Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

28.6.2017/444

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna «lag» är att förhindra «penningtvätt» och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen.

2 §
Tillämpningsområde

Denna «lag» tillämpas på

1) i 4 § 2 mom. i lagen «om» Finansinspektionen (878/2008) avsedda

a) auktoriserade tillsynsobjekt, med undantag av börser enligt 6 punkten i det momentet, centralinstitutet för en sammanslutning enligt 11 punkten och leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 16 punkten i det momentet, (1.4.2022/207)

b) filialer till utländska sammanslutningar som motsvarar auktoriserade tillsynsobjekt enligt underpunkt a,

c) utländska sammanslutningar som motsvarar auktoriserade tillsynsobjekt enligt underpunkt a, «om» sammanslutningen tillhandahåller tjänster i Finland via en representant utan att etablera filial, (26.4.2019/573)

2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014),

3) sådana kontoförvaltare och sådana utländska som kontoförvaltare auktoriserade sammanslutningars verksamhetsställen i Finland som avses i lagen «om» värdeandelssystemet och «om» clearingverksamhet (749/2012),

4) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen «om» betalningsinstitut (297/2010) och registreringsskyldiga förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), (7.5.2021/376)

5) försäkringsföreningar enligt lagen «om» försäkringsföreningar (1250/1987),

6) försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen «om» försäkringsdistribution (234/2018) och i Finland etablerade filialer till utländska försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare, (20.4.2018/244)

7 punkten har upphävts genom L 1.4.2022/207, (1.4.2022/207)

8) sådana finländska kreditförmedlare och utländska kreditförmedlares filialer i Finland som avses i lagen «om» förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016),

8 a) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen «om» tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019), (26.4.2019/573)

9) penningspelssammanslutningar enligt 11 § i lotterilagen (1047/2001),

10) penningspelssammanslutningar enligt Ålands landskapslagstiftning,

11) revisorer enligt revisionslagen (1141/2015) när de utför lagstadgad revision enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i den lagen,

12) advokater enligt lagen «om» advokater (496/1958) och på dem som biträder advokaterna, till den del det är fråga om att de handlar i en klients namn eller för en klients räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner avseende fast egendom eller att de i en klients namn deltar i planering eller genomförande av följande transaktioner:

a) köp eller försäljning av fastigheter eller affärsenheter,

b) förvaltning av klienters penningmedel, värdepapper eller andra tillgångar,

c) öppnande och förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton,

d) organisering av medel som behövs för bildande eller ledning av bolag eller för förvaltning av företag, eller

e) bildande och ledning av stiftelser, bolag och motsvarande sammanslutningar eller ansvar för deras verksamhet,

13) andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller juridiska tjänster, till den del det är fråga «om» att de handlar i en klients namn eller för en klients räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner avseende fast egendom eller att de i en klients namn deltar i planering eller genomförande av följande transaktioner:

a) köp och försäljning av fastigheter och affärsenheter,

b) förvaltning av klienters penningmedel, värdepapper och andra tillgångar,

c) öppnande och förvaltning av bank-, spar- och värdeandelskonton,

d) organisering av medel som behövs för bildande och ledning av bolag samt för förvaltning av företag, eller

e) bildande och ledning av stiftelser, bolag och motsvarande sammanslutningar eller ansvar för deras verksamhet,

14) företag som tillhandahåller finansiella tjänster,

15) näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen «om» registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) när näringsidkaren förmedlar person-till-person-lån,

16) personer som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 1–8 punkten i lagen «om» investeringstjänster (747/2012), (28.12.2017/1089)

17) pantlåneinrättningar enligt lagen «om» pantlåneinrättningar (1353/1992),

18) fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler enligt lagen «om» fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),

19) fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler enligt Ålands landskapslagstiftning,

20) aktörer som bedriver indrivningsverksamhet enligt lagen «om» registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018), (1.6.2018/413)

21) dem som tillhandahåller företagstjänster,

22) dem som affärs- eller yrkesmässigt huvudsakligen direkt eller indirekt tillhandahåller skatterådgivningstjänster eller stöd i skattefrågor, (26.4.2019/573)

23) dem som affärs- eller yrkesmässigt utför bokföringsuppgifter enligt uppdrag,

24) dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro, (26.4.2019/573)

25) dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar konstverk, till den del de betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro, (26.4.2019/573)

26) dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar konstverk via en frihamn eller förvarar konstverk, till den del de betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. (26.4.2019/573)

Denna lags 3 och 4 kap. ska också tillämpas på näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter för penningspel som tillhandahålls av sådana penningspelssammanslutningar som avses i 1 mom. 9 och 10 punkten, «om» penningspelssammanslutningen till en sådan annan näringsidkare eller sammanslutning har överfört ansvaret för kundkontroll och rapporteringsskyldigheten. Denna lags 7 och 8 kap. ska, enligt vad som föreskrivs i respektive kapitel, tillämpas på tillsyn över de nämnda näringsidkarna och sammanslutningarna.

Denna «lag» ska tillämpas också när de medel som är föremål för en transaktion härrör från åtgärder som vidtagits inom en annan stats territorium.

Bestämmelser «om» skyldigheten för vissa sammanslutningar, föreningar, religionssamfund och stiftelser att upprätthålla information «om» sina verkliga förmånstagare finns i 6 kap.

L «om» värdeandelssystemet och «om» clearingverksamhet 749/2012 har upphävts genom L 348/2017. Se L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 348/2017 1 kap. 3 §.

3 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna «lag» tillämpas inte på ekonomisk verksamhet som bedrivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning, när följande kriterier är uppfyllda:

1) verksamheten är obetydlig,

2) verksamheten utgör inte en persons huvudsakliga affärsverksamhet utan består av sidotjänster som direkt har samband med den, när sidotjänsternas andel av omsättningen under räkenskapsperioden uppgår till högst fem procent,

3) verksamheten bedrivs av en person som inte bedriver verksamhet enligt 2 § 1 mom. 1–23 punkten som sin huvudsakliga affärsverksamhet,

4) verksamheten avser den huvudsakliga affärsverksamhetens kunder och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten,

5) verksamheten är inte penningförmedling enligt 1 § 2 mom. 5 punkten i lagen «om» betalningsinstitut.

Denna «lag» tillämpas inte på ett bolag när en person som sköter förvaltarregistreringen har införts i bolagets aktieägarförteckning i stället för aktieägaren, «om» bolagets värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § i lagen «om» handel med finansiella instrument (748/2012).

Denna «lag» tillämpas inte på verksamhet som gäller skötsel av uppdrag som utförs i egenskap av rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Med sådana uppdrag avses i denna «lag», utöver egentliga uppdrag i anslutning till en rättegång, också juridisk rådgivning som gäller en klients rättsliga ställning vid förundersökningen av ett brott eller i någon annan fas av behandlingen av ett ärende inför en rättegång samt inledande eller undvikande av rättegång.

Denna «lag» tillämpas inte på verksamhet som består i att tillhandahålla penningautomater för användning utanför kasinon. Lagen tillämpas dock «om» spelaren ska identifiera sig som en registrerad spelare på det sätt som avses i 14 § i lotterilagen. (22.12.2021/1286)

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser «om» när ekonomisk verksamhet ska betraktas som obetydlig på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten.

L «om» handel med finansiella instrument 748/2012 har upphävts genom L 1070/2017, se L om handel med finansiella instrument 1070/2017 1 kap. 2 §. Se även FMf om sådan obetydlig ekonomisk verksamhet som avses i lagen om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism 678/2017.

4 §
Definitioner

I denna «lag» avses med

1) «penningtvätt» verksamhet enligt 32 kap. 6–10 § i strafflagen (39/1889),

2) finansiering av terrorism verksamhet enligt 34 a kap. 5, 5 a och 5 b § i strafflagen, (9.4.2021/284)

3) penningtvättsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 «om» åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, «om» ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och «om» upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

4) förordningen «om» information «om» betalaren Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 «om» uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och «om» upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

5) rapporteringsskyldiga sammanslutningar och näringsidkare enligt 2 § 1 mom.,

6) identifiering utredning av en kunds identitet på grundval av uppgifter som kunden tillhandahållit,

7) kontroll av identiteten säkerställande av en kunds identitet utifrån handlingar och uppgifter från en tillförlitlig och oberoende källa,

8) kreditinstitut ett kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen,

9) utländsk trust en trust eller liknande juridisk konstruktion enligt artikel 3.7 i penningtvättsdirektivet, dock inte i den punkten avsedda tillhandahållare av företagstjänster, (7.5.2021/376)

10) tillhandahållare av företagstjänster en sammanslutning eller näringsidkare som affärsmässigt tillhandahåller tredje parter någon av följande tjänster:

a) bildande av en sammanslutning,

b) verkande som bolagsrättsligt ansvarig person eller ansvarig bolagsman eller i motsvarande ställning i andra juridiska personer,

c) tillhandahållande av säte, företagsadress, postadress eller andra motsvarande tjänster,

d) förvaltning i Finland av en i artikel 3.7 d i penningtvättsdirektivet avsedd utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion,

e) skötande av förvaltarregistrering, när den som ska sköta registreringen har införts i aktieägarförteckningen för ett annat än ett publikt aktiebolag,

11) person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som (26.4.2019/573)

a) statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister,

b) parlamentsledamot,

c) medlem av politiska partiers styrelser,

d) ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,

e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk,

f) ledamot i direktionen för en centralbank,

g) ambassadör eller chargé d'affaires,

h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten,

i) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt, eller

j) direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning,

12) familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning hans eller hennes

a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make,

b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan, och

c) föräldrar,

13) medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning

a) varje fysisk person «om» vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och (7.5.2021/376)

b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion «om» vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning, (7.5.2021/376)

14) tillsynsmyndighet en myndighet som avses i 7 kap. 1 § 1 mom.,

14 a) europeiska banktillsynsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 «om» inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), «om» ändring av beslut nr 716/2009/EG och «om» upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, (29.6.2021/600)

15) Europeiska bankmyndigheten den bankmyndighet som avses i europeiska banktillsynsförordningen, (29.6.2021/600)

16) finansiellt institut

a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i lagen «om» investeringstjänster, (28.12.2017/1089)

b) ett finländskt fondföretag enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen «om» placeringsfonder (48/1999) och en finländsk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

c) ett försäkringsföretag enligt 26 kap. 1 § 1 mom. 7 punkten i försäkringsbolagslagen (521/2008) när det bedriver livförsäkringsverksamhet,

d) en försäkringsförmedlare enligt 3 § 3 punkten i lagen «om» försäkringsförmedling, «om» denne förmedlar livförsäkringar och andra investeringsrelaterade tjänster,

e) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerade filialer till finansiella institut som avses i a–d-punkten, oavsett «om» de finansiella instituten har hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller inte,

17) företag som tillhandahåller finansiella tjänster ett annat företag än en sammanslutning eller näringsidkare enligt 2 § 1 mom. 1–8 och 8 a-punkten i detta kapitel, när företaget bedriver en eller flera verksamheter enligt 5 kap. 1 § 1 mom. 2–11, 13 eller 14 punkten i kreditinstitutslagen, och i Finland etablerade filialer till företag som tillhandahåller finansiella tjänster, (26.4.2019/573)

18) korrespondentförbindelse

a) tillhandahållande av banktjänster från en bank som korrespondent till en annan bank som motpart, inbegripet tillhandahållande av ett löpande konto eller annat passivkonto och till detta knutna tjänster, till exempel likviditetsförvaltning, internationella överföring av medel, checkavräkning, betalningsförmedlingskonton och valutatjänster,

b) förbindelser mellan kreditinstitut och finansiella institut där liknande tjänster tillhandahålls av ett korrespondentinstitut eller motpartsinstitut, och inbegripet förbindelse som etablerats för värdepapperstransaktioner eller överföring av medel, (7.5.2021/376)

19) brevlådebank ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller ett institut som bedriver motsvarande verksamhet som ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut och som är registrerat i en jurisdiktion där det saknar ett fysiskt verksamhetsställe och en faktisk ledning, och som inte hör till en kredit- eller finanskoncern eller motsvarande annan ekonomisk sammanslutning som är föremål för offentlig tillsyn. (7.5.2021/376)

Närmare bestämmelser «om» de betydande offentliga uppdrag som avses i 1 mom. 11 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet. (26.4.2019/573)

L «om» placeringsfonder har upphävts genom L 213/2019, se L om placeringsfonder 213/2019 1 kap. 2 §. L om försäkringsförmedling 570/2005 har upphävts genom L 234/2018, se L om försäkringsdistribution 234/2018 5 §. Se även SRf om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 610/2019.

5 §
Verkliga förmånstagare i sammanslutningar

Med en sammanslutnings verkliga förmånstagare avses en fysisk person som ytterst

1) direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna i den juridiska personen eller annars en motsvarande andel i den juridiska personen,

2) direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska personen när detta röstetal är baserat på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar, eller

3) på annat sätt faktiskt utövar ett bestämmande inflytande i den juridiska personen.

En indikation på direkt ägande är att den fysiska personen äger mer än 25 procent i den juridiska person som granskas.

En indikation på indirekt ägande är att

1) en juridisk person i vilken en eller flera fysiska personer utövar självständig beslutanderätt äger mer än 25 procent eller innehar mer än 25 procent av rösträtten i den juridiska person som granskas, eller

2) en fysisk person eller en juridisk person, i vilken den fysiska personen utövar självständig beslutanderätt, på grund av ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller motsvarande stadgar har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i styrelsen för eller i ett jämförbart organ i den juridiska person som granskas.

