Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

30.12.2020/1269

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (21.5.2021/421)
Lagens syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om ett tidsbegränsat försök, under vilket kommunerna inom sitt område i stället för arbets- och näringsbyrån ordnar en del av den service som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och lagen om främjande av integration (1386/2010), i stället för arbets- och näringsbyrån sköter vissa av de uppgifter som avses i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) och lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) samt i stället för arbets- och näringsbyrån ger vissa i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda arbetskraftspolitiska utlåtanden.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetslös en person som

a) inte står i ett anställningsförhållande; som arbetslös betraktas även den som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar eller vars varierande arbetstid per vecka enligt ett arbetsavtal med garanterad minimiarbetstid är under fyra timmar,

b) inte på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott; som arbetslös betraktas även den som utan hinder av sysselsättning i företagsverksamhet eller i eget arbete har rätt till arbetslöshetsförmån enligt 2 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

c) inte är studerande på heltid enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa; som arbetslös betraktas även den som utan hinder av studier har rätt till arbetslöshetsförmån enligt 10 b § i det kapitlet, (20.12.2022/1133)

(30.12.2021/1381)

2) arbetssökande en enskild kund vars jobbsökning är i kraft på det sätt som avses i 2 kap. 1 eller 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) person med ett främmande språk som modersmål den som anmält till det i 3 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) avsedda befolkningsdatasystemet att hans eller hennes modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska,

4) invandrare en i 3 § 3 punkten i lagen om främjande av integration avsedd person som flyttat till Finland,

5) sysselsättningsfrämjande service jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning och arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, prövning enligt 4 kap. 5 § 1 mom. i den lagen, arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001),

6) sysselsatt en arbetssökande till vars arbetsgivare betalas lönesubvention enligt 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller för vars lönekostnader ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning har anvisats anslag enligt 15 § i det kapitlet, eller en enskild kund som har beviljats startpeng enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

3 §
Försöksområden

Försöksområdena är

1) inom Södra Österbottens arbets- och näringsbyrås område

a) det försöksområde som bildas av Seinäjoki och Ilmajoki,

b) det försöksområde som bildas av Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo och Soini,

2) inom Södra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Pertunmaa samt Nyslotts försöksområde,

3) inom Tavastlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Tavastehus, Hattula och Janakkala och det försöksområde som bildas av Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä och Orimattila,

4) inom Kajanalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo och Ristijärvi,

5) inom Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrås område

a) det försöksområde som bildas av Jyväskylä, Laukas, Muurame och Äänekoski,

b) det försöksområde som bildas av Jämsä, Keuru och Saarijärvi,

6) inom Lapplands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi och Sodankylä,

7) inom Birkalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av landskapets alla 22 kommuner,

8) inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi,

9) inom Norra Karelens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi och Kontiolax,

10) inom Norra Österbottens arbets- och näringsbyrås område

a) det försöksområde som bildas av Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä och Muhos,

b) det försöksområde som bildas av Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki,

c) det försöksområde som bildas av Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska,

11) inom Norra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi och Vieremä,

12) inom Satakunta arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Björneborg, Kumo och Ulvsby,

13) inom Nylands arbets- och näringsbyrås område

a) Esbo försöksområde,

b) Helsingfors försöksområde,

c) det försöksområde som bildas av Vanda och Kervo,

d) Borgå försöksområde,

e) det försöksområde som bildas av Hangö och Raseborg,

14) inom Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Salo, Marttila och Koskis och det försöksområde som bildas av Åbo, Letala, Pemar, Sagu och Nystad.

4 § (3.2.2023/149)
Kunderna hos försöksområdets kommuner

Kunder hos en kommun inom ett försöksområde är de arbetslösa arbetssökande, de arbetssökande som löper risk att bli arbetslösa inom två veckor, de arbetssökande som är sysselsatta och de arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande service, vilka har sin hemkommun i den kommunen och som

1) inte uppfyller villkoren för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning enligt 5 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) är under 30 år, invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål.

Kunder hos en kommun inom ett försöksområde är också de som enligt 1 kap. 9 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är bosatta i kommunen och har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 110 § i utlänningslagen (301/2004).

