Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

7.6.2018/434

Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transportservice (320/2017):

1 § (12.11.2020/762)
Utbildning för grundläggande yrkeskompetens samt det teoriprov som ingår i utbildningen

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens innehåller de undervisningsämnen som gemensamt gäller olika transportformer och särskilt den transportform som ska avläggas och som föreskrivs i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik. Utbildningen ska avslutas med ett teoriprov som motsvarar undervisningen. Utbildningen ska i ändamålsenliga proportioner omfatta praktisk och teoretisk undervisning så att det kunnande som en grundläggande kompetens förutsätter uppnås.

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska omfatta minst 20 timmar och utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i snabbare tempo minst 14 timmar undervisning i syfte att främja ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt samt i syfte att utveckla identifieringen av riskfaktorerna i trafiken, undvika tillbud och agera vid olyckor och lindra följderna av olyckor. Av undervisningen ska minst sju timmar genomföras i form av praktiska övningar. Om den grundläggande yrkeskompetensen utvidgas till att omfatta en ytterligare transportform, ska undervisning ges minst sju timmar och den ska genomföras i form av praktiska övningar. De praktiska övningar som avses i detta moment kan inte räknas in i det minimiantal timmar körundervisning som avses i 31 § i lagen om transportservice (320/2017).

Ett utbildningscentrum som godkänts av Transport- och kommunikationsverket eller av en annan behörig myndighet enligt 193 § i lagen om transportservice ska ge studeranden ett intyg över att föreskriven utbildning har genomgåtts. Intyget ges på Transport- och kommunikationsverkets blankett eller på en blankett som godkänts av en annan behörig myndighet enligt 193 § i lagen om transportservice. Vid anmälan till ett teoriprov som ordnas på Transport- och kommunikationsverkets ansvar ska ett intyg utfärdat på verkets blankett visas upp.

2 § (12.11.2020/762)
Genomförande av körundervisning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Av körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens får högst åtta timmar och inom utbildningen i snabbare tempo högst fyra timmar ges med simulator eller på en särskild träningsbana.

Läraren ska vara med i fordonet när körundervisning ges i trafiken. I fråga om lärarens plats i fordonet tillämpas vad som föreskrivs om körundervisning för körkort för motsvarande kategori. Om eleven inte har körrätt för det fordon som används i körundervisningen, tillämpas i fråga om körundervisning vad som föreskrivs om körundervisning för körkort för motsvarande kategori.

Vid körundervisning i simulator kan läraren samtidigt övervaka flera elever som genomgår utbildning för yrkeskompetens. Om läraren när simulator används för körundervisning inte befinner sig i samma utrymme som den som utbildas, ska undervisningen ges med hjälp av en teknisk anslutning med vilken identiteten på den som utbildas kan fastställas tillförlitligt och som möjliggör en växelverkan i realtid mellan läraren och den som utbildas under hela den tid som lektionen pågår.

Vid körundervisning på en särskild träningsbana kan läraren samtidigt övervaka flera elever som genomgår utbildning för yrkeskompetens, om dessa har körrätt för det fordon som framförs. Den som utbildas ska ha anordningar som möjliggör en växelverkan i realtid mellan läraren och den som utbildas, om läraren inte är med i fordonet. Om den som utbildas inte har körrätt för fordonet, ska läraren vara med i fordonet.

2 a § (12.11.2020/762)
Prov för grundläggande yrkeskompetens

Provet för grundläggande yrkeskompetens består av ett teoriprov och ett praktiskt prov. Teoriprovet och det praktiska provet får avläggas på olika dagar. I annan yrkesutbildning än sådan som avses i 33 § 1 mom. i lagen om transportservice ska ett enskilt prov i sin helhet avläggas på en och samma gång. Ett enskilt prov kan avbrytas på det sätt som anges i planen för ordnande av provet för grundläggande yrkeskompetens. Yrkeskompetensprovet avläggs på finska eller svenska. Tolk får inte användas i provet.

