Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

25.2.2021/162

Statsrådets förordning om fordon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen (82/2021):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

1) godkännande för trafik av fordon samt system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning i dessa,

2) fastställande av hopbyggda och reparerade fordon,

3) registrerings- och ändringsbesiktning av fordon,

4) registrering av fordon,

5) i 180 § i fordonslagen (82/2021) avsedda installations- och reparationsarbeten som får utföras utan tillstånd,

6) i 181 § i fordonslagen avsedda krav på arbetslokaler, reparationsutrustning och personalens yrkeskunskap som utgör villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd.

Denna förordning gäller inte EU-typgodkännande eller enskilt EU-fordonsgodkännande, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 kap

Godkännande av fordon för användning i trafik

2 §
Uppgifter som ska lämnas och utredning som ska presenteras vid ansökan om nationellt typgodkännande

Fordonets typ, variant, version, tekniska data, identifieringsuppgifter och huvudsakliga dimensioner ska anmälas vid ansökan om nationellt typgodkännande av ett fordon. Till ansökan ska fogas

1) en måttsatt ritning av fordonet samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema tillsammans med en förteckning över dess delar,

2) uppgifter ur sådana godkännandeintyg och testrapporter i fråga om fordonets konstruktion och utrustning som sökanden önskar åberopa.

Godkännandemyndigheten kan kräva att den som ansöker om nationellt typgodkännande lägger fram

1) behövlig utredning om vilka särskilda delar av fordonet som ska kontrolleras vid periodiska besiktningar och tekniska vägkontroller för att trygga fordonets trafiksäkerhet samt om hur kontrollen ska utföras,

2) uppgifter om de avgasutsläppsvärden som uppgetts av tillverkaren för kontroll av utsläppen från fordon i drift,

3) behövliga uppgifter för mätning av buller från fordon i drift,

4) behövliga uppgifter för kontroll av bromsar.

Godkännandemyndigheten kan på ansökan tillåta att utredning och uppgifter som avses i 2 mom. lämnas in inom en viss utsatt tid efter typgodkännandet.

3 §
Innehållet i avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse med kraven

I ett avtal enligt 67 § i fordonslagen om tillsyn över produktionens överensstämmelse med kraven ska det avtalas om

1) de tillsynsförfaranden som avses i 66 § 3 mom. i fordonslagen och som åtminstone innefattar rutiner som motsvarar förfarandena enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (ramförordningen om bilar och släpfordon till dem), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (ramförordningen om fordon i kategori L), och Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (ramförordningen om traktorer och släpfordon till dem), eller i bilaga 2 till överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976) (Genèveöverenskommelsen),

2) de förfaranden och tidsgränser som tillsynsparterna ska iaktta för att anmäla observationer som gjorts vid tillsynen eller brister och förändringar som framkommit i parternas verksamhet till godkännandemyndigheten,

3) de tillämpliga kriterier för utvärdering av tillverkarens verksamhet som ska garantera att kvalitetssäkringssystemet motsvarar åtminstone standarden EN ISO 9001:2015, eller kraven i någon annan därmed jämförbar harmoniserad standard,

4) tidsintervallerna för de bedömningar, kontroller och tester som ingår i tillsynen,

5) bokföringen av resultaten av tester och kalkyler som tillverkaren har gjort eller låtit göra i anslutning till tillsynen över produktionens överensstämmelse och delgivande till godkännandemyndigheten av de observationer som gjorts om dessa,

6) tillgängligheten för de bilagedokument som gäller tillsynen över överensstämmelsen under den tid som anges i de EU-bestämmelser som ligger till grund för beviljande av godkännandet eller som överenskommits med godkännandemyndigheten, som får vara högst 10 år.