Kunder hos försöksområdets kommuner är de personer som hör till de kundgrupper som avses i 1 och 2 mom. och som vid ikraftträdandet av denna lag har anmält sig som arbetslösa arbetssökande eller under försöket anmäler sig som arbetslösa arbetssökande, eller som under försöket anmäler sig som arbetssökande och som löper risk att bli arbetslösa inom två veckor, och som arbets- och näringsbyråerna överför till att bli kunder hos en kommun inom ett försöksområde.

5 § (8.7.2022/671)
Överföring av en kundrelation

Arbets- och näringsbyrån överför en person som hör till en kundgrupp som avses i 4 § 1 mom. till att bli kund hos den kommun inom ett försöksområde där personen har sin hemkommun. Arbets- och näringsbyrån överför en person som hör till en kundgrupp som avses i 4 § 2 mom. till att bli kund hos den kommun inom ett försöksområde där personen är bosatt. Om kundens hemkommun eller bosättningsorten för en person som hör till den kundgrupp som avses i 4 § 2 mom. byts under försöket, ska kommunen inom försöksområdet överföra kunden till att bli kund hos en kommun inom det behöriga försöksområdet eller hos arbets- och näringsbyrån. Kunden och den behöriga kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska underrättas om överföringen. (3.2.2023/149)

Arbets- och näringsbyrån överför också en sådan person till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet som senast sju dagar efter det att jobbsökningen inletts eller en ändring i jobbsökningen anmälts hör till en kundgrupp som avses i 4 §.

Trots det som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska en person inte överföras till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde om personen uppfyller villkoren i 5 a kap. 2 § 1 mom. 1–3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Om en person har överförts till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde och först därefter uppfyller villkoren i 5 a kap. 2 § 1 mom. 1–3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ska personen överföras till att åter bli kund hos arbets- och näringsbyrån.

En arbets- och näringsbyrå kan låta bli att överföra en kund till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet för att trygga kundens språkliga rättigheter, undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden eller av någon annan grundad anledning.

Arbets- och näringsbyrån kan överföra en kund som hör till en kundgrupp som avses i 4 § till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån, om

1) kunden begär det,

2) överföringen behövs för att trygga kundens språkliga rättigheter eller för att undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden, eller av någon grundad anledning som gäller kundens säkerhet, och

3) överföringen inte äventyrar kundens möjlighet att få service enligt sitt servicebehov.

Arbets- och näringsbyrån kan överföra en kund som hör till en kundgrupp som avses i 4 § till att bli kund hos en annan kommun inom ett försöksområde än kundens hemkommun eller den kommun där kunden är bosatt, om förutsättningarna enligt 6 mom. uppfylls och den kommun dit kunden begär att bli överförd godkänner överföringen. (3.2.2023/149)

Arbets- och näringsbyrån ska underrätta kunden och dennes hemkommun eller den kommun där kunden är bosatt om en överföring som avses i 6 och 7 mom. samt underrätta den kommun inom ett försöksområde som tar emot kundrelationen om en överföring enligt 7 mom. Den plan enligt 9 § som kommunen inom försöksområdet och kunden har utarbetat är förpliktande för kunden och för den arbets- och näringsbyrå eller den kommun inom ett försöksområde som efter överföringen ansvarar för kundrelationen, till dess att planen har reviderats. Den arbetssökande ska underrätta den arbets- och näringsbyrå eller den kommun inom ett försöksområde som efter överföringen ansvarar för kundrelationen om genomförandet av de åtgärder som överenskommits i planen. (3.2.2023/149)

6 § (30.12.2021/1381)
Upphörande och inledande på nytt av en kundrelation

På upphörandet av en kundrelation med den som har hänvisats till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 2 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om upphörande av giltigheten för jobbsökningen. En kund hos en kommun inom ett försöksområde kan lämna in ett sådant meddelande och en sådan redogörelse som avses i den bestämmelsen till kommunen inom försöksområdet eller till arbets- och näringsmyndigheten.

Om jobbsökningen för en kund hos en kommun inom ett försöksområde har upphört och personen, medan försöket pågår, på nytt inleder jobbsökning i enlighet med 2 kap. 1 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, fortsätter kundrelationen hos kommunen inom försöksområdet, även om de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 4 § 2 mom. i denna lag inte skulle uppfyllas. (3.2.2023/149)

En person som varit kund hos en kommun inom ett försöksområde kan inleda jobbsökningen på nytt även genom att framställa en begäran om detta hos kommunen inom försöksområdet. Kommunen kan begränsa personens rätt att inleda jobbsökning elektroniskt via den nättjänst som är avsedd för ändamålet, om jobbsökningens giltighet har upphört med stöd av 2 kap. 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Om en enskild kund inte kan registreras som arbetssökande, meddelar kommunen beslut om avslag av registreringen.

