Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.5.2019/709

Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av polislagen (872/2011) samt med stöd av 19 § 2 mom. och 25 § 3 mom. i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik (582/2019):

1 §
Protokoll

Den som gjort en framställning eller beslutat om användning av i 5 a kap. 2 § i polislagen och i 2 § 1 punkten i lagen om civil underrättelseinhämtning (582/2019) avsedda metoder för underrättelseinhämtning eller en tjänsteman som han eller hon förordnat, ska efter avslutad användning av metoder för underrättelseinhämtning utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll, dock senast inom 90 dagar.

2 §
Protokoll över teleavlyssning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 5 a kap. 6 § i polislagen ska i protokoll över teleavlyssning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleavlyssning och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleavlyssningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av teleavlyssningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 5 a kap. 51 § i polislagen samt vem som utfört åtgärderna,

5) om tillståndet till teleavlyssning gäller en person, sådan teleadress eller teleterminalutrustning som en person har innehaft eller som denne annars förmodligen har använt under tillståndets giltighetstid,

6) motivering till innehav eller användning av teleadress eller teleterminalutrustning som avses i 5 punkten,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

9) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

10) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

12) information om lämnande av en sådan anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

Det som föreskrivs i 1 mom. om protokoll över teleavlyssning tillämpas i tillämpliga delar även i fråga om underrättelseinhämtning som görs i stället för teleavlyssning.

3 §
Protokoll över teleövervakning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 5 a kap. 7 § i polislagen ska i protokoll över teleövervakning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleövervakning eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleövervakningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av teleövervakningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 5 a kap. 51 § i polislagen samt vem som utfört åtgärderna,

5) om tillståndet för teleövervakning gäller en person, sådan teleadress eller teleterminalutrustning som en person har innehaft eller som denne annars förmodligen har använt under tillståndets giltighetstid,

6) motivering till innehav eller användning av teleadress eller teleterminalutrustning som avses i 5 punkten,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

9) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

10) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

12) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

4 §
Protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 5 a kap. 8 § i polislagen ska i protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag för när åtgärden inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av inhämtandet av basstationsuppgifter, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 5 a kap. 51 § i polislagen samt vem som utfört åtgärderna,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

6) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

7) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

8) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 7 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

9) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

5 §
Protokoll över systematisk observation

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 5 a kap. 9 § i polislagen ska i protokoll över systematisk observation antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då den systematiska observationen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den systematiska observationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

6) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

7) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

6 §
Protokoll över förtäckt inhämtande av information

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 5 a kap. 10 § i polislagen ska i protokoll över förtäckt inhämtande av information antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då förtäckt inhämtande av information inleddes och avslutades,

3) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grunden för utplåningen samt om förvaringen av dem,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

5) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

6) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 5 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

7) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

7 §
Protokoll över teknisk avlyssning och optisk observation

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 5 a kap. 11 och 12 § i polislagen ska i protokoll över teknisk avlyssning och optisk observation antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska avlyssningen och optiska observationen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska avlyssningen och den optiska observationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

6) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

7) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

9) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

8 §
Protokoll över teknisk spårning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 5 a kap. 13 § i polislagen ska i protokoll över teknisk spårning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska spårningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska spårningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

6) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

7) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

9) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

9 §
Protokoll över teknisk observation av utrustning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 5 a kap. 14 § i polislagen ska i protokoll över teknisk observation av utrustning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska observationen av utrustning inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska observationen av utrustning, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

6) motiveringar till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen att utföra uppdrag,

7) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

9) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

10 §
Protokoll över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

Över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning ska det upprättas ett protokoll där det ska antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning samt datum då beslutet meddelats, beslutets giltighetstid och beslutets eventuella övriga villkor,

2) en teleadress eller teleterminalutrustning som identifierats med hjälp av en åtgärd, till vilken det riktas eller eventuellt riktas en annan metod för underrättelseinhämtning,

3) verksamhet som avses i 5 a kap. 3 § i polislagen,

4) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning grundar sig på,

5) den tjänsteman som leder och övervakar inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning,

6) tidpunkt för när inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning inleddes och avslutades,

7) det totala antalet teleadresser eller teleterminalutrustningar som erhållits med hjälp av åtgärden,

8) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

11 §
Ordnande av skyddspolisens täckoperationer

Täckoperationer inom civil underrättelseinhämtning genomförs av skyddspolisen.

Chefen för skyddspolisen förordnar den polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning och ansvarar för genomförandet av täckoperationer.

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om underrättelseverksamhet som uppdraget kräver kan förordnas att utföra täckoperationer.

12 §
Protokoll över täckoperationer

Den polisman vid skyddspolisen som har svarat för genomförandet av en täckoperation som avses i 5 a kap. 18 § 3 mom. 2 punkten i polislagen ska efter att täckoperationen avslutats upprätta ett protokoll över genomförandet av täckoperationen.

