Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

29.12.2016/1397

Lag om offentlig upphandling och koncession

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Syfte, principer «och» definitioner

1 §
Lagens syfte

Statliga och kommunala myndigheter samt övriga upphandlande enheter enligt 5 § ska konkurrensutsätta sin upphandling och sina koncessioner så som föreskrivs i denna «lag».

Genom denna «lag» genomförs

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU «om» offentlig upphandling och «om» upphävande av direktiv 2004/18/EG, nedan upphandlingsdirektivet,

2) rådets direktiv 89/665/EEG «om» samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig «upphandling» av varor «och» bygg- «och» anläggningsarbeten,

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG «om» ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig «upphandling», «och»

4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU «om» tilldelning av koncessioner, nedan koncessionsdirektivet.

2 §
Lagens ändamål

Denna «lag» har till ändamål att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar «upphandling» av hög kvalitet samt garantera lika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig «upphandling».

De upphandlande enheterna ska sträva efter att ordna sin «upphandling» så att den kan genomföras på ett så ekonomiskt, högkvalitativt och systematiskt sätt som möjligt genom att utnyttja befintliga konkurrensförhållanden och med beaktande av miljöaspekter och sociala aspekter. För att minska de administrativa uppgifterna i anslutning till upphandlingen kan de upphandlande enheterna utnyttja ramavtal samt genomföra gemensamma upphandlingar eller utnyttja andra samarbetsmöjligheter vid anbudsförfaranden för offentlig «upphandling».

Upphandlingen ska genomföras i form av ändamålsenliga helheter. Upphandlingen ska om möjligt ordnas så att små och medelstora företag och andra sammanslutningar är likvärdiga med andra anbudsgivare när de deltar i anbudsförfarandet. Vid upphandling som underskrider de nationella tröskelvärden som avses i denna «lag» ska man sträva efter att beakta tillräcklig öppenhet «och» icke-diskriminering med hänsyn till upphandlingens storlek «och» omfattning.

3 §
Principer för offentlig «upphandling»

Den upphandlande enheten ska behandla deltagare i upphandlingsförfaranden «och» andra leverantörer på ett likvärdigt «och» icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet «och» med beaktande av proportionalitetskraven.

«Om» en anbudssökande eller anbudsgivare i anbudsförfarandet är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation, en sammanslutning eller en inrättning som ägs av den upphandlande enheten eller är en annan upphandlande enhet, ska denna behandlas på samma sätt som övriga anbudssökande «och» anbudsgivare.

4 §
Definitioner

I denna «lag» «och» i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med

1) upphandlingskontrakt ett skriftligt avtal som ingåtts mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad, «upphandling» av varor eller utförande av tjänster mot ekonomisk ersättning,

2) byggentreprenadkontrakt ett upphandlingskontrakt som syftar till utförande eller både projektering «och» utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga B; med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som ställs av en upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsentreprenaden; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar en ekonomisk eller teknisk helhet,

3) varuupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som syftar till köp, leasing, hyra eller anskaffning på avbetalning med eller utan köpoption av en vara; som varuupphandlingskontrakt betraktas även ett sådant upphandlingskontrakt som utöver «upphandling» av varor även omfattar «upphandling» av monterings- «och» installationsarbeten,

4) tjänsteupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som avser annat än offentliga byggentreprenader «och» som syftar till utförande av tjänster,

5) koncessioner avtal som avses i 6 «och» 7 punkten,

6) byggkoncession ett sådant skriftligt avtal mot ett ekonomiskt vederlag genom vilket en eller flera upphandlande enheter överför utförandet av en byggentreprenad «och» verksamhetsrisken i samband med den på en eller flera leverantörer, «och» där vederlaget för överföringen utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja den anläggning som byggs eller gemensamt av en sådan rätt «och» en betalning,

7) tjänstekoncession ett sådant skriftligt avtal mot ett ekonomiskt vederlag genom vilket en eller flera upphandlande enheter överför tillhandahållandet «och» administreringen av andra tjänster än sådana som gäller byggkoncession «och» verksamhetsrisken i samband med den på en eller flera leverantörer, «och» där vederlaget för överföringen utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja tjänsterna eller gemensamt av en sådan rätt «och» en betalning,

8) leverantör en fysisk eller juridisk person, en offentlig enhet eller en grupp av dessa som på marknaden erbjuder varor, tjänster, byggarbeten eller byggentreprenader,

9) anbudssökande en leverantör som anmält intresse för att delta i ett selektivt förfarande enligt 33 §, ett förhandlat förfarande enligt 34 §, en konkurrenspräglad dialog enligt 36 §, ett förfarande för innovationspartnerskap enligt 38 § eller en direktupphandling enligt 40 §,

10) anbudsgivare en leverantör som har lämnat ett anbud,

11) upphandlingsdokument alla dokument som den upphandlande enheten har utarbetat eller hänvisar till för att beskriva eller bestämma de olika delarna av upphandlingen eller förfarandet,

12) inköpscentral en upphandlande enhet som tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet och eventuellt också stödverksamhet för inköp till de upphandlande enheter som direkt eller indirekt äger centralen eller till sådana upphandlande enheter i fråga «om» vilka bestämmelser «om» rätten att tillgodogöra sig inköpscentralens verksamhet utfärdas särskilt; det förutsätts att inköpscentralen utför de ovannämnda uppgifterna «och» att den uttryckligen har grundats för att utföra dessa uppgifter eller att skötseln av dessa uppgifter i bestämmelser «och» föreskrifter anges som inköpscentralens verksamhetsområde,

13) centraliserad inköpsverksamhet följande verksamhet av bestående natur:

a) anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter, «och»

b) ingående av upphandlingskontrakt eller i 42 § avsedda ramavtal eller inrättande av i 49 § avsedda dynamiska inköpssystem som gäller byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter,

14) stödverksamhet för inköp följande verksamheter för tillhandahållande av stöd för inköp:

a) tillhandahållande av sådan teknisk infrastruktur som gör det möjligt för upphandlande enheter att ingå upphandlingskontrakt samt ramavtal enligt 42 §,

b) rådgivning «om» genomförande och utformning av «upphandling»,

c) genomförande av upphandlingsförfaranden för en upphandlande enhets räkning «och» i dess namn,

15) gemensam terminologi vid offentlig upphandling(CPV) det referenssystem som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 «om» en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) och i kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 «om» ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 «om» en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG «om» förfaranden vid offentlig «upphandling», när det gäller revidering av CPV,

16) skriftlig varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges «och» sedan meddelas; uttrycket kan innehålla uppgifter som går att överföra eller lagra med elektroniska medel,

17) elektroniska medel som utnyttjar elektronik för behandling «och» lagring av data, inklusive digital komprimering, samt sänder, överför «och» tar emot information via kabel, radiovågor, på optisk väg eller någon annan elektromagnetisk väg,

18) livscykel alla på varandra följande eller inbördes sammankopplade faser som ingår i livslängden för en vara, genomförandet av en byggentreprenad eller tillhandahållandet av en tjänst; livscykeln omfattar alla faser från råvaruanskaffning eller generering av resurser till återanvändning, materialåtervinning, återvinning av avfall eller bortskaffande,

19) projekttävling ett förfarande där den upphandlande enheten kan skaffa ett sådant underlag eller projekt som en jury utser till vinnande bidrag i en tävling; i tävlingen kan pris delas ut,

20) innovation förverkligande av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisatorisk metod inom affärspraxis, arbetsplatsorganisation eller yttre förbindelser,

21) märke alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att berörda entreprenader, produkter, tjänster, processer eller förfaranden uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer,

22) märkeskrav de krav som berörda entreprenader, produkter, tjänster, processer eller förfaranden ska uppfylla för att märket ska få användas,

23) teknisk specifikation ett tekniskt bestämmande av egenskaperna hos den vara, den tjänst eller det material som är föremål för upphandlingen «och» som utgör ett krav för användningen,

24) standard ett tekniskt bestämmande som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad «och» kontinuerlig tillämpning «och» som har offentliggjorts som standard «och» med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk; en standard kan vara

a) internationell, dvs. antagen av ett internationellt standardiseringsorgan «och» tillgänglig för allmänheten,

b) europeisk, dvs. antagen av ett europeiskt standardiseringsorgan «och» tillgänglig för allmänheten, eller

c) nationell, dvs. antagen av ett nationellt standardiseringsorgan «och» tillgänglig för allmänheten,

25) europeisk teknisk bedömning en dokumenterad bedömning av en byggprodukts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i enlighet med ett europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 «om» fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och «om» upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG,

26) gemensam teknisk specifikation en teknisk specifikation för informations- och kommunikationsteknik som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 «om» europeisk standardisering och «om» ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt «om» upphävande av rådets beslut 87/95/EEG «och» Europaparlamentets «och» rådets beslut 1673/2006/EG,

27) teknisk referens ett tekniskt bestämmande, med undantag för europeiska standarder, som har tagits fram av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som beaktar marknadens behov,

28) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering och kontroll samt andra bedömningar av överensstämmelse och som är ackrediterat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 «om» krav för ackreditering «och» marknadskontroll i samband med saluföring av produkter «och» upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

29) allmänt kommunikationsnät ett kommunikationsnät som avses i 3 § 43 punkten i informationssamhällsbalken (917/2014) «och» som används för att tillhandahålla kommunikationstjänster för en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand,

30) elektronisk kommunikationstjänst en tjänst som avses i 3 § 37 punkten i informationssamhällsbalken «och» som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- «och» sändningstjänster i masskommunikationsnät,

31) audiovisuell medietjänst en audiovisuell innehållstjänst som avses i 3 § 2 punkten i informationssamhällsbalken,

32) program «och» programmaterial ett audiovisuellt program som avses i 3 § 1 punkten i informationssamhällsbalken «och» radioprogram.

5 §
Upphandlande enheter

Upphandlande enheter som avses i denna «lag» är

1) statens, välfärdsområdenas, välfärdssammanslutningarnas, kommunernas «och» samkommunernas myndigheter, (29.6.2021/656)

2) evangelisk-lutherska kyrkan «och» ortodoxa kyrkan samt deras församlingar «och» övriga myndigheter,

3) statliga affärsverk,

4) offentligrättsliga organ,

5) varje upphandlare, «om» upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Med offentligrättsligt organ avses i 1 mom. 4 punkten en juridisk person som uttryckligen har grundats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller kommersiell karaktär «och»

1) som till största delen finansieras av en upphandlande enhet som avses i 1 mom. 1–4 punkten,

2) vars ledning står under kontroll av en upphandlande enhet som avses i 1 mom. 1–4 punkten, eller

3) i vars förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en upphandlande enhet som avses i 1 mom. 1–4 punkten.

2 kap

Tillämpningsområdet «och» avgränsning av det

6 §
Lagens allmänna tillämpningsområde

Denna «lag» tillämpas på upphandlingar «och» koncessioner som genomförs av en upphandlande enhet enligt 5 § så som föreskrivs nedan.

Bestämmelser om tillämpningen av denna «lag» på evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet finns i kyrkolagen (1054/1993), och bestämmelser om tillämpningen av denna lag på investeringar och andra åtgärder för vilka stöd har beviljats enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) finns i den lagen.

KyrkoL 1054/1993 har upphävts genom L 652/2023. Se KyrkoL 652/2023 10 kap. 2 § samt L «om» strukturstöd till jordbruket 1476/2007 20 och 40 a §.

7 §
«Lag» som ska tillämpas på blandade kontrakt

«upphandling» som gäller två eller flera av de enskilda upphandlingsformer som avses i 4 § 2–4 punkten och i bilaga E tillämpas bestämmelser som anges enligt huvudföremålet för upphandlingskontraktet. För sådan «upphandling» som gäller delvis tjänster som avses i bilaga E «och» delvis andra tjänster eller som delvis gäller tjänster «och» delvis varor ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta uppskattade värdet för tjänsterna eller varorna.

På kontrakt som gäller upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna «lag» och upphandlingar som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen tillämpas denna «lag», om kontraktets huvudföremål är de upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna «lag» och om de olika delarna av kontraktet objektivt sett inte kan särskiljas. Om ett kontrakt består av de delar som avses i detta moment ska det uppdelas i separata kontrakt så att den del som omfattas av denna «lag» och den del som inte gör det särskiljs. Denna «lag» tillämpas på det upphandlingskontrakt som omfattas av denna «lag». Om delarna av ett kontrakt objektivt sett kan särskiljas, men kontraktet inte delas upp, tillämpas denna «lag» på kontraktet oberoende av kontraktets huvudföremål.

