71 §
Inspektion av användningen av medel inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Den förvaltande myndigheten har på grundval av artiklarna 72 och 74 i den allmänna förordningen och artikel 46 i Interregförordningen rätt att göra inspektioner av stödmottagare i anslutning till användningen av medel från Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Revisionsmyndigheten har på grundval av artiklarna 77–81 i den allmänna förordningen och artiklarna 48 och 49 i Interregförordningen rätt att göra revisioner av den förvaltande myndigheten, den myndighet som sköter bokföringsfunktionen och stödmottagarna i anslutning till användningen av medel från Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Den myndighet som sköter bokföringsfunktionen har på grundval av artiklarna 70 och 92 i den allmänna förordningen och artikel 47 i Interregförordningen rätt att göra inspektioner av den förvaltande myndigheten i anslutning till användningen av medel från Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Den finländska medlemmen av den revisorsgrupp som avses i 36 § i genomförandelagen har på grundval av artiklarna 48 och 49 i Interregförordningen rätt att göra inspektioner av stödmottagare i anslutning till användningen av medel från Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Inspektionsrätten för de myndigheter som avses i 1, 2 och 4 mom. gäller enskilda projekt när ett projekt och dess finansiering granskas i sin helhet.

72 §
Inspektion av användningen av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Bestämmelser om inspektioner som det behöriga landskapsförbundet i egenskap av statsbidragsmyndighet gör i anslutning till användningen av nationell medfinansiering av Interregprogram och om inspektioner som den förvaltande myndigheten för Interregprogram vid de yttre gränserna i egenskap av statsbidragsmyndighet gör i anslutning till användningen av nationell medfinansiering av Interregprogram vid de yttre gränserna finns i 16–18 § i statsunderstödslagen. Arbets- och näringsministeriet har rätt att göra inspektioner av behöriga landskapsförbund och stödmottagare i anslutning till användningen av nationell medfinansiering av Interregprogram samt av förvaltande myndigheter och stödmottagare i anslutning till användningen av nationell medfinansiering av Interregprogram vid de yttre gränserna.

Inspektionsrätten för de myndigheter som avses i denna paragraf gäller enskilda projekt när ett projekt och dess finansiering granskas i sin helhet.

73 §
Inspektionsbefogenheter avseende användningen av medel inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

De myndigheter som avses i 70–72 § får själv göra en sådan inspektion som avses i de paragraferna eller bemyndiga en annan myndighet som gör inspektioner eller en revisor att för myndighetens räkning göra inspektionen. Revisorn ska vara en sådan revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen eller i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. En bemyndigad revisionssammanslutning ska utse en huvudansvarig revisor för inspektionen.

En utomstående expert kan på begäran av en myndighet som avses i 70–72 § bistå vid inspektionen.

På revisorer och utomstående experter tillämpas 14 och 15 § i statstjänstemannalagen samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

74 §
Behörighet för den som utför inspektion av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

För att en inspektion enligt 70–72 § ska kunna göras på behörigt sätt har de myndigheter som avses i de paragraferna och av dessa i 73 § avsedda bemyndigade myndigheter och revisorer rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är av betydelse med tanke på användningen av stödet. Inspektioner får dock inte göras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Den som gör inspektionen har rätt att granska alla uppgifter, redogörelser, handlingar, informationssystem, upptagningar, annat material och omständigheter som behövs för inspektionen. Den som gör inspektionen har rätt att omhänderta det ovannämnda materialet, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. De handlingar och annat material som omhändertagits ska utan dröjsmål returneras när handlingarna och materialet inte längre behövs för inspektionen.

Den som gör inspektionen har rätt att få handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid inspektionen.

På inspektioner tillämpas dessutom 39 § i förvaltningslagen.

6 kap

Särskilda bestämmelser

75 §
Myndigheternas rätt att få och lämna ut uppgifter

Arbets- och näringsministeriet, den förvaltande myndigheten, den myndighet som sköter bokföringsfunktionen, revisionsmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få sådana uppgifter om fysiska och juridiska personer som ansöker om stöd och är stödmottagare och som gäller deras ekonomiska ställning, affärs- och yrkesverksamhet och finansiering som beviljats dem av offentliga medel och om andra förhållanden som är av betydelse med tanke på stödet och som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag och genomförandelagen samt i den allmänna förordningen och i andra förordningar som anges i 2 §. Andra myndigheter som anges i detta moment än den myndighet som sköter bokföringsfunktionen har rätt att få ovan avsedda nödvändiga uppgifter om användningen av stödet också av stödmottagare.

Arbets- och näringsministeriet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de behöriga myndigheterna få de uppgifter om förvaltning, ansökan, beviljande, utbetalning, uppföljning, fortsatta åtgärder och övervakning i fråga om nationella medel för regionutveckling samt nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som avses i genomförandelagen. Den förvaltande myndigheten, den myndighet som sköter bokföringsfunktionen och revisionsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av de förmedlande organen få ovan avsedda nödvändiga uppgifter i fråga om Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program.