4 §
Fastställande av delars andel av hopbyggda och reparerade fordon

Delarnas och delhelheternas andel av ett hopbyggt eller reparerat fordon ska överensstämma med bilagan. Ersättande av sådana delar som inte anges i bilagan minskar inte stamfordonets andel och inverkar inte på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

Om man av en delhelhet enligt bilagan endast använder en sådan del som inte specificeras i bilagan, ska besiktningsstället eller den som beviljar godkännandet bestämma andelen genom en uppskattning. Stamfordonets andel minskar dock inte vid ombyggnad av karossramen eller karossutrustningen i ett fordon i original eller vid ombyggnad av fordonets ram, om material som huvudsakligen härstammar från en ursprunglig del används, under förutsättning att det efter ändringen går att identifiera delens ursprungliga modell och konstruktion. Vid behov ska en tillförlitlig redogörelse lämnas om den ursprungliga delens konstruktion och modell.

Andra än de i bilagan specificerade delarna jämställs med ursprungliga delar om de på grund av normalt slitage eller som en följd av normalt bruk har gått sönder och har ersatts av delar som motsvarar de ursprungliga delarna.

5 §
Antecknande av reparerade fordon i registret och i registreringsintyget

I registret och i ett reparerat fordons registreringsintyg antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentuella andelar av det ursprungliga fordonet samt orden ”reparerat fordon”.

6 §
Fastställande av hopbyggda fordon och antecknande av dem i registret och registreringsintyget

Den som anmäler ett hopbyggt fordon till registret kan anmäla ett märke för fordonet. Om något märke inte anmäls, ska det hopbyggda fordonet registreras som ”självbyggt”. I registreringsintyget antecknas identifieringsuppgifterna om de fordon från vilka merparten av det hopbyggda fordonets delar härstammar samt orden ”hopbyggt fordon”.

Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets delar härstammar från ett fordon av ett visst märke och den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (544/2019) att använda fordonets märke, antecknas det hopbyggda fordonet som det märket i registret.

Dagen för ibruktagandet av det hopbyggda fordonet anses vara dagen för den första registreringen av det hopbyggda fordonet. Dagen för ibruktagandet av ett hopbyggt fordon som har importerats som begagnat anses dock vara den tidpunkt då fordonet färdigställdes eller, om detta inte tillförlitligt kan klarläggas, tidpunkten för det första ibruktagandet i utlandet.

7 §
Givande av identifieringsnummer för hopbyggda och reparerade fordon vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande

Besiktningsstället eller en beviljare av enskilt godkännande som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) ger det hopbyggda fordonet ett nytt identifieringsnummer som stansas in på fordonets självbärande kaross eller ram. Besiktningsstället eller beviljaren av enskilt godkännande bestyrker numret med sin stans framför och efter identifieringsnumret.

Om det identifieringsnummer som har stansats eller på annat sätt fästs permanent på fordonet är skadat eller om det på grund av att en del bytts ut eller av någon annan motsvarande orsak måste avlägsnas, ska man innan arbetet påbörjas avtala med besiktningsstället eller beviljaren av enskilt godkännande om kontroll och förnyelse av identifieringsnumret.

Om stamfordonets identifieringsnummer måste omstansas, bestyrker besiktningsstället eller beviljaren av enskilt godkännande numret med en i 1 mom. avsedd stans framför och efter identifieringsnumret.

Om en del som använts vid iståndsättning har ett annat identifieringsnummer än stamfordonet, makulerar besiktningsstället eller beviljaren av enskilt godkännande detta nummer genom att stryka över det så att det ändå förblir läsbart. Makuleringen påvisas med en i 1 mom. avsedd stans framför och efter identifieringsnumret.

3 kap

Besiktning av fordon

8 §
Kontrollområden för skadade fordon

Vid registreringsbesiktning av ett i 134 § 1 mom. 3 punkten i fordonslagen avsett fordon som avställts eller ett fordon i fråga om vilket det av andra orsaker bestämts att det ska genomgå besiktning kontrolleras vid besiktningen utöver de objekt som avses i 136 § i den lagen även följande:

1) måtten på fordonets karosseri eller ram,

2) hjul- och axelinställning,

3) eventuella kapningsställen på karosseriet,

4) karosserikonstruktionens hållfasthet,

5) hopfogningssätten i fråga om karosseriets delar,

6) funktionsdugligheten hos sådana skyddsanordningar som fordonet ska vara utrustat med enligt gällande lagstiftning, outplånlig märkning på fordonet och fordonets tekniska data.

