Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.12.2016/1544

Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Finlands skogscentral (418/2011):

1 kap

Skogscentralens direktion

1 §
Tillsättande av direktionen och direktionens närmare sammansättning

Förutom företrädaren för jord- och skogsbruksministeriet och företrädaren för personalen ska det i direktionen för Finlands skogscentral finnas företrädare för skogsägarna och virkesförädlingsindustrin.

2 §
Behörighet för direktionens medlemmar

Till medlem i direktionen får inte utses en person vars övriga uppgifter eller ställning kan stå i strid med skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

3 §
Beviljande av avsked samt komplettering av direktionen

Direktionens ordförande och vice ordförande beviljas på begäran avsked av jord- och skogsbruksministeriet. Andra direktionsmedlemmar beviljas på begäran avsked av direktionen.

Om en medlem av direktionen avgår eller avlider under mandattiden, utses i stället för honom eller henne i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har utsetts, en ny medlem för den återstående mandattiden.

Om medlem av direktionen bytes ut ska den personliga ersättaren för tidigare medlem också bytas ut enligt 2 mom.

4 §
Vissa uppgifter för direktionen

Direktionen ska vid resultatavtalsförhandlingarna med jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till hur de medel som anvisats för skogscentralen ska användas.

5 §
Direktionens konstituering och beslutförhet

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Ordföranden sammankallar direktionen minst en gång i kvartalet.

Ett direktionsmöte kan också ordnas med hjälp av datakommunikationsförbindelser eller andra tekniska hjälpmedel.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som direktionens beslut gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

6 §
Direktionens verksamhet

Om direktionen har tillsatt sektioner, sektionsordförande har när direktionen så beslutar rätt att vara närvarande och yttra sig när direktion behandlar ärenden som sektionen har berett.

Direktionens ordförande ska se till att när det föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens föregående affärsverksamhet, en anställd eller förtroendevald vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med den affärsverksamhet som föregående affärsverksamhetsenheten bedrivit som i sin verksamhet kan utnyttja uppgifter som betraktas som affärsverksamhetsenhetens affärshemlighet, inte deltar i direktionens möte och inte får de handlingar som gäller dessa ärenden.

Direktionens ordförande och sekreterare ska se till att materialet och protokollen från direktionens möten ska också lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet utan dröjsmål.

2 kap

Skogsråden på landskapsnivå

7 §
Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå

I arbetsordningen för skogscentralen ska ingå namnen och verksamhetsområdena för skogsråden på landskapsnivå. Skogsrådens verksamhetsområden ska avgränsas så att de följer landskapsindelningen. Skogsråden ska bildas på ett ändamålsenligt sätt så att verksamheten främjar lokalt samarbete. Verksamhetsområdena ska vara ändamålsenliga också med tanke på främjandet av de skogliga näringarna.

8 §
Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden

Skogsråden på landskapsnivå ska ha medlemmar som har lokalkännedom om de näringar som grundar sig på skogar i rådets verksamhetsområde. När man utser medlemmar till ett skogsråd, ska man ta hänsyn till medlemmarnas sakkunskap i sakhelheter som gäller skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet.

En medlem av ett skogsråd på landskapsnivå får om medlemmen så vill meddela skriftligt om frånträdandet av skogsrådets medlemskap. Meddelandet ska lämnas in till skogsrådets sekreterare.

Om en medlem av ett skogsråd frånträder medlemskapet enligt 2 mom., upphör den personliga ersättarens medlemskap i skogsrådet samtidigt. Då en medlem eller hans eller hennes ersättare frånträder, överväger skogscentralen huruvida centralen begär förslag till en ny medlem i stället för den som frånträtt eller fortsätter skogsrådet i en snävare sammansättning.

9 §
Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå

Skogsråden på landskapsnivå sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Skogscentralen är sammankallare till det första mötet för skogsråd på landskapsnivå.

Ett skogsråd på landskapsnivå är beslutfört när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som beslut av skogsråden på landskapsnivå gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

Skogsrådsmöten på landskapsnivå kan också ordnas med hjälp av datakommunikationsförbindelser eller andra tekniska hjälpmedel.

De ärenden som ska behandlas i ett skogsråd på landskapsnivå föredras av en företrädare för skogscentralen. Skogscentralen ska reservera tillräckliga resurser för skogsrådens arbete.

3 kap

Befattningar vid skogscentralen

10 §
Förfarandet vid sökande och tillsättande av befattningar

När en sådan befattning vid skogscentralen tillsätts som omfattar utövning av offentlig makt, ska bestämmelserna om förfarandet vid sökande och tillsättande av statliga tjänster iakttas. När en befattning som inte omfattar utövning av offentlig makt är vakant, ska detta meddelas på behörigt sätt.