Teoriprovet för grundläggande yrkeskompetens ska bestå av minst två delar, av vilka den ena kan innehålla flervalsuppgifter eller frågor som ska besvaras med svar som skrivs ut eller en kombination av dessa typer. Den andra delen av teoriprovet ska bestå av fallstudieuppgifter som kan innehålla en skriftlig händelsebeskrivning och frågor som baserar sig på bilder och videor. Teoriprovets längd är fyra timmar och kan delas in i två avsnitt. Om provtiden delas in i två avsnitt, ska uppgifterna i det första avsnittet vara inlämnade innan avsnittet avslutas. Antalet uppgifter och svårighetsgraden i teoriprovet ska dimensioneras så att de motsvarar längden av teoriprovet och de ska presenteras i planen för ordnande av provet. För avläggande av teoriprovet kan en 60 minuter längre svarstid fås, om den som avlägger provet har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan hälsorelaterad grund för längre svarstid. Den som avlägger provet ska i så fall vid anmälan till provet visa upp ett skriftligt utlåtande om läs- och skrivsvårigheter undertecknat av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en speciallärare eller ett utlåtande av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om någon annan hälsorelaterad grund som inverkar på avläggandet av teoriprovet.

Teoriprovet för grundläggande yrkeskompetens får ordnas skriftligt eller elektroniskt på det sätt som specificeras i planen för ordnande av provet och i Transport- och kommunikationsverkets eller i någon annan i 193 § i lagen om transportservice avsedd behörig myndighets godkännande av och villkor för provet. Identiteten hos den som deltar i ett skriftligt prov ska fastställas. Den som deltar i ett elektroniskt prov ska använda sig av stark autentisering vid sin ankomst till provet.

Högst 30 minuter av den praktiska delen av provet för grundläggande yrkeskompetens får avläggas med simulator eller på övningsbana.

Ett teoriprov gäller i ett år från det att provet avlades med godkänt resultat. En enskild del av det praktiska provet gäller i ett år från det att den avlades med godkänt resultat.

Den som anordnar ett sådant prov för grundläggande yrkeskompetens som godkänts av Transport- och kommunikationsverket eller av någon annan behörig myndighet enligt 193 § i lagen om transportservice ska meddela den som avlägger yrkeskompetensprovet ett beslut om avlagt prov eller en del av provet på Transport- och kommunikationsverkets blankett eller på en blankett som godkänts av någon annan ovan avsedd behörig myndighet.

3 § (23.7.2020/588)
Tillgodoräknande av annan utbildning i utbildning för yrkeskompetens

I utbildning för grundläggande yrkeskompetens får följande utbildningar och kompetens under de förutsättningar som föreskrivs i denna paragraf räknas till godo som en minskning av utbildningens omfattning:

1) sådan utbildning i transport av farligt gods för körtillstånd för förare som krävs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

2) sådan utbildning i medvetenhet rörande funktionshinder som avses i artikel 16.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004,

3) sådan utbildning i djurtransporter som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, samt

4) uppnådd kompetens för trafikansvariga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Kompetensen för trafikansvariga enligt 1 mom. 4 punkten tillgodoräknas i fråga om bussförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 och 3.8 i avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och i fråga om lastbilsförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7 i det avsnittet till den del som undervisningen täcker gemensamma ämnesområden och motsvarar undervisningens innehåll enligt undervisningsplanen. Den kompenserade utbildningen får omfatta högst 24 timmar i en utbildning som omfattar 280 timmar och 12 timmar i en utbildning i snabbare tempo som omfattar 140 timmar. Den som ansöker om tillgodoräknande av utbildning ska visa upp ett intyg över utbildningen.

I fortbildningen för yrkeskompetens kan sådan utbildning i transport av farligt gods som avses i 1 mom. 1 punkten räknas till godo. Utbildning i transport av farligt gods som tillgodoräknas i fortbildningen räknas som två perioder på sju timmar, om utbildningens längd har varit 14 timmar eller mer. Om utbildningen är kortare än 14 timmar, räknas utbildningen som en period.

Ett utbildningscentrum som godkänts av Transport- och kommunikationsverket lämnar sitt förslag om tillgodoräknande av utbildning till Transport- och kommunikationsverket, som fattar beslut om saken. Ett utbildningscentrum som godkänts av Försvarsmakten eller undervisning- och kulturministeriet beslutar om tillgodoräknande av utbildning och underrättar Transport- och kommunikationsverket om tillgodoräknandet.

4 § (23.7.2020/588)
Fortbildningens innehåll och genomförande

Fortbildningen kan genomföras som teoriundervisning, körundervisning, praktiska övningar eller som kombinationer av dessa. Utbildningen ska genomföras i perioder på minst sju timmar och en sådan period kan fördelas på två på varandra följande dagar. Fortbildningen ska alltid omfatta minst sju timmar undervisning i syfte att främja ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt samt i syfte att utveckla identifieringen av riskfaktorerna i trafiken, undvika tillbud och agera vid olyckor och lindra följderna av olyckor.