7 §
Ordnande och produktion av försöksområdets service

Kommunerna inom ett försöksområde är skyldiga att inom hela sitt område i tillräcklig utsträckning och på ett sätt som tryggar likabehandling av kunderna ordna sådan service som avses i 10 §, så att en fungerande arbetsmarknad och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas samt integrationen av invandrare främjas. Servicens tillräcklighet ska bedömas med tanke på främjandet av sysselsättningen och med hänsyn till den fullmakt att använda anslag som försöksområdet beviljats av arbets- och näringsministeriet.

En kommun inom ett försöksområde kan organisera uppgifterna enligt denna lag själv eller avtala enligt 8 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde. Bestämmelser om kommunernas samarbetsformer finns i 8 kap. i kommunallagen.

Vad som i 1 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om produktion och anskaffning av service gäller också de serviceanskaffningar som försöksområdena behöver. Närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter skaffar den i denna lag avsedda service som med stöd av 16 § i denna lag finansieras med statliga medel.

8 §
Intervjuer med arbetssökande och bedömning av arbetssökandes servicebehov

Kommunerna inom försöksområdena ordnar de intervjuer med arbetssökande som avses i 2 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och svarar för de uppgifter som avses i 6–12 § i det kapitlet i stället för arbets- och näringsbyrån. Kommunerna inom försöksområdena fattar beslut om huruvida arbetssökande uppfyller de förutsättningar som avses i 4 § i lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022) i stället för arbets- och näringsbyrån. (3.2.2023/149)

Under försöket tillämpas på kommunen vad som i 2 kap. 4 och 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och om arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter och vad som i 2 kap. 15 § i den lagen föreskrivs om påminnelse. (30.12.2021/1381)

Kommunerna inom försöksområdena bedömer i stället för arbets- och näringsbyråerna sina kunders behov av sektorsövergripande samservice enligt 2 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Om en kund i en kommun inom ett försöksområde uppfyller de förutsättningar som avses i 2 § 2 mom. i den lagen och behöver sektorsövergripande samservice, svarar kommunen inom försöksområdet i stället för arbets- och näringsbyrån för de åtgärder under utredningsperioden som avses i 3 § i den lagen samt i stället för arbets- och näringsbyrån för bedömning av det avslutande av sektorsövergripande samservice som avses i 6 § i den lagen. Vad som i 2 § 4 mom. i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen föreskrivs om Folkpensionsanstaltens rätt att till arbets- och näringsbyrån lämna ut uppgifter för bedömning av behovet av sektorsövergripande samservice tillämpas på utlämnande av sådana uppgifter till en kommun inom ett försöksområde som gäller kommunens kunder. (21.5.2021/421)

9 §
Uppgifter med anknytning till försöksområdets kommuners planer

Kommunen inom försöksområdet sköter i fråga om sina kunder de uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån när det gäller att enligt

1) lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 kap. 12 § i den lagen utarbeta en sysselsättningsplan för kunden, (30.12.2021/1381)

2) lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) utarbeta en sektorsövergripande sysselsättningsplan,

3) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utarbeta en aktiveringsplan,

4) lagen om främjande av integration utarbeta en integrationsplan för en arbetslös arbetssökande.

På kommunens och dess kunders planer tillämpas vad som föreskrivs i de i 1 mom. nämnda lagarna om de planer som utarbetats av arbets- och näringsbyrån och dess kunder och om genomförandet av planerna. Om det i en annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av en annan lag hänvisas till en plan som avses i en i 1 mom. nämnd lag, ska lagen och bestämmelserna tillämpas på en i 1 mom. avsedd plan som utarbetats av en kommun inom ett försöksområde och en kund hos kommunen.

