Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

12.1.2018/63

Lag om rymdverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (19.1.2023/97)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på rymdverksamhet som bedrivs på eller från Finlands territorium.

Lagen tillämpas dessutom på rymdverksamhet som bedrivs utanför Finlands territorium, om verksamheten bedrivs

1) på en farkost som är registrerad i Finland, eller

2) av en finsk medborgare eller en juridisk person med säte i Finland.

I denna lag föreskrivs det också om satellitbaserad fjärranalys där det faktiska bestämmande inflytandet finns i Finland och där prestandan för en eller flera anordningar eller utrustningar som används överskrider de gränsvärden som anges i statsrådets förordning. Bestämmelserna i 11 a, 12–15, 17 och 21 § tillämpas dock inte på satellitbaserad fjärranalys som bedrivs av myndigheter som avses i 4 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om det inte är fråga om kommersiell verksamhet som bedrivs av myndigheter. Bestämmelserna i 17 a § i denna lag tillämpas inte på rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys som bedrivs av de ovan avsedda myndigheterna.

På rymdföremål som rör sig i finskt luftrum tillämpas bestämmelserna om civil luftfart i tillämpliga delar.

I 1 kap. i strafflagen (39/1889) föreskrivs det om tillämpningsområdet för finsk straffrätt.

Bestämmelser om de i 3 mom. avsedda gränsvärden för prestandan hos de anordningar som används vid satellitbaserad fjärranalys utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Behörig myndighet

Arbets- och näringsministeriet ska svara för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

3 § (19.1.2023/97)
Lagens tillämpning inom försvarsförvaltningen

Bestämmelserna i 5, 8, 11, 11 a–11 d, 12–15, 17, 17 a och 18–21 § tillämpas inte på rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys som bedrivs av Försvarsmakten.

Försvarsministeriet ska svara för den allmänna styrningen och övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet och satellitbaserade fjärranalys. Huvudstaben övervakar att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas inom Försvarsmakten. Huvudstaben lämnar en gång om året en rapport om Försvarsmaktens rymdverksamhet och satellitbaserade fjärranalys till försvarsministeriet och till arbets- och näringsministeriet.

De tekniska förutsättningarna för verksamheten och en säker verksamhet ska säkerställas i fråga om Försvarsmaktens rymdverksamhet och satellitbaserade fjärranalys.

Närmare bestämmelser om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet och satellitbaserade fjärranalys får utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

4 § (19.1.2023/97)
Definitioner

I denna lag avses med

1) rymdverksamhet utsändande av ett rymdföremål i rymden, opererande av ett rymdföremål och annat bestämmande inflytande över det i rymden samt ett rymdföremåls återbördande och återvändande till jorden,

2) rymdföremål ett föremål som är utsänt eller som avses bli utsänt i rymden, inklusive delar av ett sådant föremål, och en anläggning som har använts eller avses bli använd för att sända ut ett föremål i rymden, inklusive delar av en sådan anläggning,

3) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som bedriver eller har för avsikt att bedriva rymdverksamhet eller som faktiskt ansvarar för verksamheten,

4) satellitbaserad fjärranalys opererande av sådana anordningar eller sådan utrustning i rymdföremål som förmår observera elektromagnetisk strålning som utstrålas eller återkastas från objekt som finns på eller under jord- eller vattenytan eller i luften eller från andra rymdföremål eller himlakroppar och lagra information om strålningen,

5) fjärranalysaktör fysiska eller juridiska personer som har faktiskt bestämmande inflytande över vilken information som samlas in och lagras med anordningar eller utrustning som kan användas för satellitbaserad fjärranalys,

6) fjärranalysdata signaler eller lagrad information som förmedlas av anordningar eller utrustning för satellitbaserad fjärranalys och som innehas av fjärranalysaktören samt därav härledda andra produkter än sådana som inte huvudsakligen baserar sig på signaler eller information som förmedlas av anordningarna eller utrustningen utan som erhållits som slutsatser genom sammanställning eller manipulering av olika uppgifter eller beräkningar som grundar sig på dessa, oberoende av i vilken lagringsfas signalerna och den lagrade informationen är eller på vilket sätt de sänds eller presenteras.

