Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.3.2017/146

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016):

1 kap

Klassificering av smittsamma sjukdoma

1 § (29.6.2023/884)
Allmänfarliga smittsamma sjukdomar

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

1) sjukdomar som orsakas av EHEC-bakterien,

2) hepatit A,

3) hepatit E,

4) sjukdomar som orsakas av subtyp H5N1 eller H7N9 eller en annan ny eller sällsynt subtyp av influensavirus av typ A,

5) smittkoppor,

6) kolera,

7) syfilis,

8) difteri,

9) tyfoid, paratyfoid och andra sjukdomar som orsakas av bakterier som hör till typen salmonella,

10) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av meningokock,

11) mjältbrand,

12) polio,

13) pest,

14) sars och mers,

15) shigellarödsot,

16) tuberkulos,

17) mässling,

18) Ebola, Lassa, Marburg och Krim-Kongo hemorragisk feber och andra hemorragiska febrar som orsakas av virus.

2 § (29.6.2023/884)
Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar

Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar är

1) botulism,

2) Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

3) echinokockos,

4) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av hemofilus,

5) hepatit B,

6) hepatit C,

7) kikhosta,

8) hivinfektion,

9) klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge,

10) gula febern,

11) legionellos,

12) listerios,

13) lepra och annan mykobakteriesjukdom än tuberkulos,

14) malaria,

15) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av pneumokock,

16) fästingburen hjärninflammation,

17) rabies,

18) rotavirusinfektion,

19) schanker,

20) påssjuka,

21) tetanus,

22) gonorré,

23) röda hund,

24) apkoppor och en annan svår infektion som orsakas av orthopoxvirus och som inte är smittkoppor,

25) covid-19.

2 kap

Uppgifter för myndigheter och Institutet för hälsa och välfärd

3 §
Social- och hälsovårdsministeriets uppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet ska

1) se till att befolkningen ges sådan hälsorådgivning och riksomfattande information som behövs för bekämpning av smittsamma sjukdomar,

2) följa och främja sådan vetenskaplig forskning som bedrivs i Finland och sådan internationell vetenskaplig forskning som har samband med bekämpning av smittsamma sjukdomar samt tillämpningen av dem,

3) utföra sådana uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda bestämmelser påförts social- och hälsovårdsministeriet.

4 §
Uppgifter för Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd ska

1) följa bekämpningen av smittsamma sjukdomar och hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

2) bedriva vetenskaplig forskning kring smittsamma sjukdomar samt utföra och utveckla sådana laboratorieundersökningar som behövs vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar,

3) lämna experthjälp till välfärdsområdena och de organ i välfärdsområdena som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och till HUS-sammanslutningen när det gäller att utreda epidemier av smittsamma sjukdomar och att bekämpa vårdrelaterade infektioner, (29.6.2023/884)

4) ordna utbildning för bekämpning av smittsamma sjukdomar,

5) informera välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och laboratorier samt verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården om det aktuella läget i fråga om smittsamma sjukdomar, (29.6.2023/884)

6) lämna uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken, försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och det internationella utbytet av uppgifter om smittsamma sjukdomar,

7) delta i nationellt och internationellt samarbete som gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar,

8) utföra uppgifter som enligt vad som föreskrivs särskilt hänför sig till bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller som påförs av social- och hälsovårdsministeriet.

5 §
Regionförvaltningsverkets uppgifter

Regionförvaltningsverket ska

1) vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

2) utföra sådana uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som särskilt föreskrivits för eller ålagts regionförvaltningsverket.

6 § (29.12.2022/1368)
Välfärdsområdets uppgifter

Det organ i välfärdsområdet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt den läkare i tjänsteförhållande som i välfärdsområdet svarar för smittsamma sjukdomar ska

1) sörja för den hälsorådgivning som gäller förebyggandet av smittsamma sjukdomar,

2) sörja för utbyte av sprutor och andra redskap i fråga om personer som använder droger intravenöst, i enlighet med vad som är behövligt med hänsyn till bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

3 kap

Anmälan om smittsamma sjukdomar

7 §
Läkares anmälan om smittsamma sjukdomar

Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. Anmälan görs emellertid inte i fråga om följande sjukdomar:

1) kikhosta,

2) annan salmonellos än tyfoid eller paratyfoid,

3) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av pneumokock,

4) fästingburen hjärninflammation,

5) rotavirusinfektion,

6) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av hemofilus,

7) klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge samt andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos,

8) covid-19.

(29.6.2023/884)

I anmälan ska följande uppgifter ges som uppgifter enligt 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar,

1) utöver patientens identifieringsuppgifter patientens kön, boningskommun och nationalitet,

2) smittans förlopp och tidpunkten då symtomen börjat,

3) grunderna för diagnosen,

4) de vaccinationer som patienten fått,

5) vårdplatsen.

