Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

23.1.2018/74

Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om rymdverksamhet (63/2018):

1 §
Ansökan om tillstånd

Verksamhetsutövaren ska lämna in en skriftlig ansökan om beviljande av tillstånd enligt 5 § i lagen om rymdverksamhet (63/2018) (nedan tillståndsansökan) till arbets- och näringsministeriet senast sex månader före den planerade uppsändningen av ett rymdföremål, eller tre månander före anskaffningen av ett rymdföremål i en omloppsbana.

2 §
Tillståndsansökan

Utöver vad som föreskrivs i 5 § i lagen om rymdverksamhet ska verksamhetsutövaren för bedömningen av om förutsättningar för beviljande av tillstånd finns lämna följande uppgifter i sin tillståndsansökan:

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och hemort,

2) verksamhetsutövarens ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag,

3) de tekniska detaljerna om rymdverksamheten, inbegripet rymdföremålets storlek, vikt och använda material, tekniska uppgifter om rymdföremålets propulsions- och energisystem och andra system, nyttolast, planerade frekvenser, uppgifter om planerad omloppsbana, kommunikationssättet samt tekniska uppgifter om och planerade positioner för markstationerna,

4) använda standarder och kvalitetssystem,

5) en beskrivning av den eftersträvade verksamheten, inbegripet verksamhetens syfte, mål och varaktighet,

6) ändamålet och användarna eller användargrupperna för de data som rymdföremålet förmedlar eller producerar samt mätinstrumentens prestanda inbegripet fjärranalysmaterialets upplösningsförmåga, positioneringsprecision, frekvensband och kvalitet,

7) en utredning om rymdverksamhet som verksamhetsutövaren bedrivit tidigare eller om annan kompetens och sakkunskap som är av betydelse för bedrivandet av rymdverksamheten, inbegripet de ansvariga personernas yrkeskvalifikationer,

8) uppgifter om tidpunkten och platsen för uppsändningen, uppsändningsanläggningen, uppsändningsbolaget samt uppsändningsbolagets tidigare uppsändningshistoria,

9) rymdföremålets uppskattade operativa livslängd och de planerade åtgärderna efter den operativa livslängden,

10) kopior på avtal som är av betydelse för rymdverksamheten eller en sammanfattning av deras centrala innehåll, inbegripet avtal som ingåtts med uppsändningsbolaget och en eventuell förmedlare vid uppsändningen samt avtal om försäkring enligt 8 § i lagen om rymdverksamhet,

11) bokslutet för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, i fråga om en verksamhetsutövare som existerat kortare tid än tre räkenskapsperioder, för hela existenstiden,

12) en beräkning av kostnaderna för verksamheten och av hur kostnaderna täcks,

13) en utredning om sådana ägare av verksamhetsutövaren som har minst 10 procents ägarandel eller rösträtt,

14) en kopia på bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.

Verksamhetsutövaren ska i sin tillståndsansökan bedöma den risk för person- och sakskador som rymdverksamheten kan orsaka på jordens yta, i luften och i rymden samt risken för fara för den allmänna säkerheten. I riskbedömningen ska beskrivas de tester och andra åtgärder som genomförts på rymdföremålet för att säkerställa dess säkerhet och hållbarhet samt lämnas en plan för störningssituationer. Identifieringen och hanteringen av risker ska omfatta rymdföremålets hela livslängd.

3 §
Rymdskrot

Verksamhetsutövaren bör säkerställa att rymdföremålet inom 25 år från det att rymdföremålets operativa livslängd löpt ut övergår eller överförs till atmosfären eller överförs till en sådan omloppsbana där det inte kan bedömas orsaka fara eller skada för andra rymdföremål eller annan rymdverksamhet.

4 §
Registret över rymdföremål

Verksamhetsutövaren ska anmäla de uppgifter som avses i 6 § 2 mom. i lagen om rymdverksamhet till arbets- och näringsministeriet inom en månad från uppsändningen.

5 §
Försäkring

En försäkring som avses i 8 § 2 mom. 1 punkten i lagen om rymdverksamhet ska täcka åtminstone rymdförmålets uppsändningsfas och funktionerna i anslutning därtill till dess att rymdföremålet har lagt sig i sin omloppsbana.

Arbets- och näringsministeriet får avstå från att kräva en sådan försäkring som avses i 8 § 1 mom. i lagen om rymdverksamhet, om risken för att ett rymdföremål kolliderar med ett annat rymdföremål med en diameter på minst tio centimeter i omloppsbanan under rymdföremålets hela livslängd är under 1/1 000 och sannolikheten för att det orsakas personskador av att rymdföremålet eller delar av det återvänder eller återbördas till jorden är under 1/10 000. (6.10.2020/705)

6 §
Överföring av rymdföremål och rymdverksamhet

Verksamhetsutövaren ska till arbets- och näringsministeriet lämna en skriftlig ansökan enligt 2 § om godkännande av en sådan överföring som avses i 11 § i lagen om rymdverksamhet senast tre månader före överföringen.

7 §
Uppgiftsskyldighet

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta arbets- och näringsministeriet, om

1) tidpunkten eller platsen för uppsändningen av rymdföremålet, uppsändningsanläggningen eller uppsändningsbolaget ändras,

2) om utsändningen av rymdföremålet misslyckas,

3) om ett rymdföremål som är i en omloppsbana inte längre är verksamt eller om kontakten med rymdföremålet annars har förlorats på ett varaktigt sätt,

4) syftet med rymdverksamheten förändras,

5) verksamhetsutövarens tekniska sakkunskap eller kompetens att bedriva rymdverksamhet förändras eller försämras på ett väsentligt sätt,

6) verksamhetsutövarens ekonomiska förutsättningar att bedriva rymdverksamhet förändras eller försämras på ett väsentligt sätt, eller

7) ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljat ändras eller återkallas.

8 §
Årsrapport

Verksamhetsutövaren ska i sin årliga rapport beskriva i synnerhet läget för rymdverksamheten, rymdföremålets funktion och funktionsstörningar, kollisionsvarningar och kollisionshot, eventuella miljökonsekvenser och lämna en plan för hur verksamheten fortsätter, ändras eller avslutas. Till rapporten ska fogas verksamhetsutövarens senaste godkända bokslut.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2018.

Ikraftträdelsestadganden:

6.10.2020/705:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

F 705/2020 trädde i kraft publiceringsdagen 21.10.2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.