Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

10.2.2017/93

Lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de examina och på de lärokurser för den grundläggande utbildningen och gymnasiet som det föreskrivs om i följande lagar och i förordningar som utfärdats med stöd av dem:

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) gymnasielagen (714/2018),

3) lagen om yrkesutbildning (531/2017),

4) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020),

5) yrkeshögskolelagen (932/2014),

6) universitetslagen (558/2009),

7) lagen om Försvarshögskolan (1121/2008),

8) lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006),

9) lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),

10) lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

(30.12.2020/1230)

Denna lag tillämpas också på sådana samlade kompetenser som kan jämställas med examina eller som i övrigt är omfattande och för vilka kompetensmålen anges i lag eller med stöd av lag, om de utgör behörighets- eller kompetenskrav för ett yrke eller en uppgift eller annars hänför sig till förbättrande av kompetensen eller utveckling av yrkeskunskapen.

2 §
Indelning i kvalifikationsnivåer

De examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som avses i denna lag indelas i åtta kvalifikationsnivåer på basis av det kunnande de förutsätter (referensram för examina och övriga samlade kompetenser).

Närmare bestämmelser om hur de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som avses i 1 § ska placeras på de olika kvalifikationsnivåerna utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 204/2016, KuUB 20/2016, RSv 252/2016

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.2017/542:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

30.12.2020/1230:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.