På kontrakt som består av både upphandlingskontrakt och koncessioner ska de bestämmelser tillämpas som tillämpas på huvudföremålet för kontraktet. En förutsättning är att de olika delarna av kontraktet objektivt sett inte kan särskiljas. Om delarna av ett kontrakt objektivt sett kan särskiljas, men kontraktet ändå inte delas upp, tillämpas på kontraktet andra bestämmelser i denna «lag» än de som finns i 13 kap.

8 §
Allmänna avgränsningar av tillämpningsområdet

Denna «lag» tillämpas inte på «upphandling»

1) som omfattas av sådana förfaranderegler för de upphandlande enheterna som avviker från denna «lag» «och» som görs

a) med stöd av ett internationellt avtal som i enlighet med EU:s grundfördrag ingåtts mellan Finland «och» ett eller flera länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller delar av sådana «och» som omfattar byggentreprenader, varor eller tjänster för genomförande eller utnyttjande av ett projekt som är gemensamt för de undertecknande staterna; upphandlande enheter «och» anda myndigheter ska på begäran sända internationella avtal till arbets- «och» näringsministeriet för kännedom,

b) av en internationell organisation, eller

c) med stöd av ett internationellt avtal som ingåtts i samband med stationering av trupper «och» som gäller företag i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) som en upphandlande enhet gör eller ordnar i enlighet med de förfaranderegler som en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut meddelat «och» upphandlingen finansierats helt «och» hållet av organisationen eller institutet,

3) som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande enhet möjlighet att tillhandahålla eller driva allmänna kommunikationsnät eller att tillhandahålla en eller flera elektroniska kommunikationstjänster för allmänheten.

Trots bestämmelsen i 1 mom. 1 punkten underpunkt a tillämpas lagen så som föreskrivs nedan på utrikesförvaltningens upphandlingar, när de grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.

9 §
Avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga «om» tjänsteupphandling

Denna «lag» tillämpas inte på

1) förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller «upphandling» av rättigheter till dessa

2) «upphandling» som avser sådan anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial för audiovisuella medietjänster eller radiotjänster som leverantörer av audiovisuella medietjänster eller radiotjänster genomför,

3) «upphandling» som avser sändningstid för radio «och» television eller tillhandahållande av program, när den genomförs med leverantörer av audiovisuella medietjänster eller radiotjänster,

4) «upphandling» av skiljemanna- «och» förlikningstjänster,

5) upphandling av rättegångsombudstjänster som erbjuds av i lagen «om» advokater (496/1958) avsedda advokater eller av i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) avsedda rättegångsombud och rättegångsbiträden eller på juridiska rådgivningstjänster i direkt anslutning till dem, (4.6.2021/499)

6) «upphandling» av sådana tjänster inom certifiering «och» autentisering av dokument som tillhandahålls av notarius publicus,

7) upphandling av juridiska tjänster som tillhandahålls av intressebevakare samt av andra juridiska tjänster när tjänsteleverantören är utsedd av en domstol eller i «lag» ges rätt att utföra särskilda uppgifter under tillsyn av domstolar,

8) «upphandling» av andra juridiska tjänster som är förenade med utövande av offentlig makt,

9) «upphandling» av centralbankstjänster eller av finansiella tjänster i samband med emission, förvärv, försäljning eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument samt den upphandlande enhetens andra transaktioner för att skaffa pengar eller kapital,

10) arbetsavtal,

11) «upphandling» av civilförsvarstjänster, räddningstjänster, tjänster för förebyggande av fara, prehospital akutsjukvård «och» första insatsen som avses i bilaga A «och» tillhandahålls av icke-vinstdrivande organisationer eller sammanslutningar av sådana organisationer,

12) «upphandling» av sådana tjänster som avser politiska kampanjer «och» som avses i bilaga A, när ett politiskt parti ingår ett tjänsteupphandlingskontrakt i samband med en valkampanj,

13) upphandling av sådana forsknings- och utvecklingstjänster som avses i bilaga A, utom «om» resultaten av tjänsterna tillkommer endast den upphandlande enheten i dess egen verksamhet «och» den tillhandahållna tjänsten helt «och» hållet ersätts av den upphandlande enheten,

14) upphandling av tilldelade utsläppsmängdsenheter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention «om» klimatförändring (FördrS 13/2005),

15) upphandling av flygtrafiktjänster som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 2408/92 «om» EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen.

Bestämmelser om tillämpningen av denna «lag» på tjänsteupphandling enligt lagen «om» transportservice (320/2017) finns i 162 § 2 mom. i den lagen. (30.12.2020/1257)

RF (EEG) nr 2408/1992 har upphävts genom EPRF (EG) nr 1008/2008 «om» gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.

10 §
«Upphandling» inom sektorerna vatten, energi, transporter «och» posttjänster

Denna «lag» tillämpas inte på upphandlingar och koncessioner för verksamhet som avses i lagen «om» «upphandling» «och» koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter «och» posttjänster (1398/2016).

11 §
Särskilda avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga «om» koncessioner

Denna «lag» tillämpas inte på koncessioner som avser flygtrafiktjänster «och» som grundar sig på beviljande av sådan operativ licens som avses i 6 kap. i luftfartslagen (864/2014).

Denna «lag» tillämpas inte på koncessioner som avser lotteritjänster «och» som den upphandlande enheten har ingått med en leverantör utifrån en ensamrätt. Beviljandet av en sådan ensamrätt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna «lag» tillämpas inte på koncessioner som är inriktade på ledande och sådan behandling och leverans av vatten för användning som hushållsvatten enligt lagen «om» vattentjänster (119/2001).

Denna «lag» tillämpas inte på koncessioner där föremålet är en eller båda av följande «och» de är kopplade till verksamhet som avses i 3 mom.

1) bortledande eller behandling av spillvatten eller dagvatten,

2) vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering; en förutsättning är att den volym vatten som avses bli använd som hushållsvatten är större än 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbevattnings- eller dräneringsanläggningar.

12 §
Försvars- «och» säkerhetsupphandling

Denna «lag» tillämpas inte på upphandling som avses i 5 § i lagen «om» offentlig försvars- «och» säkerhetsupphandling (1531/2011), nedan lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, och inte heller på upphandling som enligt 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. eller 8 eller 13 § i den lagen står utanför dess tillämpningsområde.

Denna «lag» tillämpas inte på upphandling som omfattas av sekretess eller vars genomförande förutsätter särskilda säkerhetsåtgärder som grundar sig på «lag». Den tillämpas inte heller på «upphandling» där dess tillämpning skulle förplikta den upphandlande enheten att lämna ut information vars offentliggörande strider mot statens väsentliga säkerhetsintressen. En förutsättning är att skyddet av statens väsentliga säkerhetsintressen inte kan garanteras genom mindre ingripande åtgärder i det icke-diskriminerande «och» öppna bemötandet av anbudsgivare «och» anbudssökande än genom att lagen inte tillämpas.

13 §
«Lag» som ska tillämpas på blandade kontrakt med försvars- eller säkerhetsaspekter

På kontrakt som innehåller upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna «lag» och upphandlingar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen «om» försvars- och säkerhetsupphandling tillämpas lagen «om» försvars- och säkerhetsupphandling, «om» de olika delarna av upphandlingskontraktet objektivt sett inte kan särskiljas.

14 §
Tillämpning av bestämmelserna «om» koncessioner på försvars- «och» säkerhetskoncessioner

Trots bestämmelserna i 12 § 1 mom. tillämpas de bestämmelser i denna «lag» som gäller koncessioner på sådan säkerhets- och försvarsupphandling som gäller byggentreprenader och tjänster och som avses i 5 § i lagen «om» försvars- «och» säkerhetsupphandling.

Bestämmelserna i denna «lag» tillämpas dock inte på koncessioner enligt 1 mom., om de omfattas av de avgränsningar av tillämpningsområdet som föreskrivs i 7 § i lagen om försvars- och säkerhetsupphandling eller i denna «lag».

15 §
«Upphandling» hos enheter anknutna till den upphandlande enheten

Denna «lag» tillämpas inte på «upphandling» som den upphandlande enheten gör hos anknutna enheter. Med anknutna enheter avses enheter som är formellt fristående från den upphandlande enheten «och» självständiga med tanke på beslutsfattandet. En förutsättning är dessutom att den upphandlande enheten självständigt eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmande inflytande över den anknutna enheten på samma sätt som över sina egna verksamhetsställen «och» att den anknutna enheten bedriver högst fem procent av sin affärsverksamhet «och» med högst en andel på 500 000 euro tillsammans med andra aktörer än de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den. I enheter anknutna till upphandlande enheter får inte finnas annat kapital än de upphandlande enheternas kapital.

När den procentandel som nämns i 1 mom. bestäms ska som grund användas den genomsnittliga totala omsättningen under tre år omedelbart innan kontraktet ingås eller ett annat motsvarande verksamhetsbaserat mått.

Den procentandel som avses i 1 mom. uppgår till 10 och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte när det inte förekommer verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor och motsvarar affärsverksamheten vid den enhet som den upphandlande enheten utövar ett bestämmande inflytande över. Verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor anses inte föreligga «om» den upphandlande enheten har publicerat en i 58 § 3 mom. avsedd öppenhetsannons «om» en planerad försäljning från en enhet som den utövar bestämmande inflytande över «och» till andra upphandlande enheter än de som utövar bestämmande inflytande, «och» den upphandlande enheten inte inom den tidsfrist som anges i annonsen får svar som avser verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor «och» som motsvarar enhetens affärsverksamhet. Tidsfristen för inlämnande av svar ska vara minst 14 dygn från det att öppenhetsannonsen har publicerats. Den procentandel som avses i detta moment ska när förutsättningarna uppfylls tillämpas på den enhet som är föremål för öppenhetsannonsen, «och» detta ska göras tre år från det att tidsfristen för svar enligt annonsen har löpt ut.

Den procentuella begränsning av omsättningen som avses i 1 mom. tillämpas inte när värdet på den affärsverksamhet som bedrivits med andra upphandlande enheter än de som utövar bestämmande inflytande över enheten uppgår till i genomsnitt mindre än 100 000 euro per år under de tre år som föregår kontraktets tilldelning.

Upphandlande enheter anses tillsammans utöva ett bestämmande inflytande över en anknuten enhet «om» den anknutna enhetens organ består av representanter för alla upphandlande enheter och «om» de upphandlande enheterna tillsammans kan utöva avgörande beslutanderätt över den anknutna enhetens strategiska mål «och» viktiga beslut. Dessutom förutsätts att den anknutna enheten handlar i enlighet med det intresse som de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande har.

Denna «lag» tillämpas inte på situationer där en anknuten enhet som är en upphandlande enhet gör en «upphandling» hos en upphandlande enhet som utövar ett bestämmande inflytande över den eller hos en annan anknuten enhet som samma upphandlande enhet utövar bestämmande inflytande över.

16 §
«Upphandling» hos andra upphandlande enheter

Denna «lag» tillämpas inte på «upphandling» mellan upphandlande enheter genom vilken de upphandlande enheterna i samarbete «och» för att uppnå gemensamma mål genomför sådana offentliga tjänster i det allmännas intresse som de ansvarar för. En förutsättning är dessutom att högst fem procent «och» en andel på högst 500 000 euro av de tjänster som berörs av samarbetet produceras för andra än avtalsparterna. På bestämmande av procentandelen tillämpas vad som föreskrivs i 15 § 2 mom.

Den procentandel som avses i 1 mom. uppgår till 10 och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte när de tjänster som berörs av samarbetet inte inbegriper verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor anses inte föreligga «om» de upphandlande enheter som deltagit i samarbetet har publicerat en i 58 § 3 mom. avsedd öppenhetsannons för andra än avtalsparterna «om» en planerad produktion av de tjänster som berörs av samarbetet, «och» de upphandlande enheterna inte inom den tidsfrist som anges i annonsen får svar som avser verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor «och» som gäller de tjänster som berörs av samarbetet. Tidsfristen för inlämnande av svar ska vara minst 14 dygn från det att öppenhetsannonsen har publicerats. Den procentandel som avses i detta moment tillämpas när förutsättningarna uppfylls på de tjänster som berörs av det samarbete som öppenhetsannonsen gäller, «och» detta ska göras tre år från det att tidsfristen för svar enligt annonsen har löpt ut.

