Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

27.6.2018/498

Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av sådant stöd enligt statsbudgeten som avser främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd och sköter andra uppgifter i samband med det.

3 §
Infrastrukturstödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

När infrastrukturstöd beviljas iakttas de bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd och om specifika villkor för beviljande av investeringsstöd för lokala infrastrukturer som finns i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Om det infrastrukturstöd som beviljas inte omfattas av tillämpningsområdet för den förordning som nämns i 1 mom., men stödet uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, ska den förordningen iakttas vid beviljandet av stöd i stället för den förordning som nämns i 1 mom.

4 § (23.7.2020/587)
Projekt som kan få stöd

Infrastrukturstöd kan beviljas för

1) investeringsprojekt för fasta gastankningspunkter som är belägna utanför sådana överförings- och distributionsnät som omfattas av naturgasmarknadslagen (587/2017), om gastankningspunkterna i första hand är avsedda för påfyllning av fordon med ett gasformigt drivmedel som framställts av biomassa, antingen i komprimerad eller flytande form,

2) sådana investeringsprojekt för laddningspunkter för lokal kollektivtrafik som innefattar minst en laddningspunkt lämpad för laddning av eldrivna i fordonslagen (1090/2002) avsedda bussar,

3) sådana investeringsprojekt för laddningspunkter för fordon som innefattar en eller flera laddningspunkter för snabbladdning lämpade för laddning av eldrivna personbilar så att den samtidiga likströmsladdningseffekten hos varje laddningspunkt är mer än 22 kilowatt,

4) sådana investeringsprojekt för laddningspunkter för fordon som innefattar minst tre laddningspunkter för normalladdning av fordon så att varje laddningspunkt är lämpad för laddning av eldrivna personbilar med en samtidig laddningseffekt på minst 3,7 kilowatt.

5 § (23.7.2020/587)
Förutsättningar för beviljande av stöd

De allmänna förutsättningarna för att infrastrukturstöd kan beviljas är att

1) projektet inte skulle genomföras eller den nya teknik som ingår i projektet inte skulle tas i bruk utan stödet,

2) de gastankningspunkter eller de laddningspunkter som ingår i projektet tas i bruk inom 20 månader från det att beslutet om beviljande av stöd fattades,

3) det innan tidsfristen för inlämning av anbud löpt ut inte i fråga om projektet har fattats något sådant bindande investeringsbeslut, gjorts någon sådan beställning av en huvudanordning, fattats något sådant beslut om inledande av byggnadsarbetet eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust.

4) inget annat offentligt stöd har beviljats projektet.

Det att projektet inletts hindrar inte att stöd beviljas, om stödet gäller en avgränsad del av projektet och den avgränsade del som finansieras med stödet inte har inletts på det sätt som avses i 1 mom. 3 punkten eller om det är fråga om en förbindelse gällande en gastankningspunkt och något bindande beslut om tankningspunktens förläggningsplats inte har fattats. Inledande av röjnings- och jordbyggnadsarbetena i samband med projektet hindrar inte heller att stöd beviljas.

Ytterligare förutsättningar för beviljande av infrastrukturstöd är att

1) de avtal mellan verksamhetsutövare som gäller gastankningspunkterna eller laddningspunkterna baserar sig på öppenhet, jämlikhet och icke-diskriminering,

2) en gastankningspunkt eller en fordonsladdningspunkt för snabbladdning eller normalladdning av fordon fritt står till alla användares och konsumenters förfogande,

a) utan några diskriminerande villkor, med undantag för behövliga identifierings-, användnings- och betalningsvillkor, och

b) alla tider på dygnet, med undantag för nödvändiga reparations-, service- och underhållsavbrott,

3) minimikapaciteten för fortlöpande påfyllning i fråga om gastankningspunkter som är belägna inom samma fastighet är 100 kilogram per timme, och utöver detta ska volymen hos tankningspunktens lager möjliggöra påfyllning av minst 200 kilogram gas per timme,

4) minimikapaciteten för fortlöpande påfyllning i fråga om gastankningspunkter för tung trafik som är belägna inom samma fastighet är 400 kilogram per timme under första timmen, och tankningspunktens kompressorkapacitet är minst 200 kilogram gas per timme fortlöpande,

5) det vid en laddningspunkt för snabbladdning eller normalladdning av fordon

a) finns en dataförbindelse såväl mellan fordonet och laddningspunkten som mellan laddningspunkten och laddningsserviceproducenten så att laddningen kan mätas och styras i realtid och att laddningseffekten kan justeras uppåt och neråt utan att laddningen avbryts, och

b) laddningspunkterna överensstämmer med de tekniska specifikationer som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, nedan EU:s direktiv 2014/94/EU.