10 §
Försöksområdets kommuners offentliga arbetskrafts- och företagsservice

Som offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom ett försöksområde

1) ska kommunen erbjuda sina kunder arbetsförmedlingsservice för enskilda kunder enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt information och rådgivning enligt 4 kap. 1 § i den lagen och vägledning för yrkesvalet och karriären enligt 4 kap. 3 § i den lagen,

2) ska kommunen hänvisa sin kund till sakkunnigbedömningar enligt 4 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt träning enligt 4 kap. 4 § i den lagen, prövning enligt 4 kap. 5 § i den lagen och arbetskraftsutbildning enligt 5 kap. i den lagen,

3) ska kommunen bevilja följande i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedda förmåner för statens räkning:

a) i 7 kap. avsedd lönesubvention,

b) i 8 kap. avsedd startpeng,

c) i 9 kap. 1 § 3 mom. avsedd kostnadsersättning enligt prövning,

d) i 10 kap. 1 § avsedda förmåner enligt prövning som anknyter till service och sakkunnigbedömningar,

4) ska kommunen fatta beslut om de i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice angivna förutsättningarna för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån,

5) ska kommunen fatta beslut om de i 22–24 § i lagen om främjande av integration angivna förutsättningarna för stödjande av invandrares frivilliga studier,

6) kan kommunen vid sidan av arbets- och näringsbyrån publicera och förmedla information om ledigförklarade arbeten enligt arbetsgivarens uppdrag och i enlighet med 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice presentera arbetssökande för arbetsgivare.

På service som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen samt bestämmelserna i lagen om främjande av integration, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Vad som i de nämnda lagarna och med stöd av dem utfärdade bestämmelserna föreskrivs om arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsmyndigheten och deras uppgifter och om skyldigheten att lämna uppgifter till arbets- och näringsbyrån, gäller en kommun inom ett försöksområde när den sköter de uppgifter som avses i denna lag, med undantag för vad som i 5 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om antagningen av studerande till utbildning och i 5 § i det kapitlet föreskrivs om avbrytande av utbildning och om meddelande om villkoren för avbrytande av utbildningen till arbets- och näringsbyrån. Vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om de ersättningar, stöd eller förmåner som betalas med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller som beviljas av arbets- och näringsbyrån tillämpas på de ersättningar, stöd och förmåner som en kommun inom ett försöksområde beviljar med stöd av denna lag. (21.5.2021/421)

Vid tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska kommunen dessutom iaktta vad som i 1 kap. 4 och 6–8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor.

På stöd och ersättningar som kommunerna inom ett försöksområde beviljar med stöd av denna lag tillämpas 12 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen.

11 §
Undantag som gäller arbetsprövning och lönesubvention

Oberoende av vad som i 4 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ingående av avtal om arbetsprövning, ingås avtalet av kommunen inom försöksområdet och den som är kund hos kommunen, om det är kommunen själv som ordnar arbetsprövningen. På arbetsprövningen tillämpas då inte 4 kap. 9 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, bestämmelserna i 3 mom. i den paragrafen om tilläggsvillkor för den som ordnar arbetsprövningen och bestämmelserna i 10 § 2 mom. i det kapitlet om skyldighet för den som ordnar arbetsprövningen att anmäla frånvaro.

Beslutet om beviljande av lönesubvention fattas av arbets- och näringsbyrån med iakttagande av vad som föreskrivs i 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, om den som ansöker om lönesubvention är

1) en kommun inom ett försöksområde,

2) en samkommun där försöksområdets eller försöksområdenas kommuner har majoriteten av rösträtten,

3) en sammanslutning som försöksområdets eller försöksområdenas kommuner har bestämmande inflytande över,

4) en sammanslutning som en sådan samkommun har bestämmande inflytande över där försöksområdets eller försöksområdenas kommuner har majoriteten av rösträtten.

(21.5.2021/421)
12 § (21.5.2021/421)
Försöksområdets kommuners uppgifter för främjande av integration och uppgifter med anknytning till aktiveringsplanen

Kommunen inom försöksområdet svarar i stället för arbets- och näringsbyrån för ordnandet av de tjänster och åtgärder för kunderna som enligt 2 kap. i lagen om främjande av integration ankommer på arbets- och näringsbyrån. På de tjänster och åtgärder som avses ovan tillämpas vad som föreskrivs om dem i det kapitlet.

