Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

20.5.2021/427

Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom. och 15 § 3 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002), av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 329/2013, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om egenskaperna hos personlig skyddsutrustning som används i arbete och om bedömning och val av sådan samt om säker användning av skyddsutrustning i arbetet.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning iakttas vad som särskilt föreskrivs om användningen av personlig skyddsutrustning i vissa arbeten.

2 §
Definition

Med personlig skyddsutrustning avses i denna förordning sådan utrustning och dess tillbehör som är avsedda att bäras eller hållas av arbetstagaren till skydd mot en eller flera risker för dennes säkerhet eller hälsa i arbetet.

Med personlig skyddsutrustning avses dock inte

1) vanliga arbetskläder som inte är särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa,

2) utrustning som används i självförsvarssyfte eller i avskräckande syfte,

3) bärbara anordningar för att upptäcka och signalera risker och skador.

3 §
Användning av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska se till att personlig skyddsutrustning används under arbetet om risker inte kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom åtgärder som omfattar arbetet eller arbetsförhållandena.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren personlig skyddsutrustning för personligt bruk, om inte omständigheterna föranleder något annat. Om den personliga skyddsutrustningen används av fler än en person, ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att skyddsutrustningen är säker, hälsosam och hygienisk att använda för de enskilda personerna.

4 §
Egenskaper som krävs av personlig skyddsutrustning

I arbetet får endast sådan personlig skyddsutrustning användas som uppfyller för skyddsutrustningen särskilt föreskrivna krav.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska arbetsgivaren se till att den personliga skyddsutrustning som används under arbetet

1) skyddar arbetstagaren mot de risker i arbetet som utrustningen är avsedd för utan att användningen av utrustningen i sig orsakar andra risker,

2) lämpar sig för arbetsförhållandena,

3) uppfyller ergonomiska krav och beaktar arbetstagarens hälsotillstånd,

4) passar arbetstagaren när behövliga justeringar har gjorts.

Om det i arbetet förekommer flera risker som kräver användning av personlig skyddsutrustning, ska arbetsgivaren se till att de olika typer av utrustning som används samtidigt kan kombineras så att utrustningarna fortfarande ger skydd mot riskerna i fråga.

5 §
Bedömning och val av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska före valet av personlig skyddsutrustning bedöma om den personliga skyddsutrustning som ges till arbetstagaren uppfyller kraven i 4 §. I detta syfte ska arbetsgivaren

1) bedöma de risker i arbetet som inte kan undvikas eller i tillräcklig utsträckning begränsas genom åtgärder som omfattar arbetet eller arbetsförhållandena,

2) fastställa de egenskaper som krävs av den personliga skyddsutrustningen med beaktande av de risker som avses i punkt 1 samt de risker eller skador som användningen av utrustningen kan orsaka,

3) jämföra egenskaperna hos den tillgängliga personliga skyddsutrustningen med de egenskaper som krävs.

I den bedömning som avses i 1 mom. ska arbetsgivaren beakta bilagorna I–III med hänsyn till arbetet i fråga och omständigheterna på arbetsplatsen.

Bedömningen ska ses över om någon förändring sker i omständigheterna eller andra faktorer som påverkar bedömningen.

6 §
Fastställande av skyddsutrustningens användning

Arbetsgivaren ska tillräckligt noggrant fastställa användningen av personlig skyddsutrustning, i synnerhet hur länge den personliga skyddsutrustningen ska användas. Härvid ska beaktas hur allvarlig risken är, hur ofta arbetstagaren utsätts för risken, särdragen hos den enskilda arbetstagarens arbetsplats, arbetets belastning samt den personliga skyddsutrustningens prestanda.

7 §
Vård och underhåll av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska se till att personlig skyddsutrustning förvaras, rengörs, vårdas och repareras så att utrustningen behåller sina skyddsegenskaper och är säker, hälsosam och hygienisk för arbetstagaren att använda. Vid behov ska utrustningen bytas ut.

