Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

12.4.2019/530

Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana ärenden mellan Finland och en eller flera andra stater som berör meningsskiljaktigheter om tolkning och tillämpning av avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter eller konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (90/436/EEG) (tvistefråga).

Lagen tillämpas på de förfaranden beträffande pågående tvistefrågor mellan Finland och Europeiska unionens medlemsstater som grundar sig på rådets direktiv (EU) 2017/1852 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen (EU-tvistlösningsförfarande).

Bestämmelserna i 3 §, 8 § 1 och 3–6 mom., 10 §, 16 § 4, 6 och 7 mom., 18 §, 19 § 3 mom. samt 20 § 2–4 mom. ska i tillämpliga delar gälla för sådana förfaranden beträffande en tvistefråga som grundar sig på ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter (skatteavtalsförfarande) eller på den konvention som anges i 1 mom. (EU-skiljeförfarande).

Vad som i denna lag föreskrivs om en stat tillämpas också på en jurisdiktion.

2 §
Ansökan

En person som har sin skatterättsliga hemvist i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och vars beskattning direkt påverkas av ett tolknings- eller tillämpningsproblem (berörd person) ska lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten för att ett EU-tvistlösningsförfarande ska inledas. I fråga om den behöriga myndigheten i Finland gäller vad som föreskrivs i 88 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) om behörig myndighet.

Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndigheten i varje berörd medlemsstat (berörd behörig myndighet) samtidigt och med identisk information inom tre år från det att den berörda personen mottagit den första underrättelsen om den åtgärd som leder till eller kommer att leda till en tvistefråga.

Mottagandet av ansökan avslutar andra förfaranden som pågår i tvistefrågan enligt ett avtal eller en konvention som avses i 1 §.

3 §
Innehållet i ansökan

Följande uppgifter ska anges i en ansökan enligt 2 §:

1) det förfarande enligt 1 § som ligger till grund för ansökan,

2) uppgift om vilka stater som berörs,

3) identifieringsuppgifter om den berörda personen och eventuella övriga berörda personer,

4) berörda skatteår,

5) fakta och omständigheter i fallet, arten av och datum för de åtgärder som ger upphov till tvistefrågan och relevanta belopp samt kopior på handlingar beträffande dem,

6) en hänvisning till tillämpliga nationella regler och det avtal eller den konvention som avses i 1 §,

7) följande uppgifter med kopior på eventuella styrkande handlingar:

a) en förklaring till att en tvistefråga föreligger,

b) uppgifter om eventuella ändringssökanden, rättegångar och beslut i tvistefrågan,

c) ett åtagande att svara så fullständigt och skyndsamt som möjligt på alla ändamålsenliga uppmaningar från en behörig myndighet och att tillhandahålla all dokumentation på begäran av de behöriga myndigheterna,

d) en kopia av det slutgiltiga beskattningsbeslutet och i tillämpliga fall eventuella andra dokument som utfärdats av skattemyndigheterna avseende tvistefrågan,

e) uppgifter om eventuella andra förfaranden enligt avtalet eller konventionen i 1 § som gäller tvistefrågan och ett åtagande av den berörda personen att följa bestämmelserna i 2 § 3 mom.,

8) eventuell ytterligare information som begärs av de behöriga myndigheterna och som anses nödvändig för att en prövning i sak av det enskilda ärendet ska kunna göras.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter och anvisningar om innehållet i ansökan och sättet att lämna in den.

4 §
Behandling av ansökan

Den behöriga myndigheten ska inom två månader från mottagandet av en ansökan enligt 2 § underrätta den som lämnat in ansökan om detta.

En berörd person ska inom tre månader från mottagandet av en begäran ge in den information som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten, förutsatt att den begärts inom tre månader från mottagandet av ansökan. Den berörda personen ska samtidigt skicka informationen till de behöriga myndigheterna i de övriga berörda staterna. På den information som en behörig myndighet får med stöd av detta moment tillämpas lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

Efter tidsfristen för ytterligare begäranden om information enligt 2 mom. får den behöriga myndigheten be den berörda personen om behövliga uppgifter medan EU-tvistlösningsförfarandet pågår.