Utöver vad som i 9 § föreskrivs om uppgifter med anknytning till aktiveringsplanen ska kommunen inom försöksområdet i stället för arbets- och näringsbyrån i fråga om sina kunder fatta det beslut som avses i 5 § 6 mom. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

12 a § (21.5.2021/421)
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Kommunerna inom försöksområdena ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om

1) de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner som anges i 2 kap. 1 och 2 §, 4 § 1 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt det återfående av rätten till förmån som avses i 2 kap. 16 § 1 mom. och 2 a kap. 10 § 2 och 3 mom. i den lagen, (8.7.2022/682)

2) tillämpningen av 2 kap. 5 a och 10 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de förutsättningar för att få arbetslöshetsförmåner som avses i dessa paragrafer, (20.12.2022/1133)

3) den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service och huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den i 9 § 1 mom. i denna lag avsedda plan som utarbetats med den arbetssökande; arbets- och näringsbyrån ger dock ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om sådan arbetskraftsutbildning som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om yrkesutbildning,

4) bevisligen avbrutna studier enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt om förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt 5–7 § i det kapitlet,

5) stödtid för studier, invandrarens skyldigheter och uppföljning av och avbrott i studier enligt 25 § i lagen om främjande av integration.

Kommunerna inom försöksområdet kan ge ett i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett arbetskraftspolitiskt utlåtande i fråga om följande studier enligt 2 kap. i den lagen:

1) studier som avses i 10 § 2 mom. 1–6 punkten,

2) studier som avses i 10 § 2 mom. 7 punkten och som enligt studieplanen pågår högst tre månader utan avbrott eller i perioder,

3) studier som avses i 10 § 2 mom. 7–10 punkten och vars omfattning i sin helhet är mindre än den i punkten i fråga avsedda omfattning som visar att studierna är heltidsstudier,

4) i situationer som avses i 10 a § 2 mom.

(20.12.2022/1133)

När det gäller behörigheten för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till arbetslöshetsförmåner för en kund hos en kommun inom ett försöksområde tillämpas 11 kap. 4 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På arbetskraftspolitiska utlåtanden av kommuner inom försöksområden och av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter tillämpas 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (8.7.2022/682)

Genom förordning av arbets- och näringsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden och om de uppgifter som ska ingå i utlåtandena samt om rätten för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om rätten till arbetslöshetsförmåner för en kund hos en kommun inom ett försöksområde. Vid skötseln av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna uppgifter i anslutning till lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden kan arbets- och näringsbyrån dessutom trots 1 mom. ge arbetskraftspolitiska utlåtanden även om andra förutsättningar för en kund hos en kommun inom ett försöksområde att få arbetslöshetsförmåner. (8.7.2022/682)

På kommuner inom försöksområden tillämpas vad som med stöd av 9 kap. 2 § 4 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om fastställande av kostnadsersättning och om arbets- och näringsbyråns skyldighet att anmäla de uppgifter som påverkar fastställandet av kostnadsersättningen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. (8.7.2022/682)

På rätten för kommunerna inom försöksområdena att få uppgifter för att kunna sköta de uppgifter som anges i 1 och 2 mom. tillämpas vad som i 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter. Vad som i 13 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om arbetskraftsmyndigheten gäller kommuner inom försöksområden när de sköter de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. (8.7.2022/682)

12 b § (8.7.2022/682)
Jobbsökning i en annan stat

Kommunerna inom försöksområdet ger Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan en underrättelse enligt 11 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om att en arbetssökande, enligt artikel 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan grundförordningen, har begett sig till en annan stat för att söka arbete där.

Bestämmelser om institutionernas behörighet vid tillämpningen av artikel 64.1 a i grundförordningen finns i 6 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010). Vid tillämpningen av nämnda led är också en kommun inom ett försöksområde arbetskraftsmyndighet och den behöriga institution som utses av den behöriga myndigheten.

13 §
Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

En sådan arbetslös arbetssökande som är kund hos en kommun inom ett försöksområde och vars rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör till följd av maximitidens utgång när han eller hon fyllt 57 år, men innan han eller hon fyller 60 år, ska tryggas möjlighet till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller arbetskraftsutbildning.

Kommunen inom försöksområdet ska för en sådan arbetslös arbetssökande kund som fyllt 60 år erbjuda möjlighet till i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd sysselsättningsfrämjande service eller i den lagen avsett arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen innan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör på grund av maximitiden.

Om en sådan arbetslös arbetssökande som avses i 1 eller 2 mom. inte sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden och om i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd lämplig sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller i den lagen avsett lämpligt arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen inte kan ordnas för honom eller henne, är kommunen skyldig att ordna möjligheter till arbete för honom eller henne i sex månader i enlighet med 11 kap. 1 och 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

På sysselsättningsfrämjande service och arbete som kommunen inom försöksområdet ordnar med stöd av denna paragraf tillämpas vad som i 5 kap. 4 a § och 6 kap. 8 och 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om sysselsättningsfrämjande service och arbete som ordnas med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Dessutom tillämpas på kommuner inom försöksområden vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om arbets- och näringsbyrån.

