Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

5.12.2018/1069

Statsrådets förordning om enskilda vägar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 82 § 1 mom., 83 § 3 mom. och 89 § 6 mom. i lagen om enskilda vägar (560/2018):

1 §
Förvaltning av fastighetsdatasystemet

Väglagets verkställande organ ska utan dröjsmål anmäla ändringar av de uppgifter som avses i 89 § 3 mom. i lagen om enskilda vägar (560/2018) till Lantmäteriverket.

Om ett nytt väglag bildas vid väglagets konstituerande stämma, ska väglagets verkställande organ utan dröjsmål till fastighetsregisterföraren lämna in en kopia av protokollet över väglagets konstituerande stämma och det verkställande organets kontaktuppgifter.

Kommunen ska meddela fastighetsregisterföraren om de beslut genom vilka en enskild väg eller en del av en enskild väg upphör i det fall som avses i 13 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar.

2 §
Ansökan om förrättning av enskild väg för väglaget

Beslut om ansökan om förrättning av enskild väg för väglaget och betalning av kostnaderna i anslutning till det ska fattas vid väglagets stämma.

3 §
Statsunderstöd för väghållning

Statsunderstöd för väghållning i fråga om en enskild väg beviljas inom ramen för statsunderstödsanslaget i första hand för sådan förbättring av enskilda vägar som kan anses utgöra anläggning av väg. Särskilt ska reparationer av broar och projekt som höjer broars bärförmåga, projekt som förbättrar trafiksäkerheten samt sådana reparationer av konstruktioner för passager över vattendrag som tryggar vandringsfiskarnas vandringsvägar beaktas.

4 §
Statsunderstöd för anläggning av väg

Statsunderstöd för anläggning av en enskild väg ska sökas hos den närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 83 § 2 mom. i lagen om enskilda vägar innan arbetena inleds. Till ansökan ska fogas

1) en plan över anläggningsarbetena och ett kostnadsförslag,

2) ett protokollsutdrag från väglagets konstituerande förrättning eller stämma eller en kopia av fastighetsregisterförarens beslut genom vilket väglaget har bildats,

3) utdrag, intyg, bevis eller annan utskrift över de uppdaterade uppgifter enligt 50 § i lagen om enskilda vägar som finns i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet, samt

4) ett protokollsutdrag från den vägslagsstämma där det beslutats om ansökan om understöd.

I fråga om sedvanliga vägförbättringsobjekt är understödets maximibelopp 70 procent och i fråga om de mest betydande broobjekten och andra betydande, överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållandena 85 procent. Understödsprocenten, betalningstidtabellen för understödet och eventuella villkor för utförande av arbetet fastställs i närings-, trafik- och miljöcentralens understödsbeslut. Understöd betalas inte utan särskilt skäl för sådana arbeten som har utförts före understödsbeslutet utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd. (8.12.2022/1018)

2 mom. har ändrats genom F 1018/2022, som gäller temporärt 1.1.2023–31.12.2025. Den tidigare formen lyder:

I fråga om sedvanliga vägförbättringsobjekt är understödets maximibelopp 50 procent och i fråga om de mest betydande broobjekten och andra betydande, överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållandena 75 procent. Understödsprocenten, betalningstidtabellen för understödet och eventuella villkor för utförande av arbetet fastställs i närings-, trafik- och miljöcentralens understödsbeslut. Understöd betalas inte utan särskilt skäl för sådana arbeten som har utförts före understödsbeslutet utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar in statsunderstödet på det bankkonto som väglaget uppger i enlighet med understödsbeslutet.

5 §
Statsunderstöd för underhåll

Statsunderstöd för underhåll beviljas inom ramen för statsunderstödsanslaget. Statsunderstöd för underhåll av en enskild väg ska sökas hos den närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 83 § 2 mom. i lagen om enskilda vägar senast i augusti året före det kalenderår från vars början understöd söks. Till ansökan ska fogas

1) ett protokollsutdrag från väglagets konstituerande förrättning eller stämma eller en kopia av fastighetsregisterförarens beslut genom vilket väglaget har bildats, samt

2) utdrag, intyg, bevis eller annan utskrift över de uppdaterade uppgifter enligt 50 § i lagen om enskilda vägar som finns i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet.

Understöd beviljas inte för underhåll vars godkända totalkostnader understiger 1 000 euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om statsunderstöd för underhåll före utgången av det år då ansökan har lämnats in.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar in statsunderstödet på det bankkonto som väglaget uppger i enlighet med understödsbeslutet.

6 §
Statsunderstöd för särskilda objekt

Statsunderstöd för till enskilda vägar hörande särskilda objekt, som utgörs av färjelägen, broar som årligen monteras ner och vintervägar, beviljas inom ramen för statsunderstödsanslaget i första hand för enskilda vägar som betjänar fast bosättning. I fråga om ett färjeläge och en bro som årligen monteras ner är understödets maximibelopp 85 procent och i fråga om en vinterväg 70 procent av de godtagbara faktiska drifts- och underhållskostnaderna. I fråga om ett färjeläge och en bro som årligen monteras ner är understödet dock minst 80 procent av de godtagbara faktiska drifts- och under-hållskostnaderna. (8.12.2022/1018)

1 mom. har ändrats genom F 1018/2022, som gäller temporärt 1.1.2023–31.12.2025. Den tidigare formen lyder:

Statsunderstöd för särskilda objekt, som utgörs av färjelägen, broar som årligen monteras ner och vintervägar, beviljas inom ramen för statsunderstödsanslaget i första hand för enskilda vägar som betjänar fast bosättning. I fråga om ett färjeläge och en bro som årligen monteras ner är understödets maximibelopp 80 procent och i fråga om en vinterväg 65 procent av de godtagbara faktiska drifts- och underhållskostnaderna.

Väglaget ska årligen ansöka om betalning av understöd för ett särskilt objekt och lämna närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentret utredning om det föregående underhållsårets kostnader senast före utgången av februari.

Väglag kan av de statsunderstöd som beviljas för underhåll av färjelägen och för broar som årligen monteras ner betalas ett förskott på högst 85 procent av de faktiska kostnaderna för det föregående året. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar senast inom maj månad in understöden för färjelägen, broar som monteras ner och vintervägar samt eventuella förskott på det bankkonto som väglaget uppger. (8.12.2022/1018)

3 mom. har ändrats genom F 1018/2022, som gäller temporärt 1.1.2023–31.12.2025. Den tidigare formen lyder:

Väglag kan av de statsunderstöd som beviljas för underhåll av färjelägen och för broar som årligen monteras ner betalas ett förskott på högst 80 procent av de faktiska kostnaderna för det föregående året. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar senast inom maj in understöden för färjelägen, broar som monteras ner och vintervägar samt eventuella förskott på det bankkonto som väglaget uppger.

På statsunderstöd för särskilda objekt tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 5 §.

7 §
Avtal mellan ett väglag och kommunen

Ett väglag kan ingå avtal om väghållning med kommunen. Angående kommunen gäller då vad som föreskrivs om ansökan om, utbetalning av och sökande av ändring i statsunderstöd för väglagets del. Trots ett sådant avtal är väglaget alltjämt väghållare.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Ikraftträdelsestadganden:

8.12.2022/1018:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 december 2025.

På sådana ansökningar om statsunderstöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.