Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

31.5.2018/420

Statsrådets förordning om Livsmedelsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om Livsmedelsverket (371/2018) och 8 § 4 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem det sistnämnda momentet sådant det lyder i lag 283/2015:

1 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för en chef som är direkt underställd Livsmedelsverkets generaldirektör samt för chefen för en avdelning eller enhet och en tjänsteman i motsvarande chefsställning inom verkets organisation är högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna inom ansvarsområdet i fråga samt i praktiken visad ledarförmåga.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för personal som deltar i tillsynen över och köttbesiktning i slakterier, vilthanteringsanläggningar och livsmedelslokaler som finns i samband med dem samt för tjänster som omfattar utövande av veterinäryrket finns annanstans i lag.

2 §
Vetenskapliga behörighetsvillkor och titlar

Behörighetsvillkor för en sådan chef för en linje som ansvarar för forskning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören är, utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom., doktorsexamen och vetenskaplig förtrogenhet med ansvarsområdet. Personen har titeln professor.

Behörighetskrav för en forskningschef och en forskningsprofessor är doktorsexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt ledarförmåga inom forskningen. Om personen är i sådan chefsställning som avses i 1 § 1 mom. tillämpas dessutom vad som föreskrivs i det momentet. Forskningschefen har titeln professor.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Förordningens 1 § tillämpas redan före ikraftträdandet vid tillsättande av tjänster med stöd av övergångsbestämmelserna i lagen om Livsmedelsverket (371/2018).

En person vars tjänst vid ikraftträdandet av denna förordning har överförts till Livsmedelsverket är efter ikraftträdandet fortfarande behörig för sin tjänst samt för andra motsvarande tjänster och uppgifter vid Livsmedelsverket.

De tjänstemän vid verket som vid ikraftträdandet av denna förordning har till tjänsten hörande professorstitel behåller titeln så länge de är i samma tjänst.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.