Om en annan skyddsanordning än en sådan som avses i 1 mom. 6 punkten har avlägsnats, ändrats eller inte är i funktionsdugligt skick, ska en anteckning om detta göras i registret.

9 §
Införande av uppgifter om registreringsbesiktning i registret

I fråga om registreringsbesiktning ska besiktningsstället såsom fordonets identifieringsuppgifter i registret anteckna identifieringsnumret och godkännandenumret. Dessutom kan uppgift om fordonets färg antecknas i registret.

Som tekniska data om fordon ska i registret införas uppgifter om fordonets allmänna tekniska egenskaper, utrustning, mått och massa, motor, kraftöverföring, axelsystem, styrning, bromsar, karosseri, säkerhetsutrustning, koppling, bränsleförbrukning, utsläppsminskande anordningar och utsläpp. I registret ska dessutom införas särskilda uppgifter om bussar, paketbilar, fordon som används för specialtransporter och fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

Som uppgifter om registreringsbesiktning ska i registret antecknas uppgift om fordonets typ, variant och version, typkod, modellserie och modellbeteckning, datum för registreringsbesiktning och giltighetstiden för registreringsbesiktningen, fordonskategori, fordonsgrupp och märke. I registret ska dessutom antecknas uppgifter som gäller ändringar av ett fordon och om möjligheten till sammankoppling samt uppgifter om godkännande eller underkännande av fordonet och om körförbud. Vid registreringsbesiktning ska i registret också antecknas fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen.

Som beskattningsuppgifter om fordon kan i registret vid behov införas uppgifter fordonsvis om beloppen av de föreskrivna skatterna, om uppbörd och uttag av dem samt uppgift om de anordningar och mått som utgör grund för befrielse från bilskatt. Som utsökningsuppgifter om fordon kan i registret införas sådana av justitieförvaltningen erhållna uppgifter som gäller utmätning av fordon och andra säkringsåtgärder.

10 §
Bestämmelser som tillämpas på ändringsbesiktning

Vid ändringsbesiktning iakttas vad som i detta kapitel föreskrivs om registreringsbesiktning.

4 kap

Registrering av fordon

11 §
Handlingar för registreringsanmälan samt certifikat

Registreringsanmälan ska göras med hjälp av senast utfärdade, gällande

1) certifikat,

2) del II av förhandsanmälningsintyget, när det är fråga om första registrering av ett fordon som har förhandsanmälts som färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon,

3) del II av registreringsintyget, när det är fråga om avställning, påställning, ändringsregistrering eller slutlig avregistrering av ett fordon,

4) del II av intyget över registreringsbesiktning, när det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält registreringsbesiktat fordon eller av ett fordon som har förhandsanmälts som icke färdigbyggt fordon eller påställning av ett registreringsbesiktat fordon,

5) skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen (646/2011) eller motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat, när det är fråga om slutlig avregistrering av fordonet,

6) del II av intyget över enskilt godkännande, när det är fråga om första registrering av ett färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon som beviljats enskilt godkännande.

Om en sådan handling eller det certifikat som avses i 1 mom. har förkommit, ska anmälan göras med hjälp av en ny handling eller ett nytt certifikat som har inhämtats av den som utfärdat handlingen eller certifikatet.

Den som i registret har antecknats som ägare eller innehavare till ett fordon kan göra en registreringsanmälan också utan det certifikat eller en sådan handling som avses i 1 mom.

Den nya ägaren till ett fordon som för vilket det gjorts en anmälan om överlåtelse kan göra en registreringsanmälan om ägarbyte också utan det certifikat eller en sådan handling som avses i 1 mom.

12 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (1508/2019) kan anmälan om ägarbyte eller avställning göras på Transport- och kommunikationsverkets avregistreringsblankett som skickas till verket eller via ett gränssnitt eller på annat sätt elektroniskt.

När det är fråga om ett förstört fordon som lösts in på grundval av en försäkring eller om ett sådant skrotfordon som övergått i kommunens ägo med stöd av den i 1 mom. nämnda lagen och som inte omfattas av produktansvar enligt 48 § i avfallslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen, kan anmälan om slutlig avregistrering göras på Transport- och kommunikationsverkets avregistreringsblankett som skickas till verket eller via ett gränssnitt eller på annat sätt elektroniskt.

En sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på Transport- och kommunikationsverkets avregistreringsblankett eller via ett gränssnitt eller på annat sätt elektroniskt.

13 §
Slutlig avregistrering

I registret antecknas ett fordon vara slutligt avregistrerat den dag då det skrotningsintyg som avses i 59 § i avfallslagen eller motsvarande skrotningsintyg i en EES-stat har utfärdats eller den dag då fordonet på annat sätt bevisligen har förstörts. Av särskilda skäl kan ett fordon antecknas som slutligt avregistrerat även vid ett tidigare datum.

Ett fordon anses vara på annat sätt bevisligen förstört, om

1) ett fordon i kategori M1-, N1-, L2e- eller L5e har förstörts så att fordonet inte kan lämnas in till en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen, och en myndighetsutredning om att fordonet har förstörts har visats upp,

2) tillförlitlig utredning presenteras om att ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har förstörts, skrotats eller demonterats,

3) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts, eller

4) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon som ett skrotfordon enligt den lagen och en anmälan om slutlig avregistrering av fordonet har gjorts för anteckning i registret.

14 §
Överlämnande av registreringsskyltar

Efter det att ett nytt, färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar, snöskotrar och tunga snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Transport- och kommunikationsverket kan på begäran ge en tilläggsskylt för ett fordon.

15 §
Fastsättning av registreringsskyltar

Utöver vad som föreskrivs i 100 § i fordonslagen ska fordonets registreringsskyltar fästas i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30 grader så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem.

16 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

Registreringstecknen för fordon samt färgerna på registreringsskyltarna är följande:

1) registreringsskyltarna för bilar och släpvagnar upptar två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt, om inte något annat föreskrivs nedan, en nationalitetsbeteckning,

2) registreringsskyltarna för fordon i kategori L upptar ett högst tresiffrigt tal och två eller tre bokstäver i svart på vit reflekterande botten; registreringsskyltarna för fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e upptar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

3) registreringsskyltarna för snöskotrar, tunga snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,

4) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i motsvarande ställning samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa upptar bokstäverna CD och ett av utrikesministeriet fastställt högst fyrsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten; registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och ett av utrikesministeriet fastställt högst femsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten,

5) på republikens presidents tjänstebil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

6) registreringsskyltarna för ett exportregistrerat fordon upptar nationalitetsbeteckning, en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör,

7) en provnummerskylt upptar bokstäverna KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

8) en tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

Ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om fordonet tidigare har haft sådana skyltar eller om ett fordon som importerats från utlandet har tagits i bruk före 1972.

Museifordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning. Dessutom kan ett museifordon i kategori L ges ett registreringstecken som upptar två eller tre bokstäver i vitt och ett högst tresiffrigt tal i vitt på svart botten.

17 §
Fastställande av registreringstecken

Det registreringstecken enligt 16 § som ges ett fordon bestäms slumpmässigt. Transport- och kommunikationsverket kan dock på begäran ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. En registreringsskylt som upptar ett specialtecken lämnas ut av den som utför registreringar.

På begäran riktad till den som utför registreringar kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Då är det inte fråga om ett specialtecken.

Om fordonets registreringsskyltar har förkommit eller blivit stulna, ges ett nytt registreringstecken för fordonet, om inte något annat följer av särskilda skäl.

18 §
Detaljer i fråga om nationalitetsbeteckningen

En sådan oval nationalitetsbeteckning som förutsätts i den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller i den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) ska ha en vågrät diameter på minst 175 millimeter och en lodrät diameter på minst 115 millimeter. Bokstävernas höjd ska vara minst 80 millimeter och streckbredden minst 10 millimeter. Till nationalitetsbeteckningen får inte fogas en flagga eller något annat märke.

19 §
Exportskyltar

På exportskyltar tillämpas vad som i 14–17 § föreskrivs om registreringsskyltar.

20 §
Innehåll och färg i fråga om förflyttningsmärken

Ett förflyttningsmärke upptar en eller två bokstäver och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten.