2 kap

Verksamhetsutövarens skyldigheter

5 §
Tillståndsplikt för rymdverksamhet och förutsättningar för beviljande av tillstånd

Rymdverksamhet får bedrivas endast om arbets- och näringsministeriet på förhand har beviljat tillstånd till verksamheten. Tillstånd kan beviljas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får förenas med sådana villkor som behövs med tanke på säkert bedrivande och övervakning av rymdverksamheten.

För att tillstånd ska beviljas förutsätts att

1) verksamhetsutövaren har bedömts vara tillförlitlig på det sätt som avses i 17 a § och har behövlig teknisk sakkunskap och ekonomiska förutsättningar för att bedriva rymdverksamhet,

2) verksamhetsutövaren har lämnat arbets- och näringsministeriet en bedömning av riskerna med rymdverksamheten och verksamheten enligt bedömningen inte medför någon särskild fara för människor eller egendom eller allmän säkerhet,

3) verksamhetsutövaren i enlighet med vad som föreskrivs i 10 § strävar efter att förhindra uppkomsten av rymdskrot och skadliga konsekvenser för miljön på jordens yta, i atmosfären och i rymden,

4) verksamhetsutövaren har en plan för avslutande av rymdverksamheten och åtgärder i anslutning därtill,

5) rymdverksamheten inte strider mot den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik,

6) verksamhetsutövaren uppfyller kraven på försäkring i 8 §,

7) verksamhetsutövaren iakttar Internationella teleunionens gällande regler,

8) verksamhetsutövaren visar att de gällande bestämmelserna om exportkontroll iakttas, och

9) om rymdverksamheten omfattar satellitbaserad fjärranalys, ska verksamhetsutövaren iaktta bestämmelserna i 2 a kap.

(19.1.2023/97)

I tillståndsansökan ska verksamhetsutövaren lämna en för tillståndsprövningen nödvändig och tillförlitlig utredning om att de förutsättningar som anges i 2 mom. föreligger samt om rymdföremålets ägarförhållanden.

Närmare bestämmelser om ansökan om tillstånd och om de uppgifter och handlingar som ska ingå i tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

6 §
Registrering av rymdföremål

Arbets- och näringsministeriet för ett offentligt register över rymdföremål.

Verksamhetsutövaren ska till arbets- och näringsministeriet anmäla följande uppgifter om rymdföremål som sänts ut i omloppsbana runt jorden eller någon annanstans i rymden:

1) utsändande stat eller stater,

2) verksamhetsutövarens namn,

3) beteckning eller registernummer på rymdföremålet,

4) rymdföremålets allmänna syfte,

5) tidpunkt och plats för utsändande samt uppsändningsanläggning,

6) parametrarna för rymdföremålets rörelsebana, som omfattar

a) omloppstid,

b) banplanets lutning,

c) apogeum,

d) perigeum.

Närmare bestämmelser om registret över rymdföremål och de uppgifter som ska föras in i registret får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

7 §
Ansvar för skador och statens regressrätt

Skador som rymdföremål orsakat ersätts av statsmedel med undantag av skador som orsakats verksamhetsutövaren.

Staten har rätt att av verksamhetsutövaren ta ut den ersättning som staten betalat en skadelidande till den del som verksamhetsutövaren med stöd av skadeståndslagen (412/1974) hade varit ansvarig för skadan gentemot den skadelidande.

Om en skada orsakats på jordens yta eller tillfogats ett luftfartyg som är i luften, dess passagerare eller någon som tillhör dess besättning, har staten med avvikelse från 2 mom. rätt att av verksamhetsutövaren ta ut den ersättning som staten betalat, trots att verksamhetsutövaren inte skulle ha förorsakat skadan uppsåtligen eller av vållande i enlighet med 2 kap. 1 § 1 mom. i skadeståndslagen.

