Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.8.2021/753

Lag om äldreombudsmannen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Äldreombudsmannen

För förbättrande av de äldres ställning och för främjande av de äldres rättigheter finns det en äldreombudsman i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå.

Äldreombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet.

2 §
Utnämning och behörighetsvillkor

Statsrådet utnämner äldreombudsmannen för högst fem år i sänder. Den som utnämns till äldreombudsman är fri från skötseln av annan tjänst under sin tid som ombudsman.

Behörighetsvillkor för äldreombudsmannen är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och tjänstens uppgiftsområde, samt i praktiken visad ledarförmåga.

3 §
Uppgifter

Äldreombudsmannen har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter.

I sin uppgift ska äldreombudsmannen

1) bevaka och bedöma de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter,

2) bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedöma deras konsekvenser för de äldre,

3) ta initiativ och ge utlåtanden samt delta i samhällsdebatten,

4) sammanställa och låta göra utredningar samt offentliggöra rapporter,

5) främja informationsverksamhet och förmedla kunskap om äldre,

6) främja samarbetet mellan aktörer som handlägger ärenden som gäller äldre och aktörer som representerar äldre.

4 §
Rätt att få information

Äldreombudsmannen har rätt att av andra myndigheter avgiftsfritt få den information som behövs för skötseln av ombudsmannens uppgifter, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

5 §
Berättelser

Äldreombudsmannen ska årligen lämna statsrådet en berättelse om sin verksamhet.

Äldreombudsmannen ska dessutom en gång per fyra år lämna riksdagen en berättelse om de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter.

6 §
Personal

Äldreombudsmannen har ett behövligt antal med ombudsmannens uppgiftsområde förtrogna föredragande och annan personal.

Äldreombudsmannen utser och anställer den personal som avses i 1 mom.

7 §
Arbetsordning

Äldreombudsmannen godkänner en arbetsordning för sin verksamhet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2021.

RP 82/2021, ShUB 15/2021, RSv 113/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.