8 §
Undervisning och handledning för arbetstagarna

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren tillräcklig information om den personliga skyddsutrustningen och säker användning av den samt om de risker som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda mot.

Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagaren innan arbetet inleds får undervisning och handledning om hur den personliga skyddsutrustningen används på ett korrekt och säkert sätt. Den undervisning och handledning som arbetstagaren får ska kompletteras vid behov.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (1407/1993).

Rådets direktiv 89/656/EEG (31989L0656); EGT L 393, 30.12.1989, s. 18, Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 (32019L1832); EUT L 279, 31.10.2019, s. 35

Bilaga II

FÖRTECKNING ÖVER TYPER AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING OCH RISKER SOM UTRUSTNINGEN GER SKYDD MOT

Förteckningen är inte uttömmande.

1. Huvudskydd

– Hjälmar och/eller mössor/huvor/huvudbonader mot:

– Islag av fallande eller flygande föremål

– Kollision med ett hinder

– Mekaniska risker (perforering, skrapning)

– Statisk kompression (sidokross)

– Termiska risker (eld, värme, kyla, heta fasta ämnen inklusive smält metall)

– Elektrisk stöt och arbete med spänning

– Kemiska agens

– Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

– Hårnät mot risk för insnärjning

2. Hörselskydd

– Hörselkåpor (exempelvis fästa till en hjälm, hörselkåpor med aktiv bullerdämpning, hörselkåpor med elektrisk ljudingång)

– Hörselproppar (t.ex. nivåberoende öronproppar, individuellt anpassade öronproppar)

3. Ögon- och ansiktsskydd

– Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir (vid behov med egen styrka) mot:

– Mekaniska risker

– Termiska risker

– Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

– Joniserande strålning

– Fasta aerosoler och vätskor av kemiska och biologiska agens

4. Andningsskydd

– Filtrerande andningsskydd mot:

– Partiklar

– Gaser

– Fasta aerosoler och/eller vätskeaerosoler

– Isolerande andningsskydd med lufttillförsel

– Hjälpmedel för självräddning

– Dykutrustning

5. Hand- och armskydd

– Handskar (inklusive tumvantar och armskydd) mot:

– Mekaniska risker

– Termiska risker (värme, flammor och kyla)

– Elektrisk stöt och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

– Kemiska agens

– Biologiska agens

– Joniserande strålning och radioaktiv kontamination

– Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

– Vibrationer

– Fingerhättor

6. Fot- och benskydd samt halkskydd

– Skodon (t.ex. skor, stövlar) för skydd mot:

– Mekaniska risker

– Halka

– Termiska risker (värme, flammor och kyla)

– Elektrisk stöt och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

– Kemiska agens

– Biologiska agens

– Avtagbara mellanfotsskydd mot mekaniska risker

– Knäskydd mot mekaniska risker

– Damasker mot mekaniska och termiska risker samt kemiska och biologiska agens

– Tillbehör (t.ex. dubbar, broddar)

7. Hudskydd – skyddskrämer som tillbehör till annan personlig skyddsutrustning

– Skyddskrämer kan användas som tillbehör mot:

– Joniserande strålning

– Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

– Kemikalier

– Biologiska agens

– Termiska risker (värme, flammor och kyla)

8. Kroppsskydd/andra hudskydd

– Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. fallskyddsblock, helselar, sittselar, stödbälten och säkringsbälten samt tillhörande remmar och rep, falldämpare, styrda glidlås som inkluderar en förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och som inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, kopplingsanordningar, kopplingslinor, räddningsselar

– Skyddskläder, inklusive skydd för hela kroppen (dräkter, overaller) och delar av kroppen (damasker, byxor, jackor, västar, förkläden, knäskydd, huvor) mot:

– Mekaniska risker

– Termiska risker (värme, flammor och kyla)

– Kemikalier

– Biologiska agens

– Joniserande strålning och radioaktiv kontamination

– Icke-joniserande strålning (UV, IR, sol- eller svetsstrålning)

– Elektrisk stöt och arbete med spänning (antistatiska, ledande, isolerande)

– Insnärjning och fastnande

– Flytvästar för att förhindra drunkning och flythjälpmedel

– Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande

Bilaga III

FÖRTECKNING ÖVER ARBETEN OCH BRANSCHER DÄR DET KAN VARA NÖDVÄNDIGT ATT ANVÄNDA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Förteckningen är inte uttömmande och även i andra arbeten och branscher än de som nämns i förteckningen kan det vara nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning.