«Om» en verklig förmånstagare inte kan identifieras eller «om» de villkor som anges i 1 mom. inte uppfylls ska som verklig förmånstagare betraktas styrelsen för eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning i den juridiska person som granskas.

6 § (7.5.2021/376)
Verkliga förmånstagare i utländska truster

Med en utländsk trusts verkliga förmånstagare avses en fysisk person som är trustens eller en liknande juridisk konstruktions

1) instiftare eller en av denne eventuellt tillsatt beskyddare,

2) förvaltare,

3) förmånstagare, eller

4) någon annan person som har en motsvarande eller en likvärdig ställning som en person som avses i 1–3 punkten.

«Om» en i 1 mom. avsedd förmånstagare ännu inte har fastställts avses med verklig förmånstagare, i stället för förmånstagaren, de persongrupper för vilka den juridiska konstruktionen eller den juridiska personen främst har inrättats eller verkar.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betraktas som en verklig förmånstagare också en annan fysisk person som ytterst utövar bestämmande inflytande i en utländsk trust eller liknande juridisk konstruktion genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel.

7 §
Verkliga förmånstagare i föreningar, religionssamfund, stiftelser, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Som verkliga förmånstagare i ideella föreningar enligt föreningslagen (503/1989) betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i föreningsregistret.

Som verkliga förmånstagare i religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003) betraktas styrelsemedlemmar som är antecknade i registret över religionssamfund.

Som verkliga förmånstagare i stiftelser enligt stiftelselagen (487/2015) betraktas styrelseledamöter och förvaltningsrådsledamöter som är antecknade i stiftelseregistret.

Som verkliga förmånstagare i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen «om» bostadsaktiebolag (1599/2009) betraktas styrelseledamöter som är antecknade i handelsregistret.

2 kap

Riskbedömning

1 § (26.4.2019/573)
Nationell bedömning av riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism

Inrikesministeriet och finansministeriet samordnar den nationella bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Inrikesministeriet svarar för bedömningen av riskerna i fråga «om» finansiering av nationell terrorism och finansministeriet för bedömningen av riskerna i fråga «om» finansieringen av «penningtvätt». I riskbedömningen ska de risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som gäller i Finland identifieras och bedömas samt Europeiska kommissionens, nedan kommissionen, bedömning på unionsnivå av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism beaktas. Den nationella riskbedömningen ska uppdateras regelbundet och sändas till kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och de övriga medlemsstaterna. (29.6.2021/600)

Syftet med riskbedömningen är att

1) specificera riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism inom olika sektorer,

2) stödja och effektivisera bekämpningen av «penningtvätt» och finansiering av terrorism samt resursfördelningen,

3) stödja olika sektorer när de upprättar enhetliga rutiner för att bekämpa «penningtvätt» och finansiering av terrorism,

4) ge behöriga tillsynsmyndigheter, advokatföreningen och rapporteringsskyldiga information som stöd för riskbedömningen enligt 2 och 3 §,

5) beskriva strukturerna och de allmänna åtgärderna, årsverkena samt finansieringen från staten och de övriga offentliga finanserna när det gäller att bekämpa «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

Inrikesministeriet och finansministeriet ska offentliggöra en sammanfattning av riskbedömningen.

Inrikesministeriet, finansministeriet och justitieministeriet ska säkerställa att det till stöd för riskbedömningen sammanställs statistik som gör det möjligt att utvärdera hur effektivt «penningtvätt» och finansiering av terrorism bekämpas. Inrikesministeriet och finansministeriet ska offentliggöra en årlig sammanfattning av statistiken.

2 §
Övervakarspecifik riskbedömning

Den behöriga tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska göra en bedömning av riskerna för att «penningtvätt» och finansiering av terrorism bedrivs genom de rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen (övervakarspecifik riskbedömning). Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska när riskbedömningen görs beakta

1) kommissionens bedömning på unionsnivå av riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism och de risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som den anger,

2) den nationella riskbedömningen och de nationella risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som den anger,

3) de risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som är förenade med rapporteringsskyldiga och deras kunder, produkter och tjänster inom den övervakade sektorn.

Den behöriga tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska vid planeringen av tillsynens omfattning och frekvens beakta sin riskbedömning, de undantag som tillåts inom en rapporteringsskyldigs verksamhet och riskerna inom respektive sektor enligt 1 mom. 3 punkten.

Den behöriga tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska uppdatera den övervakarspecifika riskbedömningen regelbundet eller när det i en rapporteringsskyldigs verksamhet förekommer sådana viktiga omständigheter eller förändringar som är relevanta för riskbedömningen.

Den behöriga tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska offentliggöra ett sammandrag av riskbedömningen.

3 §
Rapporteringsskyldigas riskbedömning

De rapporteringsskyldiga ska göra riskbedömningar för att kunna identifiera och bedöma riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism. Riskbedömningarna ska uppdateras regelbundet. Bedömningarna och ändringar i dem ska utan obefogat dröjsmål ges in till den behöriga tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen på begäran av dem.

Den rapporteringsskyldiga ska i riskbedömningen beakta arten, storleken och omfattningen av sin verksamhet. Den rapporteringsskyldiga ska med beaktande av dessa faktorer ha tillräckliga verksamhetsprinciper, förfaranden och kontroller för att minska och effektivt hantera riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism. Verksamhetsprinciperna, förfarandena och kontrollerna ska åtminstone omfatta

1) utveckling av interna verksamhetsprinciper, förfaranden och kontroller,

2) intern revision, «om» det är motiverat med tanke på arten och storleken av den rapporteringsskyldigas verksamhet.

Den rapporteringsskyldiga ska utarbeta de verksamhetsprinciper, förfaranden och kontroller som avses i 2 mom. samt följa och utveckla de åtgärder som anknyter till dem. «Om» den rapporteringsskyldiga är en juridisk person, ska styrelsen, en ansvarig bolagsman eller någon annan person i motsvarande ställning som hör till den högsta ledningen godkänna de verksamhetsprinciper, förfaranden och kontroller som avses i 2 mom. samt följa och utveckla de åtgärder som anknyter till dem.

Det centralinstitut som avses i lagen «om» en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) kan, med tillstånd av Finansinspektionen, upprätta en riskbedömning för medlemskreditinstitut som hör till sammanslutningen.

3 kap

Kundkontroll

1 §
Kundkontroll och riskbaserad bedömning

En rapporteringsskyldig som inte kan vidta i detta kapitel föreskrivna åtgärder för kundkontroll får inte etablera kundförhållanden, genomföra transaktioner eller upprätthålla affärsförhållanden. En rapporteringsskyldig som är ett kreditinstitut får inte heller genomföra betalningstransaktioner via ett betalkonto «om» den inte kan vidta åtgärder för kundkontroll. Den rapporteringsskyldiga ska också bedöma «om» den behöver lämna en rapport «om» tvivelaktiga transaktioner i anslutning till fallet. Den rapporteringsskyldiga ska avbryta åtgärderna för kundkontroll «om» den med fog bedömer att åtgärderna äventyrar lämnandet av rapporten «om» tvivelaktiga transaktioner. (1.6.2018/406)

Den rapporteringsskyldiga ska vid bedömningen av riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism i anknytning till kundförhållandet beakta de risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som är förenade med nya och befintliga kunder, länder och geografiska områden samt med nya, under utveckling varande och redan befintliga produkter, tjänster och transaktioner samt distributionskanaler och tekniker (riskbaserad bedömning). (7.5.2021/376)

De åtgärder för kundkontroll som anges i detta kapitel ska utifrån den riskbaserade bedömningen iakttas så länge kundförhållandet består. Vidare ska den rapporteringsskyldiga iaktta bestämmelserna «om» kundkontroll, «om» den rapporteringsskyldiga med stöd av lagen «om» det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv «om» administrativt samarbete i fråga «om» beskattning och «om» upphävande av direktiv 77/799/EEG samt «om» tillämpning av direktivet (185/2013) eller med stöd av annan lagstiftning som gäller motsvarande skyldighet har eller har haft en lagstadgad skyldighet att under kalenderåret kontakta en kund för att kontrollera relevanta uppgifter om den verkliga förmånstagaren. (7.5.2021/376)

De rapporteringsskyldiga ska kunna visa tillsynsmyndigheten eller den som ålagts att utöva tillsyn att deras metoder för kundkontroll och fortlöpande övervakning enligt denna «lag» är tillräckliga med avseende på risken för «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

2 §
Kundidentifiering och kontroll av kundens identitet

De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton eller anonyma kundförhållanden eller konton eller kundförhållanden under fingerade namn, med de undantag som föreskrivs i denna paragraf. De rapporteringsskyldiga ska identifiera sina kunder och kontrollera deras identitet vid etablering av ett fast kundförhållande. Dessutom ska den rapporteringsskyldiga identifiera sina kunder och kontrollera identiteten, «om» (7.5.2021/376)

1) kundförhållandet är tillfälligt och

a) en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro,

b) det är fråga «om» en sådan överföring av medel enligt artikel 3.9 i förordningen «om» information «om» betalaren som överstiger 1 000 euro, eller

c) det är fråga «om» en sådan transaktion som utförs inom en i lagen «om» tillhandahållare av virtuella valutor avsedd tjänst i anslutning till virtuella valutor och som överstiger 1 000 euro,

(7.5.2021/376)

2) en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner vid kontantförsäljning av varor sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro och kundförhållandet är tillfälligt,

3) det är fråga «om» en tvivelaktig transaktion eller «om» den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i transaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta, eller

4) den rapporteringsskyldiga misstänker att uppgifterna «om» en kund vars identitet tidigare har kontrollerats inte är tillförlitliga eller tillräckliga.

Med avvikelse från 1 mom. 1 och 2 punkten ska kunden vid penningspelsverksamhet identifieras och identiteten kontrolleras i samband med antingen satsningen eller vinstutbetalningen, eller i båda situationerna, «om» det belopp som spelaren satsar eller den vinst som spelaren löser ut per gång eller som sammanhängande betalningar uppgår till sammanlagt minst 2 000 euro.

«Om» någon handlar för en kunds räkning (representant) ska den rapporteringsskyldiga också identifiera representanten och kontrollera dennas identitet samt förvissa sig om representantens rätt att företräda kunden.

En rapporteringsskyldig ska identifiera sin kund och kontrollera dennas identitet när kundförhållandet etableras eller senast innan kunden får bestämmanderätt över de medel eller annan egendom som ingår i transaktionen eller innan transaktionen har slutförts. «Om» ett nytt kundförhållande etableras med en sådan juridisk person eller utländsk klassisk trust som avses i 6 kap., ska den rapporteringsskyldiga vid etableringen av kundförhållandet förvissa sig «om» att förmånstagaren till den nämnda juridiska personen eller utländska klassiska trusten har förts in i det register som avses i kapitlet i fråga. (26.4.2019/573)

«Om» kunden ska identifieras och identiteten kontrolleras på grund av att det sammanlagda värdet av enskilda transaktioner i sådana fall som avses i 1 mom. 1 punkten är minst 10 000 euro eller en sådan överföring av medel som avses i artikel 3.9 i förordningen «om» information «om» betalaren överskrider 1 000 euro eller det sammanlagda värdet av enskilda transaktioner i sådana fall som avses i 1 mom. 2 punkten är minst 10 000 euro eller i sådana fall som avses i 2 mom. minst 2 000 euro, ska identiteten kontrolleras när den nämnda gränsen nås.

Bestämmelser «om» skyldigheten att identifiera och «om» kontroll av identiteten finns dessutom i förordningen «om» information «om» betalaren.

3 §
Uppgifter «om» kundkontroll och bevarande av uppgifterna

Den rapporteringsskyldiga ska ha aktuella och relevanta uppsättningar av alla handlingar och uppgifter som gäller kundkontroll och kundens affärstransaktioner. Uppgifterna ska bevaras på ett tillförlitligt sätt i fem år från det att ett fast kundförhållande har upphört. När det är fråga «om» en tillfällig transaktion enligt 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. i den paragrafen ska uppgifter «om» kundkontroll bevaras i fem år från det att transaktionen har slutförts. (1.6.2018/406)

Av kundkontrolluppgifterna ska följande bevaras:

1) namn, födelsetid, personbeteckning och adress,

2) representanters namn, födelsetid och personbeteckning,

3) juridiska personers fullständiga namn, registernummer, registreringsdag, registermyndighet, adress på hemorten och det huvudsakliga affärsställets adress, «om» den avviker från adressen på hemorten, samt vid behov bolagsordning eller organisationsregler, (7.5.2021/376)

4) fullständiga namn på samt födelsetider och medborgarskap för ledamöterna i den juridiska personens styrelse eller i motsvarande beslutande organ,

5) den juridiska personens bransch,

6) namn, födelsetid och finsk personbeteckning eller, «om» sådan saknas, medborgarskap för verkliga förmånstagare samt vid behov en noggrannare beskrivning av ägar- och kontrollstrukturen, eller «om» den verkliga förmånstagaren inte har kunnat identifieras, ovan avsedda uppgifter «om» de personer som nämns i 1 kap. 5 § 4 mom.,

7) namnet på dokument som använts för att kontrollera identiteten, dokumentets nummer eller någon annan identifieringsuppgift och dokumentets utfärdare eller en kopia av dokumentet eller, «om» kunden har identifierats på distans, uppgifter «om» de förfaranden eller källor som använts för kontrollen,

8) uppgifter «om» kundens verksamhet, arten och omfattningen av kundens affärsverksamhet, kundens ekonomiska ställning och grunderna för användningen av transaktionen eller tjänsten samt uppgifter «om» medlens ursprung och övriga i 4 § 1 mom. avsedda behövliga uppgifter som inhämtats för kundkontroll,

9) nödvändiga uppgifter som inhämtats för fullgörande av utredningsskyldigheten enligt 4 § 3 mom. och av de skärpta åtgärderna för kundkontroll i fråga «om» personer i politiskt utsatt ställning enligt 13 §,

10) bank- eller betalkontots nummer, namnet på kontoinnehavaren eller den som har rätt att använda kontot och datum för öppnande och avslutande av kontot samt andra identifieringsuppgifter för kontot till den del de inte ingår i 1–9 punkten och det med tanke på arten av den rapporteringsskyldigas affärsverksamhet är ändamålsenligt att bevara uppgifterna och förutsatt att inget hinder för erhållande av uppgifterna följer av den övriga lagstiftningen,

11) namnet på den som hyr ett bankfack och andra identifieringsuppgifter i anslutning till bankfackshyran, till den del de inte ingår i 1–9 punkten, samt hyrestidens längd, förutsatt att det med tanke på arten av den rapporteringsskyldigas affärsverksamhet är ändamålsenligt att bevara uppgifterna och inget hinder för erhållande av uppgifterna följer av den övriga lagstiftningen,

12) uppgifter som erhållits med hjälp av de metoder för elektronisk identifiering som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 «om» elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och «om» upphävande av direktiv 1999/93/EG och relaterade betrodda tjänster eller via andra skyddade identifieringsprocesser som genomförs på distans eller på elektronisk väg och som regleras, identifieras eller godkänns av relevanta nationella myndigheter.