6 §
Stödmottagare

Infrastrukturstöd kan beviljas till företag, kommuner och andra sammanslutningar.

Infrastrukturstöd beviljas dock inte till

1) organisationer vars verksamhet finansieras genom statsbudgeten,

2) ämbetsverk, institutioner och andra organ som hör till sådan ekonomiförvaltningsorganisation som avses i lagen om statsbudgeten (423/1988),

3) dem som driver anläggningsprojekt för vilka de får statsandel,

4) bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller projekt i anslutning till dem,

5) gårdsbruksenheter med undantag för sådana projekt i anslutning till gårdsbruksenheter som kan avskiljas från produktionsverksamheten inom jordbruket, (23.7.2020/587)

6) sådana företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

7) sammanslutningar som har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, har försatts i likvidation eller konkurs eller har blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller som inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

7 §
Anbudsförfarande

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd på basis av ett anbudsförfarande. Energimyndigheten ska ordna ett anbudsförfarande på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt samt informera om tidpunkten för anbudsförfarandet, tidsfristerna och andra omständigheter som är av väsentlig betydelse med tanke på anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

Vid anbudsförfarandet konkurrensutsätts projekten i sina egna grupper enligt följande:

1) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av gastankningspunkter (grupp 1),

2) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningspunkter för lokal kollektivtrafik (grupp 2),

3) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningspunkter för snabbladdning av fordon (grupp 3),

4) anbud om investeringsprojekt som gäller byggande av laddningspunkter för normalladdning av fordon (grupp 4).

(23.7.2020/587)

Energimyndigheten ska besluta om uteslutning av ett anbud ur anbudsförfarandet om

1) Energimyndigheten har kännedom om en i 84 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) avsedd grund enligt vilken anbudet ska uteslutas ur anbudsförfarandet vid ett anbudsförfarande som ordnats i enlighet med den lagen,

2) anbudet har baserat sig på sådana avtal eller samordnade förfaranden mellan sökandena av stöd eller en sökande av stöd och någon annan eller beslut av sammanslutningar av sådana parter, som syftar till att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids.

8 §
Fördelningen av stöd

Av det anslag som enligt statsbudgeten står till förfogande allokeras medel enligt följande:

1) 3 000 000 euro till projekt som hör till grupp 1,

2) 750 000 euro till projekt som hör till grupp 2,

3) 1 175 000 euro till projekt som hör till grupp 3.

(23.7.2020/587)

Om det i fråga om projekt i grupp 1, 3 eller 4 inte har lämnats anbud som med minst 20 procent överskrider det anslag som anvisats för gruppen i fråga, ska den andel av anslaget som fördelas på projekt i den aktuella gruppen minskas så att det ovan nämnda villkoret uppfylls.

3 mom. har upphävts genom F 23.7.2020/587. (23.7.2020/587)

9 §
Anbud

Anbud ska ges in till Energimyndigheten senast den dag som myndigheten meddelat. Den som ansöker om stöd ska i anbudet lämna sådana uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Anbuden ska också i övrigt uppfylla kraven, villkoren och grunderna för anbudsförfarandet. Energimyndigheten fastställer anbudsblanketten.

Av anbudet och dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) sökandens officiella namn, adressuppgifter, e-postadress, företags- och organisationsnummer samt det huruvida företaget är ett mikroföretag, ett småföretag, ett medelstort företag eller ett stort företag enligt Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

2) en beskrivning av projektet och projektets syfte enligt 4 §,

3) hur förutsättningarna enligt 5 § uppfylls,

4) projektets kostnadsförslag,

5) det behövliga stödet och dess andel av de godtagbara kostnaderna samt, om det ansökta stödet är minst 500 000 euro, dessutom motiveringen till det behövliga beloppet och en lönsamhetskalkyl,

6) en förbindelse om att försäkring har tecknats eller att det har vidtagits andra motsvarande åtgärder med tanke på en eventuell skada,

7) uppgifter som behövs för att anbuden ska kunna jämföras,

8) en redogörelse för andra offentliga stöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat.