Den procentuella begränsning av produktionen av tjänster som avses i 1 mom. tillämpas inte när värdet på de tjänster som berörs av samarbetet «och» som producerats för andra än avtalsparterna uppgår till i genomsnitt mindre än 100 000 euro per år under de tre år som föregår kontraktets tilldelning.

17 §
Tjänsteupphandling som grundar sig på ensamrätt

Denna «lag» tillämpas inte på tjänsteupphandling som görs hos en annan upphandlande enhet utifrån en ensamrätt för produktion av tjänster som denna beviljats genom en «lag», förordning eller administrativ föreskrift som är förenlig med fördraget «om» upprättandet av Europeiska unionen.

18 §
«Upphandling» i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Denna «lag» tillämpas inte på sådan upphandling i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som det inte finns nationellt intresse i, som Europeiska unionen inte har intresse i eller som det inte finns intresse av gränsöverskridande art i inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En förutsättning är att Europeiska unionen och det berörda landet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte har ingått något bilateralt eller multilateralt avtal «om» likvärdigt och faktiskt tillträde till marknaden för offentlig «upphandling».

19 §
Upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för Världshandelsorganisationens avtal «om» offentlig «upphandling»

Vid upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för Världshandelsorganisationens avtal «om» offentlig «upphandling» (FördrS 5/1995) ska på anbudsgivare «och» anbud från andra avtalsslutande stater tillämpas samma villkor som de som tillämpas på anbudsgivare «och» anbud från Finland «och» andra medlemsstater i Europeiska unionen.

3 kap

Gemensam «upphandling» och reservering av «upphandling»

20 §
«Upphandling» hos inköpscentral

En upphandlande enhet kan anskaffa varor «och» tjänster hos en inköpscentral eller upphandla varor, tjänster «och» byggentreprenader med hjälp av upphandlingskontrakt som ingåtts av en inköpscentral, med hjälp av ett ramavtal enligt 42 § som ingåtts av en inköpscentral eller med hjälp av dynamiska inköpssystem enligt 49 § som drivs av en inköpscentral.

En upphandlande enhet anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna «lag» när den anskaffar varor eller tjänster hos en inköpscentral eller upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader med hjälp av ett upphandlingskontrakt eller ett ramavtal enligt 42 § som ingåtts av en inköpscentral eller eller ett dynamiskt inköpssystem enligt 49 § som drivs av sådan central.

Den upphandlande enheten är ansvarig för de delar av upphandlingen som den själv genomför när den använder ett upphandlingskontrakt eller ett ramavtal som ingåtts av en inköpscentral eller ett dynamiskt inköpssystem som drivs av sådan central.

Denna «lag» tillämpas inte på tjänstekontrakt mellan en upphandlande enhet och en inköpscentral som gäller produktion av centraliserad inköpsverksamhet eller av stödverksamhet för «upphandling».

21 §
Annan gemensam «upphandling»

Upphandlande enheter får komma överens om att genomföra specifika upphandlingar gemensamt. De upphandlande enheter som deltar i upphandlingen ansvarar gemensamt för att bestämmelserna i denna «lag» följs, «om» upphandlingen i sin helhet genomförs gemensamt för alla dessa upphandlande enheters räkning «och» i deras namn. Detta solidariska ansvar tillämpas även i situationer där en av de upphandlande enheter som deltar genomför upphandlingsförfarandet för egen «och» för de deltagande upphandlande enheternas räkning.

Om upphandlingsförfarandet inte genomförs gemensamt för alla de deltagande upphandlande enheternas räkning och i deras namn, ansvarar de upphandlande enheterna gemensamt för att bestämmelserna i denna «lag» följs till den del de har genomfört de olika faserna i upphandlingsförfarandet gemensamt. Varje upphandlande enhet ska ensam ansvara för att bestämmelserna i denna «lag» följs i fråga «om» de faser som den genomför för egen räkning «och» i eget namn.

22 §
«Upphandling» hos en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och gemensam «upphandling» för upphandlande enheter i medlemsstaterna

En upphandlande enhet får använda centraliserad inköpsverksamhet som tillhandahålls av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Denna «lag» tillämpas inte i sådana fall. Denna «lag» tillämpas inte heller på «upphandling» som genomförs med användning av ett dynamiskt inköpssystem som skapats av en inköpscentral som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och inte heller på «upphandling» som grundar sig på ramavtal, val av leverantör eller inre konkurrensutsättning inom ett ramavtal. Det är dock inte tillåtet att anlita en inköpscentral i en annan medlemsstat för att kringgå nationell lagstiftning.

Denna «lag» tillämpas på upphandling som upphandlande enheter från andra medlemsstater i Europeiska unionen genomför hos inköpscentraler i Finland. Denna «lag» tillämpas också på «upphandling» som upphandlande enheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen genomför med hjälp av dynamiska inköpssystem som skapats av en inköpscentral i Finland samt på «upphandling» som grundar sig på ramavtal, val av leverantör «och» intern konkurrensutsättning inom ramavtal.

Upphandlande enheter ska ingå avtal om sådana upphandlingsförfaranden där det utöver en upphandlande enhet i Finland deltar en eller flera upphandlande enheter från andra medlemsstater i Europeiska unionen, om inte behövliga omständigheter regleras genom ett internationellt avtal som ingåtts mellan de berörda medlemsstaterna. I avtalet ska anges parternas uppgifter och den nationella lagstiftning som tillämpas på uppgifterna eller på upphandlingsförfarandet som helhet samt administration av upphandlingsförfarandet, fördelning av upphandlingen och ingående av upphandlingskontrakt samt andra frågor som har samband med upphandlingsförfarandets struktur. Fördelningen av uppgifterna och den nationella lagstiftning som tillämpas på dem ska anges i förfrågningsunderlaget. En deltagande upphandlande enhet anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna «lag» när den anskaffar varor eller tjänster hos den upphandlande enhet som ansvarar för upphandlingsförfarandet.

En upphandlande enhet får delta i inrättandet av en gemensam enhet för flera medlemsstater i Europeiska unionen endast «om» lagstiftningen i den stat där den gemensamma enheten bedriver sin verksamhet ska tillämpas på dess upphandlingsförfarande.

23 §
Konkurrensutsättning av byggentreprenad som får statsbidrag

I ett beslut om statsbidrag kan det förutsättas att den upphandlande enheten inte får utföra byggentreprenad som får statsbidrag som eget arbete utan anbudsförfarande enligt denna «lag».

24 §
Reserverade upphandlingskontrakt

Upphandlande enheter får bestämma att deltagandet i ett anbudsförfarande ska ske inom ramen för program för skyddad anställning eller begränsa deltagandet i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande leverantörer vars främsta syfte är att anpassa personer med funktionsnedsättning «och» andra utsatta personer till samhället «och» arbetslivet. En förutsättning för deltagande i anbudsförfarandet är att minst 30 procent av arbetstagarna på arbetscentralen, hos leverantören eller inom programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller andra utsatta arbetstagare.

Av upphandlingsannonsen ska det framgå att kontraktet är reserverat för de arbetscentraler eller leverantörer som avses i 1 mom. eller för fullgörande inom ramen för program för skyddad anställning.

4 kap

Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en «upphandling»

25 §
Nationella tröskelvärden

De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

1) 60 000 euro för varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar, «om» inte något annat föreskrivs i 3–4 punkten,

2) 150 000 euro för byggentreprenader,

3) 400 000 euro för upphandlingar som gäller de social- «och» hälsovårdstjänster som avses i bilaga E 1–4 punkten,

4) 300 000 euro för upphandlingar som gäller de andra särskilda tjänster som avses i bilaga E 5–15 punkten,

5) 500 000 euro för koncessioner,

Om inte något annat föreskrivs i denna «lag» tillämpas denna «lag» inte på upphandlingskontrakt eller koncessioner vars uppskattade värde underskrider de nationella tröskelvärdena. (4.6.2021/499)

26 §
EU-tröskelvärden

De EU-tröskelvärden som baserar sig på upphandlingsdirektivet «och» koncessionsdirektivet är exklusive mervärdesskatt

1) 134 000 euro för de statliga centralförvaltningsmyndigheternas varuupphandling, tjänsteupphandling «och» projekttävlingar; när det gäller varuupphandlingskontrakt som ingås av upphandlande enheter på försvarsområdet gäller tröskelvärdet endast vid kontrakt som gäller sådana varor som avses i bilaga III till upphandlingsdirektivet,

2) 207 000 euro vid varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar som genomförs av andra sådana upphandlande enheter än de som avses i 1 punkten; detta tröskelvärde tillämpas även på varuupphandlingskontrakt som ingås av centralförvaltningsmyndigheter på försvarsområdet, «om» kontrakten avser andra varor än de som avses i bilaga III till upphandlingsdirektivet,

3) 5 186 000 euro för byggentreprenader.

På upphandlingar vars värde uppgår till minst EU-tröskelvärdena tillämpas vad som i 1–10 och 14–16 kap. föreskrivs «om» upphandlingskontrakt. Vid upphandlingar vars värde uppgår till minst EU-tröskelvärdet ska något av de förfaranden som avses i 5 kap. iakttas.

Europeiska kommissionen reviderar tröskelvärdena vartannat år genom en förordning i enlighet med det förfarandet som föreskrivs i artikel 6 i upphandlingsdirektivet «och» offentliggör de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning, varvid värdena enligt 1 mom. ersätts med de reviderade värdena som Europeiska kommissionen har bestämt.

27 §
Beräkning av det uppskattade värdet av en «upphandling»

Beräkningen av det uppskattade värdet av en «upphandling» ska grunda sig på den största totala ersättning exklusive mervärdesskatt som ska betalas. Bedömningen ska grunda sig på värdet vid annonseringstidpunkten eller vid någon annan tidpunkt då upphandlingsförfarandet inleds. Vid beräkningen av värdet ska även beaktas möjliga alternativa sätt att genomföra upphandlingen och options- och förlängningsklausuler som ingår i upphandlingskontraktet, samt provisioner eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare. Vid beräkningen av det uppskattade värdet av en gemensam «upphandling» som avses i 25 § 1 mom. 4 punkten ska den andel av upphandlingen som arbetskraftsmyndigheterna finansierar beaktas.

Vid beräkningen av det uppskattade värdet av en byggentreprenad ska hänsyn tas till värdet av entreprenaden samt till det uppskattade totala värdet av de varor som behövs vid genomförandet av entreprenaden och som den upphandlande enheten tillhandahåller entreprenören, «om» de behövs för att byggentreprenaden ska kunna genomföras.

Om en upphandling genomförs samtidigt i form av delkontrakt, ska det uppskattade värdet av samtliga delkontrakt beaktas då det uppskattade totala värdet av upphandlingskontraktet beräknas. Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst det nationella tröskelvärdet eller EU-tröskelvärdet, ska denna «lag» dock tillämpas på upphandlingen.

I fråga om sådana delkontrakt i anslutning till varu- eller tjänsteupphandling vars uppskattade värde understiger 80 000 euro samt i fråga om sådana delkontrakt i anslutning till byggentreprenader vars uppskattade värde understiger 1 miljon euro tillämpas inte denna «lag», om det sammanlagda värdet av dessa delar inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av samtliga delar. Om delens uppskattade värde uppgår till minst det nationella tröskelvärdet ska denna «lag» dock tillämpas på upphandlingen.

«Om» en upphandlande enhet består av separata operativa enheter ska vid beräkningen av värdet av upphandlingen beaktas det uppskattade totala värdet av alla enskilda operativa enheters upphandlingar, «om» de bildar en helhet. «Om» en separat operativ enhet självständigt svarar för sin «upphandling» eller för vissa kategorier av denna, får värdena uppskattas för den berörda enheten.

28 §
Beräkning av det uppskattade värdet av en «koncession»

Beräkningen av det uppskattade värdet av en koncession ska grunda sig på den upphandlande enhetens uppskattning av koncessionshavarens omsättning som genererats under kontraktets giltighetstid, exklusive mervärdesskatt. Omsättningen ska beaktas endast till den del som den utgör ersättning för de entreprenader eller tjänster som koncessionen avser eller för varor i anslutning till dem. Uppskattningen ska grunda sig på tidpunkten för annonsen «om» koncessionen eller någon annan tidpunkt då ett upphandlingsförfarande inleds. «Om» värdet av koncessionen vid den tidpunkten när kontraktet ingås är mer än 20 procent högre än koncessionens uppskattade värde, ska det utifrån värdet vid den tidpunkten när kontraktet ingås bedömas huruvida tröskelvärdet överskrids.

