Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

29.12.2016/1531

Lag om pensionsstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna förutsättningar för pensionsstöd och grunderna för bestämmande av stödet

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genomföra ett engångsarrangemang där försörjningen för vissa personer som har varit arbetslösa under en lång tid och som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden tryggas genom pensionsstöd innan ålderspensionen börjar.

1 a § (8.7.2022/580)
Tillämpning i landskapet Åland

Vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

2 §
Rätt till pensionsstöd för personer som är födda före den 1 september 1956 (14.12.2018/1096)

Pensionsstöd kan beviljas den som bor i Finland och som är född före den 1 september 1956. Pensionsstöd betalas till slutet av den månad då personen fyller 65 år.

En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas är att personen i fråga har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2016 och att han eller hon den 1 september 2010 eller därefter och senast den 31 augusti 2016 har betalats arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för minst 1250 dagar eller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för maximitiden och därtill arbetsmarknadsstöd för minst 750 dagar.

Med en sådan person med rätt till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2016 som avses i 2 mom. jämställs vid tillämpningen av denna lag dessutom en sådan person som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 1, 2 eller 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, en sådan person som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), en sådan arbetsoförmögen person som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), en person som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) och en arbetsoförmögen person som får rehabiliteringsstöd som beviljats med stöd av någon av de lagar som nämns i 3 §.

Till sådana dagar för vilka en person har betalats arbetsmarknadsstöd och som avses i 2 mom. räknas också sådana dagar som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sådana dagar då en person har deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, sådana dagar för vilka en person har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de dagar för vilka en person med stöd av 9 kap. 3 och 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa före år 2013 inte fick arbetsmarknadsstöd på basis av behovsprövning i fråga om makens inkomster enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2012.

2 a § (14.12.2018/1096)
Rätt till pensionsstöd för personer som är födda före den 1 september 1958

Pensionsstöd kan också beviljas den som bor i Finland och som är född före den 1 september 1958 och som inte har beviljats pensionsstöd på basis av 2 §. Pensionsstöd betalas till slutet av den månad då personen fyller 65 år.

En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas enligt 1 mom. är att personen i fråga har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018 och att han eller hon den 1 september 2012 eller därefter och senast den 31 augusti 2018 har betalats arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för minst 1 250 dagar eller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för maximitiden och därtill arbetsmarknadsstöd för minst 750 dagar.

Med en sådan person med rätt till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018 som avses i 2 mom. jämställs vid tillämpningen av denna lag dessutom en sådan person som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 1, 2 eller 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, en sådan person som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, en sådan arbetsoförmögen person som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som får sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, en person som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och en arbetsoförmögen person som får rehabiliteringsstöd som beviljats med stöd av någon av de lagar som nämns i 3 § i denna lag.

Till sådana dagar för vilka en person har betalats arbetsmarknadsstöd och som avses i 2 mom. räknas också sådana dagar som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. 4–6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sådana dagar då en person har deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som avses i 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, sådana dagar för vilka en person har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen och som avses i 3 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och de dagar för vilka en person med stöd av 9 kap. 3 och 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa före år 2013 inte fick arbetsmarknadsstöd på basis av behovsprövning i fråga om makens inkomster enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2012.

3 §
Sociala förmåner som utgör hinder för pensionsstöd

En person har inte rätt till pensionsstöd om han eller hon får

1) folkpension enligt folkpensionslagen (568/2007),

2) garantipension enligt lagen om garantipension (703/2010),

3) pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), lagen om pension för företagare (1272/2006), lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), lagen om sjömanspensioner (1290/2006), pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007) (arbetspensionslagarna), (11.6.2020/461)

4) annan pension som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, företagsverksamhet eller ett förtroendeuppdrag än sådan pension som avses i 3 punkten,

5) avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006),

6) sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på någon annan grund än med stöd av 8 kap. 6 § i den lagen,

7) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner på någon annan grund än med stöd av 4 kap. 34 § i den lagen,

8) en pension eller ersättning från utlandet som motsvarar en sådan pension eller ersättning som avses i 1–7 punkten.

Familjepension enligt de lagar som nämns i 1 mom. utgör emellertid inte hinder för betalning av pensionsstöd.

En person anses få pension enligt 1 mom. även då invalid- eller sjukpension eller garantipension som han eller hon får är vilande i enlighet med lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009).

4 §
Förmåner och ersättningar som dras av från pensionsstödet

Från pensionsstödets fulla belopp avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande:

1) olycksfallspension och familjepension enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

2) sjukpension och familjepension samt ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagstiftningen, den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet,

3) rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, dock först då ett år förflutit från skadefallet, samt sjukpension och ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet,

4) livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

5) familjepension som betalas med stöd av patientskadelagen (585/1986) och brottsskadelagen (1204/2005),

6) familjepension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007) och arbetspensionslagarna, eller någon annan familjepension som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, företagsverksamhet eller ett förtroendeuppdrag,

7) en fortlöpande pension eller ersättning från utlandet som motsvarar en sådan pension eller ersättning som avses i 1–6 punkten.