11 §
Tillsättandet av befattningar samt intyg

Direktören kan befullmäktiga skogsdirektören eller finansierings- och granskningschefen att tillsätta befattningar som föredragande och inspektör. När det gäller andra befattningar, kan direktören befullmäktiga en anställd i chefsställning som svarar för arbetsledningen eller en ledande anställd som svarar för förvaltningsärenden att tillsätta vissa befattningar.

Jord- och skogsbruksministeriet ger direktören ett intyg om uppsägning eller om att anställningsförhållandet upphör.

12 §
Ställföreträdare

En eller flera finansierings- och granskningschefer ska förordnas av direktören till skogsdirektörens ställföreträdare. Ordningen för ställföreträdarna ska anges i förordnandet.

Om både direktören och skogsdirektören är förhindrade att sköta sina uppgifter, ställföreträds direktören av den finansierings- och granskningschef som enligt ställföreträdarordningen är skogsdirektörens första ställföreträdare. Om denna finansierings- och granskningschef eventuellt har förhinder, följer man ställföreträdarordningen i 1 mom.

Till ställföreträdare för en finansierings- och granskningschef ska förordnas en annan finansierings- och granskningschef.

4 kap

Utövning av offentlig makt

13 §
Ordnande av skötseln av uppgifter

I befattningsbeskrivningen för sådana befattningar vid skogscentralen som omfattar utövning av offentlig makt ska ingå personens tillåtna arbetskombinationer i de uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt samt i de övriga uppgifterna.

Befattningsbeskrivningarna för befattningarna vid skogscentralen ska fastställas så att en och samma anställd inte inspekterar eller övervakar administrativa helheter som omfattar ärenden som den anställda har till uppgift att föredra för avgörande.

I befattningsbeskrivningen för en befattning som omfattar utövning av offentlig makt får inte ingå att bevilja skogsägare eller andra parter understöd för skogsbruk. Allmän rådgivning som gäller skogsbruk och lagstiftning kan dock enligt bestämmelserna i 8 § i förvaltningslagen (434/2003) ingå i den anställdas befattningsbeskrivning. Allmän utbildning som gäller skogsbruk och lagstiftning kan också ingå i den anställdas befattningsbeskrivning.

14 §
Förordnande av anställda som utövar offentlig makt

Direktören bestämmer vilka anställda som utöver henne eller honom, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna får utöva offentlig makt när de sköter sina uppgifter. I förordnandet ska det specificeras huruvida den anställda har ställning av föredragande eller inspektör. Förordnandet ska hållas uppdaterat, framlagt till påseende och kunna levereras elektroniskt. På begäran ska kopior av förordnandet ges.

Direktören förordnar anställda att sköta föredragning och inspektion.

15 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om avgörande av ärenden som gäller utövning av offentlig makt och som avgörs efter föredragning finns i 14 § i lagen om Finlands skogscentral (418/2011). Också de ärenden som ska avgöras av direktionen avgörs efter föredragning. Föreskrifter om föredragning av andra ärenden finns i arbetsordningen för skogscentralen.

Beslut i ärenden som omfattar utövning av offentlig makt undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Besluten får undertecknas maskinellt när detta särskilt föreskrivits.

Remisser, meddelanden och därmed jämförbara brev undertecknas av den föredragande som avses i 2 mom.

5 kap

Bokföring, rapportering och revision

16 §
Räkenskapsperiod och bokslut

Skogscentralens räkenskapsperiod är kalenderåret. Det bokslut som görs upp för varje räkenskapsperiod ska omfatta resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt verksamhetsberättelse i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). En utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen ska följa som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Skogscentralen ska, om den på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig sammanslutning, göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som ska tas in i bokslutet om detta behövs för att få korrekt och tillräcklig information.

17 §
Undertecknande och fastställande av bokslutet samt rapportering

Direktören för skogscentralen undertecknar bokslutet och direktionen fastställer bokslutet för skogscentralen.

Det fastställda och reviderade bokslutet samt en resultatrapport och ett personalbokslut för varje räkenskapsperiod ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 30 april det år som följer på räkenskapsperioden.

Resultatrapporten ska innehålla en beskrivning av verkningarna av de överföringsutgifter som beviljats skogscentralen och resultatet av den verksamhet som finansierats med dem samt en beskrivning av verkningarna av de investeringsutgifter som beviljats och om deras effektivitet och lönsamhet. Uppgifterna om resultatet ska också innehålla en jämförelse med de fastställda resultatmålen.

Personalbokslutet ska innehålla de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet anser nödvändiga för tillsynen över skogscentralen.