1. FYSIKALISKA RISKER
RiskerBerörd kroppsdel Typ av personlig skyddsutrustningArbeten där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövasBranscher
FYSIKALISKA – MEKANISKA
Islag av fallande eller flygande föremål, kollision med hinder och högtrycksstrålarKraniet Skyddshjälm– Arbete på, under eller i närheten av byggnadsställningar och högt belägna arbetsplatser– Byggarbeten
– Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten – Anläggningsarbeten
– Uppsättning och nedtagning av gjutformar – Tillverkning, installation och underhåll av maskiner
– Montering och installation av byggnadsställningar– Varvsindustri
– Montering och installation– Gruvindustri
– Rivningsarbete– Energiproduktion
– Sprängningsarbete– Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur
– Arbete i gruvor, diken, schakt och tunnlar– Järn- och stålindustrin
– Arbete i närheten av hissar, lyftdon, kranar och transportörer– Slakterier
– Arbete under jord, i stenbrott, i grustäkter– Tågrangering
– Arbete med industriugnar, behållare, maskiner, silon och rörledningar– Hamnar, transport och logistik
– Slakt och styckning vid slakterier– Skogsindustri
– Hantering av last eller transport och lagring
–Drivningsarbete
– Arbete på stålbroar, stålbyggnadskonstruktioner, vattenbyggnadskonstruktioner av stål, masugnar, stålverk och valsverk, ångpanneanläggningar och kraftstationer samt arbete med stora behållare och stora rörledningar
– Bearbetning av jord och sten
– Användning av motordrivna mutter- och skruvdragare
– Arbete med masugnar, anrikning, stålframställning, valsverk, metallframställning, friforms- och sänksmide och gjutning
– Arbete som innebär färd med cyklar och cyklar med mekanisk framdrivningsanordning
Ögon och/eller ansikte Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Svetsning, slipning, skärningsarbete– Byggarbeten
– Manuellt hamrande– Anläggningsarbeten
– Tätning och mejsling– Tillverkning, installation och underhåll av maskiner
– Huggning och bearbetning av sten– Varvsindustri
– Användning av motordrivna mutter- och skruvdragare– Gruvindustri
– Arbete med spånbrytande verktygsmaskiner– Energiproduktion
– Sänksmide– Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur
– Slipning och slaggning– Järn- och stålindustrier
– Blästring– Metall- och träindustrier
– Användning av röjsåg eller motorsåg– Stenhuggning
– Tandvård och kirurgiska ingrepp– Trädgårdsskötsel
– Hälso- och sjukvård
– Skogsbruk
Fot och ben (delar) Skodon (skor/stövlar, etc.) med skyddståhättor Skodon med mellanfotsskydd– Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten– Byggarbeten
– Uppsättning och nedtagning av gjutformar– Anläggningsarbeten
– Montering och nedtagning av byggnadsställningar– Tillverkning, installation och underhåll av maskiner
– Rivningsarbete– Varvsindustri
– Sprängningsarbete– Gruvindustri
– Bearbetning av sten– Energiproduktion
– Slakt och styckning– Uppbyggnad och underhåll av infrastruktur
– Transport och lagring– Järn- och stålindustrier
– Hantering av formar inom keramisk industri– Slakterier
– Hantering av fryst kött och förpackningar med konserverad mat– Transportföretag
– Tillverkning, hantering och bearbetning av planglas och glaskärl– Tillverkningsindustrin
– Ombyggnads- och underhållsarbete– Glasindustri
– Drivningsarbete– Skogsindustri
– Arbete med betong och prefabricerade element inklusive montering och nedtagning av formar
– Arbete på byggarbetsplatser och lager
– Takarbete
