Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

30.12.2019/1559

Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om rapporteringspliktiga arrangemang beträffande vilka uppgifter ska lämnas i enlighet med 14 f och 17 e § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Lagen tillämpas på sådana arrangemang som kan inverka på storleken eller fastställandet av skatter enligt 4 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013). Dessutom förutsätts det att arrangemanget rör mer än en medlemsstat i Europeiska unionen eller en medlemsstat i Europeiska unionen och en tredje stat eller jurisdiktion och att arrangemanget uppfyller minst ett av följande villkor:

1) samtliga deltagare i arrangemanget har inte skatterättslig hemvist i samma stat eller jurisdiktion,

2) minst en person som deltar i arrangemanget har samtidigt sin skatterättsliga hemvist i fler än en stat eller jurisdiktion,

3) minst en av de personer som deltar i arrangemanget bedriver affärsverksamhet i en annan stat eller jurisdiktion från ett fast driftställe beläget i den staten eller jurisdiktionen och arrangemanget utgör åtminstone en del av verksamheten vid det fasta driftstället,

4) minst en av de personer som deltar i arrangemanget bedriver verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion utan att ha sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe där.

Lagen tillämpas också på arrangemang som kan

1) påverka skyldigheter enligt 17 a–17 d § i lagen om beskattningsförfarande eller en annan stats eller jurisdiktions motsvarande skyldigheter, eller

2) försvåra identifieringen av den verkliga förmånstagaren.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) person en fysisk person, en juridisk person och en juridisk konstruktion,

2) kännetecken en karaktäristik eller egenskap hos arrangemanget enligt 3 kap.,

3) kriteriet om huvudsaklig nytta bedömning av om den huvudsakliga nyttan eller en av de huvudsakliga fördelarna med nyttan som en person kan förvänta sig av ett arrangemang, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, är att uppnå en skattefördel,

4) tjänsteleverantör en person som utformar, marknadsför, organiserar eller tillgängliggör rapporteringspliktiga arrangemang för genomförande eller som förvaltar genomförandet, eller som vet eller vet eller skäligen kan förväntas veta att hon eller han har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer, tillhandahålla hjälp, bistånd eller rådgivning med avseende på utformning, marknadsföring, organisation, tillgängliggörande för genomförande eller förvaltning av genomförande av ett rapporteringspliktigt arrangemang, och som

a) har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen,

b) har ett fast driftställe i en medlemsstat i Europeiska unionen genom vilket tjänster avseende arrangemanget tillhandahålls,

c) har grundats i eller regleras av lagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller

d) har registrerats i en yrkesorganisation eller yrkesmässig sammanslutning på området för juridisk rådgivning, skatterådgivning eller konsulttjänster i en medlemsstat i Europeiska unionen,

5) finsk tjänsteleverantör en tjänsteleverantör som har en i 4 punkten avsedd koppling till Finland,

6) berörd skattskyldig en person för vilken ett rapporteringspliktigt arrangemang tillgängliggörs för genomförande eller som är redo att genomföra ett rapporteringspliktigt arrangemang eller som har genomfört det första steget i ett sådant arrangemang,

7) finsk berörd skattskyldig en berörd skattskyldig som uppfyller åtminstone ett av följande villkor:

a) den skattskyldiga har sin skatterättsliga hemvist i Finland,

b) den skattskyldiga har ett fast driftställe i Finland som gynnas av arrangemanget och har inte sin skatterättsliga hemvist i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,

c) den skattskyldiga får inkomster från Finland och har inte sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,

d) den skattskyldiga bedriver affärsverksamhet i Finland och har inte sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller inkomster från någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,

8) person i intressegemenskap en person,

a) som deltar i ledningen av en annan person genom att kunna utöva ett betydande inflytande över den andra personen,

b) som har över 25 procent av rösterna i den andra personen,

c) som har ett innehav som, direkt eller indirekt, överstiger 25 procent av den andra personen, eller

d) som har rätt till 25 procent eller mer av en annan persons vinster,

9) marknadsförbart arrangemang ett arrangemang som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och som utformas, marknadsförs, är redo för genomförande eller tillgängliggörs för genomförande utan att behöva anpassas i väsentlig omfattning,

10) referensnummer en individualiserande kod som Skatteförvaltningen eller någon annan behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen har tilldelat ett rapporteringspliktigt arrangemang.

Alla personer som står i ett i 1 mom. 8 punkten underpunkt a–d avsett förhållande till samma person betraktas som personer i intressegemenskap. En person som står i ett i de nämnda punkterna avsett förhållande till flera personer, betraktas som en person i intressegemenskap i fråga om samtliga dessa personer. Om en person agerar tillsammans med en annan person när det gäller röster eller kapitalinnehav i en enhet anses denna person inneha en andel av samtliga röster eller hela kapitalinnehavet i den enhet som innehas av den andra personen. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna ska anses inneha 100 procent av rösterna. En fysisk person, dennes make och dennes släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led behandlas som en enda person.