14 § (20.5.2022/338)
Behandling av kunduppgifter

På behandling av kunduppgifter vid ordnande och produktion av uppgifter som avses i denna lag tillämpas vad som i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om behandling av kunduppgifter, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice får uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas för ordnande och produktion av tjänster och uppgifter som avses i denna lag samt för tillsyn, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

Med avvikelse från 13 kap. 4 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är det kommunerna inom försöksområdena som är gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter i fråga om uppgifter om kunder som hör till de kundgrupper som avses i denna lag. En kommun inom försöksområdet svarar för sina kunders del för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter än de skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, som avses i 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbets- och näringsbyrån ska se till att de uppgifter som registrerats om en kund i en sådan kommun inom försöksområdet som finns inom byråns verksamhetsområde är exakta och vid behov uppdaterade.

Försöksområdenas kommuner ska när i denna lag avsedda uppgifter ordnas och produceras använda de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för behandling av de uppgifter som anges i 2 § i det kapitlet.

Vad som i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för uppgifter som avser arbetsförvaltningens kunder tillämpas på de uppgifter som avser de i denna lag avsedda kunderna hos försöksområdenas kommuner.

14 a § (25.11.2022/937)
Behandling av kunduppgifter i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

På en kommun inom ett försöksområde tillämpas det som i 9, 9 a och 11 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen föreskrivs om arbets- och näringsbyrån.

En kommun inom ett försöksområde är gemensamt personuppgiftsansvarig för i 9 b § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avsedda uppgifter i fråga om kunder som hör till de kundkategorier som avses i denna lag. En kommun inom ett försöksområde ansvarar i fråga om sina kunder för den personuppgiftsansvarigas skyldigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen, med undantag för skyldigheter enligt 9 b § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

15 § (30.12.2021/1381)
Skyldigheter för arbetslösa arbetssökande kunder hos försöksområdets kommuner

På skyldigheterna för arbetssökande kunder hos försöksområdets kommuner tillämpas 2 kap. 13 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen.

Bestämmelser om hur ett förfarande som strider mot skyldigheterna för en arbetssökande inverkar på rätten att få arbetslöshetsförmån finns i 2 a kap. 9–14 och 14 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På arbete som erbjuds av försöksområdets kommuner tillämpas vad som i 2 a kap. 9 § 1 mom. 6 punkten i den lagen föreskrivs om arbete som erbjuds av arbets- och näringsbyrån.

16 §
Statlig finansiering av försöksområden

Service enligt denna lag finansieras inom ramen för de beviljade budgetanslagen med det anslag i statsbudgeten som anvisats för främjande av sysselsättningen och bekämpande av arbetslösheten (sysselsättningsanslag) och med anslaget för arbetslöshetsförmåner. Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer det maximibelopp som försöksområdet har fullmakt att använda. Innan fullmakt ges ska närings-, trafik- och miljöcentralen höra kommunerna inom försöksområdet. (21.5.2021/421)

Vad som i lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs om användningen av anslag gäller kommunerna inom försöksområdet när de använder statliga anslag. (21.5.2021/421)

Bestämmelser om anvisning av sysselsättningsanslag till att särskilt stödja sysselsättningen för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden finns i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

17 §
Rätt att få uppgifter, förvägran av service och sökande av ändring

På kommunerna inom försöksområdena tillämpas följande bestämmelser i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice:

1) bestämmelserna i 12 kap. 6 § 1 mom. om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter, i 2 mom. i den paragrafen om rätt för de som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och för de som producerar sysselsättningsfrämjande service enligt vad som avtalats i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den att få uppgifter av arbets- och näringsbyrån och i 4 mom. i den paragrafen om utlämnande av uppgifter, (3.2.2023/149)

2) bestämmelserna i 12 kap. 7 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 2 mom. om förvägran av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

På ett beslut och avgörande av en kommun inom ett försöksområde samt på ett beslut av arbets- och näringsbyrån med stöd av 5 § 4 och 5 mom. tillämpas vad som i 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, i fråga om ett beslut och avgörande av arbets- och näringsbyrån, föreskrivs om ändringssökande och begränsningar i fråga om ändringssökandet samt om hur omprövningsbegäran och besvär inverkar på verkställigheten av beslut. En sådan besvärsskrift enligt 14 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som gäller ett beslut av en kommun inom ett försöksområde ska lämnas till kommunen i fråga. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa fattat på grundval av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (21.5.2021/421)

18 § (20.5.2022/338)
Användarrättigheter för behandling av kunduppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan på ansökan av en kommun inom ett försöksområde eller av en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag bevilja tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal användarrättigheter till ett sådant i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem.