Det uppskattade värdet av en «koncession» ska beräknas med hjälp av en objektiv metod som ska anges i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller andra upphandlingsdokument. Vid beräkning av det uppskattade värdet ska särskild hänsyn tas till

1) värdet av eventuell optionsrätt «och» förlängning av koncessionens giltighetstid,

2) intäkter från betalning av andra avgifter «och» straffavgifter från användarna av byggentreprenaderna eller tjänsterna än sådana som den upphandlande enheten tagit ut,

3) betalningar eller andra åtgärder som ger ekonomisk fördel som koncessionshavaren får från den upphandlande enheten eller någon annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster «och» offentligt investeringsstöd,

4) bidrag eller andra åtgärder som ger ekonomisk fördel «och» som koncessionshavaren får från tredje parter,

5) intäkter från försäljning av egendomsposter som är en del av koncessionen,

6) varor «och» tjänster som den upphandlande enheten levererar till koncessionshavaren, förutsatt att de behövs för att utföra entreprenaden eller tjänsterna,

7) eventuella provisioner eller betalningar till anbudssökande eller anbudsgivare.

Om en planerad byggentreprenad eller tjänst innebär att kontrakt ingås i form av delkontrakt ska det uppskattade totala värdet av samtliga delkontrakt beaktas vid beräkningen av det uppskattade värdet. Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst tröskelvärdet enligt 25 § 1 mom., ska denna «lag» tillämpas på varje delkontrakt.

29 §
Beräkning av det uppskattade värdet av viss tjänsteupphandling

Som grund för beräkningen av det uppskattade värdet av en «upphandling» ska när det gäller

1) försäkringstjänster användas de försäkringspremier som ska betalas «och» andra ersättningar,

2) banktjänster «och» andra finansiella tjänster användas de avgifter, arvoden «och» räntor som ska betalas «och» andra former av ersättning,

3) tjänsteupphandling som avser projektering användas de avgifter «och» arvoden som ska betalas «och» andra ersättningar,

4) projekttävlingar som anordnas som en del av ett förfarande som leder till tjänsteupphandling användas tjänsteupphandlingens uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt men inklusive eventuella deltagararvoden «och» betalningar,

5) projekttävlingar där deltagarna får pris eller betalningar för projekten användas det totala beloppet av arvodena och betalningarna samt det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av en tjänsteupphandling som senare genomförs i enlighet med 40 § 2 mom. 8 punkten, «om» den upphandlande enheten i annonsen «om» projekttävlingen meddelar att den kommer att ingå ett tjänsteupphandlingskontrakt.

30 §
Beräkning av det uppskattade värdet för en kontraktsperiod

«Om» ett varuupphandlingskontrakt avser leasing, hyra eller anskaffning på avbetalning, ska som grund för beräkningen av det uppskattade värdet av kontraktet användas

1) det uppskattade totala värdet för hela giltighetstiden av ett tidsbundet kontrakt som gäller högst 12 månader eller det totala värdet, inklusive det uppskattade restvärdet, av ett tidsbundet kontrakt som gäller längre än 12 månader, eller

2) det uppskattade månadsvärdet multiplicerat med 48, «om» kontraktet gäller tills vidare eller för obestämd tid.

För varu- eller tjänsteupphandlingskontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss period ska det uppskattade värdet beräknas utifrån

1) det totala värdet av en följd av liknande upphandlingar som genomförts under de föregående 12 månaderna eller under den föregående budgetperioden, med beaktande av ändringar i kvantitet eller värde under de följande 12 månaderna, eller

2) det uppskattade totala värdet av de upphandlingar som görs under loppet av de 12 månader som följer efter den första leveransen eller under efterföljande budgetperiod, «om» den är längre än 12 månader. (4.6.2021/499)

För tjänsteupphandlingskontrakt där det inte anges något totalpris ska det uppskattade värdet beräknas utifrån följande värde

1) det uppskattade totala värdet under hela kontraktstiden för ett tidsbundet upphandlingskontrakt som gäller högst 48 månader,

2) månadsvärdet multiplicerat med 48 för upphandlingskontrakt som gäller tills vidare eller mer än 48 månader.

För ramavtal «och» dynamiska inköpssystem ska det uppskattade värdet av upphandlingen beräknas utifrån det uppskattade totala värdet av samtliga planerade upphandlingskontrakt under den tid ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet varar.

I fråga «om» innovationspartnerskap ska beaktas det högsta uppskattade värdet av den forskning «och» utveckling som ska genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt av de varor, tjänster «och» byggentreprenader som ska utvecklas «och» upphandlas i slutet av det planerade partnerskapet.

31 §
Förbud mot att dela upp «upphandling» eller kombinera upphandlingar på ett konstgjort sätt

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna «lag». En varuupphandling eller tjänsteupphandling får inte heller kombineras med en byggentreprenad eller upphandlingar annars kombineras på ett konstgjort sätt i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna «lag».

AVDELNING II

BESTÄMMELSER «OM» VARU- «OCH» TJÄNSTEUPPHANDLINGAR, BYGGENTREPRENADER «OCH» PROJEKTTÄVLINGAR SOM ÖVERSTIGER EU-TRÖSKELVÄRDET

5 kap

Upphandlingsförfaranden

32 §
Öppet förfarande

Vid öppet förfarande publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons «och» tillgängliggör en anbudsförfrågan, utifrån vilka alla intresserade leverantörer får lämna anbud. Efter det att upphandlingsannonsen publicerats «och» anbudsförfrågan tillgängliggjorts får den upphandlande enheten sända en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga.

33 §
Selektivt förfarande

Vid selektivt förfarande publicerar den upphandlande enheten en annons «om» upphandlingen som alla intresserade leverantörer får ansöka «om» att få delta i. Endast de anbudssökande som den upphandlande enheten valt ut får lämna anbud.

Vid selektivt förfarande kan den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att lämna anbud. Det lägsta antal anbudssökande som bjuds in att delta i förfarandet samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas utifrån de minimikrav på lämplighet som anges i upphandlingsannonsen samt utifrån bedömningsgrunderna. Den upphandlande enheten får inte bjuda in sådana leverantörer till förfarandet som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer.

Antalet anbudssökande som bjuds in till förfarandet ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. Vid ett selektivt förfarande ska minst fem anbudssökande bjudas in att delta, «om» inte antalet lämpliga sökande är lägre. «Om» antalet lämpliga sökande är lägre än fem, kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att lämna anbud.

34 §
Förhandlat förfarande

Vid förhandlat förfarande publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons, och alla intresserade leverantörer får ansöka «om» att få delta i upphandlingen. Den upphandlande enheten förhandlar «om» villkoren för upphandlingskontraktet med de leverantörer som den valt ut.

Den upphandlande enheten kan välja förhandlat förfarande vid «upphandling»

1) där den upphandlande enhetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av existerande lösningar,

2) som inbegriper formgivning eller innovativa lösningar,

3) där upphandlingskontraktet inte kan ingås utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter i anslutning till upphandlingens art, komplexitet eller rättsliga «och» ekonomiska utformning eller på grund av riskerna i anslutning till dessa, eller

4) där en beskrivning av föremålet för upphandlingen inte kan utarbetas med tillräcklig precision genom att hänvisa till en standard, en europeisk teknisk bedömning, en gemensam teknisk specifikation eller en teknisk referens.

Den upphandlande enheten kan välja förhandlat förfarande också «om» det vid öppet eller selektivt förfarande endast har erhållits anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan, eller «om» anbuden inte kan godkännas. En ny upphandlingsannons behöver inte publiceras, «om» alla de anbudsgivare som uppfyller minimikraven enligt 79–92 § «och» som i det föregående förfarandet har lämnat ett anbud som uppfyller formkraven för anbudsförfarandet bjuds in att delta i det förhandlade förfarandet.

Vid förhandlat förfarande får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas med iakttagande av det förfarande som anges i upphandlingsannonsen eller andra upphandlingsdokument «och» utifrån de minimikrav på lämplighet «och» de bedömningsgrunder som anges där. Den upphandlande enheten får inte bjuda in sådana anbudssökande till förfarandet som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer. (4.6.2021/499)

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. Vid förhandlat förfarande ska minst tre anbudssökande bjudas in att delta, «om» inte antalet lämpliga sökande är lägre. «Om» antalet lämpliga anbudssökande är lägre än tre, kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att lämna ett preliminärt anbud.

35 §
Det förhandlade förfarandets gång

Den upphandlande enheten ska vid ett förhandlat förfarande i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla beskriva sina behov «och» de egenskaper som krävs av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas samt uppge de i 93 § avsedda kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Den upphandlande enheten ska dessutom ange vilka delar av beskrivningen som innehåller de minimikrav som alla anbud ska uppfylla. Den information som lämnas ska vara tillräckligt precis för att leverantörerna ska kunna bedöma upphandlingens art «och» omfattning «och» besluta huruvida de ska lämna in en anbudsansökan.

Den upphandlande enheten ska bjuda in de anbudssökande som har valts ut till förhandlingarna att lämna preliminära anbud utifrån vilka förhandlingarna förs. Den upphandlande enheten får jämföra anbuden och välja ett preliminärt anbud utan förhandlingar, «om» denna möjlighet i förväg har angetts i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten kan under förfarandets gång uppmana anbudsgivarna att lämna nya anbud som anpassats utifrån förhandlingarna. Den upphandlande enheten ska för att förbättra anbuden förhandla med anbudsgivarna «om» anbudsgivarnas preliminära anbud «och» alla eventuellt efterföljande anbud som de lämnat. Under förhandlingarnas gång får den upphandlande enheten även göra ändringar i anbudsförfrågan «och» inbjudan att förhandla. De minimikrav som anges i upphandlingsannonsen, i den anbudsförfrågan som finns tillgänglig då annonsen publiceras eller i inbjudan att förhandla «och» de i 93 § avsedda kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga får inte vara föremål för förhandling.

Förhandlingarna får äga rum i successiva steg så att antalet anbud som deltar i förhandlingarna under förhandlingarnas gång begränsas genom tillämpning av de kriterier för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga «och» de eventuella jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla. En förutsättning för detta är att det i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla har angetts att förhandlingen äger rum i successiva steg.

Den upphandlande enheten ska under förhandlingarna behandla samtliga anbudsgivare på ett likvärdigt sätt. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar likabehandlingen av dem som deltar i anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten ska skriftligt informera alla anbudsgivare som deltar i förhandlingarna «om» alla ändringar av innehållet i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla. Anbudsgivarna ska ges tillräckligt med tid för att vid behov kunna ändra sina anbud «och» lämna in de ändrade anbuden. Den upphandlande enheten får inte utan samtycke av en anbudssökande eller anbudsgivare som deltar i dialogen för de övriga anbudsgivarna röja konfidentiell information som denne har lämnat. I samtycket ska det specifikt anges vilken information det gäller.

Den upphandlande enheten ska avsluta förhandlingarna genom att informera de återstående anbudsgivarna «om» detta. Den upphandlande enheten ska skicka den slutliga anbudsförfrågan till anbudsgivarna «och» ställa en tidsfrist för inlämning av de slutliga anbuden. Den upphandlande enheten ska kontrollera att de slutliga anbuden överensstämmer med den slutliga anbudsförfrågan «och» välja ett anbud i enlighet med 93 §. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling.

36 §
Konkurrenspräglad dialog

Vid konkurrenspräglad dialog publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons, och alla intresserade leverantörer får ansöka «om» att få delta i upphandlingen. Den upphandlande enheten för en dialog med de godkända anbudssökandena för att kartlägga «och» bestämma hur dess behov bäst ska kunna tillgodoses.

Den upphandlande enheten får välja en konkurrenspräglad dialog när de villkor som anges i 34 § 2 «och» 3 mom. uppfylls. Som grund för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet enligt 93 § användas. (4.6.2021/499)

I en konkurrenspräglad dialog får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas med iakttagande av det förfarande som anges i upphandlingsannonsen «och» utifrån de minimikrav på lämplighet «och» de bedömningsgrunder som anges där. Den upphandlande enheten får inte bjuda in sådana anbudssökande till dialogen som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer. (4.6.2021/499)

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. I en konkurrenspräglad dialog ska minst tre anbudssökande bjudas in att delta, «om» inte antalet lämpliga sökande är lägre. «Om» antalet lämpliga anbudssökande är lägre än tre, kan den upphandlande enheten fortsätta dialogen genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att inleda dialogen.