I fråga om genomförandet av körundervisning med simulator tillämpas vad som i 2 § 5 mom. föreskrivs om körundervisning med simulator inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens.

Fortbildningen ska ges under den giltighetstid för yrkeskompetensen för vars fortsättning fortbildningen genomgås eller, om giltighetstiden för yrkeskompetensen har upphört, under den femårsperiod som föregår sökande av ett yrkeskompetensbevis eller anteckning om yrkeskompetens i förarens körkort. Om grundläggande yrkeskompetens utvidgas till att omfatta någon annan transportform, börjar en ny tidsfrist för fortbildningskravet från uppnåendet av den nya kompetensen.

Utbildningscentrumet ska ge ett intyg över avlagd fortbildning inom två veckor från det att fortbildningen slutfördes. Om utbildningen ges i perioder, ska intyg ges för avlagd period inom den nämnda tidsfristen efter varje period.

5 § (12.11.2020/762)
När en person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon

En person som genomgår i 33 § i lagen om transportservice avsedd yrkesutbildning ska medföra ett godkännandedokument under körning och på begäran visa upp det för polisen eller någon annan trafikövervakare. På avbrytande av körning tillämpas 39 § 4 mom. i lagen om transportservice.

Om studierätten för en studerande som fått ett godkännandedokument dras in, den studerande avhålls från studierna, studierna avbryts tillfälligt eller den studerande avstängs för viss tid eller den studerande anses ha avgått på det sätt som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017), upphör godkännandedokumentet att gälla. Utbildningscentrumet ska utan dröjsmål informera den som är personuppgiftsansvarig i fråga om trafik- och transportregistret och den som fått godkännandedokumentet om saken. Den som fått godkännandedokumentet ska returnera det till utbildningscentrumet.

6 § (12.11.2020/762)
Ansökan om yrkeskompetensbevis för förare eller en anteckning om yrkeskompetens i körkortet

Om yrkeskompetensbevis för förare eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet söks på grundval av genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och det teoriprov som ingår i utbildningen eller på grundval av avlagt prov för grundläggande yrkeskompetens, ska till ansökan fogas

1) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven för ett fotografi för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i myndighetens register sparat fotografi som uppfyller kraven,

2) sökandens namnteckningsprov, som uppfyller kraven för ett namnteckningsprov för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i myndighetens register sparat namnteckningsprov som uppfyller kraven,

3) om uppgiften om yrkeskompetens ännu inte har registrerats i trafik- och transportregistret, intyg över

a) genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avläggande av det därtill hörande teoriprovet med godkänt resultat,

b) avläggande av ett prov för grundläggande yrkeskompetens med godkänt resultat,

c) avlagd yrkesexamen; i intyget ska ha antecknats att yrkeskompetens avlagts,

d) avläggande av en examensdel för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen, eller

e) yrkeskompetens som avlagts inom Försvarsmakten, och

4) en kopia av körkortet, om körkortet har utfärdats någon annanstans än i Finland.

Om yrkeskompetensbevis för förare söks på grundval av genomgången fortbildning, ska till ansökan fogas utredning enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten. Uppgifter om genomgången fortbildning erhålls vid ansökan om yrkeskompetensbevis eller anteckning om yrkeskompetens i körkortet från utbildningsanordnarens anmälan till trafik- och transportregistret. Om yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens i körkortet söks på grundval av genomgången fortbildning inom sex månader före den yrkeskompetensperiod som antecknats på sökandens yrkeskompetensbevis eller körkort löper ut, fortsätter yrkeskompetensen från det att den föregående yrkeskompetensperioden löpt ut.

En anteckning om yrkeskompetens i körkortet kan sökas endast om sökanden inte har ett yrkeskompetensbevis för förare med samma anteckning.

7 § (12.11.2020/762)
Anteckning om yrkeskompetens

Den anteckning som anger yrkeskompetensen innehåller den harmoniserade gemenskapskoden 95, som nämns i artikel 10.2 i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik, samt det datum fram till vilket yrkeskompetensen är i kraft. Anteckningen ska göras i yrkeskompetensbeviset för förare eller i körkortet invid anteckningen om den körkortsklass eller de körkortsklasser som motsvarar yrkeskompetensen.