För beviljande av användarrättigheter till en tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal i en kommun inom ett försöksområde eller i en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag förutsätts det att

1) beviljandet av användarrättigheter är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag,

2) de uppgifter som avses i denna lag eller de tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till den service, de stöd eller de kundprocesser som avses i denna lag utgör minst hälften av den arbetsbeskrivning som den som ansöker om användarrättigheterna har, och

3) behovet av att använda kunduppgifter inte är sporadiskt eller sällsynt.

Kommunerna inom ett försöksområde ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om en i 13 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd grund för upphävande eller ändring av användarrättigheter.

19 §
Förflyttning av arbets- och näringsbyråns tjänstemän till försöksområdena

Tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån kan med iakttagande av 20 § i statstjänstemannalagen (750/1994) förflyttas till arbete i uppgifter som hör till behörigheten för en kommun inom ett försöksområde enligt 3 § i denna lag som utförs under ledning och övervakning av kommunen inom försöksområdet.

20 §
Försöksområdets kommuners och deras kunders skyldighet att lämna uppgifter

I fråga om skyldigheten för kunden hos en kommun inom ett försöksområde att lämna uppgifter till kommunen tillämpas vad som i 11 kap. 2 § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om lämnande av uppgifter till arbets- och näringsbyrån.

En kommun inom ett försöksområde ska utan dröjsmål till arbets- och näringsbyrån lämna de uppgifter som behövs för lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Närmare bestämmelser om det i 2 mom. avsedda lämnandet av uppgifter får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. (21.5.2021/421)

21 §
Arbets- och näringsbyråns och försöksområdets samarbetsskyldighet

Arbets- och näringsbyrån inom ett försöksområde och kommunerna inom försöksområdet ska inrätta ett samarbetsorgan som grundar sig på jämlikt partnerskap och som samordnar och följer upp den helhet som främjar sysselsättningen i området. Försöksområden som är verksamma inom området för samma arbets- och näringsbyrå kan ha ett gemensamt samarbetsorgan.

Närmare bestämmelser om samarbetsorganets sammansättning och samarbetets delområden får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

22 §
Tillsyn

Tillsynen över försöket att ordna arbetskrafts- och företagsservice utövas i alla försöksområden av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Med tanke på skötseln av en tillsynsuppgift kan en tjänsteman vid regionförvaltningsverket beviljas rätt att använda det kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helhet av kundinformationssystem som avses i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. På beviljandet av användarrättigheter för en tjänsteman vid regionförvaltningsverket tillämpas 13 kap. 6 § 2 och 3 mom. och 7 § 1 och 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av försöksområdet, en kommun i försöksområdet, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen. (3.2.2023/149)

Om det i en kommun inom ett försöksområde uppdagas väsentliga brister i ordnandet av service enligt denna lag eller om verksamheten i övrigt strider mot lag, får regionförvaltningsverket meddela kommunen ett föreläggande om avhjälpande av bristerna eller missförhållandena. När ett föreläggande meddelas ska det sättas ut en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. (21.5.2021/421)

Regionförvaltningsverket är behörigt att vid hot om att verksamheten avbryts delvis eller helt och hållet förplikta en kommun eller ett försöksområde att följa de förelägganden som avses i 2 mom. Om regionförvaltningsverket bestämmer att försöket helt eller delvis ska avbrytas, upphör organiseringsansvaret och behörigheten för kommunerna enligt denna lag till den del som motsvarar regionförvaltningsverkets föreläggande.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

Om det vid tillsynen konstateras att en kommun eller ett försöksområde vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan regionförvaltningsverket ge kommunen eller försöksområdet eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning med tanke på framtida verksamhet.

En anmärkning som gjorts av regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får inte överklagas genom besvär. Regionförvaltningsverket ska underrätta arbets- och näringsministeriet om pågående tillsynsförfaranden.

23 § (13.4.2022/287)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 31 december 2024.