Närmare bestämmelser om den behöriga myndighetens förfarande för behandling av ansökan i förhållande till den behöriga myndigheten i en annan stat utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Beslutet om ansökan

Den behöriga myndigheten ska fatta beslut om huruvida den godtar ansökan till det ömsesidiga förhandlingsförfarande som avses i 9 § inom sex månader från mottagandet av ansökan eller de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten, beroende på vilket som inträffar senast. Om en berörd person i ärendet har använt sin rätt till ändringssökande i enlighet med den nationella lagstiftningen i den eller de berörda staterna börjar tidsfristen på sex månader dock löpa först från och med den dag då det beslut som har meddelats med anledning av det nationella ändringssökandet har vunnit laga kraft eller då det nationella ändringssökandet på något annat sätt slutgiltigt har avslutats eller förfarandet har avbrutits.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta den berörda personen och de behöriga myndigheterna i övriga berörda medlemsstater om sitt beslut.

Ansökan ska anses vara godtagen för behandling av den behöriga myndigheten också om den inte har fattat beslut om godtagande inom den tidsfrist som anges i 1 mom.

6 §
Avslag på ansökan

Det finns grund för att avslå en i 2 § avsedd ansökan, om

1) ansökan inte uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 1 mom. eller den information som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten har inte lämnats till den behöriga myndigheten inom den tidsfrist som anges i 4 § 2 mom.,

2) det inte rör sig om en tvistefråga, eller

3) ansökan inte har gjorts inom tidsfristen enligt 2 § 2 mom.

När den behöriga myndigheten underrättar den berörda personen i enlighet med 5 § 2 mom. ska den ange de allmänna orsakerna till avslaget.

7 §
Återkallelse av ansökan och upphörande av tvistefrågan

Om en berörd person önskar återkalla sin ansökan ska den lämna in en skriftlig underrättelse om återkallelse samtidigt till alla behöriga myndigheter. Ett EU-tvistlösningsförfarande upphör med omedelbar verkan vid sådan underrättelse.

Om tvistefrågan upphör att existera upphör EU-tvistlösningsförfarandet med omedelbar verkan. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den berörda personen om detta och om de allmänna orsakerna till detta.

Närmare bestämmelser om den behöriga myndighetens förfarande för återkallelse av ansökan i förhållande till den behöriga myndigheten i en annan stat meddelas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ensidigt beslut från behörig myndighet om avgörandet i ett ärende

Den behöriga myndigheten får lösa en tvistefråga ensidigt utan att involvera de behöriga myndigheterna i de andra berörda staterna.

Beslut enligt 1 mom. ska fattas inom den tidsfrist som anges i 5 § 1 mom.

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den berörda personen och de behöriga myndigheterna i de andra berörda staterna om sitt beslut. Efter underrättelsen ska tvistlösningsförfarandet enligt denna lag upphöra.

Ett beslut enligt 1 mom. är bindande om den berörda personen godkänner beslutet och inom 60 dagar från att ha delgetts den berörda myndighetens beslut meddelar att den avstår från rätten till allt annat ändringssökande. Om förfaranden gällande sådant annat ändringssökande redan har inletts ska beslutet bli bindande och verkställbart först då den berörda personen inom 60 dagar förser den behöriga myndigheten med bevis på att åtgärder har vidtagits för att avsluta dessa förfaranden. Ett ändringssökande som anhängiggjorts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt i samma ärende förfaller med anledning av underrättelsen från den behöriga myndigheten.

Om den behöriga myndighetens beslut är bindande på det sätt som avses i 4 mom. ska ändringarna i beskattningen till följd av beslutet verkställas enligt bestämmelserna om rättelse av beskattningen i 55 och 56 § i lagen om beskattningsförfarande eller 40 och 41 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). De ändringar i beskattningen som avses i detta moment ska göras även om förutsättningar för att rätta skatten saknas.

