Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.3.2017/157

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på avledande och behandling av hushållsavloppsvatten i de situationer som avses i 16 kap. i miljöskyddslagen (527/2014).

2 §
Belastningstal för glesbebyggelse

Den mängd organiska ämnen som en invånares obehandlade hushållsavloppsvatten orsakar och som ingår i belastningstalet för glesbebyggelse är 50 gram per dygn mätt som biologisk syreförbrukning under sju dygn. Den mängd totalfosfor som en invånares obehandlade hushållsavloppsvatten orsakar och som ingår i belastningstalet är 2,2 gram och mängden totalkväve 14 gram per dygn.

I bilagan finns bestämmelser om sammansättningen av belastningstalen för glesbebyggelse för olika belastningstyper enligt belastningens ursprung.

3 §
Uppföljning av och tillgång till uppgifter om system för behandling av avloppsvatten

Finlands miljöcentral ska följa utvecklingen av de system för behandling av avloppsvatten som finns allmänt tillgängliga på marknaden samt de resultat som uppnås genom dem. Aktuella uppgifter från denna uppföljning som grundar sig på en opartisk och tillförlitlig bedömning ska hållas lätt tillgängliga för medborgarna.

4 §
Vägledande reningsnivå för områden som är känsliga för förorening

Den vägledande reningsnivå som avses i 156 c § i miljöskyddslagen (527/2014) är sådan att belastningen på miljön minskar i fråga om organiska ämnen med minst 90 procent, totalfosfor med minst 85 procent och totalkväve med minst 40 procent jämfört med den belastning genom obehandlat avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse.

5 §
Innehållet i en redogörelse för avloppsvattensystemet

En redogörelse för ett avloppsvattensystem ska innehålla

1) uppgifter om var avloppsvattnet uppkommer, var avloppsvattensystemets komponenter är belägna och var avloppsvattnet släpps ut,

2) en motiverad bedömning av mängden av och kvaliteten på det avloppsvatten som uppkommer.

6 §
Innehållet i en plan för avloppsvattensystemet

I en plan för ett avloppsvattensystem ska fastighetens planerade användning och annan möjlig användning av fastigheten samt byggnadernas livscykel beaktas.

Planen ska innehålla

1) uppgifter om mängden av och kvaliteten på det avloppsvatten som uppkommer,

2) uppgifter om avloppsvattensystemet och dess dimensionering,

3) en situationsplan med uppgifter om placeringen av avloppsvattensystemets rör, anordningar och utloppet för det behandlade avloppsvattnet, placeringen av objekt som kräver service och underhåll och hur de kan nås, vilka byggnader, hushållsvattenbrunnar och andra uttag av vatten, yt- och grundvatten, samt annan markanvändning, som finns inom avloppsvattensystemets och avloppsvattnens verkningsområde,

4) vid behov en bedömning av hur avloppsvattensystemet fungerar när yt- och grundvattennivån är som högst.

7 §
Innehållet i bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystem

En bruks- och underhållsanvisning för ett avloppsvattensystem ska innehålla

1) uppgifter om objekt som kräver regelbunden service och observation,

2) uppgifter om service- och observationsåtgärder samt om serviceintervall,

3) uppgifter om förfarandet vid de vanligaste fel som kan förekomma i avloppsvattensystemet,

4) kontaktuppgifter till den som har planerat och den som har byggt avloppsvattensystemet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Bilaga

Sammansättningen av belastningstalen för glesbebyggelse enligt belastningstyp: belastningens ursprung och belastningsmängder för olika belastningstyper i gram per boende per dygn (g/p d) och procentuella andelar (%).

Belastningstyp
Belastningens ursprung Organiska ämnen, (BOD7) Totalfosfor Totalkväve
g/p d % g/p d % g/p d %
Exkrement 15 30 0,6 30 1,5 10
Urin 5 10 1,2 50 11,5 80
Annat 30 60 0,4 20 1,0 10
Belastningstal 50 100 2,2 100 14 100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.