Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

23.2.2017/120

Statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017):

1 §

De examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som avses i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) placerar sig på nivåerna i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser i enlighet med bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Examina, lärokurser och övriga samlade kompetenser
Nivå 1
Har de allmänna kunskaper och grundläggande färdigheter som krävs för studier och för att kunna utföra enkla uppgifter under direkt övervakning i ett strukturerat sammanhang.
Tar under handledning ansvar för sitt lärande. Kommunicerar muntligt och svarar på enkel skriftlig kommunikation på sitt modersmål.
Nivå 2 Lärokursen för den grundläggande utbildningen Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
Har de mångsidiga allmänna kunskaper och kognitiva och praktiska grundläggande färdigheter som behövs för att använda relevant information till att utföra uppgifter och lösa problem. Följer regler och använder mångsidiga redskap och verktyg i en övervakad miljö som kräver självständighet.
Tar ansvar och agerar självständigt.
Tar ansvar för sitt lärande. Har förmåga till livslångt lärande. Kan agera i en bekant studie- och arbetsgemenskap. Kommunicerar mångsidigt och interaktivt i olika situationer och framställer text på sitt modersmål. Har förmåga att interagera på det andra inhemska språket och på minst ett främmande språk.
Nivå 3 Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) (t.o.m. 31.7.2022) Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) (t.o.m. 31.7.2022) Fördjupad lärokurs i grundläggande konstundervisning Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA) Folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga
Behärskar grundläggande kunskaper, principer, processer och allmänna begrepp på sitt arbets- eller studieområde och har de kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att kunna utföra uppgifter och lösa problem. Väljer och använder grundläggande metoder, verktyg, material och information. Anpassar sin verksamhet till rådande förhållanden och aktuell miljö vid problemlösning.
Tar ansvar för att egna uppgifter slutförs och agerar på ett säkert sätt i arbets- eller studiegemenskapen. Har förmåga att ta initiativ och ansvar i sina uppgifter. Förstår arbetslivets och företagandets betydelse för individen och samhället. Bedömer sin kompetens och verksamhet, sina färdigheter och sina val i anslutning till arbete eller studier.
Har förmåga till livslångt lärande. Kan agera i en bekant studie- och arbetsgemenskap. Kommunicerar mångsidigt och interaktivt i olika situationer och framställer texter av många olika slag på sitt modersmål. Har förmåga att interagera på det andra inhemska språket och på minst ett främmande språk även internationellt.
Nivå 4 Gymnasiets lärokurs Studentexamen Yrkesinriktade grundexamina Yrkesexamina Examen inom brottspåföljdsområdet Räddningsmannaexamen Examen för jourhavande vid nödcentraler Grundkursen för gränsbevakare Studiehelheten på grundnivå för underofficerare
Behärskar kunskapsbasen i breda sammanhang inom sitt arbets- eller studieområde samt vissa kognitiva och praktiska färdigheter och har förmåga att uttrycka sig. Utnyttjar dessa kunskaper och färdigheter för att lösa specifika problem inom sitt område och för att utföra uppgifter inom området. Arbetar självständigt i miljöer som vanligtvis är förutsägbara men kan förändras.
Tar ansvar för att egna uppgifter slutförs och agerar på ett säkert och ansvarstagande sätt i arbetsgemenskapen. Arbetar ekonomiskt, framgångsrikt och planmässigt samt organiserar sitt arbete med hänsyn till andra aktörer. Kan övervaka andras rutinuppgifter. Har förmåga att agera företagsmässigt som anställd eller som egenföretagare i branschen. Kan bedöma sin kompetens och sitt uppgiftsområde och förbättra sin arbets- eller studieverksamhet. Utvecklar sig själv och sitt arbete.
Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar med olika slags människor i studie- och arbetsgemenskapen och i andra grupper och nätverk i enlighet med etiska principer. Kommunicerar mångsidigt och interaktivt i olika situationer och framställer texter av många olika slag på sitt modersmål, också sådana som anknyter till branschen i fråga. Kommunicerar på det andra inhemska språket och interagerar inom den egna branschen på åtminstone ett främmande språk även internationellt.
Nivå 5 Specialyrkesexamina Underbefälsexamen (räddningsväsendet) Grundexamen i flygledning (t.o.m. 31.12.2017) Studiehelheten på mellannivå (1 och 2) för underofficerare Studiehelheten på mästarnivå för underofficerare
Har en bred och/eller specialiserad kunskapsbas inom sitt område samt kognitiva och praktiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig. Utnyttjar dessa kunskaper och färdigheter för att utarbeta kreativa lösningar på abstrakta problem och för att utföra uppgifter inom branschen. Förstår beröringspunkterna mellan de yrkesrelaterade uppgiftsområdena, det egna området och övriga områden och hur dessa ansluter sig till större helheter.
Är specialsakkunnig inom sitt område och utvecklar verksamhet, produkter och/eller tjänster. Leder och övervakar vid behov verksamhetsmiljöer och funktioner som förändras oförutsägbart. Handleder andra och övervakar uppgifter som utförs av andra. Har god förmåga att arbeta som egenföretagare i branschen. Bedömer och utvecklar egna och andras prestationer och arbete.
Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar med olika slags människor i studie- och arbetsgemenskapen och i andra grupper och nätverk i enlighet med etiska principer. Kommunicerar muntligt och skriftligt på sitt modersmål med människor såväl i som utanför branschen. Kommunicerar på det andra inhemska språket och interagerar inom den egna branschen på åtminstone ett främmande språk även internationellt.