Maximibeloppet för statens regressrätt enligt 3 mom. är 60 miljoner euro. Bestämmelsen om maximibelopp tillämpas emellertid inte, om verksamhetsutövaren har underlåtit att iaktta denna lag eller villkoren i ett tillstånd som beviljats med stöd av 5 §.

8 §
Försäkringsskyldighet

Verksamhetsutövaren ska teckna en försäkring mot skador som rymdverksamheten orsakar tredje parter, åtminstone upp till det maximibelopp för statens regressrätt som anges i 7 § 4 mom.

Arbets- och näringsministeriet får avstå från att kräva en sådan försäkring som avses i 1 mom., om

1) uppsändningsbolagets försäkring eller någon annan motsvarande försäkring till väsentliga delar täcker verksamhetsutövarens och statens ansvar för skador som rymdverksamheten orsakat tredje parter, eller

2) arbets- och näringsministeriet kan godkänna den risk för skador på jordens yta, i luften och i rymden som rymdverksamheten medför utifrån den bedömning av riskerna med rymdverksamheten som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten.

Närmare bestämmelser om den försäkring som avses i 1 mom. och om de förutsättningar som avses i 2 mom. får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

9 §
Säker rymdverksamhet

Rymdverksamheten ska bedrivas så att den inte orsakar någon särskild fara för människor, egendom eller allmän säkerhet. Den som deltar i utsändande, opererande eller återbördande av rymdföremål ska ha den kompetens för och erfarenhet av hanteringen av de funktioner som personen ansvarar för som uppdraget förutsätter.

Bestämmelser om verksamhet som äventyrar flygsäkerheten finns i 159 § i luftfartslagen (864/2014).

Närmare bestämmelser om säker rymdverksamhet samt om minimikraven på anordningar och funktioner som påverkar säkerheten och på personalens kompetens och erfarenhet får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

10 §
Miljöskydd och rymdskrot

Rymdverksamhet ska bedrivas på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och utnyttjandet av rymden. Verksamhetsutövaren ska i tillståndsansökan som gäller bedrivande av rymdverksamhet bedöma verksamhetens miljökonsekvenser på jordens yta, i atmosfären och i rymden samt lägga fram en plan på åtgärder för att förhindra och minska skadliga miljökonsekvenser. I tillståndsansökan ska kärnämnen och andra radioaktiva ämnen som eventuellt används i rymdföremålet uppges.

Verksamhetsutövaren ska i enlighet med allmänt godkända internationella anvisningar försöka se till att rymdverksamheten inte ger upphov till rymdskrot. Verksamhetsutövaren ska i synnerhet begränsa uppkomsten av rymdskrot i samband med rymdföremålets normala funktion, minska riskerna för att rymdföremålet går sönder och kolliderar i rymden samt försöka flytta ett rymdföremål som avslutat sitt uppdrag till en mindre använd omloppsbana eller till atmosfären.

Närmare bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenser och åtgärder som behövs för att undvika uppkomsten av rymdskot får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 §
Överföring av rymdföremål och rymdverksamhet till någon annan

Det faktiska bestämmande inflytandet över ett rymdföremål och rymdverksamhet får överföras på en annan verksamhetsutövare eller ägare endast om arbets- och näringsministeriet har godkänt överföringen på förhand. Ministeriet får godkänna överföringen om de förutsättningar för tillstånd som anges i 5 § 2 mom. uppfylls. Ministeriet får förena sitt beslut om godkännande med behövliga villkor för säkert bedrivande och övervakning av rymdverksamheten.

Om det faktiska bestämmande inflytandet enligt 1 mom. överförs till en verksamhetsutövare eller ägare som har säte i en annan stat, får arbets- och näringsministeriet kräva att staten i fråga på förhand ingår ett avtal med Finland om ansvar för skador som orsakas av rymdföremålet.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

2 a kap (19.1.2023/97)

Satellitbaserad fjärranalys

11 a § (19.1.2023/97)
Tillståndsplikt för satellitbaserad fjärranalys och förutsättningar för beviljande av tillstånd

Satellitbaserad fjärranalys får bedrivas endast av en fjärranalysaktör som arbets- och näringsministeriet på förhand har beviljat tillstånd. Tillstånd kan beviljas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får förenas med sådana villkor som behövs med tanke på verksamhetens säkerhet och övervakningen av verksamheten.