5 kap

Installations- och reparationstillstånd

21 §
Bromssystemsarbeten som får utföras utan tillstånd

För utförande av följande installations- och reparationsarbeten på tryckluftsbromssystem i fordon i kategorierna M2-, M3-, N2-, N3-, O3- och O4 behövs inte tillstånd:

1) smärre service- och justeringsåtgärder för bromsar,

2) utbyte av bromscylinder och dess membran,

3) förnyande av bromsrör och bromsslangar,

4) utbyte av filter i luftkompressor,

5) reparation av komponenter och ledningsdragning hörande till märk- eller varningsanordningar och bromsljus,

6) utbyte av sådana ventiler i bromssystemet som inte kräver justeringsåtgärder.

Arbeten som avses i 1 mom. får endast utföras med användning av originaldelar, delar som fordons- eller bromssystemstillverkaren avsett för installation i fordon som repareras eller andra delar med motsvarande tekniska egenskaper. Reparationsarbeten som gäller tryckmätare, bromskraftsregulatorer, låsningsfria bromssystem och elsystem för tryckluftsbromsar får endast utföras av verkstäder som har det reparationstillstånd som krävs för detta.

När bearbetning av bromskomponenter eller reparation av kompressorer utförs som underleveransarbete behövs inte reparationstillstånd. Tillståndshavaren ansvarar för att underleveransarbeten utförs på behörigt sätt.

22 §
Personal som får anlitas för bromssystemsarbeten

Den som ansvarar för arbeten som gäller bromssystem ska minst ha sådan yrkeshögskoleexamen i teknik eller examen på teknikernivå som lämpar sig för uppgiften samt arbetserfarenhet inom branschen eller ha minst fem års arbetserfarenhet som arbetsledare eller bilmekaniker i en bil- eller släpvagnsverkstad som har ett sådant tillstånd som avses i 180 § i fordonslagen. Ansvarspersonen ska dessutom bevisligen ha blivit praktiskt insatt i reparation av tunga fordons bromssystem och sådana bromssystems uppbyggnad. Dessutom ska personen för att få A-tillstånd ha genomgått en tillräckligt omfattande kurs i bromsanpassning av fordonskombinationer.

Det praktiska utförandet av bromssystemsarbetena kan anförtros en sådan arbetstagare som inklusive utbildning har minst fem års erfarenhet av bilmekanikeruppgifter och erfarenhet av bromssystemsarbeten i den omfattning som ansvarspersonen anser tillräcklig. Också en mekaniker som har mindre yrkeserfarenhet än detta får emellertid arbeta som biträde till eller under direkt uppsikt av en erfaren mekaniker.

23 §
Anordningar och utrustning som ska användas för bromssystemsarbeten

För utförande av bromssystemsarbeten ska en tillståndshavare beroende på tillståndsklass ha följande anordningar och utrustning eller användningsrätt till dem:

Anordningar och utrustning Tillstånd
Bearbetningsmaskiner för bearbetning av bromstrummor A och B
Utrustning för inbördes anpassning av bromstrummor och friktionsbelägg A och B
Mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation A
Bromsdynamometer (om mätningen grundar sig på elektronisk datainsamling behövs det inte mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation) A
Apparatur för testning av låsningsfria bromsar A
Apparatur för mätning av fördröjningstider A
Apparatur för nitning av friktionsbelägg A och B
Hjul- eller axeltrycksvåg A
Tillräckliga mätinstrument som också omfattar mätningsapparatur för mätning av bromstryck i tryckluftssystem A och B
Tillräckligt med andra vid bromsreparationer behövliga universal- och specialverktyg samt nödvändiga lyftanordningar A och B

Om bearbetning av bromstrummor, bromsdynamometermätningar eller mätningar av den vikt som överförs på axel utförs som underleveransarbete, behöver tillståndshavaren med avvikelse från 1 mom. inte ha bearbetningsmaskiner för bearbetning av bromstrummor, bromsdynamometrar eller hjul- eller axeltrycksvågar.

24 §
Registrering av uppgifter om bromssystemsarbeten

Tillståndshavaren ska registrera uppgifter om tillståndspliktiga reparationsarbeten på bromssystem och ordna dem fordonsvis. Av uppgifterna ska framgå datum för reparationen, reparationens art samt reparationsobjektet.

