Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.6.2021/560

Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på register som förs för förvaltningsuppgifter som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik och åtgärder för landsbygdsutveckling som finansieras av unionen och nationella åtgärder som kompletterar dessa eller som gäller främjande, övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jordbrukets, trädgårdsodlingens och skogsbrukets produktionsinsatser, av djurs hälsa och välfärd samt av växtskyddet, och på annat informationsmaterial som anknyter till dessa uppgifter (livsmedelsförvaltningens informationsresurs).

Denna lag påverkar inte myndigheternas skyldigheter att föra ärenderegister över de ärenden som de behandlar eller har behandlat.

Denna lag gäller inte uppgifter som samlas in på frivillig basis för statistiska ändamål.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och utlämnande av dem lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på myndigheters informationshantering avseende handlingar lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

På behandlingen av personuppgifter tillämpas inte artikel 18.1 a och 18.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen.

Denna lag tillämpas inte om något annat föreskrivs i annan lagstiftning inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

3 §
Syftet med livsmedelsförvaltningens informationsresurs

Vid skötseln av uppgifter som avses i 1 § 1 mom. använder myndigheter och andra aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter livsmedelsförvaltningens informationsresurs i den utsträckning som skötseln av uppgifterna förutsätter, för följande ändamål:

1) ansökan om samt förvaltning och tillsyn av stöd,

2) tillsyn av att lagstiftningen efterlevs,

3) myndighetsuppgifter som avser verkställighet, planering, utredning, statistikföring och forskning.

Dessutom används livsmedelsförvaltningens informationsresurs när ersättning tas ut för odling av en sort som skyddas av växtförädlarrätt.

4 §
Uppgifter som förs in i registren

I de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får identifieringsuppgifter för fysiska personer, företags- och organisationsnummer samt registernummer som kunder tilldelats föras in.

I de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får det dessutom föras in uppgifter som behövs för behandling, avgörande och tillsyn av ärenden på det sätt som föreskrivs i lag och i Europeiska unionens lagstiftning samt i internationella avtal som är bindande för Finland.

5 §
Ansvaret för registren

Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunerna är gemensamt personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs. Livsmedelsverket svarar för registrens allmänna funktion och användbarhet, uppgifternas integritet och skyddet och bevarandet av uppgifterna samt för det tekniska genomförandet av tjänsterna med anknytning till registren.

Varje personuppgiftsansvarig ska i fråga om de uppgifter för vars behandling den ansvarar svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen, rättelse av uppgifterna enligt artikel 16 i den förordningen och åtgärder enligt artikel 32.4 i den förordningen för att instruera och utbilda den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter i säker behandling av personuppgifterna. Varje personuppgiftsansvarig tillgodoser den registrerades rätt enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen att få tillgång till de uppgifter som rör honom eller henne och som den personuppgiftsansvarige innehar. Livsmedelsverket svarar för övriga skyldigheter som den personuppgiftsansvarige har enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Vid skötseln av uppgifter som anges i 1 § uppdaterar och behandlar andra myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppgifter än de som är personuppgiftsansvariga de registeruppgifter som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs i den utsträckning som krävs för skötseln av deras lagstadgade uppgifter, medan Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig. Den myndighet eller aktör som har fört in uppgifter i ett register ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Närmare bestämmelser om de personuppgiftsansvarigas och de i 3 mom. avsedda andra myndigheternas och aktörernas ansvar för administrationen av de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs får fattas av den myndighet eller aktör som sköter uppgifter enligt 1 § och som behandlar eller har behandlat det ärende som de uppgifter som innehas av myndigheten gäller. På beslutet om utlämnande av uppgifter tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Livsmedelsverket kan besluta om att öppna ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse för åtkomst till ett register i livsmedelsförvaltningens informationsresurs, om begäran gäller uppgifter som innehas av Livsmedelsverket och av en eller flera andra myndigheter eller aktörer som sköter förvaltningsuppgifter enligt 1 §. Därtill kan verket sammanställa och lämna ut informationsmaterial baserat på uppgifterna i livsmedelsförvaltningens informationsresurs i enlighet med 21 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Informationsutbyte mellan myndigheterna inom förvaltningsområdet

Om en myndighet vid skötseln av uppgifter som avses i 1 § får del av offentliga uppgifter som enligt dess bedömning kan leda till att en annan myndighet vidtar åtgärder för att trygga säkerheten hos livsmedel eller produktionsinsatser inom jord- eller skogsbruket, djurs hälsa, växtskydd, djurs välfärd eller förvaltningen av stöd, ska myndigheten informera den behöriga myndigheten om uppgifterna.

8 §
Utlämnande av information till andra myndigheter och till internationella organ trots sekretessbestämmelserna

Uppgifter som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till en utländsk myndighet eller ett utländskt organ, om Europeiska unionens lagstiftning eller ett internationellt avtal som är bindande för Finland kräver det.