För att tillstånd ska beviljas förutsätts att

1) fjärranalysaktören har bedömts vara tillförlitlig på det sätt som avses i 17 a § och har tillräcklig sakkunskap och förmåga att genomföra de åtgärder som behövs för att skydda de anordningar eller den utrustning som används vid satellitbaserad fjärranalys samt data från obehörig åtkomst samt att förhindra användning av dem i strid med denna lag,

2) fjärranalysaktören har lämnat arbets- och näringsministeriet en utredning om att de säkerhetskrav som anges i 11 c § uppfylls,

3) fjärranalysaktören har lämnat arbets- och näringsministeriet en utredning om de tekniska egenskaperna hos de anordningar eller den utrustning som används vid satellitbaserad fjärranalys, inbegripet deras upplösningsförmåga, positionsnoggrannhet, tidupplösning, frekvensband och kvalitet, samt information om var verksamhetens driftcentral finns och om de markstationer som används i verksamheten,

4) fjärranalysaktören har lämnat arbets- och näringsministeriet en utredning om syftet med den satellitbaserade fjärranalysen samt om ändamålet med och målgrupperna för fjärranalysdata,

5) fjärranalysaktören har lämnat arbets- och näringsministeriet en utredning om de förfaranden för identifiering av kunder och kundkontroll som aktören tillämpar,

6) den satellitbaserade fjärranalysen inte strider mot den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik,

7) fjärranalysaktören iakttar Internationella teleunionens gällande regler.

I tillståndsansökan ska fjärranalysaktören lämna en för tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig utredning om att de förutsättningar som anges i 2 mom. uppfylls samt om sina ägarförhållanden, om aktören är en juridisk person.

Om satellitbaserad fjärranalys ingår i rymdverksamhet där verksamhetsutövaren och fjärranalysaktören är samma person, kan denne ansöka om tillstånd för satellitbaserad fjärranalys samtidigt med det tillstånd som ska sökas för rymdverksamhet. I dessa fall kan arbets- och näringsministeriet meddela ett gemensamt tillståndsbeslut om bedrivandet av rymdverksamhet och satellitbaserad fjärranalys.

Närmare bestämmelser om ansökan om tillstånd och om de uppgifter och handlingar som ska ingå i tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 b § (19.1.2023/97)
Myndigheternas anmälningsplikt som gäller satellitbaserad fjärranalys

Myndigheter som bedriver satellitbaserad fjärranalys ska informera arbets- och näringsministeriet om sin satellitbaserade fjärranalys och om eventuella förändringar i sin verksamhet. Myndigheterna ska också informera arbets- och näringsministeriet om verksamheten överförs till en annan myndighet.

Närmare bestämmelser om lämnande av den information som avses i 1 mom. och om de uppgifter och handlingar som ska lämnas får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 c § (19.1.2023/97)
Säkerhetskrav för satellitbaserad fjärranalys

En fjärranalysaktör ska sörja för riskhanteringen i fråga om satellitbaserad fjärranalys och de anordningar eller den utrustning och de lokaler som används vid analysen samt riskhanteringen i fråga om behandlingen av data. Satellitbaserad fjärranalys och fjärranalysaktören ska uppfylla följande säkerhetskrav:

1) mottagningen och behandlingen av fjärranalysdata är informationssäker och de system och anordningar som används i verksamheten är tillräckligt skyddade mot yttre störningar och hot mot informationssäkerheten,

2) de kränkningar av och hot mot informationssäkerheten som riktas mot de system och anordningar som används vid den satellitbaserade fjärranalysen kan upptäckas,

3) utomstående aktörer har inte obehörig åtkomst till anordningar och lokaler som används vid satellitbaserad fjärranalys eller till fjärranalysdata som producerats i verksamheten,