De myndigheter som anges i 1 mom. har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut de nödvändiga uppgifter som avses i denna paragraf till andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag och Europeiska unionens institutioner för skötseln av deras lagstadgade uppgifter. Bestämmelser om uppgifter som ska lämnas till Europeiska unionens institutioner finns i den allmänna förordningen och i de övriga förordningar som anges i 2 §.

76 §
Undertecknande av beslut

Myndighetsbeslut som avses i denna lag ska undertecknas. Bestämmelser om elektronisk signering av beslut finns i 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

77 §
Inspektioner av användningen av nationella medel för regionutveckling

Arbets- och näringsministeriet har rätt att göra inspektioner av landskapsförbunden och stödmottagarna i anslutning till användningen av nationella medel för regionutveckling.

Bestämmelser om inspektioner som det behöriga landskapsförbundet gör i egenskap av statsbidragsmyndighet finns i 16–18 § i statsunderstödslagen.

Inspektionsrätten för de myndigheter som avses i denna paragraf gäller enskilda projekt när ett projekt och dess finansiering granskas i sin helhet.

78 §
Inspektionsbefogenheter avseende användningen av nationella medel för regionutveckling

Arbets- och näringsministeriet får själv göra en inspektion som avses i 77 § eller bemyndiga en annan myndighet som gör inspektioner eller en revisor att för dess räkning göra inspektionen. Revisorn ska vara en sådan revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen eller i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. En bemyndigad revisionssammanslutning ska utse en huvudansvarig revisor för inspektionen.

En utomstående expert kan på begäran av arbets- och näringsministeriet bistå vid inspektionen.

På revisorer och utomstående experter tillämpas 14 och 15 § i statstjänstemannalagen samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

79 §
Behörighet för den som utför inspektion av nationella medel för regionutveckling

För att en inspektion enligt 77 § ska kunna göras på behörigt sätt har arbets- och näringsministeriet och i 78 § avsedda bemyndigade myndigheter och revisorer rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är av betydelse med tanke på användningen av stödet. Inspektioner får dock inte göras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Den som gör inspektionen har rätt att granska alla uppgifter, redogörelser, handlingar, informationssystem, upptagningar, annat material och omständigheter som behövs för inspektionen. Den som gör inspektionen har rätt att omhänderta det ovan avsedda materialet, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. De handlingar och annat material som omhändertagits ska utan dröjsmål returneras när handlingarna och materialet inte längre behövs för inspektionen.

Den som gör inspektionen har rätt att få handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid inspektionen.

På inspektioner tillämpas dessutom 39 § i förvaltningslagen.

80 §
Sökande av ändring i landskapsförbundets beslut i projekt- och stödärenden som gäller nationella medel för regionutveckling

Bestämmelser om begäran om omprövning av och besvär över beslut som fattats av landskapsförbundet med stöd av denna lag i projekt- och stödärenden som gäller nationella medel för regionutveckling finns i kommunallagen (410/2015).

81 §
Sökande av ändring i beslut av arbets- och näringsministeriet och av förmedlande organ för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program i projekt- och stödärenden samt i beslut av behöriga landskapsförbund och förvaltande myndigheter för Interregprogram vid de yttre gränserna om nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna

Omprövning får begäras i fråga om beslut som fattats av arbets- och näringsministeriet med stöd av denna lag och beslut i projekt- och stödärenden som fattats av närings-, trafik- och miljöcentraler, landskapsförbund och Livsmedelsverket i egenskap av förmedlande organ för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program samt beslut om nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna som fattas av behöriga landskapsförbund och förvaltande myndigheter för Interregprogram vid de yttre gränserna. På begäran om omprövning enligt denna paragraf tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen.

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller projekt- och stödärenden inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program och det beslut som meddelas med anledning av begäran görs elektroniskt i det informationssystem som avses i 50 §.

På sökande av ändring i beslut som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

82 §
Verkställighet

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får verkställas trots att ändring har sökts, om inte den myndighet där ändring sökts beslutar något annat.

Ett lagakraftvunnet beslut som har fattats med stöd av 32–34 § är direkt utsökbart. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

83 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

84 §
Övergångsbestämmelser

På finansiering av sådana projekt för vilka stödansökningarna är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

På stöd som beviljats och kommer att beviljas inom ramen för Europeiska unionens strukturfondsprogram för regional- och strukturpolitik, inom ramen för strukturfondsprogram mellan medlemsstaterna och inom ramen för gemensamma operativa program inom det gränsöverskridande samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser som samfinansieras inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet och vilkas genomförande pågår när denna lag träder i kraft, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.