(26.4.2019/573)

«Om» kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning ska också, utöver uppgifterna enligt 2 mom., uppgifter «om» kundens medborgarskap och resedokument bevaras.

De rapporteringsskyldiga ska underrätta sina kunder «om» att uppgifter «om» kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda «penningtvätt» och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av «penningtvätt», finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för «penningtvätt» eller finansiering av terrorism.

Uppgifter för kundkontroll och andra personuppgifter som inhämtats endast för att förhindra och avslöja «penningtvätt» och finansiering av terrorism får inte användas för ändamål som strider mot dessa syften.

«Om» endast en del av ledamöterna i en juridisk persons styrelse eller motsvarande beslutande organ har förts in i det register som avses i 6 kap. 1 § i enlighet med den övriga lagstiftning som gäller den juridiska personen, kan av kundkontrolluppgifterna uppgifterna «om» dessa personer bevaras med stöd av 2 mom. 4 punkten, «om» detta kan anses motiverat utgående från den rapporteringsskyldigas riskbedömning. (26.4.2019/573)

4 §
Inhämtande av uppgifter «om» kunder samt fortlöpande uppföljning och utredningsskyldighet

De rapporteringsskyldiga ska inhämta uppgifter om sina kunders och deras verkliga förmånstagares verksamhet, arten och omfattningen av deras affärsverksamhet och grunderna för att en tjänst eller produkt används. De rapporteringsskyldiga får utnyttja uppgifter från olika uppgiftskällor om kunderna eller deras verkliga förmånstagare för att upprätta och förvalta den riskbedömning som gäller kunderna, för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att fullgöra den rapporteringsskyldighet och utredningsskyldighet som avses i denna «lag». De rapporteringsskyldiga ska fästa särskild vikt vid uppgiftskällans trovärdighet och tillförlitlighet. Bestämmelser «om» behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 «om» skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och «om» det fria flödet av sådana uppgifter och «om» upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). (26.4.2019/573)

De rapporteringsskyldiga ska ordna uppföljning som med beaktande av arten och omfattningen av kundernas verksamhet, kundförhållandenas beständighet och varaktighet samt riskerna är tillräcklig för att säkerställa att kundernas verksamhet är förenlig med den rapporteringsskyldigas erfarenheter av och uppgifter «om» kunden och dennes verksamhet.

De rapporteringsskyldiga ska särskilt fästa vikt vid transaktioner som till sin struktur eller storlek eller i förhållande till den rapporteringsskyldigas storlek eller driftställe avviker från det normala. Samma förfarande ska tillämpas «om» transaktionerna inte har något uppenbart ekonomiskt syfte eller inte är förenliga med den rapporteringsskyldigas erfarenheter av eller uppgifter «om» kunden. Vid behov ska ursprunget till medlen i en transaktion utredas.

5 §
Särskild identifieringsskyldighet i anslutning till försäkringsprodukter

Kreditinstitut och finansiella institut ska, utöver det som föreskrivs någon annanstans i detta kapitel, i fråga «om» livförsäkringar och andra placeringsförsäkringar utreda

1) förmånstagarens namn, när en person har identifierats eller nämnts som förmånstagare,

2) tillräckliga identifieringsuppgifter för förmånstagare som delas in på något annat sätt än enligt 1 punkten, för att utbetalning ska kunna ske när försäkringen faller ut.

Kontrollen av identiteten på i 1 mom. avsedda förmånstagare ska ske vid utbetalningen. (7.5.2021/376)

Kreditinstitut och finansiella institut ska identifiera en tredje part till vilken eller till förmån för vilken en livförsäkring eller placeringsförsäkring överförs när överlåtelsen görs, «om» institutet hade kännedom «om» överlåtelsen.

Kreditinstitut och finansiella institut ska se till att de har tillräckliga uppgifter «om» verkliga förmånstagare i utländska truster och hos tillhandahållare av företagstjänster, så att de kan ta reda på sina rättigheter i anslutning till de utländska trusterna och företagstjänsterna.

Kreditinstitut och finansiella institut ska senast vid utbetalningen eller när försäkringen helt eller delvis överförs utreda «om» förmånstagaren i en livförsäkring eller någon annan placeringsförsäkring är en person i politiskt utsatt ställning. «Om» en försäkring eller dess förmånstagare är förenad med en större risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism än normalt, ska en anställd vid kreditinstitutet eller det finansiella institutet dessutom underrätta institutets ledning «om» saken före utbetalningen av försäkringsersättningen och iaktta bestämmelserna «om» skärpta åtgärder för kundkontroll. Kreditinstitut och finansiella institut ska bedöma «om» de behöver lämna en rapport «om» tvivelaktiga transaktioner. (1.6.2018/406)

6 §
Identifiering av verkliga förmånstagare

De rapporteringsskyldiga ska identifiera och upprätthålla tillräckliga, korrekta och aktuella uppgifter «om» kundernas verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera förmånstagarnas identitet. En sammanslutnings verkliga förmånstagare ska alltid identifieras i de situationer som avses i 1 kap. 5 § 2–4 mom. och 7 §. Dessutom ska de rapporteringsskyldiga med beaktande av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenade med en kund, på ett ändamålsenligt sätt och i en tillräcklig omfattning utreda «om» någon annan utövar sådant bestämmande inflytande över kunden som avses i 1 kap. 5 § 1 mom.

De rapporteringsskyldiga ska dokumentera de åtgärder som vidtagits för att identifiera verkliga förmånstagare. (7.5.2021/376)

En verklig förmånstagare behöver dock inte identifieras, «om» kunden är ett bolag vars värdepapper är föremål för handel

1) på en reglerad marknad enligt 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), eller

2) på en reglerad marknad som motsvarar en reglerad marknad enligt 1 punkten i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och «om» bolaget är informationsskyldigt på ett sätt som motsvarar informationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU «om» marknader för finansiella instrument och «om» ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

Kreditinstitut behöver inte identifiera de verkliga förmånstagarna för gemensamma konton som förvaltas av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster, «om» advokaten eller den som tillhandahåller juridiska tjänster är verksam i Finland eller i en annan EES-stat och «om» uppgifter «om» en verklig förmånstagares identitet finns tillgängliga för kreditinstitutet på begäran.

Kreditinstitut behöver inte heller identifiera de verkliga förmånstagarna för gemensamma konton som förvaltas av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster, «om» advokaten eller den som tillhandahåller juridiska tjänster är verksam i någon annan än en EES-stat och «om»

1) uppgifter «om» en verklig förmånstagares identitet på begäran finns tillgängliga för kreditinstitutet, och

2) advokaten eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna «lag» och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.

Kreditinstitut behöver inte heller identifiera de verkliga förmånstagarna för gemensamma konton i anslutning till uppdrag som utförs av ett rättegångsbiträde eller rättegångsombud eller sådana uppdrag som utförs av en advokat eller någon annan som tillhandahåller juridiska tjänster och som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna «lag».

7 §
Fullgörande av skyldigheter i fråga «om» kundkontroll för den rapporteringsskyldigas räkning

Skyldigheterna i fråga «om» kundkontroll kan på en rapporteringsskyldigs vägnar fullgöras av en annan rapporteringsskyldig enligt 1 kap. 2 § 1 mom. eller av en motsvarande aktör som har beviljats koncession eller registrerats i en annan EES-stat (tredje part), om denna har sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll och bevarande av uppgifter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan fullgöras också av en sådan aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig som har beviljats koncession eller registrerats i någon annan än en EES-stat, om aktören omfattas av sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll och bevarande av uppgifter som motsvarar skyldigheterna enligt denna «lag» och fullgörandet av skyldigheterna övervakas. Dessutom förutsätts det att den aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig är grundad i en stat vars system för förhindrande och utredning av «penningtvätt» och finansiering av terrorism enlig kommissionens bedömning inte innebär någon avsevärd risk för EU:s inre marknad. (7.5.2021/376)

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får en rapporteringsskyldig inte anlita följande att fullgöra sina skyldigheter:

1) betalningsinstitut vars betaltjänster huvudsakligen består i att tillhandahålla penningförmedling enligt lagen «om» betalningsinstitut,

2) fysiska eller juridiska personer enligt 7 och 7 a § i lagen «om» betalningsinstitut, eller

3) någon som bedriver valutaväxlingsverksamhet.

De rapporteringsskyldiga ska se till att de innan en transaktion genomförs får de uppgifter som avses i 3 § 2 mom. 1–7 punkten av en tredje part. En rapporteringsskyldig ska dessutom se till att den har tillgång till alla uppgifter «om» kundkontroll och att en tredje part på dennes begäran lämnar uppgifterna till den rapporteringsskyldiga. (26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheten kan anse att villkoren i fråga «om» tredje parter i denna paragraf är uppfyllda, «om»

1) den rapporteringsskyldiga får uppgifterna av en tredje part som hör till samma koncern som den rapporteringsskyldiga eller till någon annan finansiell sammanslutning,

2) koncernen eller en annan finansiell sammanslutning iakttar sådana interna och för koncernen eller sammanslutningen gemensamma förfaranden för kundkontroll, för bevarande av kunduppgifter och för förhindrande och avslöjande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som motsvarar bestämmelserna i denna «lag»,

3) tillsynsmyndigheten i hemstaten för koncernens eller en annan finansiell sammanslutnings moderbolag övervakar att 2 punkten följs, och

4) koncernen eller en annan finansiell sammanslutning i sina förfaranden för förhindrande och avslöjande av «penningtvätt» och av finansiering av terrorism på ett adekvat sätt har beaktat den riskhantering och riskminimering som gäller högriskstater för «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

(1.6.2018/406)

När det gäller penningspelsverksamhet kan tillsynsmyndigheten anse att en penningspelssammanslutning i egenskap av rapporteringsskyldig uppfyller villkoren i denna paragraf, «om» en näringsidkare eller sammanslutning enligt 1 kap. 2 § 2 mom. som handlar på dess vägnar och förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel iakttar bestämmelserna «om» kundkontroll i 1, 2 och 10 § i detta kapitel, och «om» penningspelssammanslutningen utan dröjsmål av denna får uppgifter «om» kundkontroll och för kontroll av en kunds identitet. Penningspelssammanslutningen ska föra uppgifter «om» sådana näringsidkare och sammanslutningar som avses ovan och på begäran hålla uppgifterna tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

De rapporteringsskyldiga ska enligt 4 § 2 mom. fortlöpande följa upp kundförhållanden där en tredje part har fullgjort skyldigheterna i fråga «om» kundkontroll.

En rapporteringsskyldig befrias inte från ansvar enligt denna «lag» på den grunden att skyldigheterna i fråga «om» kundkontroll har fullgjorts av en tredje part på den rapporteringsskyldigas vägnar.

8 §
Förenklade åtgärder för kundkontroll

De rapporteringsskyldiga får vid tillämpningen av 2–4 och 6 § tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll, «om» de utifrån den 2 kap. 3 § avsedda riskbedömningen bedömer att ett kundförhållande är förenat eller en enskild transaktion är förenad med låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. De rapporteringsskyldiga ska dock följa kundförhållanden på det sätt som anges i 4 § 2 mom. för att upptäcka exceptionella eller ovanliga transaktioner. De rapporteringsskyldiga får inte tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll «om» de upptäcker exceptionella eller ovanliga transaktioner. (7.5.2021/376)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser «om» sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt och geografiska riskfaktorer som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt «om» förfarandena i sådana situationer.