5 §
Pensionsstödets inverkan på andra sociala förmåner

Den som får pensionsstöd har samma rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen som den som får ålderspension har enligt 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen. Betalningen av dagpenning dras emellertid in från ingången av den månad då personen i fråga beviljas invalid- eller sjukpension i enlighet med 16 §.

Den som får pensionsstöd har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning och vårdbidrag för pensionstagare i enlighet med det som närmare föreskrivs i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 10 kap. i folkpensionslagen och lagen om handikappförmåner (570/2007). Pensionsstödet jämställs med de pensioner som nämns i 8 § 1 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 51 § 1 mom. i folkpensionslagen och 9 § i lagen om handikappförmåner.

Den som får pensionsstöd har rätt att få rehabiliteringspenning till pensionstagare enligt 34 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Pensionsstödet räknas som grund för pensionstagares rehabiliteringspenning i enlighet med 34 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

Den som får pensionsstöd har inte rätt att få arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

En person har inte rätt att få sådan uppskovsförhöjning som betalas med stöd av arbetspensionslagarna för samma tid som han eller hon har fått pensionsstöd. När inkomsten för återstående tid bestäms i anslutning till pension enligt arbetspensionslagarna jämställs pensionsstödet med arbetsmarknadsstöd.

6 § (11.1.2019/20)
Boende i Finland

En person betraktas som bosatt i Finland om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatt i Finland.

7 §
Pensionsstödets belopp

Det belopp som anges i 8 § 1 mom. i lagen om garantipension betalas som pensionsstöd till stödmottagaren, med beaktande av det som föreskrivs i 33 § i den lagen.

Pensionsstöd betalas inte om dess belopp understiger det belopp som anges i 8 § 4 mom. i lagen om garantipension.

2 kap

Förfarande

8 §
Ansökan om pensionsstöd

Ansökan om pensionsstöd ska göras hos Folkpensionsanstalten.

Om en sökande på grund av sjukdom, ålderdom eller av någon annan liknande orsak är oförmögen att själv ansöka om pensionsstöd eller att i övrigt bevaka sina intressen och rättigheter vad gäller pensionsstöd och saknar intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig till sökanden eller någon annan som huvudsakligen har tagit hand om sökanden föra talan i ärenden som gäller sökandens pensionsstöd.

9 §
Avgörande av en ansökan utifrån tillgängliga uppgifter

En ansökan om pensionsstöd kan avgöras utifrån de uppgifter som Folkpensionsanstalten har tillgång till om sökanden vägrar att lämna sådana uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att lägga fram den dokumentation som skäligen kan krävas av honom eller henne.

10 §
Beviljande av pensionsstöd

Pensionsstöd beviljas från ingången av den månad då rätt till stödet uppkom. Pensionsstöd beviljas inte utan särskilda skäl för en längre tid än sex kalendermånader före ansökan om pensionsstöd. Samma förfarande tillämpas när pensionsstödets belopp höjs.

11 §
Betalning av pensionsstöd

Pensionsstöd betalas månatligen in på ett av mottagaren angivet konto inom Europeiska unionen. Pensionsstödet kan betalas även på något annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om den som ansöker om eller får stöd anför särskilda skäl för ett annat betalningssätt.

Om den som har rätt till pensionsstöd avlider innan ansökan har avgjorts, ska pensionsstödet betalas till den efterlevande maken, boutredningsmannen eller, med fullmakt av delägarna i dödsboet, till någon annan företrädare för dödsboet högst till utgången av den månad under vilken sökanden avled.

Pensionsstödet betalas ut den fjärde dagen i varje månad eller, om den inte är en bankdag, föregående bankdag. Pensionsstödsposter som ska betalas retroaktivt kan dock betalas också någon annan bankdag.

12 §
Beviljande och betalning av pensionsstöd temporärt

Om ändring har sökts i fråga om en sådan pension eller ersättning enligt 3 eller 4 § som ska beaktas vid beviljandet av pensionsstöd, kan pensionsstöd beviljas och betalas temporärt. Folkpensionsanstalten får återkräva pensionsstöd som betalats till ett för stort belopp för samma tid från pensionen eller ersättningen i fråga. Folkpensionsanstalten får återkräva pensionsstöd som betalats till ett för stort belopp också då arbetspensionsanstalten fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande.