Nivå 6 Yrkeshögskoleexamina Lägre högskoleexamina Universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar för personer som har avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen Kyrkans specialutbildningar Pastoralexamen
Har inom sitt område övergripande och avancerade kunskaper som inbegriper kritisk förståelse och bedömning av teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Förstår omfattningen av och gränserna för olika yrkessektorer och/eller discipliner. Har avancerade kognitiva och praktiska färdigheter som inbegriper förmåga att hantera ärenden och förmåga att tillämpa samt förmåga till kreativa lösningar och prestationer som behövs för att lösa komplicerade eller oförutsägbara problem inom ett specialiserat yrkes-, vetenskaps- eller konstområde.
Arbetar självständigt i expertuppgifter i branschen och i internationellt samarbete eller fungerar som företagare. Leder avancerade yrkesmässiga funktioner eller projekt. Kan fatta beslut i oförutsägbara verksamhetsmiljöer. Tar ansvar för bedömning och utveckling av sin egen kompetens och dessutom för enskilda personers och gruppers utveckling.
Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar med olika slags människor i studie- och arbetsgemenskapen och i andra grupper och nätverk med beaktande av gemenskapsaspekter och etiska aspekter. Kommunicerar flytande både muntligt och skriftligt på sitt modersmål med människor såväl i som utanför branschen. Kommunicerar och interagerar på det andra inhemska språket samt har förmåga till internationell kommunikation och interaktion inom det egna området på åtminstone ett främmande språk.
Nivå 7 Högre yrkeshögskoleexamina Högre högskoleexamina Universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar för personer som har avlagt högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen Högre pastoralexamen Stabsofficerskursen Tilläggsstudier i krigsekonomi och i teknik Specialistkompetensen för begränsad förskrivningsrätt
Behärskar omfattande och mycket specialiserade begrepp, metoder och data som motsvarar specialkunskapen inom det egna området och som ligger till grund för självständigt tänkande och/eller forskning. Förstår kunskapsfrågor som gäller beröringspunkterna mellan det egna området och andra områden och granskar dem och ny information kritiskt. Löser krävande problem även kreativt inom forskning och/eller innovativ verksamhet där man utvecklar nya kunskaper och förfaranden och tillämpar och integrerar kunskaper från olika områden.
Arbetar självständigt i krävande expertuppgifter i branschen och i internationellt samarbete eller fungerar som företagare. Leder och utvecklar komplicerade, oförutsägbara och nya strategiska tillvägagångssätt. Leder organisationer och/eller människor. Har förmåga att bedöma enskilda människors och gruppers verksamhet.
Bidrar till ökade kunskaper och förfaranden på sitt område och/eller tar ansvar för andras utveckling.
Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar med olika slags människor i studie- och arbetsgemenskapen och i andra grupper och nätverk med beaktande av gemenskapsaspekter och etiska aspekter. Kommunicerar flytande både muntligt och skriftligt på sitt modersmål med människor såväl i som utanför branschen. Kommunicerar och interagerar på det andra inhemska språket samt har förmåga till avancerad internationell kommunikation och interaktion inom det egna området på åtminstone ett främmande språk.
Nivå 8 Vetenskapliga och konstnärliga påbyggnadsexamina vid universiteten och Försvarshögskolan (licentiatexamina och doktorsexamina) Generalstabsofficersexamen Specialveterinärexamen Specialistläkarutbildning Specialisttandläkarutbildning
Behärskar omfattande helheter och sammanhang. Behärskar de mest avancerade och/eller mest specialiserade och fördjupade kunskaperna, färdigheterna och/eller teorierna på den mest avancerade och/eller mest specialiserade nivån inom det egna området och i beröringspunkterna mellan olika områden. Uppvisar förmåga till kreativa tillämpningar. Skapar ny kunskap genom att följa god vetenskaplig praxis. Utför självständigt och tillförlitligt vetenskapligt eller konstnärligt och yrkesmässigt forskningsarbete. Utvecklar yrkesrelaterade uppgiftsområden och/eller ett vetenskaps- eller konstområde. Utvecklar och tillämpar nya idéer, teorier, tillvägagångssätt eller processer i de mest krävande verksamhetsmiljöer.
Arbetar självständigt i de mest krävande expertuppgifterna i branschen och i internationellt samarbete eller fungerar som företagare. Leder organisationer och/eller människor. Gör sådana synteser och kritiska bedömningar som krävs för att lösa komplicerade problem inom forskning och/eller innovationsverksamhet. Utvidgar och omdefinierar befintliga kunskaper eller yrkespraxis.
Bidrar till ökade kunskaper på sitt område och/eller tar ansvar för andras utveckling.
Har förmåga till livslångt lärande. Samarbetar med olika slags människor i studie- och arbetsgemenskapen och i andra grupper och nätverk med beaktande av gemenskapsaspekter och etiska aspekter. Kommunicerar flytande både muntligt och skriftligt på sitt modersmål med såväl representanter för vetenskapliga samfund som allmänheten om frågor som gäller det egna forskningsområdet och hela disciplinen och/eller yrkesområdet. Kommunicerar och interagerar på det andra inhemska språket samt har förmåga till avancerad internationell kommunikation och interaktion inom det egna området på åtminstone ett främmande språk.

Ikraftträdelsestadganden:

30.1.2020/61:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2020.

9.6.2022/425:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.