Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

6.4.2017/211

Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ungdomslagen (1285/2016):

1 §
Regionförvaltningsuppgifter inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Regionförvaltningsverkets uppgifter är att:

1) genomföra och utveckla det riksomfattande ungdomsarbetet och den riksomfattande ungdomspolitiken på regional nivå,

2) bevilja statsunderstöd samt övervaka användningen och bedöma verkningarna av beviljade understöd, (30.3.2023/616)

3) tillhandahålla informationsstyrning inom sektorn,

4) sammanställa information om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,

5) bedöma tillräckligheten, kvaliteten och tillgängligheten i fråga om tjänster för unga,

6) sköta det internationella samarbetet,

7) handha övriga uppgifter som anvisas av undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för sektorstyrningen av ungdomsväsendet inom regionaförvaltningen.

2 §
Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

1) samordnar de mål och åtgärder som de ministerier som är centrala med tanke på ungas uppväxt- och levnadsvillkor angett och genom vilka ministerierna inom sina ansvarsområden främjar uppnåendet av målen enligt 2 § i ungdomslagen (1285/2016) under programperioden,

2) innefattar riktlinjer för stödet till ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, inklusive tyngdpunkterna för godkännande av rätten till statsbidrag i fråga om sådana kompetenscentrum på ungdomsområdet som avses i 19 § i ungdomslagen, och

3) ställer nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet.

I beredningen av programmet ska genomgripande beaktas

1) Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt övriga internationella åtaganden Finland ingått som anknyter till ungdomslagens tillämpningsområde.

2) Europeiska unionens och Europarådets ungdomspolitiska mål, och

3) mångfalden bland unga samt unga som hör till olika minoriteter.

3 §
Statens ungdomsråd

Vid bedömningen av konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder ska statens ungdomsråd beakta statsbudgetens anslag för ungas uppväxt- och levnadsvillkor. En gång per regeringsperiod utarbetar rådet för statsrådet en utvärdering av genomförandet av det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och lägger fram förslag till eventuella ändringsbehov i programmet.

Rådet har en ordförande och två vice ordförande och utöver dem högst 16 medlemmar. Statsrådet tillsätter rådet efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. I rådet finns sakkunniga företrädare för ungdomsarbetet, ungdomspolitiken och ungdomsverksamheten. I rådet finns dessutom företrädare för de politiska partierna i riksdagen. (15.3.2018/175)

Rådets mandatperiod motsvarar riksdagens valperiod så att det tillsätts inom sex månader från valperiodens början och mandatperioden fortgår tills nästa råd har tillsatts. Om en medlem av rådet begär att få avgå under mandatperioden utnämner undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Rådet är beslutfört när sammanträdets ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Rådet beslutar självständigt om tillsättande av eventuella sektioner samt om deras sammansättning. Representanter och permanenta sakkunniga som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden.

Rådet har en generalsekreterare och därutöver kan rådet även ha annan personal. Undervisnings- och kulturministeriet utser generalsekreteraren och den övriga personalen. Generalsekreteraren och den övriga personalen står i anställningsförhållande till undervisnings- och kulturministeriet. (30.3.2023/616)

Ministeriet beslutar om sammanträdesarvoden och ersättningar som betalas till rådets ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga.

4 §
Utvärderings- och understödskommissionen

När utvärderings- och understödskommissionen utför sina uppgifter i statsunderstödsärenden lägger den fram en motiverad synpunkt på hur de förutsättningar som anges i ungdomslagen uppfylls.

Utvärderings- och understödskommissionen har en ordförande och en vice ordförande och utöver dem högst åtta medlemmar. Statsrådet tillsätter kommissionen efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. Medlemmarna i kommissionen företräder förtrogenhet med verksamheten i riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt med ungdomsverksamheten. (15.3.2018/175)

Kommissionens mandatperiod motsvarar riksdagens valperiod så att den tillsätts inom sex månader från valperiodens början och mandatperioden fortgår tills nästa kommission har tillsatts. Om en medlem av kommissionen begär att få avgå under mandatperioden utnämner undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Kommissionen är beslutför när sammanträdets ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Representanter och permanenta sakkunniga som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet har närvaro- och yttranderätt vid kommissionens sammanträden.

Kommissionen har en generalsekreterare och därutöver kan kommissionen även ha annan personal. Undervisnings- och kulturministeriet utser generalsekreteraren och den övriga personalen. Generalsekreteraren och den övriga personalen står i anställningsförhållande till undervisnings- och kulturministeriet. (30.3.2023/616)

Ministeriet beslutar om sammanträdesarvoden och ersättningar som betalas till kommissionens ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga.

5 § (30.3.2023/616)
Godkännande av en riksomfattande organisation på ungdomsområdet som berättigad till statsbidrag

För att godkännas som en riksomfattande organisation på ungdomsområdet ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 17 § i ungdomslagen. Bedömningen görs på basis av organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen ger ett utlåtande i ärendet.