Om fortbildningen har getts i perioder, räknas den i 39 § 2 mom. i lagen om transportservice föreskrivna giltighetstiden för anteckningen om yrkeskompetens från det intyg som getts när den sista perioden genomgåtts. Om yrkeskompetensbevis eller anteckning i körkortet söks på grundval av genomgången fortbildning inom den i 6 § 2 mom. avsedda tidsfristen, börjar giltighetstiden för anteckningen om yrkeskompetens från datumet för den föregående anteckningen.

8 § (12.11.2020/762)
Utlämnande av yrkeskompetensbevis, förstörande av beviset och tillfälligt dokument

Ett yrkeskompetensbevis lämnas inte ut, om föraren står under körförbud eller temporärt körförbud eller om föraren sedan tidigare i sitt körkort har en anteckning om samma giltighetsperiod för yrkeskompetensen. Om den som ansöker om yrkeskompetensbevis sedan tidigare har en anteckning om samma giltighetsperiod för yrkeskompetensen i sitt körkort, ska han eller hon innan yrkeskompetensbeviset lämnas ut ansöka om ett nytt körkort som inte innehåller någon anteckning om yrkeskompetens.

När ett yrkeskompetensbevis lämnas ut förfaller det tidigare beslutet om beviljande av yrkeskompetensbevis och det tidigare beviset upphör att gälla. Om yrkeskompetensbeviset postas till sökanden, ska sökanden förstöra ett tidigare yrkeskompetensbevis i enlighet med de anvisningar som följer med försändelsen. Om yrkeskompetensbeviset inte postas, ska det avhämtas inom ett år efter att det har beviljats. Samtidigt som det nya yrkeskompetensbeviset överlåts ska det tidigare beviset överlämnas till den som har beviljat det.

Om ett yrkeskompetensbevis som beviljats i Finland inte avhämtas inom den tid som avses i 2 mom., förfaller beslutet om beviljande och när yrkeskompetensbeviset har lämnats tillbaka till Transport- och kommunikationsverket förstör verket yrkeskompetensbeviset.

Ett tillfälligt dokument som avses i 40 § 2 mom. i lagen om transportservice utfärdas på Transport- och kommunikationsverkets blankett, och dokumentet gäller i högst en månad. På utlämnande av ett sådant dokument tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom.

9 §
Ersättande yrkeskompetensbevis

Om ett yrkeskompetensbevis har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat, förutsätts det för att ett ersättande bevis ska beviljas att föraren har rätt att delta i utbildning i Finland, att föraren har gällande körrätt i Finland och att föraren har giltig yrkeskompetens. Vid beviljande av yrkeskompetensbevis iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om ansökan om och utlämnande av yrkeskompetensbevis.

Ett ersättande yrkeskompetensbevis utfärdas för en bestämd tid som löper ut vid samma tidpunkt som giltighetstiden för det ursprungliga yrkeskompetensbeviset, om inte förutsättningarna för att förnya kortet uppfylls.

9 a § (23.7.2020/588)
Styrkande av yrkeskompetens med förartillstånd

En tredjelandsmedborgare som är anställd hos ett företag som är etablerat i en EES-stat eller som ett företag etablerat i en EES-stat anlitar som förare kan på det sätt som avses i 41 § 2 mom. i lagen om transportservice styrka sin yrkeskompetens med ett förartillstånd, där den medlemsstat som utfärdat förartillståndet i fältet för anmärkningar har angett unionskod 95.

Vid beviljande av ett förartillstånd med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om transportservice ska Transport- och kommunikationsverket ange unionskod 95 i förartillståndets fält för anmärkningar, om den berörda föraren har uppfyllt kompetenskraven och utbildningskraven enligt direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik.

10 § (12.11.2020/762)
Krav i fråga om lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen

En lärare har de kunskaper i pedagogik som avses i 36 § 2 mom. i lagen om transportservice, om läraren har trafiklärartillstånd, har genomfört pedagogiska studier för lärare i enlighet med det som föreskrivs i 22 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) eller har annan tillräcklig pedagogisk behörighet. Inom fortbildningen kan också annan med tanke på utbildningen lämplig pedagogisk behörighet eller på annat sätt uppnådd förtrogenhet med inlärning och handledning godkännas. I 36 § 2 mom. i lagen om transportservice avsedd tillräcklig kännedom om branschen har en lärare som har de kunskaper och den yrkeskunskap som undervisningsuppgiften förutsätter samt förtrogenhet med de bestämmelser, föreskrifter och förfaranden som gäller transportsektorn.

