Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

1.9.2020/654

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

I denna förordning föreskrivs om de koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen samt om indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer hos arbetstagare.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (538/2018).

Komissionens direktiv 91/322/EEG, EUT Nr. L 177, 5.7.1991, s. 42, Komissionens direktiv 2000/39/EG, EUT Nr. L 142, 16.6.2000, s. 47, Komissionens direktiv 2006/15/EG, EUT Nr. L 38, 9.2.2006, s. 36, Komissionens direktiv 2009/161/EU, EUT Nr. L 338, 19.12.2009, s.87, Komissionens direktiv 2017/164/EU, EUT Nr. L 27, 1.2.2017, s. 115, Komissionens direktiv 2019/1831/EU, EUT Nr. L 279, 31.10.2019, s. 31

Koncentrationer som befunnits skadliga (HTP-värden) är de värden för orenheter i luften på arbetsplatsen som arbetsgivaren ska beakta vid bedömningen av luftens renhet på arbetsplatsen, arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse (tabell 1).

Ämnenas indikativa gränsvärden har fastställts som exponering genom inandning enligt ämnets eller ämnesgruppens egenskaper. Gränsvärdena för exponering i partikelform gäller den inhalerbara fraktionen, om inte något annat särskilt anges i anmärkningskolumnen. De indikativa gränsvärdena har angetts för genomsnittshalten av föroreningar i luften under en period av 8 timmar eller 15 minuter, eller för momentan halt i fråga om några akut särskilt farliga ämnen, varvid ”takvärde” anges i anmärkningskolumnen. I anmärkningskolumnen anges ”hud” för de ämnen där betydelsen av exponeringen via huden kan vara mycket stor med tanke på den totala exponeringen. Dessutom anges i anmärkningskolumnen ”buller” för de ämnen som enligt vad som är känt förstärker de skadliga effekterna av buller på hörseln.

Kemiska specifikationer av ämnen baserar sig på Chemical Abstracts Service-registret (CAS), som används allmänt. De H-fraser som anges i tabellen är harmoniserade faroklassificeringar enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) i dess konsoliderade version av den 1 december 2018 och omfattar de tekniska anpassningarna, till och med den tionde tekniska anpassningen (kommissionens förordning (EU) 2017/776).

Värden för partikelföroreningar i luften har angetts som vikthalt i luften. Värdena för gaser och ångor anges både i volymdelar och som vikthalt i luften. Som enhet för vikthalten används enheten milligram per kubikmeter och för den beteckningen mg/m3. Som enhet för volymdel används miljondelsvolym och för den beteckningen ppm. Gränsvärdena för fibröst damm har angetts i koncentration av partiklar, dvs. antalet fibrer per kubikcentimeter, beteckningen fibrer/cm3.

Vid bedömningen av indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer används koncentrationen av en förorening eller dess ämnesomsättningsprodukt i arbetstagarens urin, blod eller utandningsluft eller respons på exponeringen i kroppen (tabell 2).

Statsrådet har särskilt föreskrivit bindande gränsvärden för asbest och 25 andra cancerframkallande ämnen samt bly. I fråga om dessa anges i anmärkningskolumnen ”bindande gränsvärde” samt numret på den författning där värdet anges.

Tabell 1 i bilagan har ändrats genom F 883/2021, som trädde i kraft 20.10.2021.

Ikraftträdelsestadganden:

18.10.2021/883:

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2021.

Komissionens direktiv 2017/164/EU, EUT Nr. L 27, 1.2.2017, s. 115

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.