37 §
Den konkurrenspräglade dialogens gång

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange sina behov och krav i fråga «om» upphandlingen. Den upphandlande enheten får dessutom utarbeta en beskrivning som preciserar målen för «och» innehållet i upphandlingen. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen ange en preliminär tidsplan «och» ange de grunder utifrån vilka förhållandet mellan pris «och» kvalitet jämförs.

Den upphandlande enheten inleder med de utvalda anbudssökandena en dialog vars syfte är att kartlägga och bestämma hur den upphandlande enhetens behov bäst ska kunna tillgodoses. Den upphandlande enheten får föra en dialog «om» alla aspekter av upphandlingen med de utvalda anbudssökandena. Den upphandlande enheten får betala penningarvoden eller andra arvoden eller pris till deltagarna i den konkurrenspräglade dialogen.

Dialogen får äga rum i successiva steg så att antalet lösningar som år föremål för dialogen begränsas under dialogens gång genom tillämpning av de grunder för jämförelse av förhållandet mellan pris «och» kvalitet som anges i upphandlingsannonsen eller i projektbeskrivningen. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen eller beskrivningen anges att dialogen äger rum i successiva steg.

Den upphandlande enheten ska under dialogen behandla alla anbudsgivare lika. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar likabehandlingen av dem som deltar i anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten får inte utan samtycke av en anbudssökande eller anbudsgivare som deltar i dialogen för de övriga anbudsgivarna röja konfidentiell information som denne har lämnat. I samtycket ska det specifikt anges vilken information det gäller.

Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen tills den har valt den eller de lösningsmodeller som kan tillgodose dess behov. Anbudsgivarna ska informeras «om» att dialogen har avslutats. Den upphandlande enheten ska uppmana anbudsgivarna att lämna sina slutliga anbud utifrån den eller de lösningar som lagts fram «och» specificerats under dialogen. Anbuden ska följa kraven i den slutliga anbudsförfrågan «och» innehålla alla de delar som begärts «och» som behövs för genomförandet av upphandlingen. Anbud får på begäran av den upphandlande enheten preciseras «och» förtydligas, förutsatt att detta inte leder till ändringar av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att anbudsgivare diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

Den upphandlande enheten ska bedöma anbud utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen. Efter jämförelsen av anbud får på den upphandlande enhetens begäran förhandlingar föras med den bästa anbudsgivaren i syfte att slutgiltigt bestämma de finansiella åtaganden eller andra villkor som anges i anbudet, förutsatt att detta inte leder till ändring av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att leverantörer diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

38 §
Innovationspartnerskap

Ett innovationspartnerskap ska syfta till utvecklande av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och därpå följande inköp av dessa varor, tjänster eller byggentreprenader. Vid innovationspartnerskap publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons, och alla intresserade leverantörer får ansöka «om» att få delta i upphandlingen.

Den upphandlande enheten får välja innovationspartnerskap, «om» den upphandlande enhetens behov inte kan tillgodoses genom inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som redan finns tillgängliga på marknaden.

Vid innovationspartnerskap får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas utifrån de minimikrav på lämplighet som anges i upphandlingsannonsen samt utifrån bedömningsgrunderna. Vid valet av anbudssökande ska det göras en bedömning av de anbudssökandes kapacitet på området för forskning «och» utveckling «och» när det gäller att utveckla «och» genomföra innovativa lösningar. Den upphandlande enheten får till förfarandet inte bjuda in anbudssökande som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer.

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. Vid innovationspartnerskap ska minst tre anbudssökande bjudas in att delta, «om» inte antalet lämpliga sökande är lägre. «Om» antalet lämpliga anbudssökande är lägre än tre, kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att lämna ett preliminärt anbud.

39 §
Innovationspartnerskapets gång

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange behovet av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad som inte kan tillgodoses genom inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som redan finns tillgängliga på marknaden. I upphandlingsannonsen ska också de minimikrav på föremålet för upphandlingen som alla anbud ska uppfylla specificeras. Kraven ska vara tillräckligt precist utformade för att leverantörerna ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning och besluta «om» de ska lämna en anbudsansökan.

Den upphandlande enheten ska med de utvalda anbudsgivarna inleda förhandlingar som syftar till utvecklande av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och därpå följande inköp av dessa varor, tjänster eller byggentreprenader. På förhandlingarna tillämpas vad som i 35 § föreskrivs «om» det förhandlade förfarandets gång. Den upphandlande enheten får inte välja ett partnerskap utifrån ett preliminärt anbud. Den upphandlande enheten ska skriftligt informera alla anbudsgivare som deltar i förhandlingarna «om» alla ändringar i upphandlingsdokumenten «och» ge anbudsgivarna tillräckligt med tid för att ändra sina anbud utifrån dessa ändringar. Vilket ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är ska bedömas utifrån det bästa förhållandet enligt 93 § mellan pris «och» kvalitet.

Den upphandlande enheten får besluta att inrätta ett innovationspartnerskap med en eller flera anbudsgivare som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Innovationspartnerskapet ska delas upp i successiva steg som följer de olika skedena i forsknings- och innovationsprocessen. Den upphandlande enheten ska ställa upp delmål för partnern eller partnerna och bestämma «om» utbetalning av ersättning. Den upphandlande enheten får på basis av målen för partnerskapet efter varje avslutat skede avsluta innovationspartnerskapet. «Om» innovationspartnerskapet omfattar flera leverantörer, kan den upphandlande enheten minska antalet partner genom att avsluta enskilda upphandlingskontrakt som gäller partnerskapet. En förutsättning är att det i upphandlingsdokumenten anges att partnerskapet äger rum i successiva steg «och» vilka villkor som gäller för detta.

Den upphandlande enheten behöver inte ordna ett nytt anbudsförfarande för att anskaffa resultaten av utvecklingsarbetet, «om» upphandlingen görs med de partner som bjudits in till förfarandet och «om» utvecklingsresultaten «och» anskaffningen av dem motsvarar de prestandanivåer «och» maximikostnader som överenskommits mellan de upphandlande enheterna «och» deltagarna i förfarandet.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla uppge arrangemangen för immateriell äganderätt. «Om» den upphandlande enheten har valt ut flera partner till förfarandet får den upphandlande enheten inte utan en partners specifika samtycke för de övriga partnerna röja lösningar som dessa har föreslagit eller annan konfidentiell information som lämnats under förfarandets gång.

Innovationspartnerskapets struktur samt varaktigheten av «och» värdet på de olika skedena ska avspegla graden av innovation hos den föreslagna lösningen samt helheten av de forsknings- «och» innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en innovativ lösning som ännu inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster eller byggentreprenader får inte vara oproportionerligt stort i förhållande till de investeringar som krävs för deras framtagande.

40 §
Direktupphandling

Vid direktupphandling förhandlar den upphandlande enheten med de leverantörer den valt «om» villkoren för upphandlingskontraktet utan att i förväg publicera en upphandlingsannons.

Den upphandlande enheten kan välja direktupphandling «om»

1) det vid öppet eller selektivt förfarande inte har kommit in några anbudsansökningar eller anbud eller inte har kommit in några lämpliga anbudsansökningar eller anbud; en ytterligare förutsättning är att de ursprungliga villkoren i anbudsförfrågan inte ändras väsentligt,

2) upphandlingen av tekniska skäl eller av skäl som anknyter till skydd av ensamrätt bara kan genomföras av en viss leverantör; en ytterligare förutsättning är att det inte finns något förnuftigt alternativ eller substitut «och» att avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstgjord begränsning av villkoren för upphandlingen,

3) syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation,

4) det är absolut nödvändigt att ingå ett kontrakt «och» det är omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse «och» som är oberoende av enheten,

5) den vara som ska upphandlas tillverkas enbart för forskning, experiment, produktutveckling eller vetenskapliga ändamål och «om» det inte är fråga «om» massproduktion i syfte att säkerställa att det är ekonomiskt lönsamt att tillverka varan eller i syfte att täcka forsknings- «och» utvecklingskostnader,

6) upphandlingen gäller varor som noterats «och» förvärvats på en råvarumarknad,

7) varorna inköps särskilt förmånligt, antingen hos en leverantör som lägger ner sin affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller en utredare vid insolvensförfarande, ackord eller motsvarande förfarande,

8) det är fråga «om» tjänsteupphandling som görs utifrån en projekttävling och som enligt tävlingsreglerna ska göras med den som vinner tävlingen, eller «om» vinnarna är flera, med någon av dem; i så fall ska alla vinnare bjudas in att delta i förhandlingarna.

Ett anbud ska inte betraktas som ett lämpligt anbud enligt 2 mom. 1 punkten «om» det är onödigt för upphandlingskontraktet och uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens behov och krav enligt upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. En anbudsansökan anses inte vara lämplig «om» leverantören ska eller får uteslutas från anbudsförfarandet med stöd av 80 eller 81 § eller inte uppfyller de lämplighetskrav som ställts av den upphandlande myndigheten i enlighet med 83 §.

41 §
Direktupphandling vid kompletterande beställning

Den upphandlande enheten får göra en direktupphandling när varuupphandlingen hos den ursprungliga leverantören är en kompletterande beställning vars syfte är att delvis ersätta eller utvidga en tidigare leverans eller utrustning. En förutsättning för detta är att ett byte av leverantör skulle leda till «upphandling» av varor med annorlunda tekniska egenskaper med åtföljande inkompatibilitet eller oproportionerliga tekniska svårigheter vid drift «och» underhåll. Giltighetstiden för sådana kontrakt «och» för kontrakt som ska förnyas får endast undantagsvis överstiga tre år.

Den upphandlande enheten får utöver det som föreskrivs i 1 mom. göra en direktupphandling när ett nytt byggentreprenadskontrakt eller en ny tjänsteupphandling som motsvarar en tidigare byggentreprenad eller tjänsteupphandling ingås med den ursprungliga leverantören. En förutsättning är att en eventuell senare direktupphandling nämns i den ursprungliga upphandlingsannonsen «och» att det uppskattade värdet av en kompletterande tjänst eller ny byggentreprenad har beaktats vid beräkning av det totala värdet av det ursprungliga kontraktet. En direktupphandling kan göras högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet ingicks.

42 §
Ramavtal

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter «och» en eller flera leverantörer i syfte att fastställa priser «och» planerade kvantiteter för ingående av upphandlingskontrakt under en viss tidsperiod samt övriga villkor.

Den upphandlande enheten ska välja leverantörer för ramavtalet genom ett upphandlingsförfarande enligt denna «lag» i enlighet med vad som föreskrivs «om» förutsättningarna för användning av upphandlingsförfaranden och skyldigheterna i fråga «om» förfarandet vid konkurrensutsättning.

Den upphandlande enheten ska välja en eller flera leverantörer för ramavtalet. Antalet leverantörer ska i förväg anges i upphandlingsannonsen, inbjudan att förhandla eller anbudsförfrågan. Till ramavtal som ingås med flera leverantörer ska det angivna antalet leverantörer väljas, «om» inte antalet anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven eller antalet godtagbara anbud är lägre.

Upphandlingskontrakt som grundar sig på ramavtal ska ingås mellan de leverantörer som valts ut till ramavtalet «och» de upphandlande enheter som tydligt angetts «och» vars största sammanlagda upphandlingskvantitet eller största sammanlagda upphandlingsvärde angetts i upphandlingsdokumenten för konkurrensutsättningen enligt ramavtalet. (4.6.2021/499)

Ett ramavtal kan gälla i högst fyra år. «Om» föremålet för upphandlingen nödvändigt kräver det kan ramavtalet i undantagsfall vara giltigt en längre tid. Inga betydande ändringar får göras i villkoren för ramavtalet under dess giltighetstid.

43 §
«Upphandling» som grundar sig på ramavtal

«Om» den upphandlande enheten har ingått ett ramavtal med en enda leverantör, ska den «upphandling» som grundar sig på ramavtalet göras i enlighet med villkoren i ramavtalet. Den upphandlande enheten kan be leverantören att vid behov skriftligt precisera eller komplettera sitt anbud.

