Uppdaterad lagstiftning: 2017

28.12.2017/1146
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
28.12.2017/1134
Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
28.12.2017/1102
Alkohollag
28.12.2017/1098
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022
28.12.2017/1070
Lag om handel med finansiella instrument
20.12.2017/1048
Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
5.12.2017/1036
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten
19.12.2017/1024
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
19.12.2017/1023
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
19.12.2017/1022
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
19.12.2017/1021
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
19.12.2017/946
Lag om för- och efternamn
14.12.2017/933
Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser
14.12.2017/922
Lag om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
14.12.2017/921
Lag om leverantörer av kombinerade resetjänster
14.12.2017/908
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
14.12.2017/907
Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
14.12.2017/901
Lag om kombinerade resetjänster
14.12.2017/884
Lag om nationella studie- och examensregister
14.12.2017/875
Lag om inkomstskatteskalan för 2018
14.12.2017/869
Statsrådets förordning om studiestöd
28.11.2017/848
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
1.12.2017/813
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
1.12.2017/801
Lag om verkställighet av kombinationsstraff
29.11.2017/783
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018
28.11.2017/779
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018
23.11.2017/770
Statsrådets förordning om delegationen för samservice
17.11.2017/754
Lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner
6.10.2017/699
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
2.10.2017/680
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
5.10.2017/673
Statsrådets förordning om yrkesutbildning
25.8.2017/588
Lag om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas
25.8.2017/587
Naturgasmarknadslag
24.8.2017/583
Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
24.8.2017/582
Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården
25.8.2017/574
Lag om ombud för obligationsinnehavare
11.8.2017/531
Lag om yrkesutbildning
11.8.2017/530
Lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
28.6.2017/491
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
28.6.2017/478
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen
28.6.2017/445
Lag om centralen för utredning av penningtvätt
28.6.2017/444
Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
28.6.2017/418
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
28.6.2017/417
Lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
16.6.2017/368
Lag om skuldsaneringsregistret
16.6.2017/348
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
19.5.2017/341
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
24.5.2017/320
Lag om transportservice
24.5.2017/300
Lag om statsrådets lägescentral
24.5.2017/296
Lag om Hossa nationalpark
24.5.2017/293
Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster
18.5.2017/289
Statsrådets förordning om arbetsmiljön ombord på fartyg
11.5.2017/277
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
5.5.2017/252
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
4.5.2017/241
Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet
7.4.2017/214
Lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
6.4.2017/211
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
24.3.2017/176
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
24.3.2017/170
Lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A
16.3.2017/157
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet
9.3.2017/146
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
24.2.2017/138
Lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
23.2.2017/120
Statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
10.2.2017/93
Lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
26.1.2017/79
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
19.1.2017/39
Statsrådets förordning om Riksarkivet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.