Om en sådan ändring i beskattningen som avses i 5 mom. inte har gjorts utan obefogat dröjsmål när de förutsättningar som avses i det momentet föreligger får den berörda personen hänskjuta ärendet till förvaltningsdomstolen.

9 §
Förfarande för ömsesidiga förhandlingar

Om en ansökan som avses i 2 § har godkänts för behandling ska de behöriga myndigheterna sträva efter att lösa tvistefrågan genom förhandlingar inom två år räknat från det sista meddelandet av de berörda staterna om ett beslut om att godta ärendet för behandling. Perioden på två år får förlängas med högst ett år om en behörig myndighet med skriftlig motivering begär det av de övriga berörda behöriga myndigheterna.

Om den berörda personen i ärendet har använt sin rätt till ändringssökande i enlighet med den nationella lagstiftningen i den eller de berörda staterna, skjuts tidsfristen för förhandlingarna enligt 1 mom. upp och börjar löpa från och med den dag då det beslut som har meddelats med anledning av det nationella ändringssökandet har vunnit laga kraft eller då det nationella ändringssökandet på något annat sätt slutgiltigt har avslutats eller förfarandet har avbrutits.

Om de behöriga myndigheterna inte når en överenskommelse i tvistefrågan inom tidsfristen enligt 1 och 2 mom., ska den berörda personen underrättas om detta. Underrättelsen ska ange de allmänna orsakerna till att en överenskommelse inte har kunnat nås.

10 §
Beslut med anledning av förfarande för ömsesidiga förhandlingar

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål meddela den berörda personen om ett beslut som gäller en lösning enligt 9 §. Beslutet är bindande, om den berörda personen godkänner beslutet och inom 60 dagar från att ha delgetts den behöriga myndighetens lösning meddelar att den avstår från rätten till allt annat ändringssökande. Om förfaranden gällande sådant annat ändringssökande redan har inletts ska beslutet bli bindande och verkställbart först då den berörda personen inom 60 dagar förser de behöriga myndigheterna med bevis på att åtgärder har vidtagits för att avsluta dessa förfaranden. Ett ändringssökande som anhängiggjorts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt i samma ärende förfaller med anledning av meddelandet från den behöriga myndigheten.

Om den behöriga myndighetens beslut är bindande på det sätt som avses i 1 mom. ska ändringarna i beskattningen till följd av beslutet verkställas enligt bestämmelserna om rättelse av beskattningen i 55 och 56 § i lagen om beskattningsförfarande eller 40 och 41 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. De ändringar i beskattningen som avses i detta moment ska göras även om förutsättningar för att rätta skatten saknas.

Om en sådan ändring i beskattningen som avses i 2 mom. inte har gjorts utan obefogat dröjsmål när de förutsättningar som avses i det momentet föreligger får den berörda personen hänskjuta ärendet till förvaltningsdomstolen.

11 §
Begäran om inrättande av en tvistlösningskommitté

På begäran av den berörda personen till de behöriga myndigheterna ska en rådgivande kommitté (tvistlösningskommitté) inrättas, om

1) den ansökan som den berörda personen lämnat in har avslagits enligt 6 § av minst en men inte alla av de behöriga myndigheterna, eller

2) de behöriga myndigheterna har inte nått en överenskommelse om hur tvistefrågan ska lösas genom förfarandet för ömsesidiga förhandlingar inom den tidsfrist som föreskrivs i 9 §.

En begäran om inrättande av en tvistlösningskommitté enligt 1 mom. 1 punkten får lämnas endast om det i enlighet med tillämpliga nationella regler i de berörda staterna inte får sökas ändring i ett sådant avslag som avses i 6 §, inget ändringssökande beträffande det pågår, ingen tid för sökande av ändring kvarstår eller den berörda personen har avstått från sin rätt att söka ändring. Begäran ska innehålla en försäkran om dessa omständigheter.