2 kap

Lämnande av upplysningar

3 §
Rapporteringspliktiga arrangemang

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt, om det uppfyller de villkor som föreskrivs i 3 kap. i fråga om någon paragraf i det nämnda kapitlet.

4 §
Upplysningar som ska lämnas

Följande upplysningar ska lämnas om ett rapporteringspliktigt arrangemang:

1) namn, skatterättslig hemvist och skattenummer, födelsedatum och födelseort för en fysisk person samt andra upplysningar om identiteten i fråga om tjänsteleverantörer, berörda skattskyldiga och personer i intressegemenskap med berörda skattskyldiga,

2) detaljerade upplysningar om de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt,

3) en sammanfattning av innehållet i det rapporteringspliktiga arrangemanget, en eventuell benämning som allmänt används för arrangemanget och en allmän beskrivning i abstrakta termer av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang,

4) det datum då det första steget i genomförandet av det rapporteringspliktiga arrangemanget inleds eller har inletts,

5) detaljerade upplysningar om de nationella bestämmelser som ligger till grund för det rapporteringspliktiga arrangemanget,

6) värdet av det rapporteringspliktiga arrangemanget,

7) upplysning om den stat där den berörda skattepliktiga har skatterättslig hemvist, om denna stat är en medlemsstat i Europeiska unionen samt specificering av andra medlemsstater i Europeiska unionen som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga arrangemanget,

8) identiteten på de andra personer som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga arrangemanget, om de har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen samt upplysningar om stater där dessa personer har sin skatterättsliga hemvist,

9) referensnummer, om ett sådant hänför sig till det rapporteringspliktiga arrangemanget.

5 §
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar

En finsk tjänsteleverantör ska lämna de upplysningar som anges i 4 § till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att något av följande inträffar:

1) arrangemanget tillgängliggörs för genomförande,

2) arrangemanget är redo för genomförande,

3) det första steget i genomförandet av arrangemanget har tagits.

En finsk tjänsteleverantör ska emellertid lämna upplysningar till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att tjänsteleverantören, direkt eller genom andra personer, tillhandahöll hjälp, bistånd eller rådgivning i anslutning till arrangemanget.

En finsk tjänsteleverantör ska utan ogrundat dröjsmål underrätta andra tjänsteleverantörer av samma arrangemang samt berörda skattskyldiga om det referensnummer som Skatteförvaltningen har tilldelat arrangemanget.

Dessutom ska en finsk tjänsteleverantör med tre månaders mellanrum lämna Skatteförvaltningen de upplysningar som avses i 4 § 1, 4, 7 och 8 punkten om tidigare anmälda marknadsförbara system och som har blivit tillgängliga sedan upplysningar senast lämnades.

6 §
Undantag för tjänsteleverantörer från skyldigheten att lämna upplysningar

Till den del det är fråga om upplysningar som avses i 5 c § i lagen om advokater (496/1958) eller 17 kap. 13 § 1 och 3 mom. i rättegångsbalken tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 § inte på en finsk tjänsteleverantör som är

1) advokat enligt lagen om advokater,

2) rättegångsbiträde med tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011), eller

3) offentligt rättsbiträde enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016).

En i 1 mom. avsedd tjänsteleverantör ska utan ogrundat dröjsmål underrätta en annan tjänsteleverantör i samma arrangemang, eller om det inte finns någon annan tjänsteleverantör, den berörda skattskyldiga om dennas skyldighet att lämna upplysningar enligt 17 e § i lagen om beskattningsförfarande eller anmälningsskyldighet enligt 14 f § i den lagen samt om det referensnummer som Skatteförvaltningen har tilldelat arrangemanget.

7 §
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar till flera medlemsstater i Europeiska unionen

Med avvikelse från det som föreskrivs i 4 och 5 § är en finsk tjänsteleverantör inte skyldig att lämna upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteförvaltningen, om den finska tjänsteleverantören är skyldig att lämna och bevisligen har lämnat upplysningar till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och denna medlemsstat kommer på samma plats som eller före Finland i följande förteckning:

1) den medlemsstat där tjänsteleverantören har sin skatterättsliga hemvist,

2) den medlemsstat där tjänsteleverantören har ett fast driftställe genom vilket tjänster avseende arrangemanget har tillhandahållits eller tillhandahålls,

3) den medlemsstat där tjänsteleverantören har grundats eller vars lagstiftning tjänsteleverantören regleras av,

4) den medlemsstat där tjänsteleverantören hör till en yrkesorganisation eller sammanslutning avseende juridisk rådgivning, skatterådgivning eller konsulttjänster.