En lärare som ger körundervisning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha trafiklärartillstånd som berättigar till undervisning i grupp 2. I fråga om utbildning inom Försvarsmakten godkänns också Försvarsmaktens trafiklärarbehörighet och trafiklärartillstånd. Utöver trafiklärartillstånd ska en lärare som ger körundervisning ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i enlighet med undervisningen samt

1) ha avlagt den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbete som yrkeskompetensutbildare inom transportbranschen,

2) minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass C, CE eller D, eller

3) yrkesexamen inom transportbranschen, yrkesexamen för bussförare, yrkesexamen för förare av fordonskombinationer eller yrkesexamen för biltransport av trävaror eller grundexamen i logistik inom kompetensområdet för transportservice.

I fråga om kraven för en föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens tillämpas vad som i 2 mom. föreskrivs om kraven för en lärare som ger körundervisning. En föreståndare som ansvarar för undervisningen inom fortbildning ska ha i 1 mom. avsedd lämplig behörighet för uppgiften.

11 § (23.7.2020/588)
Krav i fråga om undervisningsmaterial och undervisningsmetoder samt lektionernas längd

Undervisnings- och åskådningsmaterialet ska möjliggöra övningar som hänför sig till lastning och annan verksamhet i enlighet med utbildningsprogrammet samt övriga undervisningsämnen som avser teoretiskt och praktiskt kunnande.

Ett fordon eller en fordonskombination som används i körundervisning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska uppfylla kraven på fordon eller fordonskombinationer som används i körundervisning som ges för erhållande av körkort. I ett fordon eller i en dragbil för en fordonskombination krävs dock inga separata manöveranordningar för läraren om eleven har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen i fråga. En simulator eller något annat undervisningsredskap som används vid körundervisning ska motsvara de krav som gäller för undervisningsredskap som används vid körundervisning för körkort för fordon av motsvarande klass som de fordon som används i undervisningen.

Undervisningsmetoderna inom utbildningen ska möjliggöra att utbildningen genomförs i enlighet med undervisningsplanen, villkoren för genomförandet av utbildningen samt de krav som gäller undervisningen och givandet av den samt den allmänna organiseringen och övervakningen av verksamheten.

Undervisningen kan ges med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg om identiteten på den som utbildas kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Praktiska övningar får inte genomföras med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg. Inom fortbildningen får den webbaserade undervisningen utgöra högst 12 timmar.

En 1-timmes körundervisningslektion som avses inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och fortbildningen ska pågå minst 50 minuter. I fråga om annan form av undervisning ska en 1-timmes lektion pågå minst 45 minuter.

11 a § (12.11.2020/762)
Krav på simulatorer för prov för grundläggande yrkeskompetens

Vid avläggande av yrkeskompetens genom prov för grundläggande yrkeskompetens ska den simulator som används vid körprovet vara avancerad och ha en bred vy samt manöveranordningar som motsvarar manöveranordningarna för fordonet i den körkortskategori som ska avläggas. Simulatorns säte och styrmekanism ska kunna ställas in för varje användare. Simulatorvyn ska motsvara utsikten från ett fordon i körkortskategorin i fråga. Simulatorn ska ha sådana modellerade manöveranordningar för behärskande av bussar eller lastbilar som i allmänhet finns i fordonen i fråga.

Den programvara som används i simulatorn får inte styra provprestationen. Simulatorn ska ge en i detalj motiverad bedömning av prestationen. Om simulatorn instruerar den som avlägger provet, ska denne kunna välja mellan finska och svenska som instruktionsspråk. Den del av provet som utförs med simulator får fjärrövervakas.

De delar av provet som avläggs med simulator ska anges i planen för anordnande av provet. Den trafikmiljö som används i simulatorprovet ska motsvara den finländska trafikmiljön i fråga om bestämmelserna om vägtrafik. När man med simulatorn vill testa hur väglaget påverkar körprestationen för den som avlägger provet, ska väderförhållandena och väglaget kunna regleras så att den som avlägger provet upplever förhållanden som i möjligast mån motsvarar de verkliga förhållanden som eftersträvas.

