Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.5.2019/612

Statsrådets förordning om studentexamen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studentexamen (502/2019):

1 §
Studentexamensnämnden

Undervisnings- och kulturministeriet utser en ordförande och ett behövligt antal övriga medlemmar för Studentexamensnämnden efter att ha hört högskolorna, Utbildningsstyrelsen och andra relevanta intressentgrupper. Nämnden väljer inom sig ett behövligt antal vice ordförande.

Medlemmarna i Studentexamensnämnden ska vara väl förtrogna med gymnasieutbildningen och de läroämnen som avses i 3 § i lagen om studentexamen (502/2019). Nämnden får ta in sakkunnigmedlemmar för utarbetande och bedömning av prov.

2 §
Studentexamensnämndens reglemente

Studentexamensnämnden godkänner ett reglemente med bestämmelser om

1) nämndens arbete och förfaranden i fråga om möten,

2) ordförandens och vice ordförandenas uppgifter samt om den rätt som ordföranden och vice ordförandena samt generalsekreteraren för Studentexamensnämndens kansli och kansliets övriga personal har att utöva nämndens beslutanderätt,

3) andra frågor av betydelse i nämndens verksamhet än de som avses i 1 och 2 punkten.

3 §
Arvoden för Studentexamensnämndens medlemmar och generalsekreterarens lön

Utbildningsstyrelsen fastställer arvodena för ordföranden och vice ordförandena samt för medlemmarna och sakkunnigmedlemmarna.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer lönen för generalsekreteraren för Studentexamensnämndens kansli.

4 §
Prov i realämnen och främmande språk

Realämnesprov ordnas i psykologi, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi, hälsokunskap, religion och livsåskådningskunskap.

I religion ordnas prov i evangelisk-luthersk religion och ortodox religion.

Prov i främmande språk ordnas i engelska, spanska, italienska, franska, tyska, ryska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, latin och portugisiska.

5 §
Utarbetande av prov

Studentexamensnämnden utarbetar uppgifterna i proven i studentexamen enligt lärokurserna för sådana obligatoriska och riksomfattande valfria studier i läroämnet i fråga som ingår i gymnasieutbildningens lärokurs för unga enligt statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018).

Uppgifter som överskrider läroämnesgränserna ingår i proven.

6 §
Vitsord

De vitsord som ges för proven är laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur och improbatur.

7 §
Vitsord som antecknas på studentexamensbetyget

På studentexamensbetyget antecknas vitsorden i de prov som avlagts med godkänt resultat. Om examen anses vara avlagd trots ett underkänt vitsord, antecknas även det underkända vitsordet på betyget.

Om examinanden har tagit om ett prov innan examensbetyget har daterats, antecknas det bättre vitsordet på betyget. Om det utifrån bedömningen inte kan konstateras vilken prestation som är bäst, antecknas vitsordet i det senast avlagda provet på examensbetyget.

8 §
Utfärdande av betyg och meddelande av resultat i samband med omprövning av bedömningen av en provprestation

Examinanden ges ett studentexamensbetyg eller betyg över avlagda prov även om omprövning av bedömningen av en prestation har begärts. Om vitsordet ändras till följd av begäran om omprövning, utfärdas utan avgift ett nytt betyg i stället för det studentexamensbetyg eller betyg.

Omprövningsbeslutet meddelas förutom till examinanden och till vårdnadshavaren för en examinand som är under 18 år även till gymnasiets rektor.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Förordningens 5 § 2 mom. tillämpas dock först från och med examenstillfället våren 2022. Vid de examenstillfällen som föregår examenstillfället våren 2022 ingår det i proven i realämnen uppgifter som överskrider läroämnesgränserna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.