Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

6.4.2018/212

Lag om Meteorologiska institutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning och verksamhetsidé

Meteorologiska institutet är ett service- och forskningsinstitut som hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde och som producerar observations- och forskningsdata om atmosfären och haven samt väder-, havs- och klimattjänster för den allmänna säkerheten och för näringslivets och medborgarnas behov.

2 §
Uppgifter

Meteorologiska institutet har till uppgift att

1) producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov,

2) samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och om klimatets tillstånd samt uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt, samt

3) bedriva och främja meteorologisk forskning, fysikalisk havsforskning, polarforskning, rymdforskning och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.

I samband med uppgifterna enligt 1 mom. ankommer det på Meteorologiska institutet särskilt att

1) varna för sådana förändringar i väderleken och de fysikaliska förhållandena i havet som orsakar fara,

2) ansvara för prognoser om spridning av skadliga ämnen i atmosfären och för varningar som utfärdas i samband med prognoserna när detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter,

3) producera tjänster inom sitt verksamhetsområde, i synnerhet flygvädertjänster, för tryggande av landets försvar och säkerställande av försvarsmaktens övriga verksamhet såväl under normala förhållanden som vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden,

4) svara för insamling och kontinuerlig rapportering av väder- och sjöförhållanden samt ström- och spridningsprognoser för räddningsväsendets och sjöräddningens behov,

5) stödja andra myndigheters verksamhet vid förekomsten av naturfenomen och naturkatastrofer som förorsakar störningar,

6) utveckla och upprätthålla nya mätmetoder och modeller för tillämpning inom tjänster som gäller väderleken, haven, klimatet och rymden samt inom den vetenskapliga forskningen,

7) på beställning producera sakkunnigtjänster, huvudsakligen inom sitt fackområde,

8) delta i internationellt samarbete som anknyter till institutets uppgifter, producera observationsmaterial för internationellt bruk och företräda Finland i internationella organisationer inom sitt fackområde.

Institutet ska även sköta särskilt föreskrivna andra myndighetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

3 §
Ledning och personal

Meteorologiska institutets verksamhet leds av en generaldirektör. Generaldirektören svarar för att institutets verksamhet leder till resultat och för att resultatmålen nås.

Generaldirektören avgör institutets ärenden, om inte något annat föreskrivs eller det i arbetsordningen bestäms något annat. Generaldirektören kan också förbehålla sig rätten att avgöra ett enskilt ärende som enligt arbetsordningen hör till en annan tjänstemans beslutanderätt.

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Direktörer, forskningsprofessorer och annan personal vid Meteorologiska institutet utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Närmare bestämmelser om personal, förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören, beviljande av tjänstledigheter, behörighetskrav för personalen samt om institutets delegation och dess uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Arbetsordning

Generaldirektören meddelar Meteorologiska institutets arbetsordning.

Arbetsordningen innehåller föreskrifter om

1) institutets organisation,

2) utövande av beslutanderätten,

3) institutets interna ledning,

4) andra ställföreträdare än ställföreträdare för generaldirektören,

5) andra ärenden som gäller institutets interna organisation.

5 §
Handräckning

Särskilda bestämmelser gäller för Meteorologiska institutets skyldighet att ge andra myndigheter handräckning. Institutet har rätt att få handräckning av tillsynsmyndigheterna vid utförande av uppgifter som avses i 2 § 2 mom. 3 punkten.

6 §
Statens representation

Meteorologiska institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar, hos andra myndigheter och vid skiljeförfaranden i alla mål och ärenden som gäller institutet.

7 §
Avgifter för prestationer

Meteorologiska institutet har rätt att ta ut avgifter i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 §
Donationer

Meteorologiska institutet har rätt att ta emot donationer till förmån för sin verksamhet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

Genom denna lag upphävs lagen om meteorologiska institutet (585/1967).

RP 6/2018, KoUB 5/2018, RSv 19/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.