12 § (12.11.2020/762)
Ansökan om godkännande av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen

Följande handlingar ska fogas till en ansökan om godkännande av utbildningscentrum:

1) vid ansökan om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens, en kopia av det tillstånd att ordna utbildning eller att hålla bilskola som avses i 35 § 2 mom. i lagen om transportservice eller en utredning om en sådan anordnare av fortbildning som avses i det momentet,

2) vid ansökan om tillstånd att ordna endast fortbildning, en kopia ur handels- eller föreningsregistret, eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sammanslutnings stadgar samt en utredning om förutsättningarna att ordna i ansökan avsedd utbildning,

3) en utredning om att utbildningscentrumet har en föreståndare som ansvarar för undervisningen och en utredning om den ansvariga föreståndarens behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 10 §,

4) en redogörelse för lärarnas behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 10 §,

5) ett utbildningsprogram av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

6) en redogörelse för den fordonspark som planeras bli använd i undervisningen och om övrigt undervisningsmaterial och dess lämplighet för utbildningen,

7) en redogörelse för platserna där utbildning ordnas och antalet studerande.

Om den som har rätt att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens ansöker om tillstånd att ordna endast fortbildning, ska, med avvikelse från det som anges i 1 mom. 2 punkten, till ansökan fogas den utredning som avses i 1 punkten i det momentet.

Transport- och kommunikationsverket kan också på särskild ansökan godkänna ett i 1 mom. 5 punkten avsett utbildningsprogram för fortbildningen. Ansökan om godkännande ett utbildningsprogram kan även göras av någon annan än ett utbildningscentrum eller den som ansöker om att bli ett sådant. Då fortbildning ges ska det utbildningsprogram för fortbildning som Transport- och kommunikationsverket godkänt följas.

Till godkännandet av ett utbildningscentrum och ett i 3 mom. avsett utbildningsprogram kan fogas villkor för genomförandet av utbildningen. Ett godkännande av ett utbildningsprogram gäller i fem år.

Utbildningscentrumet ska föra en förteckning över lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen.

12 a § (12.11.2020/762)
Ansökan om anordnande av prov för grundläggande yrkeskompetens och godkännande av ansökan

Till en ansökan om anordnande av prov för grundläggande yrkeskompetens ska fogas

1) en kopia ur handels- eller föreningsregistret, eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sammanslutnings stadgar samt en utredning om förutsättningarna att ordna ett i ansökan avsett prov,

2) en redogörelse för att provbedömarna och den ansvariga föreståndaren uppfyller de kvalifikationer som föreskrivs i 13 a §,

3) en plan för anordnande av provet där sätten att genomföra de olika delar som provet be-står av inklusive varaktigheten samt grunderna för bedömningen av provet specificeras,

4) en redogörelse för de fordon som används i provet samt andra redskap och deras lämplighet för utförandet av provet, och

5) en redogörelse för platserna där provet ordnas.

Godkännandet av en ansökan om anordnande av ett prov kan förenas med villkor för genomförandet av provet. Den som anordnar provet ska föra en förteckning över bedömarna och den föreståndare som ansvarar för provet.

13 § (12.11.2020/762)
Krav i fråga om bedömare av teoriprov inom utbildning för grundläggande yrkeskompetens

Den som bedömer teoriprov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha tillräcklig sakkunskap och tillräckligt yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt samt kännedom om utbildningskraven, lagstiftningen och förfarandena inom transportsektorn. Den som bedömer teoriprov som utgör en del av en yrkesexamen och som ingår i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha det yrkeskunnande och den sakkunskap som krävs av bedömare av yrkesutbildning och som är tillräcklig med hänsyn till den examensdel som bedöms samt tillräcklig förtrogenhet med bedömning. I fråga om bedömare av teoriprov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som avläggs som en del av en yrkesexamen iakttas 54 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildning.