Utöver de uppgifter som anges i de framställningar, planer och beslut som avses i 5 a kap. 17 § och 18 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över en täckoperation antecknas

1) den som fattat beslutet om en täckoperation och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkten för när verksamheten inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av täckoperationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

6) motiveringar till lämpligheten att utföra uppdrag för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen,

7) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) täckoperationens viktigaste skeden,

9) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

10) en bedömning av operationens betydelse enligt den som framfört åtgärden eller en av honom eller henne förordnad polisman förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning,

11) huruvida brottsförbudet har iakttagits,

12) deltagande i den grupps verksamhet som är föremål för täckoperationen,

13) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

13 §
Ordnande av bevisprovokation genom köp som genomförs av skyddspolisen

Bevisprovokation genom köp inom civil underrättelseinhämtning genomförs av skyddspolisen. Chefen för skyddspolisen förordnar den polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning och ansvarar för genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppdraget och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om underrättelseverksamhet som uppdraget kräver kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp.

14 §
Protokoll över bevisprovokation genom köp

Den polisman vid skyddspolisen som svarat för genomförandet av bevisprovokation genom köp ska efter att operationen avslutats upprätta ett protokoll över genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Utöver de uppgifter som anges i de planer och beslut som avses i 5 a kap. 20 § 3 mom., 21 § och 22 § 2 mom. i polislagen ska i protokoll över bevisprovokation genom köp antecknas

1) den som fattat beslutet om bevisprovokation genom köp och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkten då verksamheten som gäller bevisprovokation genom köp inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av bevisprovokationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) operationens viktigaste skeden,

5) resultatet av bevisprovokationen samt föremål, ämnen eller annan egendom som skyddspolisen omhändertagit och en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i fråga om dem,

6) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

8) motiveringar till lämpligheten att utföra uppdrag för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen,

9) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 8 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

10) den ersättning som erbjudits eller använts,

11) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

12) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som beslutat om genomförandet av bevisprovokationen,

13) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

15 §
Ordnande av användning av informationskällor

Den polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning och ansvarar för användningen av informationskällor fattar beslut om godkännande av en informationskälla.

Den som har godkänts som skyddspolisens informationskälla ska registreras i skyddspolisens personregister. Registreringen ska göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar hemlighållandet av informationskällans identitet. Den polisman som avses i 1 mom. beslutar om registreringen av en informationskälla.

16 §
Registrering av användning av informationskällor

I fråga om användning av informationskällor som avses i 5 kap. 40 § 1 mom. i polislagen ska registreras

1) parternas identifikationsuppgifter,

2) det huvudsakliga innehållet i uppgifterna som informationskällan lämnat,

3) tidpunkt för kontakten,

4) kontaktsätt,

5) bedömning av informationskällans tillförlitlighet,

6) betalning av arvode till informationskällan.

17 §
Protokoll över styrd användning av informationskällor

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 5 a kap. 24 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över styrd användning av informationskällor antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om styrd användning av informationskällor och datum då beslutet meddelats,

2) operationens viktigaste skeden,

3) tidpunkten för när verksamheten inleddes och avslutades,

4) en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i fråga om de uppgifter som informationskällan lämnat,

5) betalning av arvode till informationskällan,

6) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som svarat för den styrda användningen av informationskällor,

7) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

18 §
Beslut om arvode till informationskälla

Beslut om betalning av arvode till en informationskälla fattas av förmannen för den polisman vid skyddspolisen som ansvarar för genomförandet av användningen av informationskällor.

19 §
Platsspecifik underrättelseinhämtning

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 5 a kap. 27 § 5 mom. i polislagen ska i protokoll över platsspecifik underrättelseinhämtning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) förfarandet för den platsspecifika underrättelseinhämtningen tillräckligt detaljerat antecknat,

3) det som uppdagats med hjälp av den platsspecifika underrättelseinhämtningen,

4) tidpunkten för när verksamheten inleddes och avslutades,

5) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som svarat för den platsspecifika underrättelseinhämtningen,

6) en anteckning om när användningen av metoden för underrättelseinhämtning upphör och om utplåningen av kopior och anteckningar, ifall den platsspecifika underrättelseinhämtningen har hänfört sig till en uppgift som avses i 5 a kap. 27 § 6 mom. i polislagen,

7) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

20 §
Kopiering och kopiering av försändelser

I protokollet som ska upprättas över kopiering ska det antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) verksamhet som avses i 5 a kap. 3 § i polislagen,

3) de fakta som förutsättningarna för kopieringen grundar sig på,

4) tidpunkt och plats för kopiering av ett meddelande, dokument eller föremål,

5) tidpunkt för när förordnandet om kvarhållande av försändelse som avses i 5 a kap. 32 § 1 mom. i polislagen meddelats,

6) verksamhetsställe som avses i 5 a kap. 32 § 2 mom. i polislagen och förmannen för verksamhetsstället,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 5 a kap. 42 § i polislagen samt uppgifter om utplåning av kopior eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaringen av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 5 a kap. 43 § i polislagen,

9) motiveringar till lämpligheten att utföra uppdrag för en sakkunnig eller en annan person som avses i 5 a kap. 43 § 2 och 3 mom. i polislagen,

10) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 5 a kap. 47 § i polislagen,

12) information om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 5 a kap. 61 § 1 mom. i polislagen.