Beslut som har meddelats med anledning av ändringssökande ska beaktas vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten.

Någon skyldighet att inrätta en tvistlösningskommitté enligt 1 mom. finns dock inte, om

1) det beslut om avslag som har fattats med stöd av 6 § har fastställts genom förfarandet för ändringssökande i Finland eller genom förfarandet för ändringssökande i en annan stat och det inte är möjligt att avvika från beslutet i den berörda staten,

2) det i fallet har tillämpats både ett sådant skatteavtal eller den konvention som avses i 1 § och 27–30 § i lagen om beskattningsförfarande, 6 a § 9 mom. eller 52 h § i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968), lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) eller 29 kap. 1–4 § i strafflagen (39/1889), eller

3) tvistefrågan inte gäller dubbelbeskattning.

Ett förfarande enligt denna lag ska avbrytas tills det finns ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som gäller tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som avses i 4 mom. 2 punkten.

Med dubbelbeskattning avses i 4 mom. 3 punkten uttag av två eller flera stater av sådana skatter som omfattas av ett avtal eller en konvention som avses i 1 § på samma beskattningsbara inkomst eller kapital när det ger upphov till antingen en ökad skatt, en utvidgning av skattskyldigheter eller ett återkallande eller en sänkning av förluster, som skulle kunna användas för att kvitta beskattningsbar inkomst.

En begäran om inrättande av en tvistlösningskommitté ska göras inom 50 dagar från den dag då underrättelsen enligt 6 § 2 mom. eller 9 § 3 mom. mottas eller inom 50 dagar från den dag då ett lagakraftvunnet beslut har meddelats i ett ändringssökande i ett beslut enligt 6 §.

12 §
Inrättande av en tvistlösningskommitté

En tvistlösningskommitté ska bestå av en ordförande och en eller högst två oberoende och kompetenta personer som ska utses av varje berörda stat samt ersättare för dem ur en förteckning (förteckningen över oberoende och kompetenta personer). Till kommittén hör också en eller högst två företrädare för varje behörig myndighet i de berörda staterna. Kommittén ska utse en ordförande, som ska vara domare, såvida inte kommittén har kommit överens om något annat.

Tvistlösningskommittén ska inrättas inom 120 dagar från mottagandet av en sådan begäran från en berörd person som uppfyller förutsättningarna i 11 § och i motsvarande utländska bestämmelser. När kommittén har inrättats ska ordföranden utan dröjsmål underrätta den berörda personen om detta.

Sådana yrkanden av den berörda personen som gäller försummelse i Finland av skyldigheten enligt 1 mom. att utse personer från förteckningen över oberoende och kompetenta personer ska behandlas i förvaltningsdomstolen som förvaltningstvistemål i enlighet med de bestämmelser i lagen om skiljeförfarande (967/1992) som gäller situationer där en domstol utser skiljemannen. Yrkanden kan framställas tidigast när den i 2 mom. utsatta tiden för att inrätta en tvistlösningskommitté har gått ut och det ska framställas inom 30 dagar från det att den tiden har gått ut. Den berörda personen och den behöriga myndigheten ska underrättas om beslutet.

De personer som har valts ur förteckningen över oberoende och kompetenta personer ska vara oberoende och opartiska och ska på begäran av den behöriga myndigheten lämna uppgifter som påverkar bedömningen av dessa omständigheter. Den behöriga myndigheten kan utom vid sådan försummelse som avses i 3 mom. av grundad anledning invända mot utnämningen av en viss person på förteckningen över oberoende och kompententa personer. Under en period av tolv månader efter det att tvistlösningskommittén yttrat sig ska en person som valts ur förteckning över oberoende och kompetenta personer behålla en ställning där det inte finns anledning att invända mot utnämningen. Bestämmelserna om grunder för domarjäv i 13 kap. i rättegångsbalken gäller i tillämpliga delar för jäv för en person som valts ur förteckningen över oberoende och kompetenta personer.