9 § (26.4.2019/573)
Undantag från kundkontroll i samband med elektroniska pengar

«Om» den rapporteringsskyldiga utifrån en riskbedömning gör den bedömningen att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till elektroniska pengar är låg tillämpas inte bestämmelserna «om» kundidentifiering och kontroll av kundens identitet i 2 §, bestämmelserna «om» uppgifterna «om» kundkontroll och bevarande av uppgifterna i 3 § och bestämmelserna «om» inhämtande av uppgifter «om» kunder i 4 § 1 mom., förutsatt att följande förutsättningar för riskhantering är uppfyllda:

1) det elektroniska mediet kan inte laddas på nytt eller i mediet kan enligt lagen «om» betalningsinstitut lagras elektroniska pengar till ett belopp av högst 150 euro per månad och mediet kan användas endast i Finland,

2) i det elektroniska mediet kan lagras högst 150 euro och mediet kan användas endast i Finland,

3) det elektroniska mediet kan användas endast för köp av varor eller tjänster,

4) det elektroniska mediet kan inte laddas med anonyma elektroniska pengar,

5) utgivaren av det elektroniska mediet har tillgång till tillräckliga tillsynsförfaranden för att upptäcka ovanliga eller tvivelaktiga transaktioner,

6) högst 50 euro i kontanter kan lösas in via det elektroniska mediet eller, «om» det är fråga «om» en betalningstransaktion på distans, den betalda summan är högst 50 euro per transaktion.

Ett kreditinstitut eller finansiellt institut får godkänna en betalning som görs med hjälp av ett anonymt elektroniskt medium från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, «om» de villkor som anges i 1 mom. tillämpas på det elektroniska mediet.

10 §
Skärpta åtgärder för kundkontroll

De rapporteringsskyldiga ska tillämpa ett skärpt förfarande för kundkontroll «om» de utifrån den i 2 kap. 3 § avsedda riskbedömningen bedömer att den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenad med ett kundförhållande eller en enskild transaktion är högre än vanligt. Detsamma gäller «om» kunden eller transaktionen har beröringspunkter med en stat vars system för förhindrande och utredning av «penningtvätt» och av finansiering av terrorism enligt kommissionens bedömning utgör en avsevärd risk för EU:s inre marknad eller inte uppfyller de internationella förpliktelserna.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser «om» sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt och geografiska riskfaktorer som är förenade med en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är högre än vanligt samt «om» förfarandena i sådana situationer.

11 §
Skärpta åtgärder för kundkontroll vid identifiering på distans

«Om» kunden inte är närvarande vid identifieringen och identitetskontrollen (identifiering på distans) ska den rapporteringsskyldiga vidta följande åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism:

1) kontrollera kundens identitet med hjälp av ytterligare dokument och uppgifter från en tillförlitlig källa,

2) säkerställa att betalningen i samband med en transaktion görs från ett kreditinstituts konto eller betalas in på ett konto som tidigare öppnats i kundens namn, eller

3) kontrollera en kunds identitet med ett identifieringsverktyg enligt lagen «om» stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) eller med ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG eller med någon annan elektronisk identifieringsteknik som är datasäker och bevislig.

12 § (1.6.2018/406)
Skärpta åtgärder för kundkontroll vid korrespondentförbindelser

«Om» ett kreditinstitut eller finansiellt institut ingår avtal «om» skötsel av betalningar och andra uppdrag (korrespondentförbindelse) med ett kreditinstitut eller finansiellt institut i ett land utanför EES-staterna, ska institutet före avtalsslutet inhämta tillräckliga uppgifter om det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart för att sätta sig in i dess affärsverksamhet.

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet ska göra en bedömning av motpartens anseende, kvaliteten på den tillsyn som motparten utövar och motpartens åtgärder för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Kreditinstitutets eller det finansiella institutets högsta ledning ska godkänna att korrespondentförbindelsen inleds. Avtalet ska uttryckligen avse genomförande av åtgärderna för kundkontroll och lämnande av relevanta uppgifter «om» dessa åtgärder, på begäran, till det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart.

Ett kreditinstitut eller finansiellt institut får inte inleda eller fortsätta en korrespondentförbindelse med ett institut som är en brevlådebank eller vars konton brevlådebanker kan använda.

«Om» värdepappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag ingår avtal «om» arrangemang som motsvarar arrangemangen enligt 1 mom., ska denna paragraf iakttas.

«Om» ett kreditinstitut eller finansiellt institut tillhandahåller payable-through-konton till andra kreditinstitut och finansiella institut ska det säkerställa att det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart (7.5.2021/376)

1) har identifierat de kunder som har direkt tillgång till kreditinstitutets eller det finansiella institutets konto och i fråga «om» dessa kunder fortlöpande vidtagit åtgärder för kundkontroll, samt (7.5.2021/376)

2) på begäran förser det med relevanta uppgifter som gäller kundkontroll.

13 §
Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga «om» personer i politiskt utsatt ställning

De rapporteringsskyldiga ska ha lämpliga på riskbaserad bedömning grundade förfaranden för att konstatera «om» en kund eller kundens verkliga förmånstagare är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare. (26.4.2019/573)

«Om» den rapporteringsskyldiga utifrån den i 2 kap. 3 § avsedda riskbedömningen bedömer att den risk för «penningtvätt» och finansiering av terrorism som är förenad med ett kundförhållande eller en enskild transaktion är högre än vanligt, ska den politiska utsattheten alltid utredas inom ramen för det förfarande som avses i 1 mom.

«Om» en kund eller kundens verkliga förmånstagare är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller känd som medarbetare till en sådan person, ska (26.4.2019/573)

1) den rapporteringsskyldigas högre ledning godkänna att ett kundförhållande inleds med en sådan person,

2) den rapporteringsskyldiga vidta lämpliga åtgärder för att få reda på ursprunget till den förmögenhet och de medel som hör till kundförhållandet eller transaktionen, och

3) den rapporteringsskyldiga ordna skärpt och fortlöpande övervakning av kundförhållandet.

En person betraktas inte längre som en person i politiskt utsatt ställning när han eller hon inte har haft något betydande offentligt uppdrag på minst ett år.

13 a § (26.4.2019/573)
Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga «om» högriskstater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

«Om» en rapporteringsskyldig gör affärstransaktioner eller erlägger betalningar med anknytning till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kommissionen har specificerat som högriskstater för «penningtvätt» och finansiering av terrorism, ska den rapporteringsskyldiga iaktta följande skärpta förfaranden för kundkontroll:

1) den rapporteringsskyldiga ska inhämta ytterligare information «om» kunden och den verkliga förmånstagaren,

2) den rapporteringsskyldiga ska inhämta ytterligare information «om» syftet med den affärsförbindelse som ska upprättas,

3) den rapporteringsskyldiga ska inhämta ytterligare information «om» ursprunget till kundens och den verkliga förmånstagarens medel och förmögenhet,

4) den rapporteringsskyldiga ska inhämta ytterligare information «om» orsakerna till affärstransaktionerna,

5) den rapporteringsskyldiga ska inhämta den rapporteringsskyldigas högre lednings godkännande till att ett kundförhållande inleds och fortsätts,

6) den rapporteringsskyldiga ska ordna skärpt, fortlöpande övervakning av kundförhållandet genom att utöka antalet kontroller både kvantitativt och tidsmässigt och genom att välja affärstransaktioner som kräver mer omfattande utredningar.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska den rapporteringsskyldiga, enligt en riskbaserad bedömning, vid behov tillämpa följande förfaranden:

1) den rapporteringsskyldiga ska tillämpa andra behövliga skärpta förfaranden för kundkontroll,

2) den rapporteringsskyldiga ska använda behövliga metoder för rapportering av affärstransaktioner,

3) den rapporteringsskyldiga ska begränsa kundförhållanden och affärstransaktioner i fråga «om» kunder från sådana högriskstater som avses i 1 mom.

«Om» det är nödvändigt för att förhindra «penningtvätt» och finansiering av terrorism från sådana högriskstater som avses i 1 mom. kan tillsynsmyndigheten vidta följande åtgärder:

1) förbjuda att ett dotterbolag eller en filial grundas i Finland,

2) förbjuda att den rapporteringsskyldiga grundar en filial eller representation i staten i fråga, eller kräva ytterligare övervakningsåtgärder eller extern revision i dotterbolaget eller filialen,

3) i övrigt i sina uppgifter beakta de brister som finns i förhindrandet av «penningtvätt» och finansiering av terrorism i staten i fråga,

4) kräva att kreditinstitut och finansiella institut ska bedöma och ändra eller vid behov avsluta en korrespondentbanksförbindelse med ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut som etablerat sig i staten i fråga, eller kräva att den externa revisionen utökas i ett sådant dotterbolag eller en sådan filial som hör till samma konsolideringsgrupp som kreditinstitutet eller det finansiella institutet och som har sitt säte i en högriskstat.

När tillsynsmyndigheten vidtar sådana åtgärder som avses i 3 mom. ska den beakta internationella bedömningar och rapporter «om» förhindrande av «penningtvätt» och finansiering av terrorism när det gäller risker som är förknippade med de tredjeländer som avses i 1 mom.

14 § (26.4.2019/573)
Central kontaktpunkt

Ett betalningsinstitut eller institut för elektroniska pengar enligt lagen «om» betalningsinstitut ska utse en central kontaktpunkt, «om» det utan att etablera filial tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland via en representant från en annan EES-stats territorium, förutsatt att de villkor som anges i artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1108 «om» komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med tekniska standarder för tillsyn avseende kriterierna för utseende av centrala kontaktpunkter för utgivare av elektroniska pengar och betaltjänstleverantörer och med regler för deras funktioner, nedan kommissionens delegerade förordning, uppfylls. Finansinspektionen kan dessutom förutsätta att en central kontaktpunkt ska utses i de situationer som avses i artiklarna 3.2 och 3.4 i kommissionens delegerade förordning. Finansinspektionen ska göra sin bedömning utifrån de omständigheter som fastställs i artiklarna 3.3 och 3.4 i den förordningen. Den centrala kontaktpunkten svarar på institutets vägnar för att

1) de krav som föreskrivs i denna «lag» och i kommissionens delegerade förordning uppfylls,

2) handlingar och information ges in till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan kräva att den centrala kontaktpunkten för betalningsinstitutet eller institutet för elektroniska pengar ska rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt på det sätt som avses i 4 kap. 1 § eller att den centrala kontaktpunkten ska gå igenom institutets betalningsuppdrag i syfte att upptäcka tvivelaktiga transaktioner. Vidare kan centralen för utredning av penningtvätt kräva att den centrala kontaktpunkten ska sända centralen behövliga uppgifter «om» institutets verksamhet.

I artiklarna 4 och 5 i kommissionens delegerade förordning föreskrivs «om» den centrala kontaktpunktens uppgifter. Finansinspektionen kan förutsätta att en central kontaktpunkt ska sköta olika tilläggsuppgifter enligt artikel 6 i den förordningen.

15 §
Leverantörer av utlagda tjänster och representanter som ingår i en rapporteringsskyldig

Bestämmelserna i detta kapitel «om» tredje part och skärpta åtgärder för kundkontroll tillämpas inte «om» den rapporteringsskyldiga har lagt ut en uppgift som gäller kundkontroll eller anlitar en representant på grundval av ett avtalsförhållande, när leverantören av de utlagda tjänsterna eller representanten anses ingå i den rapporteringsskyldiga.

4 kap

Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner

1 §
Skyldighet att rapportera tvivelaktiga transaktioner

Efter att ha fullgjort utredningsskyldigheten enligt 3 kap. 4 § 3 mom. ska en rapporteringsskyldig utan dröjsmål till centralen för utredning av penningtvätt enligt lagen «om» centralen för utredning av «penningtvätt» (445/2017) rapportera tvivelaktiga transaktioner och misstanke om finansiering av terrorism. Tvivelaktiga transaktioner ska rapporteras oavsett om en kundrelation har etablerats eller avböjts och om transaktionen har utförts, avbrutits eller avböjts. (1.6.2018/406)

En rapporteringsskyldig kan rapportera tvivelaktiga transaktioner också när det är fråga «om» enskilda betalningar eller andra prestationer eller «om» flera separata sammanhängande betalningar eller prestationer, «om» de överskrider det högsta tröskelvärde som den rapporteringsskyldiga själv anger. Den som tillhandahåller en penningförmedlingstjänst enligt 1 § 2 mom. 5 punkten i lagen «om» betalningsinstitut ska dock rapportera varje enskild betalning eller prestation eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer till ett värde av minst 1 000 euro.

De näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. kan genom förmedling av en penningspelssammanslutning rapportera tvivelaktiga transaktioner.

De rapporteringsskyldiga ska avgiftsfritt ge centralen för utredning av «penningtvätt» alla uppgifter och handlingar som är nödvändiga för att utreda misstankarna. De rapporteringsskyldiga ska inom en rimlig tid som centralen för utredning av «penningtvätt» anger svara på en uppgiftsbegäran från centralen.

2 §
Rapportens form och innehåll

Tvivelaktiga transaktioner ska rapporteras elektroniskt med en särskild tillämpning som centralen för utredning av «penningtvätt» har reserverat för ändamålet. Av särskilda skäl kan rapporteringen också ske via en krypterad anslutning eller på något annat datasäkert sätt.

Rapporter «om» tvivelaktiga transaktioner ska innehålla de uppgifter «om» kundkontroll som avses i 3 kap. 3 § och uppgifter «om» transaktionens art, beloppet av och valutan för de medel eller övrig egendom som ingår i transaktionen, medlens eller den övriga egendomens ursprung, hur medlen och egendomen avses bli omsatta och de omständigheter som gjorde transaktionen tvivelaktig och även uppgift «om» huruvida transaktionen har utförts, avbrutits eller avböjts.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser «om» formen för och innehållet i rapporter «om» tvivelaktiga transaktioner.