21 §
Underrättelseinhämtning som avser datatrafik

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 7 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik ska skyddspolisen i protokoll över underrättelseinhämtning som avser datatrafik anteckna

1) den domstol som gett tillstånd till underrättelseinhämtning som avser datatrafik eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då underrättelseinhämtning som avser datatrafik inleddes och avslutades,

3) uppgift om ett sådant sökbegrepp som har skapats inom den kategori av sökbegrepp som domstolen godkänt och motivering till användningen av det nya sökbegreppet,

4) tidpunkt då användningen av ett sökbegrepp eller avslutandet av användningen av det har begärts av den tekniska utföraren med angivande av klockslag,

5) grunden till avslutande av underrättelseinhämtning som avser datatrafik eller användningen av ett sökbegrepp, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

6) mängden information som utplånats med stöd av 15 § 1 mom. 1 punkten i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik,

7) specificerade uppgifter om en utplåningshändelse, tidpunkt för utplåningen och grund för utplåningen som genomförts med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik,

8) mängden information som utplånats med stöd av 15 § 1 mom. 3 punkten i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik;

9) mängden datatrafik som erhållits med hjälp av användningen av sökbegrepp,

10) mängden datatrafik som har kommit till fortsatt manuell behandling inom underrättelseinhämtningen som avser datatrafik,

11) den som ansvarat för utplåningen som avses i 6–8 punkten,

12) en bedömning av effektiviteten av underrättelseinhämtning som avser datatrafik och de använda sökbegreppen,

13) en bedömning av betydelsen av de uppgifter som inhämtats med hjälp av underrättelseinhämtning som avser datatrafik,

14) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 13 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik samt uppgifter om förvaringen av upptagningar och handlingar eller om förvaringen av uppgifter som finns i dessa,

15) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 14 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik,

16) motivering till lämpligheten att utföra uppdrag för en sakkunnig eller en annan person som avses i 14 § 2 och 3 mom. i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik,

17) den polisman vid skyddspolisen som styr och övervakar den i 16 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

18) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 20 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik,

19) tidpunkt för lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 26 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik.

22 §
Den polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning och ansvarar för skyddandet av inhämtande av information

Chefen för skyddspolisen förordnar en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen och som är förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning att ansvara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

23 §
Överenskommelse om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar

Skyddspolisen avtalar med dem som ansvarar för de register som avses i 5 a kap. 36 § 1 mom. i polislagen om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar.

24 §
Redogörelser om metoderna för underrättelseinhämtning

Skyddspolisen ska årligen sammanställa en redogörelse om hur metoderna för underrättelseinhämtning enligt 5 a kap. i polislagen och hur underrättelseinhämtning enligt lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik och skyddandet av dem har använts och övervakats. Redogörelsen ska lämnas till inrikesministeriet årligen.

Inrikesministeriet ska årligen senast den 15 mars lämna berättelser till riksdagens justitieombudsman, underrättelsetillsynsutskott och till underrättelsetillsynsombudsmannen om hur metoderna för underrättelseinhämtning och skyddandet av dem har använts och övervakats.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska för varje metod för underrättelseinhämtning nämnas

1) antalet beslut om en metod för underrättelseinhämtning,

2) i 5 a kap. 3 § i polislagen avsedda föremål för civil underrättelseinhämtning som beslut om en metod för underrättelseinhämtning grundar sig på och i 3 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik avsedda föremål för underrättelseinhämtning som avser datatrafik,

3) antalet personer som har varit föremål för en metod för underrättelseinhämtning då beslutet om användning av en metod för underrättelseinhämtning har gällt en person,

4) antalet uppgifter på årsbasis som avses i 21 § 6–10 punkten,

5) antalet beslut om registrering av informationskälla,

6) en bedömning av betydelsen av den civila underrättelseinhämtningen och metoderna för underrättelseinhämtning,

7) uppgift om anmälan som ska överföras till brottsbekämpningen,

8) en underrättelse om användningen av metoder för underrättelseinhämtning,

9) genomförda förbud mot avlyssning och observation, kopieringsförbud samt förbud mot underrättelseinhämtning,

10) antalet yppandeförbud,

11) problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med verksamheten.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras antal och typ.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.