De behöriga myndigheterna kan komma överens om att inrätta en annan slags kommitté (kommitté för alternativ tvistlösning) i stället för att komma överens om en tvistlösningskommitté och bestämmelser som gäller den. Bestämmelserna i 4 mom., 11 § och 13 § 2 mom. ska dock alltid tillämpas på en sådan kommitté.

Närmare bestämmelser om förteckningen med oberoende och kompetenta personer och förfarandet vid inrättande av en tvistlösningskommitté utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Arbetsordning för tvistlösningskommittén och andra uppgifter om behandlingen

Den berörda behöriga myndigheten ska inom den tid som anges i 12 § 2 mom. underrätta den berörda personen om följande:

1) den av de berörda staternas behöriga myndigheter undertecknade arbetsordningen för tvistlösningskommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning,

2) den dag då yttrandet om tvistefrågan senast ska antas,

3) hänvisning till eventuella tillämpliga nationella bestämmelser och eventuella tillämpliga avtal eller konventioner.

Arbetsordningar enligt 1 mom. ska i tillämpliga delar innehålla följande uppgifter:

1) beskrivning av och egenskaper hos tvistefrågan,

2) riktlinjer för rätts- och sakfrågorna i tvistefrågorna,

3) formen för tvistlösningsorganet,

4) tidsramen för tvistlösningsförfarandet,

5) sammansättningen av tvistlösningskommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning,

6) procedurregler eller organisatoriska regler,

7) de logistiska arrangemangen för kommitténs förfaranden och utfärdandet av dess yttrande.

Om den behöriga myndigheten försummar sina skyldigheter avseende de arbetsordningar som avses i 1 och 2 mom. och underrättelse om dem, ska de oberoende och kompetenta personerna samt ordföranden underrätta den berörda personen om arbetsordningen inom två veckor från inrättandet av tvistlösningskommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning. Sådana yrkanden av den berörda personen som gäller försummelse av de oberoende och kompetenta personernas och ordförandens ovannämnda förpliktelser ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen om inte ett motsvarande yrkande har framställts i en annan stat.

14 §
Förfaranden i anknytning till tvistlösningskommittén

När tvistlösningskommittén behandlar fall som avses i 11 § 1 mom. får den berörda personen, om de behöriga myndigheterna i de berörda staterna kommer överens om detta, förse kommittén med den information, den bevisning eller de handlingar som kan vara av relevans för beslutet. De berörda personerna och de behöriga myndigheterna i de berörda staterna ska ge in informationen, bevisningen eller handlingarna på begäran av kommittén. De berörda behöriga myndigheterna får dock vägra att lämna uppgifter till kommittén i följande fall:

1) att erhålla uppgifterna kräver att administrativa åtgärder vidtas som är oförenliga med nationell rätt,

2) uppgifterna kan inte erhållas enligt den berörda statens nationella rätt,

3) uppgifterna gäller handels-, affärs-, industri-, eller yrkeshemligheter eller handelsprocesser,

4) utlämnande av uppgifterna strider mot grunderna för rättsordningen.

Berörda personer får, på egen begäran och med samtycke från de behöriga myndigheterna inställa sig eller låta sig företrädas inför en tvistlösningskommitté. Berörda personer ska inställa sig eller låta sig företrädas inför tvistlösningskommittén på dess begäran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas även på kommittén för alternativ tvistlösning, om inte något annat har överenskommits i den arbetsordning som avses i 13 §.

15 §
Beslut och yttrande av tvistlösningskommittén

När en tvistlösningskommitté har inrättats enligt 11 § 1 mom. 1 punkten ska den fatta beslut om den godtar ansökan för behandling (tvistlösningskommitténs beslut) inom sex månader från dagen för dess inrättande. Kommittén ska underrätta de behöriga myndigheterna om sitt beslut inom 30 dagar från det att det har fattats.