4) fjärranalysaktören tillämpar förfaranden för identifiering av kunder och kundkontroll med hjälp av vilka det med tillräcklig säkerhet kan fastställas till vem och för vilket ändamål fjärranalysdata lämnas ut,

5) de vid satellitbaserad fjärranalys använda anordningarnas prestanda, användbarhet, kvalitet och funktionssäkerhet samt fjärranalysdatas kvalitet och integritet kan följas upp och fel och störningar som i avsevärd grad stör anordningarnas funktion kan upptäckas,

6) med undantag för fotografering som utförs för finska myndigheters räkning, fotograferas rymdföremål som är i bruk endast när ägaren till rymdföremålet har gett skriftligt samtycke, som ska arkiveras på ett tillförlitligt sätt, till fotograferingen, om fotograferingen resulterar i data som visar rymdföremålet med en noggrannhet som överstiger de gränsvärden som anges i en förordning av statsrådet.

Bestämmelser om de gränsvärden för fotografering av rymdföremål som avses i 1 mom. 6 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om säkert bedrivande av satellitbaserad fjärranalysverksamhet och om minimikraven på anordningar och funktioner som påverkar säkerheten får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 d § (19.1.2023/97)
Utlämnande av fjärranalysdata

Fjärranalysdata får lämnas ut endast till kunder som fjärranalysaktören identifierat och utfört kundkontroll på.

Fjärranalysdata får inte lämnas ut för militärt bruk till ett land som är föremål för Europeiska unionens eller Förenta nationernas vapenembargo eller för någon annan användning som strider mot Europeiska unionens eller Förenta nationernas sanktioner.

Fjärranalysaktören ska utan dröjsmål informera arbets- och näringsministeriet om den har skäl att misstänka att den har lämnat ut fjärranalysdata för ändamål som avses i 2 mom. eller om den misstänker att utlämnandet annars skulle äventyra den nationella säkerheten, fullgörandet av Finlands internationella förpliktelser eller strida mot Finlands utrikes- eller säkerhetspolitik. Detsamma gäller situationer där en fjärranalysaktör upptäcker att en obehörig person har fått tillgång till fjärranalysdata.

Under de undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) ska fjärranalysaktören garantera företräde för behöriga finska myndigheter att få tillgång till fjärranalysdata, när dessa anser att det behövs för att skydda den nationella säkerheten eller Finlands utrikes- eller säkerhetspolitiska intressen. I en sådan situation har en fjärranalysaktör rätt att få ersättning för tillgodoseendet av myndigheternas rätt till företräde.

Närmare bestämmelser om kunder och utlämnande av fjärranalysdata som är förenliga med den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Ändringar och övervakning

12 § (19.1.2023/97)
Uppgiftsskyldighet

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål lämna arbets- och näringsministeriet uppgifter om ändringar som kan inverka på de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 5 § 2 mom., på tillståndsvillkoren eller på de uppgifter som ska föras in i registret över rymdföremål. Verksamhetsutövaren ska också utan dröjsmål meddela om det har inträffat ändringar i rymdföremålets ägarförhållanden och om rymdverksamheten har upphört.

Utöver vad som i 11 d § 3 mom. föreskrivs om fjärranalysaktörens anmälningsplikt ska en fjärranalysaktör utan dröjsmål lämna arbets- och näringsministeriet uppgifter om förändringar som kan inverka på de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 11 a § 2 mom. eller på tillståndsvillkoren. En fjärranalysaktör ska också utan dröjsmål informera om att satellitbaserad fjärranalys har upphört.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas med stöd av denna paragraf får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

13 § (19.1.2023/97)
Ändring och återkallelse av tillstånd

Arbets- och näringsministeriet får ändra eller återkalla ett tillstånd till bedrivande av rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys, om

1) det i tillståndsansökan eller dess bilagor har getts felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har påverkat tillståndsprövningen,

2) verksamhetsutövaren eller fjärranalysaktören inte längre uppfyller de väsentliga förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 5 § 2 mom. eller 11 a § 2 mom.,

3) verksamhetsutövaren eller fjärranalysaktören på ett väsentligt sätt har försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning enligt denna lag eller mot tillståndsvillkoren, eller

4) det är nödvändigt att ändra eller återkalla tillståndet på grund av Finlands internationella utfästelser eller förpliktelser.