3 §
Bevarande av uppgifter «om» tvivelaktiga transaktioner

De rapporteringsskyldiga ska i fem år bevara de nödvändiga uppgifter som inhämtats för fullgörande av rapporteringsskyldigheten enligt 1 § och handlingarna i anslutning till dessa uppgifter. Uppgifterna och handlingarna ska hållas åtskilda från kundregistret, och de får inte användas för andra ändamål än de som anges i denna «lag». Uppgifterna och handlingarna ska avföras fem år från det att kundförhållandet har upphört eller den tvivelaktiga transaktionen har slutförts, «om» de inte fortfarande behöver bevaras för brottsutredning eller en anhängig rättegång eller för att trygga den rapporteringsskyldigas eller dess anställdas rättigheter. Behovet av att fortsatt bevara uppgifterna och handlingarna ska granskas senast tre år efter den senaste granskningen. En anteckning ska göras «om» granskningen och dess tidpunkt.

De registrerade har inte rätt till insyn i de uppgifter som avses i 1 mom. eller de uppgifter och handlingar som inhämtats för fullgörande av utredningsskyldigheten enligt 3 kap. 4 § 3 mom. Dataombudsmannen kan på begäran av en registrerad kontrollera att behandlingen av uppgifterna är lagenlig.

4 §
Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten i fråga «om» tvivelaktiga transaktioner

De rapporteringsskyldiga får inte för den som misstanken gäller eller för någon annan röja rapportering eller utredning enligt 1 §. Tystnadsplikten gäller också den rapporteringsskyldigas anställda och dem som med stöd av denna paragraf har fått uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.

En rapporteringsskyldig får trots tystnadsplikten enligt 1 mom. lämna ut information om att en rapport enligt 1 § har gjorts och information om rapportens innehåll till ett annat företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i Finland eller i någon annan EES-stat, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för bedömning av en ovanlig transaktion och centralen för utredning av penningtvätt inte har begärt att utlämnande av information begränsas. Information kan under samma förutsättningar också lämnas ut till ett företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i någon annan stat än en EES-stat, om företaget eller samfundet omfattas av skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna «lag» och iakttagandet av dessa skyldigheter övervakas. (7.5.2021/376)

Trots tystnadsplikten enligt 1 mom. får en rapporteringsskyldig informera om rapportering enligt 1 § till sådana rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och har fått koncession i Finland eller i en annan EES-stat, när de medverkar i en enskild transaktion som hänför sig till den kund och den transaktion som rapporten avser. Informationen får också under samma förutsättningar lämnas ut till en rapporteringsskyldig enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten som har beviljats koncession i någon annan stat än en EES-stat, om mottagaren av informationen har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna «lag» och fullgörandet av skyldigheterna övervakas och mottagaren dessutom har sådana skyldigheter i fråga «om» skydd för personuppgifter som motsvarar skyldigheterna i dataskyddsförordningen. (1.6.2018/406)

I samband med utlämnande av information enligt 3 mom. får kundens namn, födelsetid och personbeteckning samt grunden för rapporten lämnas ut. «Om» personen saknar finsk personbeteckning får också uppgifter «om» personens medborgarskap lämnas ut.

5 §
Avbrytande av transaktioner och vägran att utföra sådana

En rapporteringsskyldig ska avbryta en transaktion för ytterligare utredningar eller vägra utföra en transaktion, «om»

1) transaktionen är tvivelaktig, eller

2) den rapporteringsskyldiga misstänker att medel som ingår i transaktionen används för finansiering av terrorism eller för straffbart försök till detta.

«Om» transaktionen inte kan avbrytas eller «om» det sannolikt blir svårare att ta reda på transaktionens verkliga förmånstagare «om» den avbryts eller förvägras, får den rapporteringsskyldiga slutföra transaktionen.

Bestämmelser «om» den rätt som centralen för utredning av penningtvätt har att bestämma «om» avbrytande av en transaktion för viss tid finns i 6 § i lagen «om» centralen för utredning av «penningtvätt».

5 kap

Registret för övervakning av «penningtvätt»

1 § (26.4.2019/573)
Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på sådana rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 13–18 och 20–26 punkten som inte är auktoriserade tillsynsobjekt eller skyldiga att låta registrera sig i ett annat register som förs av tillsynsmyndigheten än det register som avses i detta kapitel.

2 §
Registeransvarig och användningsändamål för registret för övervakning av «penningtvätt»

Regionförvaltningsverket för ett register över rapporteringsskyldiga enligt 1 § i syfte att förhindra «penningtvätt» och finansiering av terrorism (registret för övervakning av penningtvätt).

Användningsändamålet för registret för övervakning av «penningtvätt» är att övervaka åtgärder för förhindrande av «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

3 §
Ansökan «om» införande i registret och förutsättningar för registrering

En rapporteringsskyldig enligt 1 § ska inom 14 dagar från det att den rapporteringsskyldiga omfattas av tillämpningsområdet för denna «lag» göra en ansökan «om» att införas i registret för övervakning av «penningtvätt».

Regionförvaltningsverket ska registrera en sökande, «om» denne

1) har rätt att bedriva näring i Finland,

2) inte har meddelats näringsförbud,

3) lämnar uppgifter enligt 4 §,

4) är rapporteringsskyldig enligt 1 kap. 2 § 21 punkten och bedriver valutaväxlingsverksamhet samt är tillförlitlig på det sätt som avses i 5 §.

Sökanden ska i sin ansökan uppge den näringsverksamhet som bedrivs och som ligger till grund för sökandens rapporteringsskyldighet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser «om» innehållet i en registreringsansökan.

4 §
Uppgifter som ska föras in i registret för övervakning av penningtvätt samt anmälan «om» ändringar

Följande uppgifter ska föras in i registret för övervakning av «penningtvätt»:

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, «om» sådan saknas, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, datum för registreringen och besöksadress för varje driftställe där verksamhet bedrivs,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, datum för registreringen och besöksadress för varje driftställe där verksamhet bedrivs,

3) näringsverksamhet enligt 3 § 3 mom. i detta kapitel,

4) fullständigt namn, personbeteckning eller, «om» sådan saknas, födelsetid och medborgarskap och ställning hos den registrerade för den person vars tillförlitlighet har kontrollerats med stöd av 5 §,

5) administrativa påföljder enligt 8 kap. som har påförts enskilda näringsidkare och juridiska personer samt uppmaningar och förbud som har förenats med vite enligt 7 kap. 7 §; sådana uppgifter ska avföras ur registret tre år från utgången av det år då påföljden påfördes, och

6) skälet till och tidpunkten för avförande av en uppgift.

En rapporteringsskyldig ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket «om» förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

5 §
Tillförlitlighet

En rapporteringsskyldig som bedriver valutaväxlingsverksamhet eller verksamhet enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 21 punkten anses inte vara tillförlitlig, «om»

1) han eller hon genom en lagakraftvunnen dom under fem år före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under tre år före bedömningen har dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet som ska registreras i registret för övervakning av «penningtvätt», eller

2) han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för verksamhet som avses i 1 punkten.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. anses en rapporteringsskyldig enligt det momentet inte vara tillförlitlig, «om»

1) han eller hon under tre år före bedömningen upprepade gånger eller i betydande grad har försummat skötseln av sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut, eller

2) han eller hon enligt utmätning eller någon annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder.

«Om» den som gör anmälan är en juridisk person, gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennas ställföreträdare, ledamöter och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och även personer som direkt eller indirekt har mer än 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverket har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen «om» verkställighet av böter (672/2002) få uppgifter som är nödvändiga för utredning av den tillförlitlighet som avses i denna paragraf eller för avregistrering enligt 6 §.

Regionförvaltningsverket har, trots sekretessbestämmelserna, rätt att avgiftsfritt av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter «om» hur den som ansöker «om» registrering sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut samt sådana uppgifter «om» sökandens verksamhet, ekonomi och kopplingar som behövs för utredning av den tillförlitlighet som avses i denna paragraf, för avregistrering enligt 6 § eller för förhindrande av «penningtvätt» och finansiering av terrorism. (1.6.2018/406)

Regionförvaltningsverket har rätt att få behövliga uppgifter som motsvarar de uppgifter som avses i 5 mom. också «om» en sådan organisation som avses i 2 § i lagen «om» Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) och om en sådan person som avses i 3 mom.

Uppgifter som avses ovan i denna paragraf får sökas med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen.

6 §
Avförande av uppgifter ur registret för övervakning av «penningtvätt»

Regionförvaltningsverket ska avregistrera en rapporteringsskyldig i registret för övervakning av penningtvätt, «om»

1) den rapporteringsskyldiga inte längre uppfyller registreringsvillkoren,

2) det i den rapporteringsskyldigas verksamhet har förekommit väsentliga överträdelser av denna «lag» eller av föreskrifter som regionförvaltningsverket meddelat med stöd av denna «lag», eller

3) den rapporteringsskyldiga har upphört med sin verksamhet.

Regionförvaltningsverket ska före ett beslut som grundar sig på 1 mom. 2 punkten reservera en rimlig tid för den rapporteringsskyldiga att avhjälpa bristen.

Uppgifterna «om» registeranteckningar ska bevaras i fem år från utgången av det år då uppgiften har avförts ur registret.

7 §
Utlämnande av uppgifter ur registret för övervakning av «penningtvätt»

Var och en har rätt att genom att ange företags- och organisationsnummer, firma eller bifirma för ett företag få uppgifter «om» företaget ur registret för övervakning av penningtvätt. Uppgifter «om» de rapporteringsskyldiga som antecknats i registret kan också sökas samlat på grundval av näringsverksamhet.

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får regionförvaltningsverket lämna ut uppgifter om fysiska personers namn eller födelsetid i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. Personuppgifter ska i ett elektroniskt datanät endast kunna sökas som enskilda sökningar.

Regionförvaltningsverket får lämna ut uppgifter «om» personbeteckningens slutled ur sitt register för övervakning av penningtvätt endast «om» utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet. För att uppgifter «om» personbeteckningens slutled ska lämnas ut ur registret krävs det att den som ber «om» uppgifterna ger regionförvaltningsverket en utredning «om» att de skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

8 §
Uppdatering av uppgifter via befolkningsdatasystemet, handelsregistret och företags- och organisationsdatasystemet

Regionförvaltningsverket har rätt att uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och att granska personuppgifterna för de personer som har anmälts för registrering, i syfte att konstatera uppgifternas riktighet.

Regionförvaltningsverket har rätt att uppdatera registret för övervakning av «penningtvätt» med uppgifter ur handelsregistret samt företags- och organisationsdatasystemet.

6 kap

Uppgifter «om» verkliga förmånstagare

1 § (26.4.2019/573)
Tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs det «om» skyldigheten att förvalta uppgifter «om» verkliga förmånstagare i sådana sammanslutningar som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten i handelsregisterlagen (129/1979), sådana föreningar som är införda i föreningsregistret, sådana religionssamfund som är införda i registret över religionssamfund och sådana stiftelser som är införda i stiftelseregistret. En verklig förmånstagare ska lämna en i detta kapitel avsedd sammanslutning de uppgifter som behövs för att säkerställa att uppgifterna i registret är korrekta och uppdaterade.

Vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas dock inte på bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen «om» handel med finansiella instrument.

2 §
Sammanslutningars skyldighet att förvalta uppgifter «om» verkliga förmånstagare

Sådana sammanslutningar som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 4–6 punkten i handelsregisterlagen, sådana föreningar som är införda i föreningsregistret, sådana religionssamfund som är införda i registret över religionssamfund och sådana stiftelser som är införda i stiftelseregistret ska på ett lämpligt sätt inhämta och förvalta exakta och uppdaterade uppgifter «om» sina verkliga förmånstagare enligt 1 kap. 5 § 2–4 mom. eller 7 § samt på begäran tillhandahålla den rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § dessa uppgifter, när den rapporteringsskyldiga vidtar åtgärder för kundkontroll. (26.4.2019/573)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska sammanslutningar som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten i handelsregisterlagen, med undantag för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen «om» bostadsaktiebolag, utifrån tillgängliga uppgifter förvalta exakta och uppdaterade uppgifter «om» andra personer som utövar sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. och «om» grunden för och omfattningen av deras bestämmande inflytande eller ägarandelar.

En person som är styrelseledamot eller ansvarig bolagsman i en sammanslutning som avses i 1 mom. ska se till att det upprättas en förteckning över sammanslutningens verkliga förmånstagare. I förteckningen antecknas ägarens eller förmånstagarens namn, födelsetid, medborgarskap och bosättningsland samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. Förteckningen ska upprättas utan dröjsmål efter det att den juridiska personen har bildats, och den ska föras på ett tillförlitligt sätt.

3 § (26.4.2019/573)
Skyldighet för förvaltare av utländska truster att ha kännedom «om» verkliga förmånstagare

Förvaltaren av en utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion enligt artikel 3.7 d i penningtvättsdirektivet ska i enlighet med 1 kap. 6 § inhämta uppgifter «om» trustens verkliga förmånstagare och lämna in dem till handelsregistret. Förvaltaren ska lämna uppgifterna till den rapporteringsskyldiga i samband med ett sådant kundförhållande som avses i 3 kap. 2 § 1 mom. eller en sådan transaktion som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten eller i 2 mom.

«Om» de uppgifter som avses i 1 kap. 6 § redan har registrerats i en annan EES-stat och förvaltaren företer ett verifikat över anteckningen i registret, ska uppgifterna inte föras in på nytt i handelsregistret.

«Om» en utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion enligt artikel 3.7 d i penningtvättsdirektivet har grundats eller är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och förvaltaren inleder transaktioner eller köper fastigheter i den utländska trustens namn, ska de uppgifter som anges i 1 kap. 6 § föras in i handelsregistret.

4 §
Registrering av sammanslutningars verkliga förmånstagare

Bestämmelser «om» hur verkliga förmånstagare i företag som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punkten i handelsregisterlagen och verkliga förmånstagare i utländska truster ska registreras i handelsregistret finns i handelsregisterlagen.