Ett anbud får omfatta flera gastankningspunkter eller laddningspunkter för snabbladdning eller normalladdning av fordon. Ett och samma anbud får dock inte omfatta investeringsprojekt som hör till olika grupper. Dessutom får en sökande delta med ett eller flera anbud i ett anbudsförfarande för investeringsprojekt för laddningspunkter för normalladdning av fordon endast om avsikten enligt anbudet eller anbuden är att på en och samma fastighet enligt fastighetsregisterlagen (392/1985) anlägga högst nio laddningspunkter. (23.7.2020/587)

Om investeringsprojektet utnyttjar ny teknik, är bland de första av sitt slag i Finland, medför extra kostnader och är förenat med en större risk än vanligt jämfört med projekt som inbegriper sedvanlig teknik och projektet främjar det kommersiella införandet av energiteknik (projekt som inbegriper ny teknik), ska den sökande i bilagan till anbudet redogöra för teknikens nyhetsvärde och riskerna med den samt för de större möjligheterna att dra nytta av den och de merkostnader som den orsakar jämfört med motsvarande projekt som inbegriper sedvanlig teknik.

10 § (23.7.2020/587)
Jämförelsen av anbud

Jämförelsen av de anbud som lämnats in vid ett anbudsförfarande med andra anbud som inlämnats i samma grupp baserar sig på ett jämförelsetal som räknats fram.

I fråga om grupp 3 ges vid jämförelsen av anbud med anknytning till infrastrukturstöd dock företräde till investeringsprojekt som ska placeras inom en sådan kommun där det när anbudsförfarandet inleds ännu inte finns någon laddningspunkt för snabbladdning av fordon och i fråga om vilken något positivt beslut om beviljande av infrastrukturstöd inte har meddelats så att beslutet skulle ha vunnit laga kraft när anbudsförfarandet inleds. På basis av företräde kan endast ett anbud per kommun godkännas. Jämförelsen av anbuden baserar sig på ett jämförelsetal som räknats fram för anbuden. Om det inom ramen för det anslag som enligt statsbudgeten står till förfogande är möjligt att bevilja stöd också för andra projekt inom grupp 3, ska stöd beviljas för andra investeringsprojekt för laddningspunkter för snabbladdning på basis av de jämförelsetal som räknats fram för anbuden.

I fråga om projekt i grupp 1 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet fastigheter som ingår i investeringsprojektet så att en fastighet anses ingå i projektet om minst en gastankningspunkt anläggs på fastigheten och det tal som räknats fram multipliceras med

1) talet 0,8, om det inom varje fastighet som ingår i projektet finns möjlighet till snabb påfyllning av tunga fordon,

2) talet 0,8, om det inom varje fastighet som ingår i projektet finns möjlighet till påfyllning av kondenserad gas,

3) talet 0,9, om varje gastankningspunkt som ingår i projektet är belägen på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till det i EU:s direktiv 2014/94/EU avsedda transeuropeiska transportnätverket TEN-T inom Finlands territorium,

4) talet 0,9, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 2 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet bussladdningspunkter som samtidigt står till förfogande och att det tal som räknats fram multipliceras med talet 0,9, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 3 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet fastigheter som ingår i investeringsprojektet så att en fastighet anses ingå i projektet om minst en laddningspunkt för snabbladdning av fordon anläggs på fastigheten och det tal som räknats fram multipliceras med

1) talet 0,8, om varje laddningspunkt för snabbladdning som ingår i projektet är belägen på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till det i EU:s direktiv 2014/94/EU avsedda transeuropeiska transportnätverket TEN-T inom Finlands territorium,

2) talet 0,9, om varje fastighet som ingår i projektet har fler än en laddningspunkt för snabbladdning som står till förfogande samtidigt,

3) talet 0,9, om den samtidiga laddningseffekten hos varje laddningspunkt för snabbladdning som ingår i projektet är över 50 kilowatt men under 150 kilowatt,

4) talet 0,85 om den samtidiga laddningseffekten hos varje laddningspunkt för snabbladdning som ingår i projektet är minst 150 kilowatt men under 300 kilowatt,

5) talet 0,8, om den samtidiga laddningseffekten hos varje laddningspunkt för snabbladdning som ingår i projektet är minst 300 kilowatt,