Vid bedömningen av verksamhetens betydelse och genomslagskraft för ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten ska det beaktas hur målinriktad och framgångsrik verksamheten är på ungdomsområdet samt hur omfattande verkningarna av verksamheten är på ungdomsområdet.

Vid bedömningen av hur aktuell organisationens verksamhet är ska det beaktas hur organisationens verksamhet svarar mot de ungas aktuella behov.

Vid bedömningen av hur rikstäckande verksamheten är ska den regionala täckningen av organisationens verksamhet beaktas. Organisationens verksamhet anses vara rikstäckande när verksamheten ordnas i minst sju landskap eller när organisationens verksamhet annars når sin målgrupp i hela landet.

Vid bedömningen av främjandet av likställdhet, jämlikhet och delaktighet bland unga ska det beaktas hur detta främjande genomförs i organisationens interna verksamhet och samhälleligt via organisationens mål och genom de åtgärder som den genomför samt hur tillgänglig organisationens verksamhet är för olika grupper av ungdomar.

Vid bedömningen av om organisationens förvaltning och ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt ska det beaktas huruvida uppföljningen och övervakningen av organisationens förvaltning och ekonomi har ordnats på behörigt sätt.

Som berättigad till statsbidrag kan godkännas en organisation

1) vars totala medlemsantal eller vars kretsorganisationers och lokalföreningars sammanräknade antal personmedlemmar till minst två tredjedelar består av unga (ungdomsorganisation),

2) där åtminstone en del av verksamheten är ungdomsarbete och denna del kan avskiljas från organisationens övriga verksamhet (organisation som bedriver ungdomsarbete), eller

3) vars huvudsakliga syfte är att erbjuda tjänster för organisationer på ungdomsområdet, kommuner eller andra sammanslutningar på ungdomsområdet (serviceorganisation på ungdomsområdet).

Avvikelse från grunderna för godkännande enligt 7 mom. eller från definitionen av rikstäckande verksamhet kan göras i fråga om en organisation som anses vara representativ på riksnivå för en språklig eller annan minoritet eller inom sitt verksamhetsområde, förutsatt att organisationens verksamhet dock har tillräcklig täckning i förhållande till den målgrupp som organisationen har angett.

6 § (30.3.2023/616)
Beviljande av statsunderstöd till en riksomfattande organisation på ungdomsområdet

Vid beviljande av statsunderstöd till en riksomfattande organisation på ungdomsområdet gör undervisnings- och kulturministeriet en bedömning av organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen lägger fram ett förslag i ärendet.

Vid bedömningen av arten av och genomslagskraften för organisationens verksamhet ska verksamhetens målinriktning, måluppfyllelse samt uppföljningen av utvecklingen av den egna verksamheten i fråga om ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten beaktas.

Vid bedömningen av hur aktuell organisationens verksamhet är ska det beaktas hur väl organisationens verksamhet svarar mot de ungas aktuella behov.

Vid bedömningen av omfattningen och tillgängligheten av organisationens verksamhet ska den organiserade verksamhetens omfattning och mångsidighet, antalet personer som deltar i den verksamhet som understöds, antalet unga medlemmar i organisationen samt hur väl organisationen når sin målgrupp på riksnivå beaktas.

Vid bedömningen av hur likabehandling och jämlikhet bland unga främjas i organisationen ska det beaktas med vilka åtgärder organisationen genomför likabehandling och jämlikhet i sin egen verksamhet och samhälleligt.

Vid bedömningen av hur de ungas delaktighet främjas i organisationen ska det beaktas hur de unga kan påverka organisationens verksamhet samt vilket slags kompetens, som de kan använda sig av i samhället, de unga får genom att verka i organisationen.

Vid bedömningen av skötseln av organisationens förvaltning och ekonomi ska det beaktas genom vilka åtgärder organisationen har säkerställt att dess förvaltning och ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt.

7 § (30.3.2023/616)
Godkännande av ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet som berättigat till statsbidrag

Ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en högskola, en förening eller en stiftelse, eller en sammanslutning av dessa som grundar sig på avtal.

För att godkännas som kompetenscentrum på ungdomsområdet ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 19 § i ungdomslagen. Utvärderings- och understödskommissionen ger ett utlåtande i ärendet.

Vid bedömningen av den helhet som kompetenscentrumen bildar ska centrumens verksamhet och kompetens i förhållande till riksomfattande behov av att utveckla ungdomsarbetet och ungdomspolitiken beaktas.

8 § (30.3.2023/616)
Beviljande av statsunderstöd till ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet

Statsunderstöd beviljas för uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet och riksomfattande kompetenscentrumet gemensamt avtalat om. Utvärderings- och understödskommissionen lägger fram ett förslag i ärendet.

Vid bedömningen av arten och omfattningen av kompetenscentrumets uppgifter och verksamhet ska i fråga om centrumet beaktas

1) serviceförmågan och personalens kompetens i förhållande till kompetenscentrumets uppgifter,

2) de nyckeltal som mäter verksamhetens kvalitet och omfattning,

3) verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur centrumets förvaltning och ekonomi har skötts.