Om tvistlösningskommitténs beslut bekräftar att samtliga krav på den berörda personen enligt 2–4 § har uppfyllts och det inte finns sådana grunder för att avslå ansökan som avses i 6 § 1 mom., ska det förfarande för ömsesidiga förhandlingar som avses i 9 § inledas på begäran av en av de behöriga myndigheterna. Den behöriga myndigheten ska underrätta kommittén, de övriga behöriga myndigheterna och den berörda personen om denna begäran. Den period som föreskrivs för förhandlingarna i 9 § ska inledas den dag då tvistlösningskommitténs beslut om att den godtar ansökan för behandling meddelas.

Tvistlösningskommittén ska lämna ett yttrande (tvistlösningskommitténs yttrande) om hur tvistefrågan ska lösas, om

1) ingen av de behöriga myndigheterna har begärt inledande av förfarandet för ömsesidiga förhandlingar inom 60 dagar från dagen för meddelandet av kommitténs beslut, eller

2) kommittén behandlar frågan med stöd av 11 § 1 mom. 2 punkten.

Tvistlösningskommitténs yttrande ska lämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda staterna inom sex månader från den dag när kommittén inrättades. När 3 mom. 1 punkten tillämpas ska kommittén anses ha blivit inrättad 60 dagar efter dagen för meddelandet av kommitténs beslut. Kommittén kan förlänga tidsfristen med tre månader om den anser att tvistefrågan kräver det. Kommittén ska då underrätta de behöriga myndigheterna och den berörda personen om förlängningen.

Tvistlösningskommittén ska grunda sitt yttrande på bestämmelserna i det tillämpliga avtal som avses i 1 § och på eventuella tillämpliga nationella bestämmelser.

Tvistlösningskommittén ska anta ett skriftligt yttrande vars innehåll är baserat på ståndpunkten hos en enkel majoritet av medlemmarna. Om en majoritet inte kan uppnås, ska ordförandens röst avgöra innehållet i yttrandet. Ordföranden ska delge de behöriga myndigheterna kommitténs yttrande.

Bestämmelserna i 3–6 mom. om tvistlösningskommitténs yttrande gäller i tillämpliga delar också för ett yttrande av en kommitté för alternativ tvistlösning.

16 §
Slutligt beslut grundat på tvistlösningskommitténs yttrande

Den behöriga myndigheten ska komma överens om hur tvistefrågan ska lösas med de andra berörda behöriga myndigheterna inom sex månader från delgivningen av yttrandet från tvistlösningskommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning.

De behöriga myndigheterna får fatta ett beslut som avviker från kommitténs yttrande. Om de inte lyckas nå en överenskommelse om hur tvistefrågan ska lösas, är de dock bundna av yttrandet.

Den behöriga myndigheten ska delge den berörda personen det slutliga beslutet om tvistefrågans lösning inom 30 dagar efter det att myndigheten fattade beslutet. Om den behöriga myndigheten inte har delgett beslutet inom utsatt tid får den berörda personen genom ansökan hänskjuta ärendet till förvaltningsdomstolen. Ansökan ska lämnas inom 30 dagar från det att de behöriga myndigheternas beslut senast skulle ha delgetts.

Den behöriga myndighetens beslut är bindande om den berörda personen godtar beslutet, meddelar att den avstår från rätten till nationella rättsmedel och inget ärende beträffande villkoren för oberoende i 12 § pågår eller man inte har konstaterat att det har brutits mot dessa villkor. Den berörda personen ska lämna sitt meddelande inom 60 dagar från det att den behöriga myndighetens beslut har delgetts. Ett ändringssökande som anhängiggjorts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt i samma ärende förfaller med anledning av meddelandet från den behöriga myndigheten. Den behöriga myndighetens beslut ska inte utgöra ett prejudikat.