«Om» den upphandlande enheten har ingått ett ramavtal med flera leverantörer och alla villkor i ramavtalet och alla objektiva villkor för val av anbudsgivare vid «upphandling» som bygger på arrangemanget är fastställda i anbudsförfrågan, ska de upphandlingar som bygger på ramavtalet göras utan konkurrensutsättning så att en leverantör väljs i enlighet med villkoren i ramavtalet «och» på de grunder som anges i ramavtalets anbudsförfrågan.

«Om» den upphandlande enheten har ingått ett ramavtal med flera leverantörer och alla villkor i ramavtalet inte är fastställda, ska den «upphandling» som bygger på ramavtalet göras så att de leverantörer som valts ut till ramavtalet konkurrensutsätts i enlighet med de kriterier för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga som angavs när ramavtalet ingicks «och» som kan preciseras, samt andra villkor som anges i ramavtalets anbudsförfrågan.

Den upphandlande enheten ska vid konkurrensutsättning av «upphandling» som grundar sig på ett ramavtal skriftligt uppmana de utvalda leverantörerna att lämna anbud. Den upphandlande enheten ska bestämma en anbudstid som ska vara tillräcklig med beaktande av hur komplex upphandlingen är «och» hur lång tid som behövs för att utarbeta ett anbud. Anbuden ska lämnas skriftligt «och» innehållet i dem ska vara konfidentiellt tills anbudstiden har gått ut. Den upphandlande enheten ska välja det bästa anbudet i enlighet med de i anbudsförfrågan angivna kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

«Om» den upphandlande enheten har ingått ett ramavtal med flera leverantörer kan en del av upphandlingarna som bygger på ramavtalet göras i enlighet med 2 mom. utan konkurrensutsättning så att en leverantör väljs i enlighet med villkoren i ramavtalet och objektiva villkor för val av anbudsgivare vid «upphandling» enligt ramavtalet, och en del av upphandlingarna som bygger på ramavtalet kan göras genom att konkurrensutsätta upphandlingar som bygger på ramavtalet i enlighet med 3 och 4 mom. I ramavtalets anbudsförfrågan ska anges kriterierna för hur sättet för intern «upphandling» inom ramavtalet ska avgöras.

44 §
Elektroniska auktioner

Med elektronisk auktion avses ett upprepat förfarande med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden. Förfarandet genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden «och» möjliggör en rangordning av anbuden med stöd av automatiska utvärderingsmetoder.

Elektronisk auktion kan användas som ett led i konkurrensutsättningen i dess sista skede

1) vid öppet förfarande,

2) vid selektivt förfarande,

3) vid förhandlat förfarande,

4) när de leverantörer som valts ut för ett ramavtal på nytt konkurrensutsätts med stöd av 43 §, «och»

5) i samband med konkurrensutsättning av «upphandling» inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem enligt 52 §.

Ett förutsättning för användning av en elektronisk auktion är att innehållet i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan kan utarbetas tillräckligt exakt. Byggentreprenader «och» tjänsteupphandlingar som innehåller immateriella prestationer «och» som inte kan rangordnas med stöd av automatiska utvärderingsmetoder kan inte bli föremål för elektronisk auktion. Elektroniska auktioner får inte genomföras så att föremålet för upphandlingen ändras från det som har angetts i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget.

En elektronisk auktion grundar sig på

1) priset, «om» kriteriet enligt 93 § 1 mom. för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga är det lägsta priset,

2) priset eller nya värden på faktorer i anbudet, eller båda, «om» upphandlingskontraktet i enlighet med 93 § 1 mom. ingås utifrån det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet eller de lägsta kostnaderna.

45 §
Dokument «om» elektroniska auktioner

«Om» en elektronisk auktion kommer att användas ska detta anges i den nationella upphandlingsannonsen eller EU-upphandlingsannonsen. På annonseringsförfarandet tillämpas vad som föreskrivs i 58 «och» 101 §. På anbudsförfrågan «och» de övriga upphandlingsdokumenten tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 67 «och» 68 §.

Innan en elektronisk auktion kan inledas ska den upphandlande enheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga samt den viktning som fastställts för dem.

46 §
Inbjudan att delta i en elektronisk auktion

Efter den preliminära fullständiga utvärderingen av anbuden ska den upphandlande enheten samtidigt via elektroniska förbindelser till alla som lagt fram ett godtagbart anbud lämna en begäran «om» att med hjälp av elektroniska medel föreslå nya priser eller nya värden för jämförelsegrunderna.

En inbjudan att delta i en elektronisk auktion ska innehålla

1) alla nödvändiga upplysningar «om» det elektroniska auktionssystem som används och «om» de tekniska förutsättningarna för de elektroniska kommunikationsförbindelser som används,

2) uppgifter «om» vilken dag «och» tid den elektroniska auktionen kommer att inledas,

3) vid behov, antalet skeden i den elektroniska auktionen «och» tidsplanen för varje skede,

4) den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser eller nya värden som lämnas; «om» det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet används som ett kriterium för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska formeln innefatta en relativ viktning av alla valda jämförelsegrunder; eventuella prisintervall ska anges i förväg med ett bestämt värde,

5) en separat formel för varje alternativ, «om» alternativa anbud är tillåtna,

6) grunderna för när av den elektroniska auktionen avslutas samt eventuellt den tid efter det sista anbudet som nya anbud inväntas.

Till en inbjudan att delta i en elektronisk auktion ska också fogas resultaten av den preliminära fullständiga utvärderingen. Den fullständiga utvärderingen ska innehålla en bedömning av innehållet i ett anbud och i fråga «om» öppet förfarande även en bedömning av anbudsgivarens lämplighet. Till en inbjudan som sänds till en enskild anbudsgivare kan dessutom fogas en uppgift «om» hur anbudsgivaren placerar sig i förhållande till de övriga anbudsgivarna, dock utan att avslöja de övriga anbudsgivarnas namn.

47 §
Minimitidsfristen för inledande av elektronisk auktion «och» lämnande av upplysningar till deltagare

En elektronisk auktion får inledas tidigast två vardagar efter det datum då inbjudan har sänts ut. Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande enheten omedelbart lämna alla godkända anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha kännedom «om» sin relativa plats i rangordningen. Den upphandlande enheten får lämna också andra upplysningar «om» andra priser eller värden som har lämnats, «om» detta anges i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande enheten får när som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den upphandlande enheten får inte röja anbudsgivarnas namn under den elektroniska auktionen.

48 §
Avslutande av en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan avslutas

1) en fastställd dag «och» ett fastställt klockslag enligt inbjudan,

2) när nya anbud som motsvarar kraven inte längre lämnas; en förutsättning är att det i inbjudan enligt 46 § har angetts den tid som avses i 2 mom. 6 punkten i den paragrafen, eller

3) när antalet olika etapper i auktionen uppnås.

49 §
Dynamiska inköpssystem

Med dynamiskt inköpssystem avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för köp av sådant som vanligen används «och» finns allmänt tillgängligt på marknaden. Upphandlingsförfarandet är under hela giltighetstiden öppet för varje leverantör som uppfyller lämplighetskriterierna. Den upphandlande enheten kan dela in det dynamiska inköpssystemet i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska anges objektivt enligt upphandlingens olika egenskaper.

Vid införandet «och» användningen av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten använda enbart elektroniska medel för kommunikation samt iaktta regleringen av selektivt förfarande enligt 33 § i alla faser av det dynamiska inköpssystemet fram till att upphandlingsbeslutet fattats. Den upphandlande enheten får inte ta ut några avgifter hos leverantörer för deltagande i systemet.

Den upphandlande enhet som har infört ett dynamiskt inköpssystem kan tillfälligt stänga systemet när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet. Information «om» möjligheten att stänga det dynamiska inköpssystemet ska ges när det dynamiska inköpssystemet införs. När det dynamiska inköpssystemet är stängt kan enskilda upphandlingar inte göras inom ramen för systemet. (4.6.2021/499)

50 §
Införande av ett dynamiskt inköpssystem samt upphandlingsdokument

Den upphandlande enheten ska införa ett dynamiskt inköpssystem genom att meddela detta i en upphandlingsannons «om» selektivt förfarande, i vilken det ska anges hur systemet delas in i kategorier på det sätt som avses i 49 § 1 mom. samt inköpssystemets varaktighet. «Om» varaktigheten ändras utan att systemet avslutas ska information «om» ändringen ges genom en ny upphandlingsannons. «Om» systemet har avslutats ska information «om» ändringen ges genom en annons i efterhand. «Om» en elektronisk auktion används i den sista fasen av ett anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska detta anges i upphandlingsannonsen.

I upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ska det åtminstone anges vilken typ av planerade köp och vilka kvantiteter som systemet avser samt lämnas all behövlig information «om» det dynamiska inköpssystemet samt «om» den elektroniska utrustning som används «och» de tekniska arrangemangen för anslutning samt de tekniska specifikationerna.

51 §
Ansökan «om» att få delta «och» godkännande av deltagare i ett dynamiskt inköpssystem

Alla intresserade leverantörer kan under hela den tid som förfarandet varar ansöka «om» rätt att få delta i ett dynamiskt inköpssystem. Den upphandlande enheten ska i det dynamiska inköpssystemet ta med samtliga anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven. «Om» den upphandlande enheten har delat in inköpssystemet i olika kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader i enlighet med 49 § 1 mom., ska den precisera vilka lämplighetskrav för anbudssökande som tillämpas inom respektive kategori. Antalet anbudssökande som tas med i inköpssystemet får inte begränsas.

Den upphandlande enheten ska fatta beslut «om» att ta med anbudssökande i inköpssystemet inom 10 arbetsdagar från den dag då ansökan «om» att få delta i ett dynamiskt inköpssystem togs emot eller från den dag då systemet öppnas på nytt «om» ansökan inkommer när systemet är stängt. Den upphandlande enheten får i enskilda fall förlänga tidsfristen till 15 arbetsdagar, «om» det vid utvärderingen av tillträdet till systemet finns skäl att granska kompletterande dokumentation eller annars kontrollera «om» lämplighetskraven uppfylls eller «om» det annars är motiverat. Den upphandlande enheten kan förlänga utvärderingsperioden också fastän ingen anbudsförfrågan publiceras inom ramen för inköpssystemet innan besluten «om» tillträde till systemet fattas. Den upphandlande enheten ska då i upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda utvärderingsperioden. Den upphandlande enheten ska snarast möjligt informera en anbudssökande «om» huruvida denne tagits med i det dynamiska inköpssystemet. (4.6.2021/499)

52 §
Det dynamiska inköpssystemets gång

Varje enskild upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska konkurrensutsättas. Den upphandlande enheten ska begära att de anbudssökande som tagits med i systemet lämnar anbud på de separata upphandlingar som görs inom det dynamiska inköpssystemet. «Om» det dynamiska inköpssystemet har delats in i olika kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader, ska den upphandlande enheten uppmana alla anbudssökande inom kategorin i fråga att lämna anbud.

Den upphandlande enheten får när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet kräva att de anbudssökande som tagits med i systemet lämnar in en reviderad «och» uppdaterad version av det europeiska enhetliga upphandlingsdokument som avses i 87 § eller de utredningar av grunder för uteslutning «och» för lämplighet som avses i 88 §. För lämnande av utredningar ska det reserveras en skälig tid som dock ska vara minst 5 arbetsdagar från den dag då begäran sändes. (4.6.2021/499)

På valet av anbud tillämpas 93–96 §. Kriterierna för att en «upphandling» inom det dynamiska inköpssystemet är den ekonomiskt mest fördelaktiga kan bestämmas närmare i den anbudsförfrågan som gäller upphandlingen.

53 §
Elektroniska kataloger

Den upphandlande enheten får kräva att anbuden ska lämnas in i form av en elektronisk katalog eller att de ska innefatta en elektronisk katalog. En förutsättning är att informationsutbytet i anslutning till upphandlingsförfarandet sker med elektroniska medel. Anbud som lämnas in i form av en elektronisk katalog får åtföljas av andra handlingar som kompletterar anbudet.

Att elektroniska kataloger används ska nämnas i upphandlingsannonsen. Dessutom ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange uppgifter «om» format, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang för anslutning «och» specifikationer för katalogen. De elektroniska katalogerna ska uppfylla de krav som den upphandlande enheten ställer i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan samt kraven på format för anbud «och» elektroniska kataloger. De elektroniska katalogerna ska utarbetas «och» levereras till den upphandlande enheten i enlighet med de krav på elektroniskt informationsutbyte som anges i 62 §.