– Arbete på stålbroar, stålbyggnadskonstruktioner, master, torn, hissar, vattenbyggnadskonstruktioner av stål, masugnar, stålverk och valsverk, kranar, ångpanneanläggningar och kraftstationer samt arbete med stora behållare och stora rörledningar
– Konstruktion av ugnar, installation av värme- och ventilationsanläggningar och monteringsarbete av metallkomponenter
– Arbete med masugnar, anrikning, stålframställning, valsverk, metallframställning, smide, anläggningar för varmpressning och kalldragning
– Arbete i stenbrott och grustäkter
– Hantering av formar inom keramisk industri
– Arbete med infodring av ugn inom keramisk industri
– Tågrangering
Fall orsakade av halkaFot Halkfria skodon– Arbete på hala ytor– Byggarbeten
– Arbete i fuktiga förhållanden– Anläggningsarbeten
– Varvsindustri
– Slakteri
– Rengöring
– Livsmedelsindustri
– Trädgårdsskötsel
– Fiskerinäringen
Fall från hög höjdHela kroppen Personlig skyddsutrustning som är avsedd att hindra eller dämpa fall från hög höjd– Arbete på byggnadsställningar– Byggarbeten
– Montering av prefabricerade element– Anläggningsarbeten
– Arbete i master– Varvsindustri
– Takarbete– Underhåll av infrastruktur
– Arbete på vertikala eller lutande ytor– Brand- och räddningsväsendet
– Arbete i högt belägna kranskötarhytter
– Arbete i högt belägna kranförarhytter till gaffeltruckar
– Arbete högt uppe i borrtorn
– Arbete i schakt och avloppsbrunnar
VibrationerHänder Skyddshandskar– Arbete med handstyrda verktyg– Tillverkningsindustrin
– Byggnadsarbete
– Anläggningsarbeten
Statisk kompression av delar av kroppenKnä (delar av ben) Knäskydd– Installation av plattor, kakel och marktegel på golvet– Byggarbeten
– Anläggningsarbeten
Fot Skodon med tåhättor– Rivningsarbete– Byggarbeten
– Lasthantering– Anläggningsarbeten
– Transport och lagring
– Underhåll
Mekaniska skador (skrap-, stick- och skärsår, sår eller huggskador)Ögon och/eller ansikte Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Arbete med handstyrda verktyg– Byggarbeten
– Svetsning och smide– Anläggningsarbeten
– Slipning och skärningsarbete– Varvsindustri
– Mejsling– Gruvindustri
– Huggning och bearbetning av steng– Energiproduktion
– Arbete med spånbrytande verktygsmaskiner– Underhåll av infrastruktur
– Sänksmide Järn- och stålindustrier
– Slipning och slaggning– Metall- och träindustrier
– Blästring– Stenhuggning
– Användning av röjsåg eller motorsåg– Trädgårdsskötsel
– Skogsbruk
Händer Skyddshandskar mot mekaniska risker– Arbete med stålramar– Byggarbeten
– Hantering av vassa föremål, dock inte vid maskinarbete där det finns risk att handsken fastnar i maskinen– Anläggningsarbeten
– Normalt förekommande arbete med kniv inom tillverkning och styckning– Varvsindustri
– Byte av knivar i skärmaskiner– Underhåll av infrastruktur
– Drivningsarbete– Tillverkningsindustri
– Trädgårdsarbete– Livsmedelsindustri
– Slakt
– Skogsindustri
Underarmar Armskydd– Urbenings- och styckningsarbete– Livsmedelsindustri– Slakt
– Slakt
Bål/buk/ben Skyddsförkläden, skyddsdamasker Byxor med penetrationsskydd (byxor med skydd mot skärskador)– Normalt förekommande arbete med kniv inom tillverkning och styckning– Livsmedelsindustri
– Drivningsarbete– Slakt
– Skogsindustri
Fot Skodon med penetrationsskydd– Arbete med byggnadsstommar och vägarbeten– Byggarbeten
– Rivningsarbete– Anläggningsarbeten
– Uppsättning och nedtagning av gjutformar– Varvsindustri
– Drivningsarbete– Gruvindustri
– Skogsindustri
– Brand- och räddningsväsendet
Insnärjning och fastnandeHela kroppen Skyddskläder som används där risk föreligger att fastna i rörliga delar– Arbete där man kan snärja in sig i delar av maskiner– Maskintillverkning