Om den som ansöker om pensionsstöd har ansökt om pension eller ersättning från någon annan stat, kan pensionsstödet beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår. När Folkpensionsanstalten har fått uppgifter om den pension eller ersättning som sökanden har ansökt om i den andra staten, fattar den ett slutligt beslut om pensionsstödet.

I de fall som avses i 1 mom. ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

13 §
Indrivning av pensionsstöd från pension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar pension eller ersättning enligt 3 och 4 § driva in pension eller ersättning som denna har betalat retroaktivt till den del pensionen eller ersättningen motsvarar pensionsstöd som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar pensionen eller ersättningen i fråga

1) rättar eller justerar pensionens eller ersättningens belopp,

2) efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, eller

3) beviljar pension eller ersättning.

Folkpensionsanstalten kan hålla inne folkpension, familjepension enligt folkpensionslagen, en förhöjning av familjepensionen och garantipension enligt lagen om garantipension som betalas retroaktivt till den del som beloppet motsvarar det pensionsstöd som har betalats till ett för stort belopp, om Folkpensionsanstalten beviljar eller rättar folkpensionen eller garantipensionen, beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd eller beviljar, rättar eller justerar familjepensionen.

I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten ska Folkpensionsanstalten minst två veckor före utbetalningen av pensionen eller ersättningen meddela pensionsanstalten eller någon annan som betalar ersättning att pensionen eller ersättningen eller en del av den ska betalas till Folkpensionsanstalten.

14 §
Avbrott i betalningen av pensionsstöd under verkställigheten av ett fängelsestraff

Utbetalningen av pensionsstöd till en person som avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse avbryts när tre månader har avtjänats av fängelsestraffet eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Om häktningstiden omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts utbetalningen av pensionsstödet på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget uppgår till tre månader, dock tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet ska börja avtjänas.

Pensionsstöd som avbrutits börjar betalas ut från ingången av den månad som följer efter frigivningen. Om en stödmottagare friges den första dagen i månaden, betalas pensionsstödet dock från ingången av den månaden.

För tryggande av försörjningen kan pensionsstöd som avbrutits eller en del av stödet betalas till pensionsstödtagarens make eller sambo och barn under 16 år.

15 §
Anmälningsskyldighet

I en ansökan om pensionsstöd ska uppges

1) sökandens personuppgifter,

2) uppgifter om övriga pensioner och ersättningar som den sökande har sökt och fått.

Den som får pensionsstöd ska informera Folkpensionsanstalten om

1) beviljande och upphörande av pensioner och ersättningar som inverkar på pensionsstödet och om förändringar i deras belopp,

2) adressförändring och flyttning utomlands.

Den som ansöker om och den som får pensionsstöd ska lämna Folkpensionsanstalten också andra uppgifter som är nödvändiga för avgörande av ansökan och betalning av stödet.

16 §
Rätt till invalid- eller sjukpension för den som får pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd blir arbetsoförmögen på det sätt som avses i någon av de lagar som nämns i 3 §, kan han eller hon på ansökan beviljas invalid- eller sjukpension från ingången av den månad som följer på den då arbetsoförmågan inträdde. Pensionsstödet dras in från begynnelsetidpunkten för invalid- eller sjukpensionen.

Om en person som tidigare har fått pensionsstöd har beviljats invalid- eller sjukpension som rehabiliteringsstöd, kan betalningen av pensionsstöd fortsätta från ingången av den månad som följer på den då rehabiliteringsstödet upphörde.

17 §
Betalning av pensionsstöd som beviljats retroaktivt

Retroaktivt beviljat pensionsstöd ska innehållas för Folkpensionsanstalten eller betalas till arbetslöshetskassan till den del som stödet motsvarar den förmån som dessa har betalat ut, om Folkpensionsanstalten beviljar pensionsstöd retroaktivt för samma tid som den som får pensionsstöd har fått en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Pensionsstöd betalas dock till arbetslöshetskassan endast under förutsättning att ett meddelande enligt 11 kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har lämnats minst två veckor före den dag då pensionsstödet ska betalas ut.

18 §
Justering av pensionsstödet

Pensionsstödet justeras om den som får pensionsstöd beviljas en i 4 § avsedd pension eller ersättning som inverkar på pensionsstödet eller om en pension eller ersättning som ska beaktas som inkomst ändras av någon annan orsak än på grund av indexbindning. Om beloppet av inkomsten ständigt varierar, justeras pensionsstödet senast inom två år från det att pensionsstödet började betalas eller från den föregående justeringen.

Pensionsstödet kan i de fall som avses i 1 mom. justeras utan ansökan. Den som får pensionsstödet ska höras.

Om en förändring inträffar den första dagen i en kalendermånad, justeras pensionsstödet från ingången av den månaden. I annat fall justeras pensionsstödet från ingången av den månad som följer på förändringen.