«Om» anbuden i ett ramavtal som har ingåtts med fler än en leverantör har gjorts som elektroniska kataloger, får den upphandlande enheten besluta att konkurrensutsättningen av upphandlingen som grundar sig på ramavtalet genomförs utifrån uppdaterade kataloger. I ett sådant fall ska den upphandlande enheten

1) begära att anbudsgivarna uppdaterar sina elektroniska kataloger som anpassats till kraven i den «upphandling» som grundar sig på ramavtalet, eller

2) samla in de uppgifter som behövs för att upprätta ett anbud som uppfyller kraven i den «upphandling» som grundar sig på ramavtalet från de elektroniska kataloger som redan lämnats in; den upphandlande enheten ska i anbudsförfrågan ange att detta förfarande används.

I det fall som avses i 3 mom. 2 punkten ska den upphandlande enheten före insamlingen av uppgifter informera anbudsgivarna «om» förfarandet och den dag och den tidpunkt då den har för avsikt att ur elektroniska kataloger samla in de uppgifter som behövs för att upprätta anbud vid den upphandling som grundar sig på ramavtalet, och ge anbudsgivare möjlighet att neka till sådan insamling. Den upphandlande enheten ska reservera tillräckligt med tid mellan meddelandet och insamlingen av uppgifter. Innan beslut «om» den «upphandling» som grundar sig på ramavtalet fattas ska den upphandlande enheten presentera de insamlade uppgifterna för anbudsgivaren «och» ge denne möjlighet att rätta de insamlade uppgifterna eller bekräfta att det anbud som upprättas på detta sätt inte innehåller några sakfel.

När den upphandlande enheten använder ett dynamiskt inköpssystem får den kräva att anbud lämnas i form av en elektronisk katalog. I det fallet kan den inom det dynamiska inköpssystemet göra upphandlingar på det sätt som föreskrivs i 3 och 4 mom. En förutsättning är att det till ansökan «om» deltagande i det dynamiska inköpssystemet har fogats en elektronisk katalog som uppfyller de krav på innehåll och form som ställs i upphandlingsdokumenten. Anbudsgivarna ska ges tillfälle att komplettera denna katalog vid «upphandling» inom det dynamiska inköpssystemet på det sätt som föreskrivs i 3 «och» 4 mom.

54 §
Projekttävling

Antalet deltagare i en projekttävling kan begränsas med i förväg fastställda kriterier. Antalet deltagare som bjuds in att delta i en projekttävling ska dock alltid vara så stort att verklig konkurrens säkerställs. Deltagande i en projekttävling får inte begränsas på regionala grunder eller på den grunden, att deltagarna ska vara antingen fysiska eller juridiska personer.

Med vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen kan ett tjänsteupphandlingskontrakt ingås i enlighet med 40 § 2 mom. 8 punkten. Annonsen «om» projekttävlingen ska innehålla information «om» att ett sådant tjänsteupphandlingskontrakt ingås.

På projekttävling tillämpas bestämmelserna i 1, 2, 7 samt i 14–16 kap. Vid projekttävling tillämpas dessutom vad som föreskrivs «om» kommunikation i 62 §, «om» underentreprenad i 77 §, «om» uteslutning i 80–82 §, «om» anbudssökandes och anbudsgivares juridiska form och anbud i grupp i 91 och 92 § samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs «om» lämplighetskrav för anbudsgivare i 83 § och «om» val av anbud i 93 §.

55 §
Projekttävlingars jury «och» beslutsfattandet

En projekttävling ska ha en jury som ska bestå av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. «Om» det krävs särskilda yrkeskvalifikationer av dem som deltar i en projekttävling, ska minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha dessa eller motsvarande kvalifikationer.

Juryn ska vara självständig i sina beslut och yttranden. Deltagarnas förslag ska bedömas anonymt och uteslutande utifrån de kriterier som anges i annonsen «om» projekttävlingen. Anonymiteten ska bevaras tills juryn har avgett sitt slutliga yttrande eller meddelat sitt beslut.

Deltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra aspekterna i anslutning till planerna. Över dialogen mellan juryn «och» deltagarna ska upprättas detaljerade protokoll. Utöver ett protokoll över bedömningen av planerna ska juryn även upprätta ett protokoll som undertecknas av samtliga medlemmar «och» som innehåller en rangordning av planerna «och» deras förtjänster samt juryns kommentarer «och» eventuella punkter som kan behöva klargöras.

6 kap

Tidsfrister

56 §
Minimitidsfrister «och» beräkning av tidsfrister

När tidsfristerna för ett upphandlingsförfarande bestäms ska hänsyn tas till upphandlingens art och till hur komplex den är samt till hur lång tid som behövs för att utarbeta och lämna anbuden. «Om» anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats eller en granskning på plats av underlaget till upphandlingsdokumenten, ska tidsfristerna för mottagande av anbud bestämmas så att alla leverantörer får den information som behövs för att utarbeta ett anbud. I detta fall ska anbudstiderna vara längre än de minimitidsfrister som anges i 2–4 mom.

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog, innovationspartnerskap «och» inrättande av dynamiska inköpssystem ska minst 30 dagar från den dag då upphandlingsannonsen sändes för publicering reserveras för inlämnande av en anbudsansökan. Vid öppet förfarande ska anbudstiden vara minst 35 dagar från den dag då upphandlingsannonsen har sänts för publicering. Vid selektivt förfarande ska anbudstiden vara minst 30 dagar «och» i dynamiska inköpssystem minst 10 dagar från den dag då anbudsgivarna har bjudits in att lämna anbud. Vid förhandlat förfarande «och» innovationspartnerskap ska tidsfristen för preliminära anbud vara minst 30 dagar från den dag då anbudsgivarna har bjudits in att lämna anbud.

Tidsfristerna enligt 2 mom. för inlämnande av anbud vid öppet och selektivt förfarande, förhandlat förfarande och innovationspartnerskap kan förkortas med fem dagar «om» den upphandlande enheten godkänner att anbud lämnas med elektroniska medel på det sätt som avses i 62 § 1 mom.

Andra upphandlande enheter än statens centralförvaltningsmyndigheter får vid ett selektivt förfarande bestämma tidsfristen för inlämnande av anbud enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena. En förutsättning är att den bestämda tidsfristen är densamma för alla anbudsgivare. «Om» det inte går att komma överens «om» en tidsfrist för mottagande av anbud, ska tidsfristen vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud sändes till anbudssökandena i enlighet med 70 §.

Den upphandlande enheten ska förlänga tidsfristerna för inlämnande av anbud så att alla leverantörer ska kunna få all den information som behövs för att utarbeta ett anbud, «om»

1) den upphandlande enheten inte lämnar en leverantör den kompletterande information som leverantören begärt senast sex dagar, eller vid det påskyndade förfarande som avses i 57 §, senast fyra dagar innan den tidsfrist som bestämts för mottagande av anbud går ut,

2) väsentliga ändringar görs i anbudsförfrågan eller de övriga upphandlingsdokumenten.

Förlängningen av tidsfristen ska stå i rätt proportion till betydelsen av informationen eller ändringarna. Den upphandlande enheten behöver inte förlänga tidsfristerna, «om» den kompletterande information som avses i 5 mom. 1 punkten inte har begärts i god tid eller «om» informationen saknar betydelse för utarbetandet av anbud.

57 §
Påskyndat förfarande

Tidsfristerna enligt 56 § 2 mom. vid öppet och selektivt förfarande samt förhandlat förfarande kan förkortas, «om» det i praktiken är omöjligt att tillämpa tidsfristerna vid dessa förfaranden på grund av brådska som bestyrks på lämpligt sätt av den upphandlande enheten. Vid öppet förfarande ska anbudstiden dock vara minst 15 dagar. För inlämnande av anbudsansökan ska vid selektivt förfarande «och» förhandlat förfarande reserveras minst 15 dagar. Vid selektivt «och» förhandlat förfarande ska anbudstiden vara minst 10 dagar.

Anbudstiden vid öppet förfarande kan förkortas till minst 15 dagar och vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande till minst 10 dagar, «om» den upphandlande enheten har sänt en förhandsannons för publicering på det sätt som föreskrivs i 61 §.

7 kap

Skyldighet att annonsera «om» «upphandling» «och» annonseringsförfarandet

58 §
Annonsering «om» «upphandling»

En upphandlande enhet ska sända följande annonser för publicering:

1) en upphandlingsannons «om» «upphandling» som överstiger EU-tröskelvärdena,

2) en sådan annons «om» social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar som gäller «upphandling» av de tjänster som avses i bilaga E,

3) en annons «om» en «koncession» som gäller upphandlingsförfarandet i anslutning till en «koncession»,

4) en sådan förhandsannons «om» koncessioner för social- «och» hälsovårdstjänster samt särskilda tjänster som gäller upphandlingsförfarandet i anslutning till koncessioner för de tjänster som avses i bilaga E,

5) en annons «om» projekttävling, som gäller en projekttävling,

6) en annons i efterhand «om» upphandlingar «och» koncessioner som avses i 1–4 punkten,

7) en annons «om» resultaten av en projekttävling i fråga «om» projekttävlingar som avses i 5 punkten,

8) en annons «om» rättelse som gäller ändringar i en annons som avses i 1–5 punkten,

9) en sådan annons «om» ändringar i ett upphandlingskontrakt eller en koncession som gäller en ändring som avses i 136 § 2 mom. 2 «och» 3 punkten.

Den upphandlande enheten får sända en förhandsannons «om» en upphandling som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten för publicering. Dessutom får den upphandlande enheten publicera en direktupphandlingsannons «om» en «upphandling» «och» «koncession» som avses i 1 mom. 1–4 punkten. (4.6.2021/499)

Den upphandlande enheten får sända en allmän öppenhetsannons för publicering «om» att en enhet som den utövar bestämmande inflytande över ämnar bedriva affärsverksamhet med andra upphandlande enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande i den eller erbjuda de tjänster som berörs av det samarbete mellan upphandlande enheter som avses i 16 § till andra upphandlande enheter än sådana som deltar i samarbetet. Av annonsen ska framgå åtminstone den upphandlande enhetens eller de upphandlande enheternas och den anknutna enhetens uppgifter för specificering, en beskrivning av den anknutna enhetens affärsverksamhet eller arten av de tjänster som berörs av samarbetet, den uppskattade andel som den affärsverksamhet som riktas till andra upphandlande enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande utgör, uppgifter «om» minimitidsfristen för svar «om» den verksamhet som motsvarar marknadsvillkoren samt den adress till vilken svaren ska sändas.

Vid öppet förfarande fungerar upphandlingsannonsen som en begäran att lämna anbud på det sätt som anges i annonsen «och» de övriga upphandlingsdokumenten. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog «och» innovationspartnerskap fungerar upphandlingsannonsen som en begäran att lämna en anbudsansökan på det sätt som anges i annonsen «och» de övriga upphandlingsdokumenten.

Annonser i efterhand som gäller upphandlingskontrakt och som avses i 1 mom. ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att ett upphandlingskontrakt eller ett upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem ingåtts eller ett beslut «om» ingående av ett ramavtal meddelats. När det gäller upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem får den upphandlande enheten dock alternativt sända annonserna i efterhand för publicering även i samlad form kvartalsvis inom 30 dagar från utgången av varje kvartal. De i 1 mom. avsedda annonserna «om» resultaten av en projekttävling ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att projekttävlingen har avslutats. Annonser i efterhand som gäller koncessioner ska sändas för publicering inom 48 dagar från det att kontraktet ingåtts. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller inte enskilda upphandlingskontrakt som ingås på basis av ett ramavtal. Den upphandlande enheten ska sända en annons i efterhand för publicering också «om» att upphandlingen avbrutits. Grunderna för avbrytande av upphandlingen ska framgå av annonsen. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller även upphandling i fråga «om» vilken det har publicerats endast en förhandsannons «och» ingen upphandlingsannons. (4.6.2021/499)

59 §
Skyldighet att använda EU:s standardformulär och gemensamma terminologi vid offentlig «upphandling» (CPV)

De annonser som avses i 58 § ska göras på de standardformulär som fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 «om» fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden «om» offentlig upphandling och «om» upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011, nedan förordningen om standardformulär. I annonserna ska finnas den information som anges i bilaga V till upphandlingsdirektivet.