En myndighet som sköter förvaltningsuppgifter som avses i 1 § får dessutom på eget initiativ trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs som är nödvändiga

1) för förundersökningsmyndigheter för att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning,

2) för en åklagare för skötseln av uppgifter som anges i 9 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019),

3) för centralen för utredning av penningtvätt för skötseln av uppgifter som anges i 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017),

4) för Skatteförvaltningen för skötseln av uppgifter som anges i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010),

5) för en arbetarskyddsmyndighet som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller arbetarskyddet.

9 §
Offentliggörande av stödtagare

Livsmedelsverket offentliggör utifrån uppgifterna i livsmedelsförvaltningens informationsresurs stödtagare och mottagna stöd i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.

10 §
Offentliggörande och utlämnande av viss geografisk information

I lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) finns bestämmelser om myndigheternas skyldighet att göra geografiska datamängder och geografiska datatjänster allmänt tillgängliga.

För att uppfylla de krav på öppenhet som följer av lagen om en infrastruktur för geografisk information får Livsmedelsverket, trots vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i det allmänna datanätet offentliggöra följande offentliga geografiska information som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs, för visning och nedladdning:

1) uppgifter om åkerskiften,

2) uppgifter om jordbruksskiften som anges i stödansökningar eller skapas vid behandlingen av dem,

3) registernummer för skiften.

I uppgifter som offentliggörs får inte ingå och som sökkriterium får inte användas registernummer för gårdsbruksenheter och inte heller en persons namn, adress eller andra kontaktuppgifter eller andra uppgifter utifrån vilka en fysisk person kan identifieras direkt.

Livsmedelsverket får dessutom på begäran lämna ut i 2 mom. avsedd geografisk information som vid behov är knuten till fysiska personers namn och andra kontaktuppgifter och till gårdsbruksenheters registernummer, för verksamhet vars syfte är att utveckla och tillhandahålla sådana tjänster baserade på geografisk information som gagnar jordbruket och samhället och som inte sammanhänger med direktmarknadsföring, under förutsättning att det i verksamheten inte i strid med 3 mom. offentliggörs fysiska personers direkta identifieringsuppgifter i det allmänna datanätet och inte lämnas ut identifieringsuppgifter för registrerade till utomstående. Utlämnade uppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

11 §
Utlämnande av offentlig miljöinformation

Ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs får det trots 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på begäran lämnas ut offentlig miljöinformation utan att begäran motiverats. Med miljöinformation avses

1) uppgifter om status för och växelverkan mellan luften, vattnet, marken, markområden, landskapet och liknande aspekter av miljön och uppgifter om den biologiska mångfalden,

2) uppgifter om faktorer, planer och åtgärder som inverkar på eller sannolikt inverkar på de miljöaspekter som avses i 1 punkten eller på den biologiska mångfalden och uppgifter om ekonomiska analyser och antaganden som gäller sådana planer och åtgärder,

3) uppgifter om livsmedels och miljöns säkerhet och sundhet till den del de omständigheter som nämns i 1 eller 2 punkten inverkar eller kan inverka på dem.

Miljöinformation som begärs eller lämnas ut får inte specificeras genom registernumret för en gårdsbruksenhet och inte heller genom en persons namn eller adress eller någon annan kontaktuppgift för personen eller någon annan uppgift utifrån vilken en fysisk person direkt kan identifieras.

Mottagare av utlämnad information ska upplysas om att bestämmelserna om skydd för personuppgifter blir tillämpliga om miljöuppgifterna kombineras med uppgifter om fysiska personer.

12 §
Avförande av information ur registren

Om inte något annat föreskrivs i lag ska personuppgifter avföras ur ett register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs senast tio år från det att uppgifterna om kunden senast behandlades. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara den för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag, för ett ärende som är anhängigt eller för att utföra kontroll enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan lagstiftning eller om det i Europeiska unionens lagstiftning krävs att uppgiften bevaras. Uppgiften ska avföras från registret så snart det inte finns någon lagstadgad grund för att behandla den.

13 §
Ansvar för planeringen av arkivering samt förstöringen av informationsmaterial

Livsmedelsverket sörjer för planeringen av arkivering och förstöring av informationsmaterial samt för fastställandet av tiderna för bevarande av informationsmaterial och förstöring av dem i fråga om register som förs för skötseln av de uppgifter som utbetalande organ som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om Livsmedelsverket (371/2018). I övrigt sköts dessa uppgifter av den av de personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av uppgifterna, om inte de personuppgiftsansvariga sinsemellan särskilt kommer överens om att Livsmedelsverket sköter uppgifterna för någon annan personuppgiftsansvarigs räkning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Genom denna lag upphävs lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

Efter ikraftträdandet av denna lag ska en sådan hänvisning till den lag som upphävts som finns i någon annan lag eller i en förordning avse denna lag och en hänvisning till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem avse livsmedelsförvaltningens informationsresurs.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG; EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (32003L0004); EUT L 41, 14.2.2003, s. 26, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.