Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

4.6.2021/473

Lag om skattenummer och skattenummerregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

Denna lag innehåller bestämmelser om skattenummer som tilldelas av Skatteförvaltningen, om skattenummerregistret och om den personuppgiftsansvarige för registret, om datainnehållet i registret, om offentligheten för uppgifterna och om annan behandling av uppgifterna.

På offentligheten för uppgifterna och utlämnande av uppgifter ur skattenummerregistret ska lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På skattenummerregistret och på behandlingen av personuppgifterna i skattenummerregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018) eller någon annanstans i lag.

I 52 a och 52 c § i arbetarskyddslagen (738/2002) finns bestämmelser om anteckning av skattenumret på det personkort som identifierar dem som är verksamma inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen.

2 §
Personuppgiftsansvarig för skattenummerregistret samt tilldelande och behandling av skattenummer

Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig för skattenummerregistret.

I Skatteförvaltningens databas kan för varje fysisk person som registrerats i Skatteförvaltningens informationssystem föras in en permanent identifieringskod som består av tolv siffror (skattenummer).

Skatteförvaltningen kan lämna uppgift om skattenumret genom att skriva ut skattenumret på ett skattekort, en förskottsdebetsedel, ett källskattekort eller någon annan handling för att föras in i skattenummerregistret eller antecknas på det personkort som avses i 1 § 3 mom.

3 §
Ändamålet med skattenummerregistret

Ändamålet med skattenummerregistret är att kontrollera riktigheten hos personkorten för dem som är verksamma inom byggbranschen och skeppsbyggnadsbranschen samt att övervaka arbetsgivarnas, arbetstagarnas och egenföretagarnas förpliktelser i anknytning till beskattningen.

4 §
Personer som antecknas i skattenummerregistret

I skattenummerregistret antecknas arbetstagare i arbetsavtalsförhållande och egenföretagare som arbetar på en i arbetarskyddslagen avsedd gemensam byggarbetsplats. I skattenummerregistret antecknas också arbetstagare i arbetsavtalsförhållande och egenföretagare som arbetar på ett i 52 c § i arbetarskyddslagen avsett varvsområde.

5 §
Uppgifter som förs in i skattenummerregistret

I skattenummerregistret antecknas personens namn och finska personbeteckning, det skattenummer som registrerats för personen i Skatteförvaltningens informationssystem samt uppgift om huruvida personen arbetar inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen. I skattenummerregistret antecknas dessutom slutdagen för registreringen inom skeppsbyggnadsbranschen.

Skatteförvaltningen antecknar uppgifterna enligt 1 mom. i skattenummerregistret

1) på begäran av en arbetsgivare eller av en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats eller av den arbetsgivare enligt 52 c § i arbetarskyddslagen som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde,

2) på begäran av den som ska antecknas i registret,

3) på eget initiativ.

6 §
Lämnande av uppgifter ur skattenummerregistret

Trots sekretessbestämmelserna har envar rätt att på basis av en persons namn och skattenummer genom ett allmänt datanät från den offentliga informationstjänsten i anslutning till skattenummerregistret få uppgift om huruvida den av serviceanvändaren specificerade personen och skattenumret har antecknats i skattenummerregistret och huruvida personen är antecknad i registret såsom sysselsatt inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen samt uppgift om sluttidpunkten för registreringen inom skeppsbyggnadsbranschen.

7 §
Förvaringstid för uppgifter och avförande av uppgifter ur skattenummerregistret

Uppgifterna om en registrerad som arbetar på en gemensam byggarbetsplats ska på den registrerades begäran avföras ur skattenummerregistret efter det att den registrerade har lagt fram utredning som visar att denne inte längre är verksam inom byggbranschen.

Skatteförvaltningen avför på tjänstens vägnar uppgifterna om en registrerad som arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller anteckningen om arbete inom byggbranschen ur skattenummerregistret, om inga uppgifter enligt 15 b § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) har lämnats om den registrerade under de senaste två åren.

En person som arbetar på ett varvsområde antecknas i skattenummerregistret för en tid av tre år. Skatteförvaltningen avför på tjänstens vägnar uppgifterna om en registrerad som arbetar på ett varvsområde ur skattenummerregistret när den tiden har gått ut, om den registrerade, arbetsgivaren eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet inte har gjort en ny i 5 § avsedd begäran om registeranteckning. Uppgifterna om en registrerad som arbetar på ett varvsområde avförs ur skattenummerregistret även på den registrerades begäran efter det att den registrerade har lagt fram utredning som visar att denne inte längre är verksam inom skeppsbyggnadsbranschen.

Inget separat meddelande om avförande ur registret eller strykande av anteckningen om bransch skickas till den registrerade eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom denna lag upphävs lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011).

Arbetsgivaren, den arbetsgivare enligt 52 c § i arbetarskyddslagen som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde och en sådan person i arbete inom skeppsbyggnadsbranschen som ska antecknas i skattenummerregistret kan ansöka om anteckning av personen i fråga i skattenummerregistret den 1 april 2022 eller därefter.

Skatteförvaltningen antecknar på tjänstens vägnar uppgift i skattenummerregistret om att personer som är införda i skattenummerregistret för byggbranschen den 31 mars 2022 arbetar inom byggbranschen. Inget separat meddelande om anteckningen skickas till den registrerade eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret.

RP 2/2021, FiUB 5/2021, RSv 59/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.