Kompetenscentrumets bokföring ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

9 § (30.3.2023/616)
Godkännande av en ungdomscentral som berättigad till statsbidrag

En kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse kan fungera som ungdomscentral.

För att godkännas som ungdomscentral ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 20 § i ungdomslagen.

Vid bedömning av verksamhetens art ska beaktas hur målinriktad verksamheten är och centralens beredskap att utveckla sitt ungdomsarbete. Vid bedömningen av verksamhetens omfattning ska beaktas antalet unga som deltar verksamheten samt mängden handledd verksamhet som centralen ordnar i egen regi. Vid bedömningen av verksamhetens genomslagskraft ska det beaktas hur väl centralens målgrupper nås samt centralens samarbetsnätverk och kommunikation. Vid bedömningen av den helhet som ungdomscentralerna bildar ska beaktas varje centrals storlek, centralernas geografiska läge samt hur mångsidig den verksamhet är som ungdomscentralerna tillhandahåller.

Utöver vad som föreskrivs i 20 § 2 mom. i ungdomslagen är det en förutsättning för att en ungdomscentral ska godkännas som berättigad till statsbidrag att

1) centralens verksamhet huvudsakligen är riktad till unga,

2) centralen har planer för främjandet av hållbar utveckling och internationell verksamhet och att centralen följer planerna i sin verksamhet,

3) centralens ekonomi och förvaltning sköts ansvarsfullt och att centralen har ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten,

4) centralens omgivning, lokaler och utrustning lämpar sig för handlett ungdomsarbete,

5) centralen har en yrkesperson inom ungdomsarbete som svarar för ungdomsarbetet, tillräcklig handledningspersonal och tillräcklig kompetens inom ungdomsarbete,

6) centralen sörjer för säkerheten i sin verksamhet och omgivning,

7) centralens verksamhet sträcker sig över flera kommuners område.

10 § (30.3.2023/616)
Beviljande av statsunderstöd till en ungdomscentral

Vid prövningen av beloppet på statsunderstöd för en ungdomscentral bedömer undervisnings- och kulturministeriet centralens planerade och genomförda verksamhet.

Vid bedömningen av ungdomsarbetets art ska beaktas verksamhetens målinriktning, uppföljningen av den egna verksamheten, bedömningen av måluppfyllelsen samt personalens yrkesskicklighet och kompetens.

Vid bedömningen av ungdomsarbetets omfattning ska beaktas antalet unga som deltar i handledd verksamhet och antalet inkvarteringsdygn för dem samt mängden handledning som centralen ordnar i egen regi.

Vid bedömningen av verksamhetens genomslagskraft ska beaktas samarbetsnätverkets mångsidighet och omfattning, kommunikationens mångsidighet, internationell verksamhet samt främjande av hållbar utveckling.

Vid bedömningen av skötseln av ekonomin och förvaltningen ska det beaktas med hjälp av vilka åtgärder centralen har säkerställt att dess ekonomi och förvaltning sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Ungdomscentralens bokföring ska vara ordnad så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

11 §
Godkännande av verkstadsverksamhet för unga som berättigad till statsbidrag

Den som anordnar verkstadsverksamhet för unga kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse.

För att godkännas som anordnare av verkstadsverksamhet för unga ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör om bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 21 § i ungdomslagen.

Vid bedömning av verkstadsverksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar beaktas hur de ungas möjligheter att få utbildning, arbete eller någon annan service de behöver har förbättrats efter verkstadsperioden.

Utöver vad som föreskrivs i 21 § 2 moment i ungdomslagen, är det en förutsättning för att verkstadsverksamhet för unga ska godkännas som berättigad till statsbidrag att

1) verksamheten är målinriktad, betydelsefull och ekonomisk,

2) ekonomin och förvaltningen sköts väl,

3) verkstaden för unga har en tillräcklig mängd träningspersonal med ändamålsenligt kunnande inom träning,

4) verksamheten i fråga om lokalerna och utrustningen lämpar sig för handledd verksamhet året om, och

5) den som anordnar verkstadsverksamhet har ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten som verifierar verkningarna av träningen som de unga fått.

12 §
Beviljande av statsunderstöd till verkstadsverksamhet för unga

När statsunderstöd beviljas beaktas vid bedömningen av verkstadsverksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar i fråga om verkstaden

1) serviceförmågan samt responsen från målgruppen och samarbetsnätverket,

2) uppgifter om verksamhetens resultat,

3) verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur ekonomin och förvaltningen sköts,

4) personalens yrkeskunskap och kompetens,

5) verksamhetens kontinuitet och huruvida verksamheten pågår året om,

6) lokalernas lämplighet för verksamheten, och

7) bokföringen, som ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.2018/175:

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2018.

30.3.2023/616:

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2023.

För personal som före ikraftträdandet av denna förordning utnämnts på viss tid till statens ungdomsråd eller till utvärderings- och understödskommissionen fortsätter utnämningstiden vid undervisnings- och kulturministeriet löpa till utgången av 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.