Bestämmelser «om» registrering av föreningars styrelsemedlemmar finns i föreningslagen.

Bestämmelser «om» registrering av religionssamfunds styrelsemedlemmar finns i religionsfrihetslagen.

Bestämmelser «om» registrering av stiftelsers styrelseledamöter och förvaltningsrådsledamöter finns i stiftelselagen.

5 § (26.4.2019/573)
Den rapporteringsskyldigas, tillsynsmyndighetens och advokatföreningens rapporteringsskyldighet

«Om» den rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen upptäcker brister eller inkonsekvenser i de uppgifter som registrerats «om» den verkliga förmånstagaren i fråga «om» en sådan sammanslutning eller utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i detta kapitel ska denne anmäla detta till registerföraren utan obefogat dröjsmål.

Den personuppgiftsansvarige ska vid behov uppdatera de uppgifter som avses i 1 mom. utan obefogat dröjsmål.

6 § (26.4.2019/573)
Lämnande av uppgifter till en tillsynsmyndighet eller någon annan tillsynsansvarig aktör i en annan EES-stat

De personuppgiftsansvariga enligt 1 § 1 mom. i detta kapitel, tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen ska utan obefogat dröjsmål och avgiftsfritt lämna registeruppgifter «om» de verkliga förmånstagarna i fråga «om» en sammanslutning och en utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion till en tillsynsmyndighet eller någon annan motsvarande aktör som i en annan EES-stat ansvarar för förhindrandet av «penningtvätt» och av finansiering av terrorism.

7 kap

Tillsyn

1 §
Tillsynsmyndigheterna och anmälan till centralen för utredning av «penningtvätt»

Tillsyn över efterlevnaden av denna «lag» och av bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den utövas av följande myndigheter:

1) Finansinspektionen när det är fråga «om» rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1–8 och 8 a-punkten,

2) Polisstyrelsen när det är fråga «om» penningspelssammanslutningar enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 9 och 10 punkten samt i 1 kap. 2 § 2 mom. avsedda näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av sådana penningspelssammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 9 och 10 punkten,

3) Patent- och registerstyrelsen när det är fråga «om» rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten,

4) regionförvaltningsverket när det är fråga «om» rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 13–26 punkten, till den del de inte med stöd av 1 punkten i detta moment står under Finansinspektionens tillsyn.

(26.4.2019/573)

Advokatföreningen utövar tillsyn över rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten.

Finansinspektionen utövar dessutom tillsyn över att de rapporteringsskyldiga som står under dess tillsyn följer förordningen «om» information «om» betalaren de tar emot eller gör överföringar av medel enligt den förordningen.

Tillsynsmyndigheterna, Energimyndigheten, advokatföreningen, en börs enligt lagen «om» handel med finansiella instrument och centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen «om» en sammanslutning av inlåningsbanker ska underrätta centralen för utredning av penningtvätt «om» de utifrån omständigheter som kommer fram i samband med tillsynen eller annars när de sköter sina uppgifter observerar en tvivelaktig transaktion eller misstänker finansiering av terrorism eller straffbart försök till detta.

Om den rapporteringsskyldiga som sin huvudsakliga affärsverksamhet bedriver en verksamhet som med stöd av 1 mom. står under flera behöriga myndigheters tillsyn, kan de behöriga myndigheterna komma överens om att tillsynsuppgiften enligt denna «lag» i sin helhet överförs på en av dessa behöriga myndigheter. Efter det att överenskommelsen har ingåtts är endast den tillsynsmyndighet som tagit emot uppgiften behörig att utöva de tillsyns- och påföljdsbefogenheter som avses i denna «lag». (26.4.2019/573)

1 a § (26.4.2019/573)
Advokatföreningens årsredovisning

Advokatföreningen ska sammanställa en årsredovisning som redogör för

1) framställningar «om» meddelande av administrativa påföljder, som advokatföreningen lämnat till regionförvaltningsverket med stöd av 8 kap.,

2) antalet rapporter som advokatföreningen mottagit med stöd av 9 § i detta kapitel,

3) antalet tillsynsåtgärder och en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits i tillsynen över den rapporteringsskyldigas följande skyldigheter:

a) förfarande för kundkontroll,

b) rapportering av tvivelaktiga transaktioner,

c) bevarande av kunduppgifter,

d) interna revisioner.

Årsredovisningen ska sammanställas senast den 31 mars varje år.

2 §
Rätt att få uppgifter av rapporteringsskyldiga

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i «lag» ska de rapporteringsskyldiga trots sekretessbestämmelserna utan ogrundat dröjsmål avgiftsfritt på begäran lämna tillsynsmyndigheten och advokatföreningen sådana uppgifter och utredningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifter som avses i denna «lag» eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

En näringsidkare och sammanslutning enligt 1 kap. 2 § 2 mom. ska på begäran av Polisstyrelsen avgiftsfritt ge denna sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

3 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på rapporteringsskyldigas andra driftställen än utrymmen som används för boende av permanent natur granska handlingar, andra upptagningar och datasystem som gäller de rapporteringsskyldigas verksamhet och förvaltning, i den utsträckning som behövs för att fullgöra tillsynsuppdraget enligt denna «lag» eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen har rätt att av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få behövliga kopior av handlingar och andra upptagningar som avses i denna paragraf.

Polisstyrelsen har rätt att utföra en inspektion som är nödvändig för tillsynen också i lokaler som innehas av näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom.

Andra tillsynsmyndigheter än Patent- och registerstyrelsen har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna «lag» och bestämmelser som utfärdats med stöd av den också utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur, utom när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § 2 mom., om det finns grundad anledning att misstänka att den rapporteringsskyldiga uppsåtligen eller av oaktsamhet allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt har försummat att iaktta eller brutit mot denna «lag» på det sätt som avses i 8 kap. 3 § 1 eller 2 mom. och inspektionen är nödvändig för att utreda omständigheter som är föremål för inspektion.

Vid inspektionen ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Bestämmelser «om» polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

4 §
Begränsning av rapporteringsskyldigas koncessionsenliga verksamhet och återkallande av koncessionen

Särskilda bestämmelser utfärdas «om» begränsning av rapporteringsskyldigas koncessionsenliga verksamhet och återkallande av koncessionen.

5 §
Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid

Tillsynsmyndigheten kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ledamot eller ersättare i styrelsen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare hos en rapporteringsskyldig eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, «om»

1) han eller hon vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att detta allvarligt kan äventyra de syften som anges i denna «lag», eller

2) han eller hon inte uppfyller de krav på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som anges särskilt i «lag».

En förutsättning för att utfärda ett förbud är dessutom att den som avses i 1 mom. tidigare har fått en rättelseuppmaning, anmärkning eller varning som inte har lett till att allvarliga och väsentliga brister i verksamheten har rättats till.

Bestämmelser «om» Finansinspektionens rätt att besluta att verksamheten inom ledningen för de sammanslutningar som står under dess tillsyn ska begränsas finns i 28 § i lagen «om» Finansinspektionen.

6 §
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av rapporteringsskyldigas beslut och av åtgärder som de har planerat eller ålägga dem att upphöra med ett förfarande, om beslutet, åtgärden eller förfarandet strider mot de bestämmelser i denna «lag» som förpliktar den rapporteringsskyldiga eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av denna «lag», mot koncessionsvillkoren eller mot stadgar som gäller rapporteringsskyldigas verksamhet. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska ge en rapporteringsskyldig tillfälle att inom skälig tid rätta sitt förfarande.

«Om» en rapporteringsskyldig har verkställt ett beslut som avses i 1 mom. eller genomfört andra sådana åtgärder som avses i 1 mom., kan tillsynsmyndigheten ålägga den rapporteringsskyldiga att inom skälig tid vidta åtgärder för att återkalla verkställigheten eller åtgärden eller för att göra en rättelse.

7 §
Vite

Om en rapporteringsskyldig försummar att i sin verksamhet följa denna «lag», bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, ett verkställighetsförbud eller en rättelseuppmaning enligt 6 §, villkoren i sin koncession eller stadgarna «om» sin verksamhet, kan tillsynsmyndigheten vid vite ålägga den rapporteringsskyldiga att fullgöra sin skyldighet, «om» försummelsen inte är obetydlig.

Vite kan också föreläggas de näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom., «om» 3 och 4 kap. tillämpas på dem.

En fysisk persons informationsskyldighet enligt denna «lag» får inte förenas med vite när det finns anledning att misstänka denne för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken gäller.

Till övriga delar finns bestämmelser «om» föreläggande och utdömande av vite i viteslagen (1113/1990). På vite som förelagts av Finansinspektionen ska dock lagen om Finansinspektionen tillämpas.

8 §
Förfarande vid rapportering av misstänkta överträdelser hos en rapporteringsskyldig

De rapporteringsskyldiga ska ha rutiner för att deras anställda eller ombud internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelser av denna «lag» och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. En rapporteringsskyldig behöver dock inte ha sådana rutiner, om tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen utifrån den rapporteringsskyldigas riskbedömning enligt 2 kap. 3 § beslutar att dess rapporteringskanal är tillräcklig med tanke på den rapporteringsskyldigas storlek och verksamhet samt riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter om den rapporterande och den rapporterade personen ska sekretessbeläggas, om inte något annat föreskrivs i «lag».

De rapporteringsskyldiga ska bevara behövlig information «om» de rapporter som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, «om» den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga den rapporterande och den rapporterade personens rättigheter. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den senaste granskningen. En anteckning ska göras «om» granskningen.

En registrerad person som en rapport avser har inte rätt till insyn i information som avses i 1 och 2 mom., «om» utlämnande av informationen skulle kunna försvåra utredningen av brott eller missbruk. Dataombudsmannen kan på begäran av en registrerad person granska att de uppgifter «om» den registrerade som avses i 1 och 2 mom. är lagenliga.

De rapporteringsskyldiga ska vidta lämpliga och tillräckliga åtgärder för att skydda rapporterande personer.

9 §
System för mottagande av rapport «om» misstanke «om» överträdelser

Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska förvalta ett system för att ta emot rapporter om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i denna «lag».

Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska i fem år bevara behövlig information som gäller rapporter enligt 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, «om» den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga rapporterande och rapporterade personers rättigheter. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den föregående granskningen. En anteckning ska göras «om» granskningen.

En registrerad person som en rapport avser har inte rätt till insyn i information som avses i 1 och 2 mom., «om» utlämnande av informationen skulle kunna försvåra utredningen av brott eller missbruk. Dataombudsmannen kan på begäran av en registrerad granska att de uppgifter «om» den registrerade som avses i 1 och 2 mom. är lagenliga.

Bestämmelser «om» Finansinspektionens skyldighet att förvalta ett system genom vilket den ka ta emot rapporter «om» misstänkt missbruk som har samband med bestämmelserna «om» finansmarknaden finns i 71 a § i lagen «om» Finansinspektionen.

8 kap

Administrativa påföljder

1 §
Ordningsavgift

Tillsynsmyndigheten ska påföra rapporteringsskyldiga tillsynsobjekt enligt 7 kap. 1 § 1 mom. en ordningsavgift, med undantag för näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom., «om» tillsynsobjekten uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 1 § att utföra kundkontroll eller specificera och bedöma riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism,

1 a) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 3 att göra riskbedömningar och uppdatera dem, (26.4.2019/573)

2) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 2 § att identifiera kunder och kontrollera deras identitet,

3) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 3 § att bevara uppgifterna «om» kundkontroll,

4) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 4 § att inhämta uppgifter «om» kunder, fortlöpande följa kundförhållanden och utreda kundtransaktioner som avviker från det normala,

5) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 6 § att identifiera verkliga förmånstagare,

6) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 10 § att vidta skärpta åtgärder för kundkontroll,

7) försummer eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 11 § att identifiera kunden när denne inte är närvarande vid identifieringen och identitetskontrollen,

8) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 12 § att inhämta tillräckliga uppgifter «om» det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart,

9) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 13 § att skapa och iaktta riskbaserade förfaranden för att bedöma huruvida en kund är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare,

9 a) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 13 a § att iaktta skärpta förfaranden för kundkontroll, (26.4.2019/573)

9 b) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 14 § att utse en central kontaktpunkt, ge in handlingar och information till Finansinspektionen eller centralen för utredning av penningtvätt, eller att sköta de uppgifter som kontaktpunkten ålagts i denna «lag» eller kommissionens delegerade förordning, (26.4.2019/573)

10) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 4 kap. 1 § att rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av «penningtvätt»,

11) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 5 kap. 3 § att ansöka «om» registrering i registret för övervakning av «penningtvätt»,

12) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 7 kap. 8 § 1 mom. att skapa rutiner för rapportering av misstanke «om» överträdelser,

13) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 9 kap. 1 § att ordna utbildning och skydd för de anställda eller att utarbeta anvisningar,

Finansinspektionen ska också påföra den en ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) i strid med artiklarna 4–6 i förordningen «om» information «om» betalaren utelämnar uppgifter som krävs «om» betalare eller betalningsmottagare,

2) i strid med artikel 16 i den förordning som nämns i 1 punkten försummar sin skyldighet att se till att uppgifterna bevaras,

3) i strid med artikel 8 eller 12 i den förordning som nämns i 1 punkten underlåter att inrätta effektiva riskbaserade förfaranden, eller

4) försummar sin skyldighet enligt artikel 11 i den förordning som nämns i 1 punkten att skapa förfaranden som gör det möjligt att upptäcka de uppgifter «om» betalare eller betalningsmottagare som saknas eller sin skyldighet enligt artikel 12 i den förordningen att fastställa riskbaserade förfaranden för att verkställa, avvisa eller avbryta medelöverföringar när uppgifterna «om» dem är bristfälliga.