– Arbete där man kan fastna i delar av maskiner– Tillverkning av tunga maskiner
– Arbete där man kan fastna med kläder i delar av maskiner– Maskinteknik
– Arbete där risk föreligger att svepas iväg– Byggarbeten
– Jordbruk
FYSIKALISKA – BULLER
BullerÖron Hörselskydd– Arbete vid metallpressar– Metallindustri
– Arbete med tryckluftsborrar– Tillverkningsindustri
– Markpersonalens arbete på flygplatser– Byggarbeten
– Arbete med motordrivna verktyg– Anläggningsarbeten
– Sprängningsarbete– Flygindustri
– Pålningsarbete– Gruvindustri
– Trä- och textilarbete
FYSIKALISKA – TERMISKA
Hetta och/eller eldAnsikte/Hela huvudet Huvudskydd för svetsning, hjälmar/mössor mot hetta eller flammor, skyddshuvor mot hetta och/eller flammor– Förekomst av höga temperaturer, strålningsvärme eller eld i arbetet– Järn- och stålindustri
– Arbete med och i närheten av smält material– Metallindustri
– Arbete med plastsvetsningspistoler– Underhållstjänster
– Tillverkningsindustri
– Brand- och räddningsväsendet
Bål/buk/ben Skyddsförkläden, skyddsdamasker– Svetsning och smide– Järn- och stålindustri
– Gjutning– Metallindustri
– Underhållstjänster
– Tillverkningsindustri
Hand Skyddshandskar mot hetta och/eller flammor– Svetsning och smide– Järn- och stålindustri
– Förekomst av höga temperaturer, strålningsvärme eller eld i arbetet– Metallindustri
– Arbete med och i närheten av smält material– Underhållstjänster
– Tillverkningsindustri
– Brand- och räddningsväsendet
Underarmar Armskydd– Svetsning och smide– Järn- och stålindustri
– Arbete med och i närheten av smält material– Metallindustri
– Underhållstjänster
– Tillverkningsindustri
Fot Skodon mot hetta och/eller flammor– Förekomst av höga temperaturer, strålningsvärme eller eld i arbetet– Järn- och stålindustri
– Arbete med och i närheten av smält material– Metallindustri
– Underhållstjänster
– Tillverkningsindustri
– Brand- och räddningsväsendet
Hela kroppen/delar av kroppen Kläder för skydd mot hetta och/eller flammor– Förekomst av höga temperaturer, strålningsvärme eller eld i arbetet– Järn- och stålindustri
– Metallindustri
– Skogsindustri
– Brand- och räddningsväsendet
KylaHand Skyddshandskar mot kylaFotSkodon mot kyla– Arbete utomhus i extrem kyla– Byggarbeten
– Arbete i frysrum– Anläggningsarbeten
– Arbete med kryogena vätskor– Varvsindustri
– Gruvindustri
– Livsmedelsindustri
– Jordbruk och fiskeri
Hela kroppen/delar av kroppen inklusive huvudet Skyddsklädsel mot kyla– Arbete utomhus i kyla– Byggarbeten
– Arbete i frysrum– Anläggningsarbeten
– Varvsindustri
– Gruvindustri
– Livsmedelsindustri
–– Jordbruk och fiskeri
– Transport och lagring
FYSIKALISKA – ELEKTRISKA
Elektrisk stöt (direkt eller indirekt)Hela huvudet Elektriskt isolerande hjälmar Händer Elektriskt isolerande handskar Fot Elektriskt isolerande skodon Hela kroppen/Händer/Fot Konduktiv personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av kompetent personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC– Arbete med spänning eller nära spänningsförande delar– Energiproduktion
– Arbete med elektriska system– Överföring och distribution av elenergi
– Underhåll av industrianläggningar
– Byggarbeten
–– Anläggningsarbeten
Statisk elektricitetHänder Antistatiska handskar Fot Antistatiska/ledande skodon Hela kroppen Antistatiska kläder– Hantering av plast och gummi– Tillverkningsindustri
– Ihällning, insamling eller påfyllning i behållare– Foderindustri