Innan arbets- och näringsministeriet fattar ett beslut enligt 1 mom. ska det sätta ut en skälig tidsfrist för verksamhetsutövaren eller fjärranalysaktören att avhjälpa bristen, felet, överträdelsen eller försummelsen. Satellitbaserad fjärranalys ska dock omedelbart avbrytas på förordnande av arbets- och näringsministeriet, om det är nödvändigt för att skydda den nationella säkerheten eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska intressen eller för att Finlands internationella förpliktelser ska kunna fullgöras. Ett tillstånd kan återkallas endast av synnerligen vägande skäl, om det inte är möjligt att ändra tillståndet eller om tillståndshavaren trots uppmaning inte inom en skälig tid har avhjälpt bristen, felet, överträdelsen eller försummelsen.

I beslutet om att ändra eller återkalla tillståndet får arbets- och näringsministeriet ställa sådana villkor som behövs med tanke på säkerheten när rymdverksamheten eller den satellitbaserade fjärranalysen fortsätter eller avslutas. När ministeriet återkallar ett tillstånd kan det också bestämma att verksamhetsutövaren ska överföra rymdverksamheten till en annan verksamhetsutövare som fortsätter verksamheten.

14 § (19.1.2023/97)
Övervakning

Arbets- och näringsministeriet övervakar att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Verksamhetsutövaren ska årligen lämna arbets- och näringsministeriet en rapport över sin rymdverksamhet.

Fjärranalysaktören ska årligen lämna arbets- och näringsministeriet en rapport över sin satellitbaserade fjärranalys och sina kunder. Om satellitbaserad fjärranalys ingår i rymdverksamhet där verksamhetsutövaren och fjärranalysaktören är samma person, kan denne inkludera årsrapporten över satellitbaserad fjärranalys i årsrapporten över rymdverksamhet.

Arbets- och näringsministeriet har rätt att av verksamhetsutövaren och fjärranalysaktören få även andra uppgifter som behövs för övervakningen.

Närmare bestämmelser om innehållet i den rapport som avses i 2 och 3 mom. och om de uppgifter som behövs för övervakningen får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

15 § (19.1.2023/97)
Inspektionsrätt

Arbets- och näringsministeriet har inom ramen för den övervakning som avses i 14 § rätt att förrätta behövliga inspektioner av verksamhetsutövarens rymdverksamhet och rymdföremål samt av fjärranalysaktörens satellitbaserade fjärranalys och de anordningar eller den utrustning som används vid analysen eller anlita en annan myndighet för inspektioner. Ministeriet kan också anlita en oberoende sakkunnig för inspektioner av annan verksamhet än sådan som har bedrivits för Försvarsmaktens räkning. På sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdrag enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Tjänstemän och oberoende sakkunniga som förrättar inspektion har rätt att i den omfattning som inspektionen kräver få tillträde till de lokaler och andra områden som är i verksamhetsutövarens eller fjärranalysaktörens besittning eller användning och används eller har använts för att bedriva rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys och till vilka tillträde är nödvändigt för övervakningen av rymdverksamheten eller den satellitbaserade fjärranalysen, samt att få studera handlingar och uppgifter som är nödvändiga med tanke på inspektionsuppdraget trots vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion förrättas endast i de fall då det finns grundad och specificerad anledning att misstänka att brott mot denna lag begåtts eller kommer att begås på ett sätt som kan leda till en påföljdsavgift enligt 21 § eller ett straff enligt strafflagen, och om det för utredning av förseelsen är nödvändigt att få tillträde till utrymmen som används för boende av permanent natur. I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion förrättas endast av en myndighet.

Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

4 kap

Särskilda bestämmelser

16 §
Upphittade rymdföremål

Hittar någon ett föremål som kan antas härröra från ett rymdföremål, ska anmälan om fyndet utan dröjsmål göras till närmaste polis-, gränsbevaknings- eller militärmyndighet. Föremålet får inte bortföras eller rubbas utan tillstånd av en ovannämnd myndighet, om det inte finns synnerligen vägande skäl till det. Föremålet ska på begäran överlämnas till en ovannämnd myndighet.

Kostnaderna för anmälan enligt 1 mom. eller för tillvaratagande, förvaring, överlämnande eller återbördande av föremålet ersätts av statsmedel.

17 § (19.1.2023/97)
Utlåtanden

Arbets- och näringsministeriet ska i samband med uppdrag som avses i 5 §, 8 § 2 mom. samt 11 och 11 a § samt för bedömning av en verksamhetsutövares eller en fjärranalysaktörs tillförlitlighet på det sätt som avses i 17 a § begära utlåtanden av andra myndigheter, om det inte är uppenbart onödigt att begära ett sådant. Ministeriet kan också begära utlåtanden i samband med bedömningen av förutsättningarna för att ändra eller återkalla ett tillstånd med stöd av 13 § eller i samband med övervakning som avses i 14 §. Arbets- och näringsministeriet kan begära utlåtanden också av oberoende sakkunniga som företräder särskild sakkunskap.

17 a § (19.1.2023/97)
Bedömning av tillförlitlighet

En i 5 § 2 mom. 1 punkten avsedd verksamhetsutövares tillförlitlighet och en i 11 a § 2 mom. 1 punkten avsedd fjärranalysaktörs tillförlitlighet bedömas på det sätt som anges i denna paragraf. Om verksamhetsutövaren eller fjärranalysaktören är en juridisk person, gäller kravet på tillförlitlighet också verkställande direktören och dennes ställföreträdare, ledamöter och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen. Kravet på tillförlitlighet gäller också de ägare till juridiska personer som bedriver rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys och som har en ägarandel på minst 10 procent eller rösträtt i företaget.

En person anses inte vara tillförlitlig, om

1) personen under fem år före bedömningen har dömts till straff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att bedriva rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys,

2) personen annars på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan anses uppenbart olämplig att bedriva rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys på ett sätt som är förenligt med den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller utrikes- och säkerhetspolitiken,

3) näringsförbud som gäller personen har förts in i myndighetsregister eller kreditupplysningsregister,

4) personen i fråga är försatt i konkurs eller enligt utmätning eller någon annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder och detta kan anses utsätta personen för risk att bli utnyttjad, utsatt för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan eller annars kan äventyra personens möjligheter och förmåga att på ett oberoende och också annars tillförlitligt sätt sköta sina förpliktelser som följer av denna lag, av ett tillstånd som beviljats med stöd av den eller av tillståndsvillkoren.

När den behöriga myndigheten överväger slutresultatet av bedömningen av en fysisk persons tillförlitlighet ska myndigheten särskilt beakta betydelsen av personens verksamhet eller bakgrund med tanke på verksamhetsutövaren eller fjärranalysaktören som helhet i förhållande till bedrivandet av rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys. Bedömningen av tillförlitlighet baserar sig på en helhetsbedömning där personens ställning och bestämmande inflytande i en sammanslutning som bedriver rymdverksamhet eller satellitbaserad fjärranalys ska beaktas.

Som utredning enligt 2 mom. 1 punkten ska godkännas uppgifter som fås med stöd av straffregisterlagen (770/1993) och i fråga om en utländsk person ett straffregisterutdrag utfärdat av en behörig myndighet i personens ursprungsland eller etableringsland. Ett straffregisterutdrag får inte vara äldre än sex månader. Om ovannämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i den utländska personens etableringsland, ska i stället för dessa som bevis godtas en försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt lagstiftningen i etableringslandet som avlagts av personen.