Uppgifterna om tillståndspliktiga reparationsarbeten ska bevaras under de två kalenderår som följer på reparationen.

25 §
Anordningar för och anvisningar om taxametrar

Den som installerar och reparerar taxametrar ska ha tillgång till sådana tekniska anordningar och sådan programvara som behövs vid installation och reparation av taxametrar och som har godkänts av taxametertillverkaren eller dennes representant.

Den som har tillstånd att installera och reparera taxametrar ska till sitt förfogande ha information om de taxor som ska läggas in i taxametrarna.

För kontroll av taxametrar ska en lämplig mätbana stå till förfogande.

Den som har tillstånd att installera och reparera sådana taxametrar som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), nedan mätinstrumentdirektivet, ska ha ett giltigt intyg av tillverkaren, tillverkarens representant eller ett oberoende kontrollorgan om att tillståndshavaren har sådana anordningar, sådan programvara, sådana beteckningar och anvisningar som behövs vid installation, reparation, plombering och kalibrering samt vid uppdatering av programvara och som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet.

26 §
Personal som får anlitas för arbeten på taxametrar

En förutsättning för beviljande av tillstånd att installera och reparera sådana taxametrar som avses i mätinstrumentdirektivet är att den sökande har ett giltigt intyg av tillverkaren, tillverkarens representant eller ett oberoende kontrollorgan om att den sökande har sådan personal som ansvarar för installation, reparation, plombering och kalibrering samt uppdatering av programvara och som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet.

27 §
Bevarande av uppgifter om arbeten på taxametrar

Den som har tillstånd att installera och reparera taxametrar ska bevara åtminstone följande uppgifter om installationer och reparationer av taxametrar:

1) datum för installation eller reparation,

2) fordonets registreringstecken eller, om fordonet inte har införts i registret, identifieringsnummer,

3) fordonets däckdimension,

4) taxameterns märke, typ, identifieringsnummer och eventuellt typgodkännandenummer samt information om CE-märkningens omfattning,

5) taxa,

6) information om de anordningar och mätare som använts.

Den som har tillstånd att installera och reparera taxametrar ska dessutom bevara rapporter och upptagningar från installations- och reparationsarbeten samt kopior av de plomberingsintyg som kunden fått.

De uppgifter och handlingar som avses i 1 och 2 mom. ska bevaras under de två kalenderår som följer på installationen eller reparationen.

28 §
Personal som får anlitas för arbeten på färdskrivare

Den som ansvarar för installations- och reparationsarbeten på färdskrivare ska ha sådan utbildning som på basis av färdskrivartillverkarens, importörens, utbildarens eller Transport- och kommunikationsverkets redogörelse kan anses vara tillräcklig.

29 §
Installations- och reparationsanordningar för färdskrivare

Den som har ett tillstånd som berättigar till installation och reparation av färdskrivare ska beroende på tillståndsklass till sitt förfogande ha följande anordningar:

Anordningar och utrustning Tillstånd
Sådan testapparatur för kontroll av färdskrivare och dess klocka som färdskrivartillverkaren godkänt eller som Transport- och kommunikationsverket bedömt vara tillräcklig A
Verktyg och tillbehör som behövs för plombering av färdskrivarens hölje A
Tekniska uppgifter om färdskrivaren samt installation, justering och reparation av denna A
Vägvarvtalsräknare A, B, Da och Db
Nödvändiga installationsverktyg A, B, Da och Db
Lufttrycksmätare A, B, Da och Db
Sekundmätare A och B
Plomberingstång och plomberingsmaterial A, B, Da och Db
Tekniska uppgifter om digitala färdskrivare, installation och reparation av dem samt programvara och anordningar som behövs för att utföra installationer och reparationer Da
Programvara och anordningar som behövs för att utföra kontroller av digitala färdskrivare samt för att överföra och lagra data som kopieras från färdskrivare vid vägtransporter och verkstadskort Da och Db
Programvara och verktyg som behövs för översyn av fjärrövervakning Da och Db
30 §
Registrering av uppgifter om arbeten på färdskrivare och användning av verkstadskort

Den som har ett tillstånd som berättigar till installation och reparation av färdskrivare ska registrera uppgifter om installationer, justeringar, reparationer och kontroller av analoga färdskrivare och ordna dem fordonsvis. Åtminstone följande uppgifter ska registreras:

1) datum för installation, justering, reparation eller kontroll,

2) fordonets registreringstecken,

3) dynamisk rullningsomkrets för fordonets däck,

4) ingreppet så, att eventuell ändring i kilometertalet framgår,

5) vid eventuell kontroll konstaterat mätarfel.