(1.6.2018/406)

Beloppet på ordningsavgiften ska basera sig på en samlad bedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 euro.

Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Ordningsavgift kan påföras under förutsättning att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder.

Advokatföreningen gör en framställning till regionförvaltningsverket «om» att en advokat som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten eller advokatens biträde ska påföras ordningsavgift.

Vid Patent- och registerstyrelsen påförs den ordningsavgift som avses i denna paragraf av revisionsnämnden.

2 §
Offentlig varning

Tillsynsmyndigheten ska meddela rapporteringsskyldiga tillsynsobjekt enligt 7 kap. 1 § 1 mom. en offentlig varning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med andra bestämmelser i denna «lag» eller i strid med andra bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller i strid med andra bestämmelser i förordningen «om» information «om» betalaren än de som avses i 1 § 1 eller 2 mom. och 3 § 1 eller 2 mom. i detta kapitel.

Offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder.

Advokatföreningen gör en framställning till regionförvaltningsverket «om» att meddela en advokat som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten eller advokatens biträde en offentlig varning.

Vid Patent- och registerstyrelsen meddelas den offentliga varning som avses i denna paragraf av revisionsnämnden.

3 §
Påföljdsavgift

Tillsynsmyndigheten ska påföra rapporteringsskyldiga tillsynsobjekt enligt 7 kap. 1 § 1 mom. en påföljdsavgift, med undantag för näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom., «om» de uppsåtligen eller av oaktsamhet allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt

1) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 1 § att utföra kundkontroll eller att specificera och bedöma riskerna för «penningtvätt» och finansiering av terrorism,

1 a) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 3 att göra riskbedömningar och uppdatera dem, (26.4.2019/573)

2) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 2 § att identifiera kunder och kontrollera deras identitet,

3) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 3 § att bevara uppgifterna «om» kundkontroll,

4) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 4 § att inhämta uppgifter «om» kunder, fortlöpande följa kundförhållanden och utreda kundtransaktioner som avviker från det normala,

5) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 6 § att identifiera verkliga förmånstagare,

6) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 10 § att vidta skärpta åtgärder för kundkontroll,

7) försummer eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 11 § att identifiera kunden när denne inte är närvarande vid identifieringen och identitetskontrollen,

8) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 12 § att inhämta tillräckliga uppgifter «om» det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart,

9) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 13 § att skapa och iaktta riskbaserade förfaranden för att bedöma huruvida en kund är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller medarbetare,

9 a) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 13 a § att iaktta skärpta förfaranden för kundkontroll, (26.4.2019/573)

9 b) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 3 kap. 14 § att utse en central kontaktpunkt, ge in handlingar och information till Finansinspektionen eller centralen för utredning av penningtvätt, eller att sköta de uppgifter som kontaktpunkten ålagts i denna «lag» eller kommissionens delegerade förordning, (26.4.2019/573)

10) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 4 kap. 1 § att rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av «penningtvätt»,

11) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 7 kap. 8 § 1 mom. att skapa rutiner för rapportering av misstanke «om» överträdelser,

12) försummar eller bryter mot skyldigheten enligt 9 kap. 1 § att ordna utbildning och skydd för de anställda eller att utarbeta anvisningar,

Finansinspektionen ska också påföra den en påföljdsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt, i strid med artikel 4, 5 eller 6 i förordningen «om» information «om» betalaren, utelämnar uppgifter som krävs «om» betalare eller betalningsmottagare,

2) upprepade gånger, systematiskt eller allvarligt i strid med artikel 16 i den förordningen försummar sin skyldighet att se till att uppgifterna bevaras,

3) allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt underlåter att inrätta de riskbaserade förfaranden som förutsätts i artikel 8 eller 12 i den förordning som nämns i 1 punkten, eller (1.6.2018/406)

4) allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt i strid med artikel 11 i förordningen underlåter att skapa förfaranden som gör det möjligt att upptäcka de uppgifter «om» betalare eller betalningsmottagare som saknas eller i strid med artikel 12 i förordningen underlåter att fastställa riskbaserade förfaranden för att verkställa, avvisa eller avbryta medelöverföringar när uppgifterna «om» dem är bristfälliga.

Tillsynsmyndigheten kan inte påföra en fysisk person påföljdsavgift för en gärning eller försummelse som enligt «lag» är straffbar. Med hänsyn till gärningens eller försummelsens menlighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen eller försummelsen, den vinning som fåtts och övriga omständigheter i anslutning till gärningen eller försummelsen som helhet betraktad kan tillsynsmyndigheten dock påföra påföljdsavgift och avstå från att anmäla ärendet till förundersökningsmyndigheten.

Advokatföreningen gör en framställning till regionförvaltningsverket «om» att påföra en advokat som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten eller advokatens biträde en påföljdsavgift.

Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för en påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning som har åsidosatt sina förpliktelser genom en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf. En förutsättning för att personen i fråga ska kunna påföras påföljdsavgift är att han eller hon på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.

Vid Patent- och registerstyrelsen påförs den påföljdsavgift som avses i denna paragraf av revisionsnämnden.

4 §
Storleken på påföljdsavgiften för kreditinstitut och finansiella institut

Beloppet av den påföljdsavgift som Finansinspektionen påför kreditinstitut och finansiella institut baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska hänsyn tas till den vinning som erhållits eller den skada som orsakats genom förfarandet, «om» vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, gärningsmannens tidigare överträdelser och försummelser i fråga «om» bestämmelserna «om» finansmarknaden och förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. Vid den samlade bedömningen ska dessutom beaktas överträdelser och försummelser av de föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av 9 kap. 6 §.

En påföljdsavgift som Finansinspektionen påför får uppgå till antingen högst tio procent av kreditinstitutets eller det finansiella institutets omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller fem miljoner euro, beroende på vilket belopp som är störst. «Om» kreditinstitutet eller det finansiella institutet hör till en koncern, avses med omsättning den omsättning som framgår av koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. «Om» bokslutet ännu inte är klart när påföljdsavgiften bestäms, ska avgiften bestämmas utifrån omsättningen enligt bokslutet för det föregående året. «Om» kreditinstitutet eller det finansiella institutet nyligen har inlett sin verksamhet och något bokslut inte finns att tillgå, ska omsättningen uppskattas utifrån någon annan tillgänglig utredning.

En påföljdsavgift som Finansinspektionen påför en fysisk person får uppgå till högst fem miljoner euro.

Trots det som föreskrivs i denna paragraf får påföljdsavgiften emellertid vara högst dubbelt så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, «om» vinningen kan bestämmas.

Med omsättning avses i denna paragraf

1) summan av intäkterna i ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 «om» tillsynskrav för kreditinstitut och «om» ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beräknad enligt artikel 316 i den förordningen, (18.6.2021/532)

2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieinkomst,

3) i fråga «om» andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten, omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997) eller motsvarande omsättning.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Vad som i denna paragraf föreskrivs «om» storleken på den påföljdsavgift som påförs kreditinstitut eller finansiella institut ska, med undantag av den fjärde meningen i 1 mom., också tillämpas på påföljdsavgifter som regionförvaltningsverket påför företag som tillhandahåller finansiella tjänster.

5 §
Storleken på påföljdsavgiften för andra än kreditinstitut och finansiella institut

Beloppet av den påföljdsavgift som påförs andra rapporteringsskyldiga än de som avses i 4 § baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska hänsyn tas till den vinning som erhållits eller den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med den behöriga tillsynsmyndigheten för att utreda ärendet och gärningsmannens tidigare försummelser och överträdelser av denna «lag» eller av bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Vid den samlade bedömningen av beloppet av en påföljdsavgift som påförs av Finansinspektionen ska dessutom beaktas överträdelser och försummelser av de föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av 9 kap. 6 §.

En påföljdsavgift som tillsynsmyndigheten påför en juridisk eller fysisk person får vara antingen högst dubbelt så stor som den vinning som fåtts genom gärningen eller försummelsen, «om» vinningen kan bestämmas, eller högst en miljon euro, beroende på vilket belopp som är störst.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

6 §
Avstående från administrativa påföljder

Tillsynsmyndigheten kan avstå från att påföra ordningsavgift eller från att meddela offentlig varning, «om»

1) en rapporteringsskyldig enligt 1 eller 2 § i detta kapitel självmant har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder omedelbart efter att ha upptäckt överträdelsen och utan dröjsmål har anmält överträdelsen till tillsynsmyndigheten,

2) överträdelsen kan anses vara obetydligt, eller

3) det annars måste anses vara uppenbart oskäligt att påföra en ordningsavgift eller meddela en offentlig varning.

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte påföras en person som misstänks för samma gärning i samband med en förundersökning eller en åtalsprövning eller i ett brottmål som är anhängigt vid domstol. Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte heller påföras den som har dömts för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom.

Tillsynsmyndigheten kan avstå från att påföra en juridisk eller fysisk person påföljdsavgift eller skjuta upp påförandet, om myndigheten vidtar någon annan sådan tillsynsåtgärd som föreskrivs i «lag».

7 §
Preskription av rätten att påföra administrativa påföljder

Tillsynsmyndigheten får inte påföra ordningsavgift eller meddela offentlig varning och regionförvaltningsverket får inte med anledning av en framställning av advokatföreningen påföra ordningsavgift eller meddela offentlig varning, «om» beslutet inte har fattats inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga «om» en fortsatt överträdelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen upphörde.

Tillsynsmyndigheten får inte påföra påföljdsavgift och regionförvaltningsverket får inte med anledning av en framställning av advokatföreningen påföra påföljdsavgift, «om» beslutet inte har fattats inom tio år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga «om» en fortsatt överträdelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen upphörde.

8 §
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut

Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra beslut «om» ordningsavgifter, offentliga varningar eller påföljdsavgifter omedelbart efter det att den person som beslutet avser har underrättats «om» saken. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att meddela påföljden har vunnit laga kraft, överträdelsens art och typ samt den för överträdelsen ansvariga personens identitet. «Om» besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis ska tillsynsmyndigheten offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information «om» en påföljd ska finnas tillgänglig på tillsynsmyndighetens webbplats i fem år.

«Om» det är oskäligt att offentliggöra namnet på en fysisk eller juridisk person som ålagts en påföljd eller «om» offentliggörandet av påföljden skulle äventyra finansmarknadens stabilitet eller en pågående myndighetsundersökning, får tillsynsmyndigheten

1) skjuta upp offentliggörandet av ett påföljdsbeslut tills det inte längre finns grunder för att låta bli att offentliggöra beslutet,

2) offentliggöra påföljdsbeslutet utan att ange namnet på den som påförts påföljden,

3) låta bli att offentliggöra påföljdsbeslutet, «om» de åtgärder som anges i 1 och 2 punkten inte är tillräckliga för att säkerställa att finansmarknadens stabilitet inte äventyras.

«Om» tillsynsmyndigheten offentliggör ett påföljdsbeslut utan att ange namnet på den som påförts påföljden, kan den samtidigt besluta att offentliggöra namnet senare efter en skälig tid, «om» grunderna för att inte offentliggöra namnet upphör under den tiden.

Det som i denna paragraf föreskrivs «om» att offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter ska på motsvarande sätt tillämpas på beslut som avses i 7 kap. 4–7 §. Tillsynsmyndigheten får dock låta bli att offentliggöra ett beslut «om» det inte skulle vara skäligt att offentliggöra beslutet på grund av att den åtgärd som beslutet avser är obetydlig.

Regionförvaltningsverket ska också offentliggöra sina beslut «om» ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter som det meddelat på framställning av advokatföreningen. Den information som offentliggörs får inte innehålla uppgifter «om» en advokats klienter eller andra uppgifter som de facto avslöjar en klients identitet.

9 §
Verkställighet av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter.

Ordningsavgifter och påföljdsavgifter som påförts med stöd av denna «lag» verkställs i den ordning som föreskrivs i lagen «om» verkställighet av böter.

10 §
Framställning från advokatföreningen till regionförvaltningsverket «om» meddelande av administrativa påföljder

Ärenden som gäller att påföra en i 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten avsedd advokat och dennes biträde ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift inleds vid regionförvaltningsverket på framställning av advokatföreningen. Advokatföreningen ska medan undersökning pågår samarbeta med regionförvaltningsverket innan en framställning görs.

Advokatföreningens framställning «om» påförande av ordningsavgift, offentlig varning eller påföljdsavgift ska vara skriftlig. Av framställningen ska framgå

1) den persons namn, hemort och adress som yrkandet avser,

2) yrkandet och dess grunder, och

3) de fakta och handlingar som advokatföreningen åberopar.

Advokatföreningen ska trots sekretessbestämmelserna på begäran av regionförvaltningsverket ge verket ytterligare information som är nödvändig för att avgöra ärendet.

Regionförvaltningsverket ska iaktta sekretessplikten enligt 22 § i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet när det behandlar uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt lagen «om» advokater.

11 § (29.6.2021/600)
Rapportering till Europeiska bankmyndigheten «om» påföljder för kreditinstitut och finansiella institut

Finansinspektionen ska till Europeiska bankmyndigheten ge in

1) information «om» påförda och offentliggjorda påföljder enligt detta kapitel för kreditinstitut och finansiella institut, samtidigt som påföljden offentliggörs, och information «om» eventuellt ändringssökande och resultatet av detta,

2) årligen sammanställda uppgifter «om» de påföljder som enligt detta kapitel varje år påförts kreditinstitut och finansiella institut.

Det som i 1 mom. föreskrivs «om» påföljder tillämpas också på beslut enligt 7 kap. 4–7 §.