–– Arbete i närheten av delar med hög laddning, som transportbälten– Förpacknings- och emballeringsanläggningar
– Hantering av sprängämnen– Tillverkning, lagring eller transport av sprängämnen
FYSIKALISKA – STRÅLNING
Icke-joniserande strålning, inklusive solljus (förutom direkt observation)Huvud Mössor och hjälmar– Arbete utomhus– Fiske och jordbruk
– Byggarbeten
– Anläggningsarbeten
Ögon Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Arbete där det förekommer värmestrålning– Järn- och stålindustri
– Arbete med industriugnar– Tillverkningsindustri
– Arbete med laser– Fiske och jordbruk
– Arbete utomhus
– Svetsning och skärning med gas
– Glasblåsning
– Bakteriedödande lampor
Hela kroppen (hud) Personlig skyddsutrustning mot naturlig och artificiell UV-ljus– Arbete utomhus– Byggarbeten
– Elektrisk svetsning– Anläggningsarbeten
– Bakteriedödande lampor– Varvsindustri
– Xenonlampor– Gruvindustri
– Energiproduktion
– Underhåll av infrastruktur
– Fiske och jordbruk
– Skogsindustri
– Trädgårdsskötsel
– Livsmedelsindustri
– Plastindustri
– Grafisk industri
Joniserande strålningÖgon Skyddsglasögon med bågar/korgglasögon mot joniserande strålning Händer Skyddshandskar mot joniserande strålning– Användning av röntgenapparat– Hälso- och sjukvård
– Arbete på området för medicinsk radiodiagnos– Veterinärvård
– Arbete med radioaktiva produkter– Anläggning för hantering av radioaktivt avfall
– Energiproduktion
Bål/buk/del av kroppSkyddsförkläde mot röntgenstrålningJacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålning– Användning av röntgenapparat– Hälso- och sjukvård
– Arbete på området för medicinsk radiodiagnos– Veterinärvård
– Tandvård
– Urologi
– Kirurgi
– Interventionell radiolog
– Laboratorier
Huvud Huvudbonader och mössorPersonlig skyddsutrustning för skydd mot t.ex. utveckling av hjärntumörer– Arbetsplatser och anläggningar för medicinsk röntgen– Hälso- och sjukvård
– Veterinärvård
– Tandvård
– Urologi
– Kirurgi
– Interventionell radiologi
Del av kropp Personlig skyddsutrustning för skydd av sköldkörteln Personlig skyddsutrustning för skydd av könskörtlar– Användning av röntgenapparat– Hälso- och sjukvård–
– Arbete på området för medicinsk radiodiagnos– Veterinärvård
Hela kroppen Skyddskläder mot joniserande strålning– Arbete på området för medicinsk radiodiagnos– Energiproduktion
– Arbete med radioaktiva produkter– Anläggning för hantering av radioaktivt avfall
2. KEMISKA AGENS
RiskerBerörd kroppsdel Typ av personlig skyddsutrustningArbeten där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövasBranscher
KEMISKA – AEROSOLER
Fasta (damm, ångor, rök, fiber och nanomaterial)Andningsorganen Andningsskydd mot partiklar– Rivningsarbete– Byggarbeten
– Sprängningsarbete– Anläggningsarbeten
– Slipning och polering av ytor– Varvsindustri
– Asbestsarbete– Gruvindustri
– Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar– Järn- och stålindustri
– Svetsning– Metall- och träindustrier
– Skorstensfejning– Bilindustrit
– Arbete med infodring av ugnar och skänkar där det kan finnas damm– Stenhuggning
– Arbete i närheten av masugnstappning där det kan finnas ångor av tungmetall– Läkemedelsindustrin
– Arbete i närheten av en masugns chargeringsutrustning– Sjukvårdstjänster
– Beredning av läkemedel för cytostatikabehandling
– Brand- och räddningsväsendet
Händer Skyddshandskar mot kemikalier och skyddskrämer som tillbehör till dem– Asbestsarbete– Byggarbeten
– Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar– Anläggningsarbeten
– Varvsindustri
– Underhåll av industrianläggningar