6) talet 0,9, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

I fråga om projekt i grupp 4 fås jämförelsetalet för ett anbud genom att det behövliga stöd som anges i anbudet divideras med antalet laddningspunkter som samtidigt står till förfogande och det tal som räknats fram multipliceras med talet 0,9, om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

11 §
Beslut om beviljande av stöd

Energimyndigheten beslutar om beviljande av infrastrukturstöd så att stöd beviljas till de anbud som inom sin egen grupp fått det lägsta jämförelsetalet inom ramen för det anslag som tagits in i statsbudgeten för året i fråga och med beaktande av vad som i 8 § föreskrivs om fördelningen av stödbeloppet, om också alla andra förutsättningar enligt denna förordning uppfylls och det inte föreligger något sådant hinder för beviljande av stöd som anges i lag eller denna förordning.

Stöd får dock inte beviljas för projekt inom grupperna 1, 3 och 4, om samtliga anbud som lämnats för projekt inom samma grupp kommer från till samma koncern hörande koncernföretag bokföringslagen (1336/1997) och inte heller till den delen det sammanlagda beloppet av stöd till sådana koncernföretag skulle överskrida 60 procent av det stöd som enligt 8 § står till förfogande för projekt inom gruppen i fråga.

Om värdet av ett enskilt anbud överstiger beloppet av det anslag i statsbudgeten som med stöd av 8 § 1 mom. allokerats till gruppen i fråga, ska anbudet förkastas. (23.7.2020/587)

12 § (23.7.2020/587)
Stödets maximibelopp och godtagbara kostnader

Infrastrukturstödets andel av de godtagbara kostnaderna är högst 35 procent, om det är fråga om en laddningspunkt för snabbladdning av fordon, och annars högst 30 procent. Om det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik, är stödets andel av de godtagbara kostnaderna dock högst tio procentenheter högre än detta. Om det är fråga om ett sådant investeringsprojekt för byggande av en laddningspunkt för snabbladdning av fordon som får företräde på basis av 10 § 2 mom. vid jämförelsen av anbud, är stödets andel av de godtagbara kostnaderna högst tjugo procentenheter högre än de ovannämnda beloppen, dock högst 55 procent.

Godtagbara kostnader kan vara sådana direkta kostnader för ett investeringsprojekt som föranleds av anskaffningen och installationen av maskiner och anordningar, av byggnadstekniska arbeten och av röjnings- och jordbyggnadsarbeten. I ett investeringsprojekt för laddningspunkter kan dessutom direkta kostnader för elanslutning, elcentral och kablar och kabeldragning godkännas.

Godtagbara kostnader är inte stödmottagarens omkostnader, kostnader för anskaffning av markområden, kostnader för byggnader, berednings- och planeringskostnader, lönekostnader, kostnader för utbildning, representationsutgifter, räntor och andra finansieringskostnader, avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), avsättningar med tanke på kostnader, stödmottagarens resekostnader och inte heller de mervärdeskatter som stödmottagaren betalar.

Om investeringsprojektet finansieras genom leasing, avbetalning eller på något annat motsvarande sätt, kan som utgifter godkännas högst de kostnader som motsvarar inköpspriset för anskaffningen, dock inte förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- eller underhållskostnader eller andra motsvarande kostnader.

Kostnader för anskaffningar hos parter som står i ekonomisk intressegemenskap med stödmottagaren kan godkännas endast till den del stödmottagaren visar att kostnaderna motsvarar självkostnadspriset. Parterna i en affärstransaktion står i ekonomisk intressegemenskap med varandra, om den ena parten kan utöva bestämmande inflytande eller betydande inflytande över den andra parten vid beslutsfattande om dess ekonomi och affärsverksamhet eller om en tredje part ensam eller tillsammans med sin närståendekrets utövar bestämmande inflytande över båda parterna i affärstransaktionen.

13 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Mottagaren av infrastrukturstöd ska till Energimyndigheten lämna en ansökan om utbetalning av stödet jämte bilagor inom två månader från det att den gastankningspunkt eller laddningspunkt som ingått i projektet ska ha tagits i bruk enligt stödbeslutet. (23.7.2020/587)

Som bilaga till ansökan om utbetalning ska lämnas

1) en tillförlitlig kostnadsredovisning för projektets faktiska och betalda kostnader,

2) uppgift om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats eller att det har vidtagits andra motsvarande åtgärder med tanke på en eventuell skada,

3) en rapport av en i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor om de iakttagelser som gäller de kostnader som redovisats för projektet under hela projektperioden, samt

4) en slutrapport över resultaten av projektet och möjligheterna att dra nytta av resultaten, om det stöd som beviljats projektet har höjts på grund av att det är fråga om ett projekt som inbegriper ny teknik.

Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, lämnas den i 2 mom. 3 punkten avsedda rapporten av dess revisorer. Vid projekt där antalet inköpsfakturor är högst tio kan Energimyndigheten som ett alternativ till den ovan nämnda rapporten godkänna att sökanden till redovisningen fogar kopior av inköpsfakturorna och betalningsverifikat som visar att fakturorna har betalats.

Om projektet finansieras genom leasing, avbetalning eller på något annat motsvarande sätt, kan Energimyndigheten som ett alternativ till den rapport som nämns i 2 mom. 3 punkten godkänna att sökanden till redovisningen bifogar en kopia av finansieringsavtalet eller av någon annan motsvarande bilaga. (23.7.2020/587)

Om stödmottagaren på grund av exceptionella och oförutsedda omständigheter eller av något annat liknande skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt hinder inte inom den tidsfrist som anges i stödbeslutet kan ta i bruk en gastankningspunkt eller en laddningspunkt som ingår i projektet, kan Energimyndigheten på ansökan av stödmottagaren bevilja förlängning av tidsfristen. Ansökan om förlängd tid ska ges in till Energimyndigheten innan den ovannämnda tidsfristen löper ut. (23.7.2020/587)

14 §
Utbetalning av stöd

Det infrastrukturstöd som beviljats för ett projekt kan betalas ut om stödmottagaren har iakttagit vad som föreskrivs i statsunderstödslagen, och i denna förordning samt vad som bestäms i stödbeslutet.

I beslutet om utbetalning av stödet fastställs det slutliga stödbeloppet. Om de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, är storleken på det slutliga stödet den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som stödprocenten anger.

15 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som är föremål för infrastrukturstöd ska användas för det ändamål som anges i stödbeslutet under fem års tid och får inte under denna tid överlåtas i någon annans ägo eller besittning. Stödmottagaren får dock inom den ovan nämnda tiden ersätta den egendom som var föremål för stödet med egendom som till sin användbarhet och effekt är av minst motsvarande slag. Dessutom får äganderätten till egendomen temporärt överföras till ett finansieringsbolag eller motsvarande om användnings- och besittningsrätten kvarstår hos stödmottagaren.

I stödbeslutet ska det anges när den tid som avses i 1 mom. börjar och löper ut.

Av särskilda skäl kan Energimyndigheten på ansökan bevilja dispens från de användnings- och överlåtelsebegränsningar som anges i 1 mom.

16 §
Stödmottagarens utrednings- och anmälningsskyldighet

Mottagaren av infrastrukturstöd ska till Energimyndigheten anmäla sådana ändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av begränsningen som gäller användning eller överlåtelse av egendomen eller användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet samt andra ändringar som avses i 15 § 1 mom. omedelbart efter det att ändringen inträffat, dock senast två månader från ändringen.

Mottagaren av infrastrukturstöd ska inom två år från det att beslutet om utbetalning meddelats lämna Energimyndigheten en redogörelse för projektets faktiska effekter.

Stödmottagaren är dessutom skyldig att på Energimyndighetens begäran lämna myndigheten uppgifter om användningen och funktionen av den egendom som är föremål för stöd.

17 §
Stödmottagarens bokföringsskyldighet

Mottagaren av infrastrukturstöd ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen föra bok över projektet med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.

Stödmottagaren ska bevara alla verifikationer och det övriga bokföringsmaterial som hänför sig till genomförandet av det understödda projektet på det sätt som avses i bokföringslagen.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018 och gäller till den 31 december 2021.

Ikraftträdelsestadganden:

23.7.2020/587:

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2020.

Om den tidsfrist som anges i ett stödbeslut löper ut före den 31 augusti 2020, får stödmottagaren, trots det som föreskrivs i 13 § 5 mom., lämna in en ansökan om förlängd tid till Energimyndigheten efter det att tidsfristen enligt stödbeslutet löpt ut, dock senast den 31 augusti 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.