Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.5.2019/610

Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 kap. 4 § 2 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), sådant det lyder i lag 573/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana i 1 kap. 4 § 11 punkten i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), nedan penningtvättslagen, avsedda betydande offentliga uppdrag, i fråga om vilka den som har eller har haft uppdraget betraktas som en person i politiskt utsatt ställning.

2 §
Statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt a i penningtvättslagen avsedda uppdrag som statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister är

1) uppdragen som republikens president, statsminister och i 5 kap. i grundlagen avsedd minister,

2) uppdraget som statssekreterare,

3) uppdragen som medlem av Ålands landskapsregering och som landshövding på Åland.

3 §
Parlamentsledamot

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt b i penningtvättslagen avsedda uppdrag som parlamentsledamot är

1) uppdraget som riksdagsledamot,

2) uppdraget som ledamot av Ålands lagting,

3) uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

4 §
Medlem av politiska partiers styrelser

Med ett politiskt parti enligt 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt c i penningtvättslagen avses ett parti som införts i partiregistret med stöd av 2 § i partilagen (10/1969).

Uppdrag som medlem av politiska partiers styrelser är uppdraget som ordförande för och uppdraget som medlem av en partistyrelse.

Uppdrag som medlem av politiska partiers styrelser är även uppdraget som ersättare för en i 2 mom. avsedd person.

5 §
Ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt d i penningtvättslagen avsedda uppdrag som ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas är

1) uppdragen som president, justitieråd och i militära ärenden, som militär ledamot vid högsta domstolen,

2) uppdragen som president, justitieråd, miljösakkunnigråd och överingenjörsråd vid högsta förvaltningsdomstolen,

3) uppdragen som president, arbetsdomstolsråd och sakkunnigledamot vid arbetsdomstolen,

4) uppdragen som överdomare, försäkringsrättsdomare, överläkare, annan läkarledamot och sakkunnigledamot vid försäkringsdomstolen,

5) uppdragen som assessor vid arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.

Uppdrag som ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan är även uppdraget som ersättare för en i 1 mom. avsedd person.

6 §
Ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt e i penningtvättslagen avsett uppdrag som ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk är uppdraget som generaldirektör för Statens revisionsverk.

7 §
Ledamot i direktionen för en centralbank

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt f i penningtvättslagen avsett uppdrag som ledamot i direktionen för en centralbank är uppdraget som medlem av Finlands Banks direktion.

8 §
Ambassadör och chargé d’affaires

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt g i penningtvättslagen avsett uppdrag som ambassadör är uppdraget som beskickningschef som leder en ambassad, en ständig representation, en särskild representation eller ett generalkonsulat.

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt g i penningtvättslagen avsett uppdrag som chargé d’affaires är uppdraget som i artikel 19 punkt 1 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/1970) avsedd chargé d’affaires ad interim som tjänstgör som ställföreträdare för en ambassadör.

9 §
Minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt h i penningtvättslagen avsedda uppdrag som minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten är uppdragen som kommendör för försvarsmakten, chef för Huvudstaben, general och amiral.

10 §
Medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt i i penningtvättslagen avsedda helt statsägda företag är bolag som finska staten direkt eller indirekt äger sammanlagt 100 procent av.

Uppdrag som medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett i 1 mom. avsett bolag som är helt statsägt är uppdragen som styrelseordförande, styrelseledamot, verkställande direktör, förvaltningsrådsordförande och förvaltningsrådsledamot i bolaget.

Uppdrag som medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett bolag som är helt statsägt är även uppdraget som ersättare för en i 2 mom. avsedd person och uppdraget som vice verkställande direktör.

11 §
Direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning

I 1 kap. 4 § 11 punkten underpunkt j i penningtvättslagen avsedda internationella sammanslutningar är organisationer

1) som har upprättats genom fördrag mellan stater,

2) som kan erkännas i de stater där de är verksamma,

3) som i staterna inte betraktas som institutionella enheter med ekonomiska intressen.

I 1 mom. avsedda internationella sammanslutningar är

1) Förenta nationerna och dess specialorganisationer,

2) internationella regionala sammanslutningar,

3) internationella militära sammanslutningar,

4) internationella sammanslutningar som främjar ekonomiskt samarbete.

Uppdrag som direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en i denna paragraf avsedd internationell sammanslutning är uppdragen som generalsekreterare, allmän sekreterare, ordförande, styrelseordförande och styrelseledamot i den internationella sammanslutningen.

Uppdrag som direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning är även uppdraget som ersättare för en i 3 mom. avsedd person.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.