24 §
Övergångsbestämmelse

En i 4 § avsedd person vars jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån har inletts senast den 28 februari 2021 ska överföras till att bli kund hos en kommun i försöksområdet senast den 31 mars 2021. I dessa fall blir kommunen i försöksområdet behörig på det sätt som avses i denna lag när den har fått en underrättelse enligt 5 § från arbets- och näringsbyrån. En tjänsteman vid arbets- och näringsbyrån som har förflyttas till arbete under ledning och övervakning av en kommun inom ett försöksområde fortsätter för arbets- och näringsbyråns räkning i sina uppgifter i anslutning till en person som överförs till att bli kund hos kommunen tills kommunen har fått en underrättelse enligt 5 §.

På förmåner som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om det för en arbetslös arbetssökande har utarbetats en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den innan han eller hon hänvisas att bli kund hos en kommun, är planen förpliktande för kunden och kommunen tills den har reviderats. En arbetssökande som övergått till en kundrelation hos en kommun ska underrätta kommunen om genomförandet av de åtgärder som avtalats i planen.

4 mom. har upphävts genom L 13.4.2022/287. (13.4.2022/287)

25 § (21.5.2021/421)
Övergångsbestämmelser i anslutning till att försöket avslutas

En sådan plan enligt 9 § som utarbetats för en arbetslös arbetssökande är efter det att denna lag har upphört att gälla eller behörigheten för en kommun inom ett försöksområde har upphört till följd av ett föreläggande som meddelats av regionförvaltningsverket med stöd av 22 § förpliktande för kunden och arbets- och näringsbyrån till dess att planen har reviderats i enlighet med 2 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån är behörig i ett ärende som gäller ett beslut eller avgörande med stöd av denna lag av en kommun inom ett försöksområde och som är anhängigt när denna lag upphör att gälla eller när behörigheten för kommunen inom försöksområdet upphör till följd av ett föreläggande som meddelats av regionförvaltningsverket med stöd av 22 §, eller som blir anhängigt efter det att denna lag har upphört att gälla eller efter det att behörigheten för kommunen inom försöksområdet har upphört till följd av ett föreläggande som meddelats av regionförvaltningsverket med stöd av 22 §.

RP 87/2020, RP 114/2020, FvUU 17/2020, GrUU 25/2020, AjUB 16/2020, RSv 216/2020

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.2021/421:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelserna i 12 a § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 5 mom. träder dock i kraft först den 2 oktober 2021.

RP 43/2021, AjUB 3/2021, RSv 46/2021

30.12.2021/1381:

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2022.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice tillämpas med stöd av 8 § 1 mom. i denna lag på personer som är registrerade som arbetssökande efter det att denna lag har trätt i kraft.

3. På personer som är registrerade som arbetssökande före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 2 kap. 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice med stöd av 8 § 1 mom. i denna lag när tre månader har förflutit från ordnandet av den senaste i 8 § avsedda intervjun med den arbetssökande, i den lydelse paragrafen hade vid ikraftträdandet av denna lag.

4. På personer som är registrerade som arbetssökande före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 2 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice med stöd av 8 § 1 mom. i denna lag när ett sådant samtal om jobbsökning som avses i 3 mom. har ordnats för personen och han eller hon har varit arbetslös i sex månader.

5. Det som föreskrivs i 2 kap. 7 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice tillämpas med stöd av 8 § 1 mom. i denna lag på ordnande av samtal om jobbsökning och kompletterande samtal om jobbsökning, om den arbetssökandes arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, arbetsprövning, period med lönesubvention eller rehabilitering upphör den 1 juni 2022 eller senare.

RP 167/2021, AjUB 17/2021, RSv 212/2021

13.4.2022/287:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 17/2022, AjUB 2/2022, RSv 25/2022

20.5.2022/338:

Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022.

RP 225/2021, AjUB 3/2022, RSv 48/2022

8.7.2022/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 5 § 3 och 4 mom. tillämpas om anställningsförhållandet sägs upp den 1 januari 2023 eller senare.

RP 62/2022, ShUB 13/2022, RSv 97/2022

8.7.2022/682:

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2022.

RP 61/2022, AjUB 6/2022, RSv 72/2022

25.11.2022/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 84/2022, AjUB 9/2022, RSv 129/2022

20.12.2022/1133:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 176/2022, AjUB 18/2022, RSv 220/2022

3.2.2023/149:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

RP 295/2022, AjUP 19/2022, RSv 244/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.