18 §
Revisionsberättelsens innehåll

I skogscentralens revisionsberättelse ska utöver det som anges i 5 § 1 mom. av 3 kap. i revisionslagen (1141/2015) finnas ett yttrande om

1) huruvida skogscentralens förvaltning och ekonomi har skötts i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

2) huruvida bokslutet har gjorts upp i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller det,

3) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden,

4) huruvida verksamhetsberättelsen ger riktiga uppgifter om användningen av medel,

5) användningen av medel enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk och av medel för ersättning av hjortdjursskador i skogen till den del att dessa medel harhållits åtskils från skogscentralens övriga medel och till den del att dessa medel har betalts ut och redovisats på vederbörligt sätt,

6) huruvida statsbidrag eller därmed jämförbara tillgångar har använts i enlighet med gällande lagstiftning och beslutet om statsbidrag,

7) att riskhantering och intern kontroll har organiserats och utförts vederbörligt och på tillräcklig nivå;

8) huruvida en utredning om bindningar till närstående personer har gjorts och en utvärdering av om den är saklig, och om

9) fastställande av bokslutet.

Revisorn ska också lämna revisionsberättelsen in till jord- och skogsbruksministeriet.

19 §
Revisors anmärkningar och anmälningar

Om en revisor konstaterar att skogscentralens ekonomi och förvaltning har skötts i strid med bestämmelser och föreskrifter eller om den ansvarar för skötseln annars har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet, ska revisorn göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen. Gäller anmärkningen direktionens verksamhet, ska revisorn meddela jord- och skogsbruksministeriet detta och ministeriet beslutar om de åtgärder som saken kräver.

Om en revisor under räkenskapsperioden konstaterar att det är skäl att rikta en kraftig anmärkning mot förvaltning och ekonomi vid skogscentralen, ska revisorn utan dröjsmål anmäla detta till skogscentralens direktör och direktion samt till jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Revisors oberoende ställning

Utöver vad som bestäms i 6 § av 4 kap. i revisionslagen är den revisor som utför en revision jävig, om han eller hon är

1) medlem eller ersättare i skogscentralens direktion eller anställd vid skogscentralen,

2) styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i en sammanslutning där skogscentralen har bestämmanderätt enligt bokföringslagen, eller den som har i uppgift att sköta sammanslutningens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över den,

3) en person som står i sådant förhållande som avses i 28 § 2 mom. i förvaltningslagen till en medlem eller ersättare i skogscentralens direktion, till direktören eller dennes ställföreträdare eller till den som ansvarar för skogscentralens bokföring eller medelsförvaltning,

4) anställd vid ett sådant penninginstitut som skogscentralen har ett stadigvarande kundförhållande till,

5) medlem i styrelsen för en skogsvårdsförening eller anställd vid en sådan förening,

6) anställd vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med föregående skogscentralens affärsverksamhetsenhet,

7) i någon annan sådan ställning som kan äventyra hans eller hennes oberoende.

21 §
Skyldighet att biträda revisor

Skyldigheten att biträda revisor enligt 9 § av 3 kap. i revisionslagen gäller direktören, skogsdirektören och förvaltningsdirektören vid skogscentralen.

6 kap

Ordnande av uppgifterna vid skogscentralen

22 §
Direktörens uppgifter

Direktören sköter samarbetet med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna samt landskapsförbunden.

Direktören främjar de skogliga näringarna i samarbete med näringsverksamhetsfrämjande och näringsverksamhetsbedrivande organisationer och organ på landsomfattande och regional nivå samt landskapsnivå.

Direktören utser en tillräcklig representation till organen för skogscentralens samarbetsparter.

23 §
Delgivning av stämning

Skogscentralen anses ha fått del av en stämning eller något annat tillkännagivande som gäller verksamheten vid skogscentralen när stämningen eller tillkännagivandet har delgivits skogscentralens direktör, skogsdirektören, finansierings- och granskningschefen eller förvaltningsdirektören.

Om stämningen eller tillkännagivandet delges skogsdirektören, finansierings- och granskningschefen eller förvaltningsdirektören, ska direktören genast informeras om saken.

24 §
Arvoden och ersättningar

Medlemmarna i direktionen och sektionerna betalas arvode för mötesdeltagandet i enlighet med den rekommendation av finansministeriet som gäller för den aktuella tidpunkten. För mötesdeltagandet betalas inte några andra arvoden.

I de arvoden som avses i 1 mom. ingår inte ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer också grunderna för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar för medlemmarna och ersättarna i skogscentralens direktion, sektioner och skogsråden på landskapsnivå.

7 kap

Ikraftträdande

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1448/2014).

Skyldigheten att biträda revisor enligt 9 § av 3 kap. i revisionslagen gäller skogscentralens föregående affärsverksamhetsenhetens affärsverksamhetsdirektör till den del behovet av biträda revisorn riktas mot den perioden, varvid han arbetade som affärsverksamhetsdirektör.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.