Uppgifter om installation, reparation, kontroll och översyn av digitala färdskrivare ska registreras så att de uppgifter som sparats på det verkstadskort som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet regelbundet kopieras till det register över installations- och reparationsarbeten som förs av tillståndshavaren.

Tillståndshavaren ansvarar för en omsorgsfull hantering av verkstadskortet med tillhörande nyckeltal. Tillståndshavaren får överlåta verkstadskortet endast åt den som är anställd hos tillståndshavaren och som uppfyller de behörighetskrav som i 29 § ställs på den som ansvarar för installations- och reparationsarbeten.

Uppgifter om tillståndsbelagda reparationsarbeten ska bevaras under de två kalenderår som följer på ingreppet eller kopieringen av data från verkstadskortet.

31 §
Anordningar för och anvisningar om hastighetsbegränsare

Den som utför installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare ska till sitt förfogande ha sådana för uppgiften behövliga tekniska anordningar och anvisningar om uppgiften som har godkänts av någon av följande aktörer:

1) tillverkaren av hastighetsbegränsande anordningar eller dennes representant,

2) fordonstillverkaren eller dennes representant,

3) Transport- och kommunikationsverket.

32 §
Personal som får anlitas för arbeten på hastighetsbegränsare

Den som ansvarar för installations-, reparations- och justeringsarbeten på hastighetsbegränsare ska ha sådan utbildning som på basis av en redogörelse av någon av följande aktörer kan anses vara tillräcklig:

1) tillverkaren av hastighetsbegränsande anordningar eller dennes representant,

2) fordonstillverkaren eller dennes representant,

3) Transport- och kommunikationsverket.

33 §
Registrering av uppgifter om arbeten på hastighetsbegränsare

Den som har tillstånd att utföra installations-, reparations- och justeringsarbeten på hastighetsbegränsare ska registrera uppgifter om installationer, reparationer och justeringar av hastighetsbegränsare och ordna dem fordonsvis. Åtminstone följande uppgifter ska registreras:

1) datum för installation, reparation eller justering,

2) fordonets registreringstecken eller, om fordonet inte har införts i registret, identifieringsnummer,

3) däckens storlek, dynamiska rullningsomkrets och lufttryck,

4) ingreppet och det eventuella felet.

Uppgifter som gäller installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare ska bevaras under de två kalenderår som följer på åtgärden.

6 kap

Särskilda bestämmelser

34 §
Påföljder

Bestämmelser om påföljder vid överträdelse av denna förordning finns i 192 och 194 § i fordonslagen.

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002),

2) statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007),

3) statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014), med undantag för 13 §, 15 § 5 mom., 16 § och 17 § 2 mom.,

4) statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1196/2018).

Bilaga

Fordonsdelarnas andel

På andra fordon än de som hör till de fordonskategorier som nämns i bilagan tillämpas den tabell i bilagan där avsedda fordon med beaktande av fordonets allmänna konstruktion samt antalet axlar och hjul närmast motsvarar fordonet i fråga.

A. Delarnas andelar av en bil (kategori M och N)

1. Karosseriet med utrustning1 34 %

– karossram2 22 %

– tak 2 %

– bakstänkskärmar 1 %/st.

– framlucka/motorhuv 1 %

– baklucka 1 %

– framstänkskärmar3 1 %/st.

– dörrar4 4 %

– stötfångare 0,5 %/st.