Regionförvaltningsverket ska ge Finansinspektionen information enligt 1 och 2 mom. «om» företag som tillhandahåller finansiella tjänster. Finansinspektionen ska vidarebefordra informationen till Europeiska bankmyndigheten.

9 kap

Särskilda bestämmelser

1 §
Utbildning och skydd för anställda samt anvisningar

Genom att se till att de anställda får utbildning ska en rapporteringsskyldig säkerställa att denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Den rapporteringsskyldiga ska utse en person i sin ledning som vid den ansvarar för kontrollen över att denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Den rapporteringsskyldiga ska också utse en person som ansvarar för den interna kontrollen över efterlevnaden av denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om det är motiverat med tanke på den rapporteringsskyldigas storlek och art. Om den rapporteringsskyldiga hör till en koncern eller en annan finansiell sammanslutning ska den dessutom iaktta koncernens eller sammanslutningens interna förfaranden och anvisningar för att säkerställa att denna «lag» och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Dessa interna förfaranden i en koncern eller en annan finansiell sammanslutning ska omfatta minst

1) metoder och förfaranden för informationsutbyte inom gruppen «om» kundkontroll och hantering av risker för «penningtvätt» och finansiering av terrorism,

2) bestämmelser på koncernnivå som gäller koncerninternt informationsutbyte «om» kunder, konton och transaktioner för att övervaka och kontrollera att regleringen iakttas i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive uppgifter «om» och en bedömning av transaktioner eller andra åtgärder som avviker från det normala,

3) tillräckliga åtgärder för att trygga uppgifternas sekretess och användning, inklusive åtgärder som syftar till att säkerställa den tystnadsplikt som avses i 4 kap. 4 §.

(1.6.2018/406)

En rapporteringsskyldig ska vidta åtgärder för att skydda de anställda som lämnar rapporter enligt 4 kap. 1 §.

En rapporteringsskyldig ska dessutom ha för sin verksamhet lämpliga anvisningar «om» förfaranden för kundkontroll och, i anslutning till förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, «om» inhämtande av uppgifter «om» kunderna, fortlöpande övervakning och utredningsskyldighet samt fullgörande av rapporteringsskyldigheten.

2 § (7.5.2021/376)
Rapporteringsskyldigas filialer och andra bolag

De rapporteringsskyldiga ska i sina filialer både i EES-stater och i andra än EES-stater fullgöra sina i denna «lag» föreskrivna skyldigheter i fråga «om» kundkontroll.

De rapporteringsskyldiga ska se till att skyldigheterna enligt denna «lag» fullgörs i sådana dotterföretag i både EES-stater och i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför.

Rapporteringsskyldiga som har driftställen i andra medlemsstater ska säkerställa att driftställena iakttar de nationella bestämmelser som i medlemsstaterna i fråga utfärdats för att införliva penningtvättsdirektivet.

Om lagstiftningen i en stat inte tillåter att de förfaranden för kundkontroll som anges i denna «lag» iakttas, ska den rapporteringsskyldiga anmäla detta till tillsynsmyndigheten och advokatföreningen. Den rapporteringsskyldiga ska dessutom säkerställa att dess filialer och majoritetsägda dotterbolag i staten i fråga för att minska och effektivt hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism vidtar sådana minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 «om» komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för «penningtvätt» och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer.

3 §
Tillsynsmyndigheternas och advokatföreningens nationella och internationella samarbete samt informationsutbyte (26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheter och advokatföreningen ska samarbeta för att förhindra och avslöja «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

Tillsynsmyndigheter och advokatföreningen ska, trots vad som någon annanstans i «lag» föreskrivs «om» sekretess, utan dröjsmål utbyta information som de innehar och som är nödvändig för att förhindra och avslöja «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

Tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen ska samarbeta med sådana tillsynsmyndigheter och andra aktörer i andra EES-stater och i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som sköter tillsynsuppgifter som motsvarar uppgifterna i denna «lag» i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen ska, trots det som annars föreskrivs om sekretess, utan dröjsmål ge utländska tillsynsmyndigheter och andra aktörer som sköter tillsynsuppgifter som motsvarar uppgifterna i denna «lag» i syfte att bekämpa «penningtvätt» och finansiering av terrorism, sådan information som de har och som är nödvändig för att förhindra och avslöja «penningtvätt» och finansiering av terrorism. (26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen får vägra samarbeta med en tillsynsmyndighet och andra aktörer i andra EES-stater endast «om»

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran «om» samarbete gäller en part i en rättegång «om» det ärende som begäran avser och rättegången eller det administrativa förfarandet redan har inletts i Finland,

3) det i Finland har getts ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som samarbetsbegäran avser,

4) det sannolikt får negativa konsekvenser för deras egen utredning eller tillsyn över verkställigheten «om» man tillmötesgår begäran, eller

5) det är fråga «om» information som omfattas av tystnadsplikten för advokater.

(26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheten och advokatföreningen ska underrätta den myndighet eller annan aktör som sköter tillsynsuppgifter som motsvarar uppgifterna i denna «lag» i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som framställt begäran «om» vägran att inleda samarbete och grunderna för vägran. (26.4.2019/573)

Finansinspektionen och regionförvaltningsverket kan använda sekretessbelagd information som de mottagit med stöd av denna «lag» och som gäller ett kreditinstitut, finansiellt institut eller företag som tillhandahåller finansiella tjänster endast

1) under kreditinstitutets och det finansiella institutets eller företagets tillsyn,

2) i en rättegång eller i ett administrativt förfarande där ändring söks i eller omprövning begärs av ett beslut som fattats av Finansinspektionen eller regionförvaltningsverket,

3) i en rättegång som inletts med stöd av lagstiftning som gäller kreditinstitutet och det finansiella institutet eller det företag som tillhandahåller finansiella tjänster.

(26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen har rätt att lämna ut uppgifter till sådana tillsynsmyndigheter och andra aktörer i utländska stater som sköter tillsynsuppgifter som motsvarar uppgifterna i denna «lag» i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism endast «om» dessa omfattas av motsvarande tystnadsplikt som tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen när det gäller uppgifterna i fråga. (26.4.2019/573)

Tillsynsmyndigheterna eller advokatföreningen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som de fått av en tillsynsmyndighet eller någon annan aktör som sköter tillsynsuppgifter som motsvarar uppgifterna i denna «lag» i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i en annan stat eller i samband med en inspektion som utförts i en annan stat, om inte den tillsynsmyndighet eller aktör som gett uppgifterna eller någon annan behörig tillsynsmyndighet eller någon annan aktör i den stat i vilken inspektionen har utförts har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas vidare. Uppgifterna får endast användas för skötseln av de uppgifter som avses i denna «lag» eller för de ändamål som samtycket getts för. (26.4.2019/573)

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska också tillämpas på tillsynssamarbetet mellan tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut samt företag som tillhandahåller finansiella tjänster och tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater och stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra sådana aktörer som sköter tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut samt företag som tillhandahåller finansiella tjänster, inbegripet Europeiska centralbanken när den sköter uppgifter som avses i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 «om» tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga «om» politiken för tillsyn över kreditinstitut. (26.4.2019/573)

3 a § (29.6.2021/600)
Samarbete med Europeiska bankmyndigheten

Bestämmelser «om» Europeiska bankmyndighetens uppgifter vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och «om» tillsynsmyndigheternas skyldigheter rörande dessa uppgifter finns i artikel 9a i europeiska banktillsynsförordningen och bestämmelser «om» begäranden «om» utredning som Europeiska bankmyndigheten riktar till tillsynsmyndigheter finns i artikel 9b i den förordningen.

4 §
Överklagande

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna «lag» får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser «om» sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (17.1.2020/31)

Förvaltningsdomstolen ska när den behandlar ett besvärsärende ge advokatföreningen tillfälle att bli hörd med anledning av besvären och att vid behov lägga fram bevisning och annan utredning, «om» ärendet gäller en rapporteringsskyldig vars verksamhet övervakas av advokatföreningen enligt 7 kap. 1 § 2 mom. (17.1.2020/31)

Tillsynsmyndighetens beslut ska iakttas trots att det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte något annat föreskrivs någon annanstans i «lag».

Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i 73 § i lagen «om» Finansinspektionen. (28.12.2017/1089)

5 §
Vissa myndigheters allmänna omsorgsplikt

Tull-, gränsbevaknings-, skatte- och utsökningsmyndigheterna samt konkursombudsmannen ska i sin verksamhet se till att uppmärksamhet riktas på förhindrande och avslöjande av penning-tvätt och finansiering av terrorism och på att tvivelaktiga transaktioner och misstänkt finansiering av terrorism som uppdagas i samband med att de sköter sina uppgifter anmäls till centralen för utredning av «penningtvätt».

I fråga «om» tull- och gränsbevakningsmyndigheternas uppgifter i egenskap av förundersökningsmyndigheter föreskrivs särskilt.

6 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Tillsynsmyndigheterna får meddela närmare föreskrifter «om» de riskfaktorer enligt 3 kap. 1 § 2 mom. som de rapporteringsskyldiga ska beakta, «om» de förenklade åtgärder enligt 3 kap. 8 § som anknyter till en lägre risk än vanligt för penningtvätt och finansiering av terrorism och «om» de skärpta åtgärder enligt 3 kap. 10 § som anknyter till en högre risk än vanligt för «penningtvätt» och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen och regionförvaltningsverket får meddela föreskrifter «om» att rapporteringsskyldiga som står under deras tillsyn regelbundet ska lämna uppgifter «om» sin interna kontroll och riskhantering med avseende på förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism till Finansinspektionen och regionförvaltningsverket samt «om» hur uppgifterna ska lämnas. (1.6.2018/406)

7 §
Ikraftträdande

Denna «lag» träder i kraft den 3 juli 2017.

Lagens 5 kap. träder dock i kraft först den 1 juli 2019.

Lagens 6 kap. 2 och 3 § träder dock i kraft först den1 januari 2019.

Genom denna «lag» upphävs lagen «om» förhindrande och utredning av «penningtvätt» och av finansiering av terrorism (503/2008).

8 §
Övergångsbestämmelser

Den rapporteringsskyldigas riskbedömning enligt 2 kap. 3 § ska vara klar före den 31 december 2017.

Det på riskbaserad bedömning grundade förfarandet enligt 3 kap. 13 § ska vara klart före den 31 december 2017.

Den som när denna «lag» träder i kraft är införd i registret över företagstjänster eller i valutaväxlingsregistret ska inom sex månader efter det att lagen har trätt i kraft göra en ansökan enligt 5 kap. 3 § om införande i registret för övervakning av penningtvätt. Regionförvaltningsverket för registret över företagstjänster och valutaväxlingsregistret fram till den 30 juni 2019 med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna «lag». (1.6.2018/406)

Vad som i 3 kap. 2 § 2 mom. föreskrivs «om» kundidentifiering och identitetskontroll i samband med sammanhängande betalningar i penningspelsverksamhet tillämpas från och med den 1 januari 2018 på i 14 § 1 mom. i lotterilagen avsedd verksamhet som gäller penningspel som förmedlas elektroniskt.

De bestämmelser om straffansvar i den genom denna «lag» upphävda lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism som gällde när denna «lag» träder i kraft ska tillämpas på de brott och förseelser som inträffat före ikraftträdandet. «Om» den nya lagen leder till ett lindrigare slutresultat, ska detta beaktas när straffet bestäms.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2017/1089:

Denna «lag» träder i kraft den 3 januari 2018.

På besvärsärenden som inletts när denna «lag» träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

20.4.2018/244:

Denna «lag» träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

1.6.2018/401:

Denna «lag» träder i kraft den 4 juni 2018.

RP 23/2018, FvUB 5/2018, RSv 45/2018

1.6.2018/406:

Denna «lag» träder i kraft den 5 juni 2018. Lagens 5 kap. 5 § 5 mom. träder dock i kraft först den 1 juli 2019.

RP 38/2018, EkUB 4/2018, RSv 34/2018

1.6.2018/413:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 206/2017, EkUB 3/2018, RSv 26/2018

26.4.2019/573:

Denna «lag» träder i kraft den 1 maj 2019. Dess 5 kap. 1 § träder dock i kraft först den 1 juli 2019. Lagens 7 kap. 1 a § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2020.

Denna «lag» tillämpas på rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 a-, 22 och 24–26 punkten först från och med den 1 december 2019.

RP 167/2018, EkUB 43/2018, RSv 315/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

17.5.2019/678:

Denna «lag» träder i kraft den 1 oktober 2019.

RP 213/2018, FvUB 31/2018, RSv 255/2018

17.1.2020/31:

Denna «lag» träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

9.4.2021/284:

Denna «lag» träder i kraft den 15 april 2021.

RP 135/2020, LaUB 2/2021, RSv 19/2021

7.5.2021/376:

Denna «lag» träder i kraft den 10 maj 2021. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Fotnoten (376/2021) har tillfogats som rättelse.

RP 261/2020, EkUU 7/2021, FvUB 3/2021, RSv 30/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2015/849 (32015L0849); EUT L141, 5.6.2015, s. 73, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

18.6.2021/532:

Denna «lag» träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021

29.6.2021/600:

Denna «lag» träder i kraft den 30.6.2021.

RP 29/2021, EkUB 13/2021, RSv 57/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177, (32019L2177), EUT L 334, 27.12.2019, s.155

22.12.2021/1286:

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 135/2021, FvUB 18/2021, RSv 226/2021

1.4.2022/207:

Denna «lag» träder i kraft den 2 april 2022.

På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen «om» tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022) ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 228/2021, EkUB 7/2022, RSv 17/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.