13 a § (12.11.2020/762)
Kompetenskrav i fråga om bedömare av och ansvarig föreståndare för prov för grundläggande yrkeskompetens samt bedömning av provet

Det ska finnas minst två bedömare av ett prov för grundläggande yrkeskompetens. Minst en av bedömarna ska ha behörighet som ansvarig föreståndare för provet. Den föreståndare som ansvarar för provet ska ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, ha genomgått sådana pedagogiska studier för lärare som anges i 22 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998), ha giltigt trafiklärartillstånd, ha avlagt den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbete som yrkeskompetensutbildare inom transportbranschen och ska ha

1) minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass C, CE eller D, eller

2) yrkesexamen inom transportbranschen, yrkesexamen för bussförare, yrkesexamen för förare av fordonskombinationer eller yrkesexamen för biltransport av trävaror, eller sådan grundexamen i logistik inom kompetensområdet för transportservice som avses i en förordning som utfärdats av undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning, eller yrkesexamen inom transportbranschen inom kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter eller kompetensområdet för persontransporter.

Den som bedömer prov för grundläggande yrkeskompetens ska ha körrätt för det fordon som används i provet samt sakkunskap och tillräckligt yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på något annat sätt samt kännedom om provkraven, lagstiftningen och förfarandena inom transportsektorn. Provbedömaren ska göra en bedömning av provet och utan obefogat dröjsmål ge den som avlade provet ett beslut om att provet eller en del av det har avlagts.

I ett prov för grundläggande yrkeskompetens som avläggs inom Försvarsmakten ska det finnas minst en bedömare som har behörighet enligt 2 mom. och en ansvarig föreståndare för provet som ska uppfylla de i 10 § föreskrivna kraven på en ansvarig föreståndare för utbildning för grundläggande yrkeskompetens.

14 § (12.11.2020/762)
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

Utbildningscentrumet och den som anordnar ett prov för grundläggande yrkeskompetens ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla

1) tidpunkten och platsen för anordnandet av provet i grundläggande yrkeskompetens och fortbildningen samt uppgifter om det utbildningsprogram som används vid fortbildningen eller det prov eller den del av ett prov som anordnas,

2) uppgift om intyg som utfärdats över genomgången fortbildning eller period av fortbildningen samt uppgifter om undervisningens omfattning och om undervisning enligt 1 § 2 mom. som ingått i fortbildningen,

3) uppgift om personer som anmält sig till utbildning för grundläggande yrkeskompetens,

4) uppgift om genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och undervisningens omfattning i utbildningen,

5) uppgift om sådana i 1 § 3 mom. avsedda intyg över genomgången utbildning som utfärdats av ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens.

Uppgifterna antecknas i trafik- och transportregistret. Anmälningarna ska göras utan dröjsmål och dessutom med iakttagande av det som i fråga om anmälan av uppgifter överenskommits i samband med godkännandet av utbildningscentrumet eller anordnaren av provet eller tillsammans med serviceproducenten. En i 1 mom. 1 punkten avsedd anmälan ska göras senast 10 dygn innan fortbildningen eller provets första del börjar och en i 1 mom. 2 punkten avsedd anmälan inom två veckor från det att undervisningen gavs.

15 § (23.7.2020/588)
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

Som lärare i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i ett utbildningscentrum som undervisnings- och kulturministeriet eller Transport- och kommunikationsverket har godkänt, kan en sådan trafiklärare arbeta som före den 10 september 2008 har arbetat:

1) inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klas CE eller D i minst ett år i en bilskola eller inom en yrkesutbildning som ordnats med ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd, eller

2) inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klass C i minst ett år inom en yrkesutbildning som ordnats med ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd eller två år i en bilskola.

Såsom lärare i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens inom försvarsmakten kan arbeta en person som avses i 2 mom. eller en person, som före den 10 september 2008 i minst ett år har arbetat inom den förarundervisning som ges för körkort för tunga fordon inom försvarsmakten.

Vad som i 2 och 3 mom. i denna paragraf föreskrivs om lärares behörighet gäller också behörigheten för föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens.

Av lärare som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf och av sådana i 4 mom. avsedda föreståndare som ansvarar för undervisningen krävs inte att de separat genomgår utbildning för grundläggande yrkeskompetens. För att dessa personers behörighet ska förbli i kraft ska de genomgå fortbildning i anknytning till yrkeskompetens för förare inom vägtrafiken så som därom föreskrivs i lagen om transportservice.

Om en bussförare har erhållit körrätt före den 10 september 2008 eller en lastbilsförare har erhållit körrätt före den 10 september 2009, krävs av föraren inte genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens som motsvarar transportformen. Såsom bevis över genomgången första fortbildning godkänns även ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avläggande av det prov som ingår i utbildningen.

Ikraftträdelsestadganden:

23.7.2020/588:

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2020.

12.11.2020/762:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.