– Brand- och räddningsväsendet
Hela kroppen Skyddskläder mot fasta partiklar– Rivningsarbete– Byggarbeten
– Asbestarbete– Anläggningsarbeten
– Användning av material som består av eller som innehåller nanopartiklar– Varvsindustri
– Skorstensfejning– Underhåll av industrianläggningar
–– Beredning av växtskyddsmedel– Jordbruk
– Brand- och räddningsväsendet
Ögon Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Träarbeten– Gruvindustri
– Vägarbeten– Metall- och träindustrier
– Anläggningsarbeten
– Brand- och räddningsväsendet
Vätska (dimmor)Andningsorganen Andningsskydd mot partiklar– Ytbehandling (t.ex. lackering/målning, blästring)– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Tillverkningsindustri
– Bilindustrin
– Brand- och räddningsväsendet
Händer Skyddshandskar mot kemikalier– Ytbehandling– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Tillverkningsindustri
– Arbete med sprutande vätskor– Bilindustri
– Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Brand- och räddningsväsendet
Hela kroppen Skyddskläder mot kemikalier– Ytbehandling– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Tillverkningsindustri
– Bilindustri
– Brand- och räddningsväsendet
KEMISKA – VÄTSKOR
Nedsänkning Stänk, duschar och strålarHänder Skyddshandskar mot kemikalier– Arbete med sprutande vätskor– Textil- och konfektionsindustri
– Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Rengöringsindustri
– Arbete med ytbeläggningar– Bilindustri
– Garvning– Skönhetsvård och hårvård
– Arbete i frisörsalonger och skönhetssalonger
Underarmar Armskydd mot kemikalier– Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Rengöring
– Kemisk industri
– Rengöringsindustri
– Bilindustri
Fot Skyddsskor mot kemikalier– Arbete med sprutande vätskor– Textil- och konfektionsindustri
– Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Rengöringsindustri– Bilindustri
– Bilindustri
Hela kroppen Skyddskläder mot kemikalier– Arbete med sprutande vätskor– Rengöring
– Arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Kemisk industri
– Rengöringsindustri
– Bilindustri
– Jordbruk
KEMISKA – GASER OCH ÅNGOR
Gaser och ångorAndningsorganen Andningsskydd mot gaser– Ytbehandling (t.ex. lackering/målning, blästring)– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Bilindustri
– Arbete i lokaler för fermentering och destillering– Tillverkningsindustri
– Arbete inne i tankar och rötkammare– Rengöringsindustri
– Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist– Tillverkning av alkoholhaltiga drycker
– Skorstensfejning– Avloppsreningsverk
– Desinfektionsmedel och avrostningsmedel– Avfallsbehandlingsanläggning
– Arbete i närheten av gaskonvertrar och gasledningar på masugnar– Kemisk industri
– Petrokemisk industri
– Brand- och räddningsväsendet
Händer Skyddshandskar mot kemikalier– Ytbehandling– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Bilindustri
– Arbete i lokaler för fermentering och destillering– Tillverkningsindustri
– Arbete inne i tankar och rötkammare– Tillverkning av alkoholhaltiga drycker
– Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Kemisk industri
– Petrokemisk industri
– Brand- och räddningsväsendet
Hela kroppen Skyddskläder mot kemikalier– Ytbehandling– Metallindustri
– Rengöring av ytor– Bilindustri
– Arbete i lokaler för fermentering och destillering– Tillverkningsindustri
– Arbete inne i tankar och rötkammare– Tillverkning av alkoholhaltiga drycker
– Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Kemisk industri
