Uppdaterad lagstiftning: 2021

30.12.2021/1333
Samarbetslag
30.12.2021/1330
Lag om ekologisk produktion
22.12.2021/1301
Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
22.12.2021/1289
Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
22.12.2021/1238
Lag om informationsresursen för forskningsdata
16.12.2021/1225
Lag om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
16.12.2021/1160
Lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde
16.12.2021/1158
Lag om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
16.12.2021/1155
Lag om Salla nationalpark
16.12.2021/1131
Lag om inkomstskatteskalan för 2022
16.12.2021/1125
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
16.12.2021/1123
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2022–2024
16.12.2021/1122
Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter
16.12.2021/1121
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2022–2024
9.12.2021/1107
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning
9.12.2021/1081
Statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi
3.12.2021/1069
Lag om identifiering och registrering av djur
3.12.2021/1050
Lag om ursprungsgarantier för energi
25.11.2021/1029
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
19.11.2021/997
Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
19.11.2021/983
Lag om klinisk prövning av läkemedel
18.11.2021/978
Statsrådets förordning om avfall
19.11.2021/951
Lag om införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor
19.11.2021/948
Lag om försäkringskassor
19.11.2021/947
Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
19.11.2021/946
Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
11.11.2021/929
Statsrådets förordning om åtgärder för kundkontroll och om riskfaktorer vid förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
21.10.2021/888
Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse vid samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov
7.10.2021/867
Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
7.10.2021/866
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder
23.9.2021/834
Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen
22.9.2021/833
Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan
26.8.2021/803
Statsrådets förordning om understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus
26.8.2021/797
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
27.8.2021/784
Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
12.8.2021/767
Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
13.8.2021/758
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
13.8.2021/757
Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
13.8.2021/756
Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
13.8.2021/753
Lag om äldreombudsmannen
15.7.2021/740
Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster
15.7.2021/728
Lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner
15.7.2021/719
Lag om medicintekniska produkter
15.7.2021/713
Lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel
15.7.2021/712
Lag om vidareutnyttjande av data som innehas av företag som producerar vissa allmännyttiga tjänster
29.6.2021/682
Lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
29.6.2021/630
Lag om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare
29.6.2021/618
Lag om statsandel för kommunal basservice
29.6.2021/617
Lag om välfärdsområdenas finansiering
29.6.2021/616
Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
29.6.2021/615
Lag om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
29.6.2021/614
Lag om indelningen i välfärdsområden och landskap
29.6.2021/613
Lag om ordnande av räddningsväsendet
29.6.2021/612
Lag om ordnande av social- och hälsovård
29.6.2021/611
Lag om välfärdsområden
18.6.2021/560
Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs
4.6.2021/487
Lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter
4.6.2021/473
Lag om skattenummer och skattenummerregistret
3.6.2021/463
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
27.5.2021/432
Lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen
20.5.2021/427
Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet
7.5.2021/393
Lag om bostadsrättsbostäder
9.4.2021/297
Livsmedelslag
25.2.2021/162
Statsrådets förordning om fordon
15.1.2021/82
Fordonslag
15.1.2021/76
Lag om djursjukdomar
15.1.2021/73
Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
15.1.2021/66
Lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
14.1.2021/6
Statsrådets förordning om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.