Den som gör anmälan ska anteckna sin kontaktinformation i anmälan och underteckna den. Anmälan ska göras inom sju dygn från det att fallet har konstaterats. I särskilt brådskande fall ska läkaren omedelbart per telefon göra en preliminär anmälan till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar och till Institutet för hälsa och välfärd. En preliminär anmälan som gjorts per telefon ska bekräftas genom en skriftlig anmälan när fallet har säkerställts. Anmälan om tuberkulos ska göras då smittan har konstaterats och efter att behandlingen har avslutats.

I fråga om hivinfektion ska en anmälan göras då smittan konstateras, då sjukdomen når aids-stadiet och då patienten avlider. En anmälan om hivinfektion ska innehålla en bedömning av när och hur smittan har uppstått och dödsorsaken samt huruvida den smittade har donerat blod.

5 mom. har upphävts genom F 20.1.2022/64. (20.1.2022/64)

8 §
Laboratorieanmälan om smittsam sjukdom

Ett laboratorium ska göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om mikrobfynd av allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar, samt i fråga om andra smittsamma sjukdomar en anmälan om i bilaga 1 nämnda anmälningspliktiga mikrobfynd och antimikrobiell känslighet.

I regionala register enligt 37 § i lagen om smittsamma sjukdomar över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel och i register över fall av en viss sjukdom enligt 39 § i den lagen ska de uppgifter införas som avses i 29 § i den lagen om sådana mikrobfynd som enligt bilaga 1 är anmälningspliktiga med hänsyn till deras mikrobläkemedelsresistensegenskap. I dessa register ska även införas uppgifter om andra eventuella fynd inom området av mikrober som är synnerligen resistenta och som är föremål för bekämpning.

9 §
Innehållet i en laboratorieanmälan om smittsam sjukdom

En laboratorieanmälan om smittsam sjukdom ska som uppgifter enligt 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar innehålla uppgifter om vårdplats, datum då provet tagits, gjorda fynd vid undersökningen, sättet på vilket mikroben konstaterats och mikrobens egenskaper, provets art samt namnet på det laboratorium som gör anmälan. Om provet har skickats från något annat laboratorium än det som gör anmälan eller skickas till något annat laboratorium för fortsatta undersökningar, ska även namnen på dessa laboratorier anges. Vid salmonella-, shigella- och kampylobakterie-infektioner ska uppgifter om platsen där smittan erhållits anges. När laboratoriets fynd tyder på ett sådant fall av smittsam sjukdom som förpliktar den behandlande läkaren att göra en anmälan om smittsam sjukdom, ska laboratoriet till sitt eget svar foga en anmärkning om detta.

En laboratorieanmälan om smittsam sjukdom ska göras senast tre dagar från det att fyndet säkerställts.

10 §
Mikrobstammar eller prover

I enlighet med 29 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska mikrobstammar och prover som nämns i bilaga 2 fogas till en laboratorieanmälan om smittsam sjukdom.

11 §
Zoonoser och djursjukdomsfall som ska anmälas tillkommunalveterinären (29.12.2022/1368)

De zoonoser och djursjukdomsfall som avses i 31 § i lagen om smittsamma sjukdomar och som ska anmälas till en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen är följande: (29.12.2022/1368)

1) rabies och misstanke om rabies,

2) mjältbrand och misstanke om mjältbrand,

3) infektion med brucellos,

4) infektion med Mycobacterium bovis,

5) infektion med Burkholderia mallei,

6) psittakos,

7) infektion med EHEC hos en person som kommit i beröring med produktionsdjur i Finland,

8) infektion med salmonella, Q-feber eller leptospiros hos en person som bor eller arbetar på en produktionsdjursgård,

9) trikinos,

10) botulism och misstanke om botulism,

11) sjukdom som orsakas av subtyp H5N1 eller H7N9 eller en annan ny eller sällsynt subtyp av influensavirus av typ A hos en person som bor eller arbetar på en fjäderfäanläggning, (29.10.2020/720)

12) sjukdomen covid-19 hos en person som bor eller arbetar på en pälsdjursfarm. (29.10.2020/720)

12 §
Sjukdomar och syndrom som ska följas upp genom sampelbaserad övervakning

De verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården samt socialvården som deltar i den frivilliga sampeluppföljning som avses i 33 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska till Institutet för hälsa och välfärd ge specifierad information samt vid behov prover från sina patienter eller klienter om följande sjukdomar:

1) könssjukdomar,

2) infektioner som sprids via blod och som har samband med användning av droger,

3) luftvägsinfektioner,

4) infektioner som inverkar på fosterutvecklingen under graviditeten.

Institutet för hälsa och välfärd undersöker de prover som inlämnats genom sampelundersökning för uppföljning av upphovet till de sjukdomar som nämns i 1 mom. och deras egenskaper. Inom sampeluppföljningen ska verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvården samt socialvården meddela de identifieringsuppgifter som avses i 29 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar. Till de uppgifter som ska lämnas ska dessutom fogas information om datum, personens ålder, kön, enhetens identifieringsuppgifter, arten av ett prov som eventuellt tagits och datum då det har tagits samt sjukdomsspecifika uppgifter om faktorer och riskfaktorer som påverkar smittförloppet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

13 § (29.12.2022/1368)

13 § har upphävts genom F 29.12.2022/1368.