Den tidsfrist som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till den tidpunkt då ansökan togs emot.

18 § (19.1.2023/97)
Myndighetens rätt att få information

Arbets- och näringsministeriet har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av information rätt att av andra myndigheter få sådan information om omständigheter som berör verksamhetsutövaren och fjärranalysaktören som är nödvändig för att ministeriet ska kunna sköta sina uppdrag enligt denna lag.

Arbets- och näringsministeriet har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och av dem som utför offentliga uppdrag få för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag nödvändig information om verksamhetsutövare och fjärranalysaktörer samt ledamöter och ersättare i deras styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören och dennes ställföreträdare, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen. Rätten att få information gäller också uppgifter ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

19 § (19.1.2023/97)
Vite

Arbets- och näringsministeriet kan förena ett förordnande som det meddelat med stöd av 13 § 2 och 3 mom. med vite.

20 § (19.1.2023/97)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite tillämpas dock viteslagen (1113/1990).

21 § (19.1.2023/97)
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift kan av arbets- och näringsministeriet påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bedriver rymdverksamhet utan ett tillstånd som avses i 5 §,

2) överför faktiskt bestämmande inflytande över ett rymdföremål eller rymdverksamhet till en annan verksamhetsutövare eller ägare utan godkännande som avses i 11 §,

3) i rymdverksamhet försummar den skyldighet att teckna försäkring som avses i 8 §,

4) bedriver satellitbaserad fjärranalys utan tillstånd som avses i 11 a §, eller

5) försummar den anmälningsplikt som avses i 11 d § 3 mom. eller den uppgiftsskyldighet som avses i 12 § eller 14 § 2 eller 3 mom.

En påföljdsavgift som påförs en juridisk person får uppgå till högst 500 000 euro, dock högst fyra procent av den juridiska personens omsättning under den föregående räkenskapsperioden. Den påföljdsavgift som påförs en fysisk person får vara högst fyra procent av dennes inkomster enligt den verkställda beskattningen för året före det då överträdelsen upphörde, dock högst 50 000 euro.

Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till

1) överträdelsens art, omfattning, skadlighet, varaktighet och om överträdelsen upprepats,

2) den vinning som erhållits genom överträdelsen, om denna uppgift finns tillgänglig,

3) åtgärder som vidtagits av verksamhetsutövaren för att lindra eller avhjälpa skadan, och

4) verksamhetsutövarens ekonomiska ställning.

Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Påföljdsavgift ska inte påföras om förfarandet ska anses vara ringa eller om det med tanke på förfarandets art, hur ofta förfarandet upprepats, förfarandets planmässighet och andra omständigheter är oskäligt att påföra avgift. Påföljdsavgift behöver inte påföras, om verksamhetsutövaren har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder omedelbart efter att förfarandet upptäcktes och det inte är fråga om ett allvarligt eller återkommande förfarande. Påföljdsavgift får inte påföras, om det har förflutit mer än fem år sedan gärningen begicks.

Påföljdsavgift får inte påföras den som misstänks för samma gärning i en förundersökning, en åtalsprövning eller ett brottmål som behandlas i domstol eller den som för samma gärning har meddelats en lagakraftvunnen dom. Den som påförts en påföljdsavgift får inte i domstol dömas till straff för samma gärning.

En påföljdsavgift preskriberas fem år från det att ett lagakraftvunnet avgörande meddelades. Bestämmelser om verkställigheten av påföljdsavgiften finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2018.

Genom denna lag upphävs lagen om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden (616/1970).

Rymdverksamhet som har inletts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta utan tillstånd enligt 5 § eller godkännande enligt 11 § i 12 månader från dagen för ikraftträdandet av lagen.

RP 157/2017, EkUB 23/2017, RSv 181/2017

Ikraftträdelsestadganden:

19.1.2023/97:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

Satellitbaserad fjärranalys som har inletts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta utan tillstånd enligt 11 a § i tolv månader från dagen för ikraftträdandet av lagen.

RP 113/2022, EkUB 30/2022, RSv 222/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.