Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

14.1.2021/6

Statsrådets förordning om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) anläggning en eller flera energiproducerande enheter som finns på ett och samma anläggningsområde samt andra funktioner i nära anslutning till verksamheten vid dessa enheter,

2) energiproducerande enhet en panna, gasturbin, förbränningsmotor eller annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras.

2 §
Fastställande av anläggningars sammanlagda installerade tillförda effekt

Den sammanlagda installerade tillförda effekten i en i 2 a § 1 mom. 1 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) avsedd anläggning som använder fasta biomassabränslen fastställs genom att de tillförda effekterna i alla energiproducerande enheter som hör till anläggningen adderas. Vid fastställande av den sammanlagda installerade tillförda effekten beaktas dock inte energiproducerande enheter med tillförd effekt på mindre än 3 megawatt.

Den sammanlagda installerade tillförda effekten i en i 2 a § 1 mom. 2 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedd anläggning som använder gasformiga biomassabränslen fastställs genom att de tillförda effekterna i alla energiproducerande enheter som hör till anläggningen adderas. Vid fastställande av den sammanlagda installerade tillförda effekten beaktas dock inte energiproducerande enheter med tillförd effekt på mindre än 300 kilowatt.

3 §
Beräkning av minskningen av växthusgasutsläpp

På beräkningen av växthusgaspåverkan av biodrivmedel och flytande biobränslen tillämpas bestämmelserna i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (direktivet om förnybar energi).

1 mom. träder i kraft 30.6.2021.

På beräkningen av växthusgaspåverkan av biomassabränslen tillämpas bestämmelserna i bilaga VI till direktivet om förnybar energi.

4 §
Hållbarhetsintygets innehåll

Ett hållbarhetsintyg som utfärdas av en verksamhetsutövare ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktuppgifterna till den som utfärdar och den som tar emot hållbarhetsintyget,

2) datumet för utfärdande av hållbarhetsintyget,

3) namnet på verksamhetsutövarens hållbarhetssystem och diarienumret för Energimyndighetens beslut om godkännande av systemet,

4) identifieringsuppgifter för partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvara,

5) namnet på och mängden av biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle eller, om endast råvaran omfattas av intyget, råvarans namn och mängd,

6) den råvara som partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle har framställts av,

7) uppgifter om att de föreskrivna hållbarhetskriterierna för råvarornas ursprung uppfylls eller uppgifter om att de föreskrivna hållbarhetskriterierna för avfall och restprodukter från jordbruksmark uppfylls,

8) minskningen av växthusgasutsläppen från ett parti med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle, eller växthusgasutsläppen från en råvara, om minskning av växthusgasutsläpp eller beräkning av växthusgasutsläpp tillämpas på partiet med drivmedel eller på råvaran i fråga,

9) uppgifter om grunderna för beräkningen av minskningen av växthusgasutsläpp eller för beräkningen av växthusgasutsläpp, om minskning av växthusgasutsläpp eller beräkning av växthusgasutsläpp tillämpas på partiet med drivmedel eller på råvaran i fråga.

5 §
Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Verksamhetsutövaren ska i rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ange

1) de råvaror som använts vid framställningen av ett parti med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle,

2) råvarans ursprungsland eller ursprungsområde,

3) minskningen av växthusgasutsläppen från ett parti med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle, om minskning av växthusgasutsläpp tillämpas på partiet med drivmedel eller på råvaran,

4) de råvaror som har klassificerats som avfall, restprodukt, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin; dessutom ska verksamhetsutövaren specificera vilket beslut av Energimyndigheten klassificeringen grundar sig på.

6 §
Massbalans

Fastställandet av den el, värme eller kyla som producerats med flytande biobränslen och biomassabränslen och som används i massbalansen ska grunda sig på de energiinnehåll som beräknats utifrån bränslets värmevärden och på de mängder producerade energislutprodukter som fåtts genom tillförlitliga mätningar.

7 §
Anmälningsskyldighet

Varaktiga förändringar som verksamhetsutövaren utan dröjsmål ska anmäla till Energimyndigheten är

1) införandet av nya råvaror, biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen i hållbarhetssystemet,

2) varaktiga och väsentliga ändringar i förfarandena för beräkning av växthusgasutsläpp eller av minskningen av växthusgasutsläpp,

3) varaktiga och väsentliga förändringar i massbalansen,

4) andra varaktiga och väsentliga förändringar i förutsättningarna för godkännande av hållbarhetssystemet än de som avses i 1–3 punkten.

8 §
Kontrollörens kompetensområde

Kontrollörens obligatoriska kompetensområde omfattar metoderna för hantering av massbalansen och försörjningskedjan. Kontrollörens frivilliga behörighetsområden omfattar beräkning av minskningen av växthusgasutsläpp, skogsbiomassa, biomassa från jordbruket samt råvaror bestående av avfall och restprodukter.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2021.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. träder dock i kraft först den 30 juni 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.