14 §
Undersökning av blodprov av gravida

I samband med hälsokontrollen av en gravid kvinna tas med hennes samtycke ett blodprov för att förebygga smittsamma sjukdomar hos det nyfödda barnet.

Blodprovet undersöks för tidigt konstaterande av syfilis och hivinfektion samt för konstaterande av hepatit B-virus.

15 §
Sammanföringstid i registret över smittsamma sjukdomar

Alla uppgifter i anmälningarna om smittsam sjukdom bevaras i registret över smittsamma sjukdomar till utgången av det år som följer efter att sammanförandet av separata anmälningar som gäller samma fall av smittsam sjukdom har upphört, nedan sammanföringstid. Härefter avlägsnas patientens namn ur registeruppgifterna och personbeteckningen ändras så, att den inte kan identifieras.

Sammanföringstiden är 50 år i fråga om

1) tyfoid,

2) paratyfoid,

3) syfilis,

4) tuberkulos,

5) hepatit B,

6) hepatit C,

7) hivinfektion,

8) annan sjukdom som orsakas av mykobakter än tuberkulos,

9) sjukdom som orsakas av hepatit D-virus,

10) sjukdom som orsakas av HTL-virus,

11) Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

12) infektion som orsakas av meticillinresistent eller oxacillinresistent Staphylococcus aureus-stam (MRSA), infektion som orsakas av vankomycinresistent stafylokockstam (VRSA), infektion som orsakas av vankomycinresistent enterokock (VRE) eller infektion som orsakas av Escherichia coli- eller Klebsiella pneumoniae-stam med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin,

13) infektion som orsakas av karbapenemasproducerande enterobakter (CPE).

Sammanföringstiden är tre år i fråga om

1) echinokockos,

2) malaria,

3) Borrelia burgdorferi,

4) brucella,

5) svamp- och parasitfynd i blod och ryggmärgsvätska,

6) filaria,

7) skistosoma.

Sammanföringstiden är tre månader i fråga om

1) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av meningokock,

2) gonorré,

3) infektion som orsakas av clostridium difficile,

4) svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation som orsakas av hemofilus,

5) klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge,

6) mjuk schanker,

7) andra bakterie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvätska,

8) sjukdom som orsakas av astrovirus, norovirus, rotavirus eller sapovirus,

9) sjukdom som orsakas av influensavirus, parainfluensavirus, respiratoriskt syncytievirus eller rinovirus.

Vid alla andra smittsamma sjukdomar än de som nämns i 2–4 mom. är sammanföringstiden 12 månader.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2017.

Bilaga 1

Anmälningspliktiga mikrobfynd, inbegripet uppgifter om antimikrobiell känslighet, som avses i 28 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar och som gäller andra smittsamma sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brucella

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer)

Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer)

Francisella tularensis

Kampylobakterier

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer)

Leptospira

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)

Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)

Vibrio parahemolyticus

Yersinia

Virus:

Adenovirus

Astrovirus

Chikungunyavirus

Denguevirus

Enterovirus (omfattar även Coxsackievirus och Echovirus)

Hepatit D-virus

HTL-virus

Influensavirus

Japanskt B -encefalitvirus

Norovirus och sapovirus

Parainfluensavirus

Parvovirus

Puumalavirus (sorkfebervirus)

Respiratorisk syncytievirus

Rinovirus

Sindbisvirus

Varicella-zostervirus

West Nile -virus

Zikavirus

Protozoer:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filaria

Giardia lamblia

Leishmania

Skistosoma

Toxoplasma gondii

Trichinella spiralis

Svampar:

Pneumocystis jiroveci

Bilaga 2 (29.6.2023/884)

I enlighet med 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:
Escherichia coli ehec stam eller prov
Hepatit A prov
Vibrio cholera stam eller prov
Corynebacterium diphtheria stam eller prov
Salmonella stam eller prov
Neisseria meningitides stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Poliovirus stam eller prov
Shigellat stam eller prov
Mycobacterium tuberculosis stam eller prov
Mässlingvirus prov
Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av:
Bordetella pertussis stam eller prov
Hiv stam eller prov
Legionella stam eller prov
Listeria monocytogenes stam eller prov
Plasmodium prov
Haemophilus influenza stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Parotitvirus prov
Streptococcus pneumonia stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Rubivirus (rubella) prov
SARS-CoV-2-virus prov
Andra mikrobfynd som orsakar smittsamma sjukdomar och som ska anmälas:
Bakterier
Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer) stam: valfritt prov
Enterokocker (VRE) stam eller prov
Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer) stam: valfritt prov
Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer) stam: valfritt prov
Staphylococcus aureus (MRSA) stam eller prov
Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar) stam eller prov
Streptococcus agalactiae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Streptococcus pyogenes stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Virus
Enterovirus (omfattar coxsackie- och echovirus) stam eller prov: fynd i avföring

Ikraftträdelsestadganden:

13.2.2020/69:

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2020.

20.5.2020/373:

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

29.10.2020/720:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

20.1.2022/64:

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2022.

30.6.2022/523:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

29.12.2022/1368:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

29.6.2023/884:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.