Den behöriga myndigheten får komma överens med de andra berörda behöriga myndigheterna om att offentliggöra det slutliga beslut i sin helhet förutsatt att varje berörd person ger sitt samtycke till detta. Om de behöriga myndigheterna eller den berörda personen inte samtycker till att det slutliga beslutet offentliggörs i sin helhet, ska de behöriga myndigheterna offentliggöra en sammanfattning av det slutliga beslutet. Denna sammanfattning ska innehålla en beskrivning av frågan och sakinnehållet, datum, berörda beskattningsperioder, rättslig grund, bransch, en kort beskrivning av den slutliga utgången och en beskrivning av den skiljedomsmetod som använts. Innan informationen offentliggörs ska den behöriga myndigheten översända den information som avses bli offentliggjord till den berörda personen. Inom 60 dagar från att sådan information har mottagits får den berörda personen begära att de behöriga myndigheterna inte offentliggör information som rör handels-, affärs-, industri-, eller yrkeshemligheter eller handelsprocesser eller information som strider mot grunderna för rättsordningen. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål lämna den information som ska offentliggöras till Europeiska kommissionen.

Om den behöriga myndighetens beslut är bindande på det sätt som avses i 4 mom., ska ändringarna i beskattningen utifrån beslutet verkställas enligt bestämmelserna om rättelse av beskattningen i 55 och 56 § i lagen om beskattningsförfarande eller 40 och 41 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. De ändringar i beskattningen som avses i detta moment ska göras även om förutsättningar för att rätta skatten saknas.

Om sådana ändringar i beskattningen som avses i 6 mom. inte har gjorts när de förutsättningar som avses i momentet föreligger får den berörda personen genom ansökan hänskjuta ärendet till förvaltningsdomstolen, dock tidigast 395 dagar efter tvistlösningskommitténs eller kommittén för alternativ tvistlösnings yttrande.

17 §
Särskilda bestämmelser om fysiska personer och småföretag

Om den berörda personen är antingen en fysisk person eller ett företag som inte är ett sådant stort företag eller del av en stor koncern som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, får denna endast lämna in uppgifterna till den behöriga myndigheten i den stat där den berörda personen har sin hemvist utan att följa bestämmelserna om inlämnande av uppgifter till den behöriga myndigheten i respektive stat i

1) 2 § 2 mom. om inlämnande av ansökan,

2) 4 § 2 mom. om inlämnande av svar på tilläggsfrågor,

3) 7 § 1 mom. om återkallelse av ansökan,

4) 11 § 1 mom. om begäran om inrättande av en tvistlösningskommitté.

Den mottagande behöriga myndigheten i den stat som avses i 1 mom. ska delge de behöriga myndigheterna i alla berörda stater dessa uppgifter samtidigt och inom två månader efter deras mottagande. Efter delgivningen ska den berörda personen anses ha gett in uppgifterna till alla de berörda staterna vid tidpunkten för delgivningen.

18 §
Tystnadsplikt

Bestämmelserna i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) ska tillämpas på handlingar och uppgifter som behandlas i förfarandet för ömsesidiga förhandlingar, i tvistlösningskommittén och i kommittén för alternativ tvistlösning.

De behöriga myndigheterna och medlemmarna i tvistlösningskommittén har tystnadsplikt i fråga om vad som framförts under förfarandet för ömsesidiga förhandlingar, i tvistlösningskommittén och i kommittén för alternativ tvistlösning.

En berörd person och dennes företrädare har tystnadsplikt i fråga om de uppgifter som de har mottagit i samband med förfarandet för ömsesidiga förhandlingar, i tvistlösningskommittén och i kommittén för alternativ tvistlösning om inte andra förpliktelser följer av annan lagstiftning och de ska lämna en försäkran om detta. Om en berörd person eller dennes företrädare väsentligt bryter mot denna tystnadsplikt när ett tvistlösningsförfarande som avses i det här momentet pågår ska förfarandet avslutas. Om gärningen sker efter det att förfarandet upphört ska straff dömas ut enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag.

Den berörda personen och dennes företrädare har ingen rätt att få information om vad som har uttryckts under förfarandet för ömsesidiga förhandlingar, i tvistlösningskommittén och i kommittén för alternativ tvistlösning.