19 §
Avbrott i pensionsstödet

Utbetalningen av pensionsstöd eller en del av stödet kan avbrytas om det är uppenbart att den som får pensionsstöd på grund av förändrade förhållanden eller av någon annan orsak inte har rätt till pensionsstödet. Om den som får pensionsstöd inte lämnar den tilläggsutredning som begärs, avgörs ärendet utifrån de uppgifter som Folkpensionsanstalten har tillgång till.

Utbetalningen av pensionsstöd kan avbrytas temporärt om den som får pensionsstöd trots begäran inte anger sin betalningsadress.

Om pensionsstöd som avbrutits börjar betalas ut på nytt, betalas det inte utan särskilda skäl retroaktivt för en längre tid än sex kalendermånader.

20 §
Indragning av pensionsstöd

Pensionsstödet dras in från ingången av den månad under vilken den som får pensionsstöd beviljas pension eller någon annan ersättning enligt 3 §.

Pensionsstödet dras in från ingången av den månad som följer på förändringen, då den som får pensionsstöd

1) fyller 65 år,

2) flyttar utomlands, permanent eller för över ett år,

3) i övrigt inte uppfyller kriterierna för att beviljas pensionsstöd,

4) avlider.

Om det inte kan läggas fram utredning om stödmottagarens död, men det är sannolikt att stödmottagaren har avlidit genom drunkning, genom någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, drar Folkpensionsanstalten in pensionsstödet från ingången av den månad som följer efter den dag som Folkpensionsanstalten, utifrån den anmälan om försvunnen person som gjorts till polisen eller utifrån annan motsvarande utredning, bedömer vara stödmottagarens sannolika dödsdag. (19.11.2021/1013)

21 § (8.7.2022/580)
Betalning av pensionsstödet till ett välfärdsområde

Folkpensionsanstalten kan besluta att pensionsstödet ska betalas till det välfärdsområde inom vars område stödmottagaren har sin hemkommun för att användas till underhåll för stödmottagaren och hans eller hennes anhöriga enligt 14 § 3 mom., om stödmottagarens eller hans eller hennes anhörigas försörjning äventyras om pensionsstödet betalas till stödmottagaren själv. Pensionsstöd som har betalats på detta sätt får inte utan stödmottagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än underhållet den månad som pensionsstödet har betalats ut för.

En framställning om att pensionsstödet ska betalas till ett välfärdsområde kan göras av stödmottagaren, stödmottagarens make eller sambo, någon annan anhörig, den som huvudsakligen tar hand om stödmottagaren eller av välfärdsområdet.

22 § (17.4.2020/225)
Bestämmelser om förfarandet i fråga om pensionsstöd och ändringssökande

På pensionsstöd som verkställs av Folkpensionsanstalten tillämpas det som i lagen om garantipension föreskrivs i fråga om meddelande av beslut, dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter, begränsning av den registrerades rätt, användning av uppgifter och teknisk anslutning, återbetalning av förmåner som betalats efter att en person har avlidit, återkrav och preskription av fordran som återkrävs samt rättelse av beslut, förfarandet vid ändringssökande och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.

3 kap

Särskilda bestämmelser

23 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Pensionsstöd får inte utmätas.

Trots 1 mom. får en förmån enligt denna lag utmätas för att driva in ett underhållsbidrag eller därmed jämförbart skadestånd som ska betalas till barn.

Ett avtal om överföring av pensionsstöd enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

24 §
Verkställighet

De uppgifter enligt denna lag som gäller pensionsstöd sköts av Folkpensionsanstalten.

25 §
Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för pensionsstöd som betalas med stöd av denna lag.

Kostnaderna för pensionsstöd enligt denna lag betalas ur folkpensionsfonden. Pensionsstödet jämställs med de förmåner som nämns i 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

När statens andel ska betalas till Folkpensionsanstalten iakttas det som föreskrivs i 36 § i lagen om garantipension.

Verksamhetskostnader som verkställigheten av denna lag medför räknas som Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader och ska betalas ur folkpensionsfonden.

26 § (14.12.2018/1096)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Pensionsstöd enligt 2 § betalas tidigast från ingången av juni 2017. Pensionsstöd enligt 2 a § betalas tidigast från ingången av oktober 2019.

RP 226/2016, ShUB 37/2016, RSv 223/2016

Ikraftträdelsestadganden:

14.12.2018/1096:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

RP 204/2018, ShUB 14/2018, RSv 150/2018

11.1.2019/20:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

17.4.2020/225:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

11.6.2020/461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020, ShUB 8/2020, RSv 48/2020

19.11.2021/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 66/2021, ShUB 23/2021, RSv 133/2021

8.7.2022/580:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.