8 §
Flera tjänsteleverantörers skyldighet att lämna upplysningar

Om det finns flera tjänsteleverantörer i ett rapporteringspliktigt arrangemang är samtliga finska tjänsteleverantörer skyldiga att lämna upplysningar om arrangemanget.

En finsk tjänsteleverantör är ändå inte skyldig att lämna Skatteförvaltningen sådana upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang som en annan tjänsteleverantör bevisligen har lämnat till Skatteförvaltningen eller till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

9 §
Berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet

En finsk berörd skattskyldig ska lämna upplysningar enligt 4 § till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att något av följande inträffar:

1) arrangemanget görs tillgängligt för genomförande av den berörda skattskyldiga,

2) arrangemanget är redo för genomförande av den berörda skattskyldiga, eller

3) det första steget av genomförandet har tagits med avseende på den berörda skattskyldiga.

Med avvikelse från 4 § är en finsk berörd skattskyldig ändå inte skyldig att lämna upplysningar om det referensnummer som avses i 4 § 9 punkten om den skattskyldiga har fått det av en tjänsteleverantör på vilken undantag enligt 6 § tillämpas.

10 §
Berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet i flera medlemsstater i Europeiska unionen

Med avvikelse från 4 och 9 § är en finsk berörd skattskyldig inte skyldig att lämna upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteförvaltningen, om den skattskyldiga är skyldig att lämna och bevisligen har lämnat upplysningar om arrangemanget till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och denna medlemsstat kommer före Finland i följande förteckning:

1) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga har sin skatterättsliga hemvist,

2) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga har ett fast driftställe som gynnas av arrangemanget,

3) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga uppbär inkomst eller genererar vinster, även om den berörda skattskyldiga varken har sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon medlemsstat,

4) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga bedriver verksamhet, även om den berörda skattskyldiga varken har sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon medlemsstat.

11 §
Flera berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet

En finsk berörd skattskyldig är anmälningsskyldig beträffande ett rapporteringspliktigt arrangemang oberoende av om det finns andra berörda skattskyldiga i arrangemanget.

En finsk berörd skattskyldig är ändå inte skyldig att lämna Skatteförvaltningen de upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang som en annan berörd skattskyldig bevisligen har lämnat till Skatteförvaltningen eller den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen och denna placerar sig före den finska berörda skattskyldiga i följande förteckning:

1) den berörda skattskyldiga som kom överens om det rapporteringspliktiga arrangemanget med tjänsteleverantören,

2) den berörda skattskyldiga som hanterar genomförandet av arrangemanget.

3 kap

Kännetecken på arrangemang

12 §
Konfidentialitetsvillkor

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) den berörda skatteskyldiga eller deltagaren i ett arrangemang åtar sig att uppfylla ett konfidentialitetsvillkor som kan ålägga dem att inte för andra tjänsteleverantörer, Skatteförvaltningen eller de behöriga myndigheterna i andra stater eller jurisdiktioner, röja hur en skattefördel kan uppnås med arrangemanget, och

2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

13 §
Arvode som är knutet till en skattefördel

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om avgiften, räntan, ersättningen för kostnader för finansiering eller andra avgifter till tjänsteleverantören

1) fastställts med hänsyn till beloppet av den skattefördel som härrör från arrangemanget, eller är beroende av huruvida arrangemanget verkligen ger en skattefördel, och

2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

14 §
Standardiserade handlingar och strukturer

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) de handlingar eller strukturer som hänför sig till det är väsentligen standardiserade och är tillgängligt för fler än en berörd skattskyldig utan att i väsentlig omfattning behöva anpassas innan genomförandet, och

2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

15 §
Användning av förluster

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) en person som deltar i arrangemanget förvärvar ett bolag som går med förlust, avbryter bolagets huvudsakliga verksamhet och använder dess förluster för att minska sin beskattningsbara inkomst, däribland genom att överföring av dessa förluster till en annan stat eller jurisdiktion eller genom att påskynda utnyttjandet av dessa förluster, och

2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

16 §
Omvandling av inkomst

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) inkomst med hjälp av arrangemanget omvandlas till kapital eller gåvor eller sådan inkomst som beskattas på en lägre nivå eller är undantagen från beskattning, och

2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

17 §
Handel med sig själv

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om arrangemanget

1) inbegriper cirkulära transaktioner som resulterar i handel med sig själv, med sådana enheter involverade som saknar annan kommersiell huvudfunktion, eller transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra eller som har andra liknande egenskaper, och

2) uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

18 §
Hybrida missmatchningar

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt, om det inbegriper en avdragsgill gränsöverskridande prestation mellan två eller flera personer i intressegemenskap, om minst ett av följande förhållanden föreligger:

1) prestationsmottagaren har inte skatterättslig hemvist i någon stat eller jurisdiktion,

2) prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist i en stat eller jurisdiktion, men

a) staten eller jurisdiktionen i fråga tar inte ut samfundsskatt eller tar ut samfundsskatt med en skattesats på noll eller nära noll, eller

b) staten eller jurisdiktionen i fråga är upptagen som en icke samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet i Europeiska unionens råds slutsatser eller har inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling bedömts vara icke samarbetsvillig,

3) prestationen undantas fullständigt från beskattning i den stat eller jurisdiktion där prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist,

4) prestationsmottagaren kan i fråga om denna prestation gynnas av en särskild skattelättnad i den stat eller jurisdiktion där prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist.

Ett arrangemang är dock rapporteringspliktigt med stöd av kännetecknen i 1 mom. 2 a-punkten samt 3 och 4 punkten endast om arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta.

19 §
Avdrag samt befrielse från dubbel beskattning i flera stater eller jurisdiktioner

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) avdrag från samma tillgångar yrkas i mer än en stat eller jurisdiktion,

2) befrielse från dubbel beskattning av samma inkomst eller kapital yrkas i mer än en stat eller jurisdiktion, eller

3) det finns ett arrangemang som inbegriper överföringar av tillgångar och om det i de berörda staterna eller jurisdiktionerna föreligger en betydande skillnad i det belopp som ska anses utgöra betalning för tillgångarna.

20 §
Kännetecken som rör automatiskt utbyte av upplysningar

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om det leder eller kan antas leda till undvikande eller kringgående av finansiella instituts skyldighet att lämna upplysningar enligt 17 a–17 d § i lagen om beskattningsförfarande eller motsvarande lagstiftning i en annan stat eller jurisdiktion som gäller finansiella konton eller om det kan antas användas för strävan efter att undvika eller kringgå skyldigheten i fråga eller om det drar fördel av avsaknaden av sådan skyldighet.

21 §
Verklig förmånstagare

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om det inbegriper en icke-transparent ägarkedja med användning av personer eller strukturer

1) som inte bedriver någon betydande ekonomisk verksamhet och som inte har lämplig personal, utrustning, tillgångar och anläggningar,

2) som har grundats, leds, har sin hemort, kontrolleras eller är etablerat i någon annan stat eller jurisdiktion än den stat eller jurisdiktion där en eller flera av de verkliga förmånstagarna har sin hemort och som innehar en eller flera verkliga förmånstagares tillgångar, och

3) där dessas verkliga förmånstagare har gjorts oidentifierbara.

22 §
Kännetecken som rör internprissättning

Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om

1) det inbegriper användning av stats- eller jurisdiktionsspecifika särskilda unilaterala internprissättningsbestämmelser i stället för allmänna internprissättningsbestämmelser,

2) det inbegriper överföring av svårvärderade immateriella tillgångar eller rättigheter till sådana, för vilka, vid den tidpunkt då de överförs mellan personer i intressegemenskap

a) inga tillförlitliga referensvärden existerar, och

b) vid den tidpunkt då transaktionen inleddes, beräkningarna av framtida kassaflöden eller inkomster som väntas kunna härledas ur den immateriella tillgången, eller de antaganden som används vid värderingen av den immateriella tillgången är mycket osäkra, eller

3) arrangemanget inbegriper en koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker eller tillgångar, och den eller de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultat före räntor och skatt under en period på tre år efter överföringen är mindre än 50 procent av vad den eller de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultat före räntor och skatt skulle ha varit om överföringen inte hade gjorts.

4 kap

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas på arrangemang som tillgängliggörs för genomförande eller som är redo för genomförande den 1 juli 2020 eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på arrangemang beträffande vilka det första steget har genomförts eller genomförs den 25 juni 2018 eller därefter.

24 §
Övergångsbestämmelser

En finsk tjänsteleverantör och en berörd skattskyldig ska till Skatteförvaltningen senast den 31 augusti 2020 lämna de upplysningar som avses i 4 § om ett arrangemang beträffande vilket det första steget har genomförts eller genomförs tidigast den 25 juni 2018 och senast den 30 juni 2020.

RP 69/2019, GrUU 13/2019, FiUB 19/2019, RSv 78/2019, Rådets direktiv (EU) 2018/822 (32018L0822); EUT L 139, 5.6.2018, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.