19 §
Kostnader

Såvida inte de behöriga myndigheterna i de berörda staterna har beslutat något annat, ska följande kostnader delas lika mellan staterna:

1) kostnaderna för de personer som valts ur förteckning över oberoende och kompetenta personer; kostnaderna ska vara ett belopp motsvarande genomsnittet för den gängse ersättningen till högre tjänstemän i de berörda staterna, och

2) i förekommande fall, arvodena för de personer som valts ur förteckning över oberoende och kompetenta personer; arvodena ska vara begränsade till 1 000 euro per person och dag för varje dag då tvistlösningskommittén sammanträder.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på kommittén för alternativ tvistlösning om inte något annat beslutats i arbetsordningen enligt 13 §.

Staten står inte för de kostnader som den berörda personen förorsakas.

20 §
Ändringssökande

Om alla berörda behöriga myndigheter har beslutat att avslå ansökan enligt 6 §, får den berörda personen söka ändring i den finska behöriga myndighetens beslut hos förvaltningsdomstolen. Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 30 dagar från det att alla berörda behöriga myndigheter har fattat beslut om att avslå ansökan. Om däremot minst en behörig myndighet godtar ansökan för behandling medan övriga behöriga myndigheter avslår ansökan får den berörda personen begära att en tvistlösningskommitté inrättas enligt 11 §. (10.6.2022/438)

1 mom. har ändrats genom L 438/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Om alla berörda behöriga myndigheter har beslutat att avslå ansökan enligt 6 §, får den berörda personen söka ändring i den finska behöriga myndighetens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), dock så att besvären ska anföras inom 30 dagar från det att alla berörda behöriga myndigheter har fattat beslut om att avslå ansökan. Om däremot minst en behörig myndighet godtar ansökan för behandling medan övriga behöriga myndigheter avslår ansökan får den berörda personen begära att en tvistlösningskommitté inrättas enligt 11 §.

Den berörda personen får söka ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat enligt 8 § 6 mom., 10 § 3 mom., 12 § 3 mom., 13 § 3 mom., 16 § 3 och 7 mom. samt 1 mom. i denna paragraf. (10.6.2022/438)

2 mom. har ändrats genom L 438/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Den berörda personen får söka ändring i ett beslut som förvaltningsdomstolen meddelat enligt 8 § 6 mom., 10 § 3 mom., 12 § 3 mom., 13 § 3 mom., 16 § 3 och 7 mom. samt 1 mom. i denna paragraf genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

Vad som föreskrivs i 2 mom. om berörda personer tillämpas också på behöriga myndigheter. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (10.6.2022/438)

3 mom. har ändrats genom L 438/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Vad som föreskrivs i 2 mom. om berörda personer tillämpas också på behöriga myndigheter.

I den behöriga myndighetens ensidiga beslut om avgörandet i ett ärende enligt 8 § och ett beslut av de behöriga myndigheterna enligt 10 eller 16 § får ändring inte sökas genom besvär.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

Denna lag tillämpas på sådana ansökningar om EU-tvistlösningsförfarande som lämnas in den 1 juli 2019 eller därefter i tvistefrågor som gäller inkomst eller kapital som förvärvats för ett skatteår som börjar den 1 januari 2018 eller därefter. Den behöriga myndigheten kan, efter att ha kommit överens om det med en annan berörd behörig myndighet, tillämpa lagen på sådana ansökningar om EU-tvistlösningsförfarande som lämnas in den 1 juli 2019 eller därefter och som gäller tidigare skatteår.

Lagens 3 §, 8 § 1 och 3–6 mom., 10 §, 16 § 4, 6 och 7 mom., 18 §, 19 § 3 mom. samt 20 § 2–4 mom. tillämpas på sådana ansökningar som gäller skatteavtalsförfarande eller EU-skiljeförfarande och som har inlämnats den 1 juli 2019 eller därefter.

RP 308/2018, FiUB 32/2018, RSv 238/2018, Rådets direktiv (EU) 2017/1852 (32017L1852); EUT L 265, 14.10.2017, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

10.6.2022/438:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.