– frontgrill 1 %

– värmeaggregat5 2 %

2. Ram- eller bottenplåt 1 24 %

3. Motorn med hjälpanordningar 26 %

– själva motorn 14 %

– växellåda och kraftöverföringsaxel 8 %

– kylare 2 %

– bränsletank 2 %

4. Axlar6 8 %

– framaxelsystemet 4 %

– bakaxelsystemet 4 %

5. Inredning 4 %

– säten7 2 %

– instrumentpanel 2 %

6. Lyktor 4 %

– främre positionslyktor 2 %

– bakre positionslyktor 2 %

Sammanlagt punkterna 1–6 100 %

1 I fråga om självbärande karosser fastställs ingen andel för ram- eller bottenplåten, utan karossramens andel i konstruktionen är sammanlagt 46 %, karossen med utrustning 58 %.

2 Om ett fordon i kategori N har ett flak, en container eller ett annat för godstransport avsett utrymme som är avskilt från karossramen, räknas dessa inte med i karossramens andel eller i någon annan delhelhet som graderats i tabellen.

3 Om fordonet inte har separata framstänkskärmar, utökas karossramens andel och på motsvarande sätt den självbärande karossramens andel med framstänkskärmarnas andel 2 %.

4 4-dörrars fordon 1 %/st., 2-dörrars fordon 2 %/st.

5 Om det inte ursprungligen har funnits ett värmeaggregat i fordonet, utökas karossramens andel och på motsvarande sätt självbärande karossramens andel med värmeaggregatets andel 2 %.

6 Med undantag av bromsar och styrsystem.

7 Tvåsitsiga fordon 1 %/st., övriga fordon 0,5 %/st. för framsäten och 1 % för baksäte.

B. Delarnas andelar av motorcyklar och av trehjulingar utan karosseri (kategori L3e, L4e och L5e)

1. Motorn med hjälpanordningar 28 %

– själva motorn 14 %

– vevhus och kardanaxel 8 %

– cylindrar och kolvar 3 %

– topplock 3 %

– primärdrivning 4 %

– växellåda 10 %

2. Ram8 28 %

– andelen av delram 2 %

3. Bakgaffel, bakaxelsystem och bakfjädring 8 %

– bakgaffel eller bakaxelsystem9 4 %

– fjädrar och stötdämpare 4 %

4. Framgaffel 8 %

– t-rör 3 %

– innerrör för teleskop 2 %

– ytterrör för teleskop 3 %

5. Hjul10

a) Motorcyklar (L3e och L4e) 16 %

– nav, fram 4 %

– nav, bak 4 %

– fälgkrans, fram 4 %

– fälgkrans, bak 4 %

b) Trehjulingar (L5e)11 16 %

– nav, fram 4 %

– nav, bak 2 %/st.

– fälgkrans, fram 4 %

– fälgkrans, bak 2 %/st.

6. Bränsletank 4 %

7. Säte 4 %

8. Avgassystem 2 %

– grenrör 1 %

– ljuddämpare 1 %

9. Körljus 2 %

– framljus 1 %

– bakljus 1 %

Sammanlagt punkterna 1–9 100 %

8 Andelen för ramen och bakgaffeln på en motorcykel med ofjädrad bakaxel är sammanlagt 36 %. Om en fjädrad ram byggs om till ofjädrad, minskar stamfordonets andel 8 %.

9 Bakgaffel för tvåhjulingar (kategori L3e) och motorcyklar med sidovagn (kategori L4e), bakaxelsystem för trehjulingar (kategori L5e). Om en trehjuling har två hjul fram och ett bak tillämpas på framaxeln beräkningsreglerna för bakaxeln och på bakaxeln beräkningsreglerna för framaxeln.

10 Med undantag av bromsar.

11 Om en trehjuling har två hjul fram och ett bak tillämpas på framaxeln beräkningsreglerna för bakaxeln och på bakaxeln beräkningsreglerna för framaxeln.

C. Delarnas andelar av släpvagnar

1. Ram12 35 %

2. Axlar 28 %

3. Fjädring 17 %

4. Lastutrymme, lastkorg och överbyggnad 10 %

5. Mekaniska kopplingsanordningar 10 %

Sammanlagt punkterna 1–5 100 %

12 Självbärande lastkorg 45 %, varvid det övriga lastutrymmets och överbyggnadens andel inte räknas med i någon annan delhelhet som graderats i tabellen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.