– Petrokemisk industri
– Brand- och räddningsväsendet
Ögon Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Sprutmålning– Bilindustri
– Träarbeten– Tillverkningsindustri
– Gruvdrift– Gruvindustri
– Kemisk industri
– Petrokemisk industri
– Brand- och räddningsväsendet
3. BIOLOGISKA AGENS
RiskerBerörd kroppsdel Typ av personlig skyddsutrustningArbeten där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövasBranscher
BIOLOGISKA AGENS – I AEROSOLER
Fasta ämnen och vätskorAndningsorganen Andningsskydd mot partiklar– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
– Biokemisk produktion
Händer Skyddshandskar mot mikroorganismer Hela kroppen/delar av kroppen Skyddskläder mot biologiska agens Ögon och/eller ansikte Skyddsglasögon med bågar, korgglasögon och ansiktsvisir– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
BIOLOGISKA AGENS – I VÄTSKOR
Direkt och indirekt kontaktHänder Skyddshandskar mot mikroorganismer Hela kroppen/delar av kroppen Skyddskläder mot biologiska agens Ögon och/eller ansikte Korgglasögon och ansiktsvisir– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur (bett och stick)– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
– Skogsindustri
Stänk, duschar och strålarHänder Skyddshandskar mot mikroorganismer– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
Underarmar Armskydd mot mikroorganismer– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
Fot/ben Skyddande överdragsstövlar och skyddsdamasker– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
Hela kroppen Skyddskläder mot biologiska agens– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
BIOLOGISKA AGENS – I MATERIAL, PERSONER, DJUR OSV.
Direkt och indirekt kontaktHänder Skyddshandskar mot mikroorganismer Hela kroppen/delar av kroppen Skyddskläder mot biologiska agens Ögon och/eller ansikte Korgglasögon och ansiktsvisir– Arbete som innebär kontakt med vätskor och vävnader från människor och djur (bett och stick)– Hälso- och sjukvård
– Arbete där biologiska agens hanteras– Räddningsväsendet
– Veterinärmottagningar
– Kliniska laboratorier
– Forskningslaboratorier
– Ålderdomshem
– Hemvård
– Avloppsreningsverk
– Avfallsbehandlingsanläggning
– Livsmedelsindustri
– Skogsindustri
4. ÖVRIGA RISKER
RiskerBerörd kroppsdel Typ av personlig skyddsutrustningArbeten där användningen av motsvarande typ av personlig skyddsutrustning kan behövasBranscher
Icke-synlighetHela kroppen Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande– Arbete i närheten av fordon i rörelse– Byggarbeten
– Asfaltering och vägmarkering– Anläggningsarbeten
– Järnvägsarbeten– Varvsindustri
– Framförande av transportmedel– Gruvindustri
– Markpersonalens arbete på flygplatser– Transporttjänster och passagerartransporter
SyrebristAndningsorganen Isolerande andningsskydd– Arbete i slutna utrymmen– Tillverkning av alkoholhaltiga drycker
– Arbete i lokaler för fermentering och destillering– Anläggningsarbeten
– Arbete inne i tankar och rötkammare– Kemisk industri
– Arbete i behållare, små utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist– Petrokemisk industri
– Arbete i schakt och avloppsbrunnar och andra platser under jord i anslutning till avloppssystemet
Andningsorganen Dykutrustning– Undervattensarbeten– Anläggningsarbeten
DrunkningHela kroppen Flytväst– Arbete på eller vid vatten– Fiskerinäringen
– Arbete i havet– Lufttransport
– Arbete i flygplan– Byggarbeten
– Anläggningsarbeten
– Varvsindustri
– Hamnar
– Räddningsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.