När upphandlingen beskrivs ska den gemensamma terminologi vid offentlig «upphandling» (CPV) som avses i 4 § 15 punkten användas.

60 §
Publicering av upphandlingsannonser

Följande annonser enligt 58 § ska på elektronisk väg «och» på det standardformulär som avses i 59 § 1 mom. sändas för publicering på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi

1) EU-upphandlingsannonser,

2) annonser «om» social- «och» hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar,

3) annonser «om» koncessioner,

4) sådana förhandsannonser «om» koncessioner för social- «och» hälsovårdstjänster samt särskilda tjänster som gäller koncessioner för de tjänster som avses i bilaga E,

5) annonser «om» ändringar av avtal,

6) annonser «om» rättelse,

7) annonser i efterhand som gäller 1–4 «och» 8 punkten, (4.6.2021/499)

8) annonser «om» projekttävlingar. (4.6.2021/499)

Följande annonser enligt 58 § får sändas för publicering på elektronisk väg på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi, på de standardformulär som avses i 59 § 1 mom.:

1) förhandsannonser,

2) annonser «om» direktupphandling,

3) allmänna öppenhetsannonser «om» i 58 § 3 mom. avsedd affärsverksamhet som bedrivs av anknutna enheter eller deltagande upphandlande enheter.

Övriga EU-annonser som fastställs genom förordningen «om» standardformulär ska avfattas direkt på den webbplats på adressen http://simap.europa.eu/enotices/ som drivs av Europeiska unionens publikationsbyrå, på de standardformulär som fastställts av Europeiska kommissionen. En kopia av annonsen ska i statistikföringssyfte sändas till den instans som arbets- «och» näringsministeriet meddelat.

Den upphandlande enheten ska på begäran kunna bevisa vilken dag annonserna har sänts för publicering. De annonser som avses i denna paragraf «och» som sänts för publicering på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi ska sändas vidare till Europeiska unionens publikationsbyrå.

Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons eller dess innehåll även i andra lämpliga medier, såsom tidningar eller facktidningar eller på sina egna webbsidor. De annonser som avses i 1 och 2 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och efter detta på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. De annonser som avses i 3 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Finansministeriet ska förvalta ett elektroniskt system ur vilket den upphandlande enheten får information «om» att en annons har publicerats på adressen www.hankintailmoitukset.fi och «om» publikationstidpunkten. (8.5.2020/353)

Annonser som publiceras någon annanstans får inte innehålla annat än de annonser som publiceras på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi.

61 §
Förhandsannonser

Den upphandlande enheten får publicera en förhandsannons «om» en eller flera upphandlingar som ska genomföras under de följande månaderna «och» vars uppskattade värde är minst lika stort som EU-tröskelvärdet.

Förhandsannonsen ska sändas för publicering minst 35 dagar «och» högst 12 månader innan upphandlingsannonsen sänds för publicering. I upphandlingskontrakt som gäller de tjänsteupphandlingar som avses i bilaga E kan förhandsannonsen dock sändas för publicering mer än 12 månader innan upphandlingsannonsen sänds. Förhandsannonsen ska innehålla de uppgifter som den upphandlande enheten har vid den tidpunkt då förhandsannonsen utarbetas «och» de uppgifter som krävs i det standardformulär som avses i 59 §.

8 kap

Informationsutbyte

62 §
Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Anbud «och» anbudsansökningar samt annat informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandet, ska ske med elektroniska medel. De verktyg «och» anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel, samt deras tekniska egenskaper, ska vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga «och» kompatibla med allmänt använda informations- «och» kommunikationstekniska produkter «och» får inte begränsa leverantörernas tillträde till upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget ange de eventuella krav som gäller informationsutbytet.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får informationsutbytet i anslutning till upphandlingsförfarandet ske via post eller med något annat lämpligt leveranssätt eller en kombination av dessa och elektroniska medel «om»

1) användningen av elektroniska medel för kommunikation på grund av upphandlingens särskilda art kräver speciella verktyg, anordningar eller filformat som inte finns allmänt tillgängliga eller inte stöds av allmänt tillgängliga applikationer,

2) applikationen som använts vid lämnande av anbud använder filformat som inte kan användas av någon annan öppen eller allmänt tillgänglig applikation eller som anbudsgivaren av skäl som gäller licenserna för applikationer inte kan göra tillgänglig för nedladdning eller fjärranvändning av den upphandlande enheten,

3) användningen av elektroniska medel för kommunikation kräver specialutrustning som inte är allmänt tillgänglig för upphandlande enheter,

4) det i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan efterfrågas en fysisk modell eller arkitektmodell som inte kan översändas med hjälp av elektroniska medel,

5) användningen av andra än elektroniska medel för kommunikation är nödvändig på grund av brott mot säkerheten i elektroniska medel för kommunikation,

6) användning av andra än elektroniska medel för kommunikation är nödvändig i syfte att skydda den särskilt känsliga karaktären hos information som behandlas vid upphandlingsförfarandet, «och» skyddet inte kan säkerställas på korrekt sätt genom användning av elektroniska verktyg «och» utrustning som antingen är allmänt tillgängliga för leverantörer eller kan göras tillgängliga för dem i den mening som avses i 63 §.

En upphandlande enhet som för informationsutbytet i anslutning till upphandlingsförfarandet använder andra än de elektroniska kommunikationsmedel som avses i 1 mom. ska ange skälen till detta i det upphandlingsbeslut som avses i 123 § eller den särskilda rapport «om» upphandlingsförfarandet som avses i 124 §.

En upphandlande enhet får trots vad som föreskrivs i 1 mom. genomföra informationsutbytet i anslutning till upphandlingsförfarandet muntligt, förutsatt att innehållet i den muntliga kommunikationen dokumenteras i tillfredsställande utsträckning. Anbudsförfrågningar «och» andra upphandlingsdokument, anbudsansökningar «och» anbud får dock inte lämnas muntligt «och» det får inte heller krävas att de lämnas muntligt. I synnerhet sådan muntlig kommunikation med anbudsgivare som kan ha en betydande inverkan på innehållet i «och» bedömningen av anbuden ska dokumenteras i tillräcklig utsträckning «och» på lämpligt sätt.

63 §
Elektroniskt informationsutbyte i särskilda fall

Den upphandlande enheten får trots vad som föreskrivs i 62 § 1 mom. genomföra informationsutbytet i anslutning till upphandlingsförfarandet med elektroniska verktyg «och» anordningar som inte är allmänt tillgängliga, förutsatt att den upphandlande enheten via dessa verktyg erbjuder anbudssökandena «och» anbudsgivarna möjlighet att delta i upphandlingsförfarandet på följande sätt

1) den upphandlande enheten ger med elektroniska medel oinskränkt, direkt «och» fullständig tillgång till dessa verktyg «och» anordningar för kommunikation från «och» med den dag då upphandlingsannonsen publiceras; i annonsen ska anges den webbadress där dessa verktyg «och» anordningar finns tillgängliga,

2) den upphandlande enheten ser till att anbudssökande eller anbudsgivare som inte har tillgång till dessa verktyg «och» anordningar eller inte har möjlighet att få dem inom aktuella tidsfrister, av orsaker som är oberoende av anbudssökanden eller anbudsgivaren, får delta i upphandlingsförfarandet genom att använda provisoriska anordningar som görs tillgängliga kostnadsfritt i det allmänna datanätet, eller

3) den upphandlande enheten erbjuder en alternativ kanal för lämnande av anbud med elektroniska medel.

64 §
Informationssäkerhet

Vid informationsutbytet «och» lagringen av uppgifterna i anslutning till upphandlingsförfarandet ska det säkerställas att uppgifternas är integrerade «och» att anbudsansökningarna «och» anbuden hålls konfidentiella. Den upphandlande enheten ska säkerställa att innehållet i anbuden eller anbudsansökningarna inte avslöjas förrän tidsfristen för att lämna anbud eller anbudsansökningar har gått ut.

Den upphandlande enheten ska specificera den säkerhetsnivå som krävs för de elektroniska medlen för kommunikation som ska användas i olika faser av upphandlingsförfarandet. Säkerhetsnivån ska stå i rätt proportion till de risker som är förknippade med respektive fas i förfarandet.

Verktyg «och» anordningar för elektronisk mottagning av anbudsansökningar, anbud «och» planer vid upphandlingsförfaranden «och» i projekttävlingar ska uppfylla följande krav:

1) information «om» de specifikationer som behövs för elektronisk inlämning av anbud «och» anbudsansökningar, inbegripet kryptering «och» tidsstämpling, ska finnas tillgänglig för anbudsgivarna «och» anbudssökandena,

2) exakt dag «och» tid för mottagandet av anbud, anbudsansökningar «och» inlämning av planer kan fastställas noggrant,

3) ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av de reserverade tidsfristerna för inlämnade av uppgifter,

4) endast en person som utsetts av den upphandlande enheten får fastställa eller ändra datum för öppnande av mottagna uppgifter,

5) endast en person som utsetts av den upphandlande enheten kan få tillträde till samtliga eller en del av de insända uppgifterna i de olika faserna av upphandlingsförfarandet eller projekttävlingen,

6) endast en person som utsetts av den upphandlande enheten får bevilja tillträde till de insända uppgifterna, «och» först efter det fastställda datumet,

7) de uppgifter som mottagits och öppnats enligt kraven är tillgängliga endast för de personer som har utsetts att få kännedom «om» dem,

8) överträdelser av de villkor som anges i 3–7 punkten är klart iakttagbara.

9 kap

Förberedelse av upphandlingen, anbudsförfrågan «och» beskrivning av föremålet för upphandlingen

65 §
Marknadsundersökning

Innan en upphandlande enhet inleder ett upphandlingsförfarande kan den genomföra en marknadsundersökning för att förbereda upphandlingen och informera leverantörerna «om» den planerade upphandlingen «och» kraven för denna.

Vid en marknadsundersökning får den upphandlande enheten anlita oberoende experter, andra myndigheter och leverantörer. De råd som dessa aktörer ger får användas som hjälp vid planeringen och genomförandet av upphandlingsförfarandet men råden får inte användas så att konkurrensen snedvrids eller att förfarandet kommer att stå i strid med principerna enligt 3 § «om» icke-diskriminering «och» öppenhet.

66 §
Anbudssökandes «och» anbudsgivares deltagande i förberedelserna av upphandlingen

«Om» en anbudssökande, anbudsgivare eller ett företag som är anknutet till en anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av upphandlingen, ska den upphandlande enheten se till att konkurrensen inte snedvrids till följd av detta.

67 §
Anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla «och» bilagorna till dem ska utarbetas så tydligt att det utifrån dem är möjligt att lämna anbud som är jämförbara.

«Om» anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen avviker från varandra i fråga «om» innehåll följs upphandlingsannonsen.

68 §
Innehållet i anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan, upphandlingsannonsen, inbjudan till anbudssökandena eller bilagorna till dem ska innehålla

1) beskrivning av föremålet för upphandlingen eller en projektbeskrivning samt andra krav som är kopplade till upphandlingsföremålets typ,

2) en hänvisning till den publicerade upphandlingsannonsen,

3) tidsfristen för lämnande av anbud,

4) adressen till vilken anbuden ska sändas,

5) det eller de språk som anbuden ska avfattas på,

6) andra krav som gäller presentation av anbudsdokument «och» deras form,

7) vid konkurrenspräglad dialog den dag dialogen inleds «och» det eller de språk som används vid dialogen,

8) krav som gäller anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ekonomiska «och» finansiella ställning samt tekniska lämplighet «och» yrkesmässiga kvalifikationer «och» övriga krav samt begäran att komplettera ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument «och» en förteckning över den dokumentation som anbudssökanden eller anbudsgivaren samt den anbudsgivare som vunnit anbudsförfarandet ska tillhandahålla för bedömning av lämpligheten,

9) kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga «och» deras relativa viktning, ett skäligt variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioritetsordning,

10) anbudens giltighetstid,

11) de viktigaste kontraktsvillkoren, «och»

12) andra upplysningar som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet «och» utarbetandet av anbud.

69 §
Hur anbudsförfrågan «och» de övriga upphandlingsdokumenten tillhandahålls anbudssökandena «och» anbudsgivarna

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge kostnadsfri, oinskränkt, direkt «och» fullständig tillgång till anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla «och» bilagorna till dem samt till de övriga upphandlingsdokumenten. Tillgång till dokumenten ska ges från «och» med den dag då upphandlingsannonsen publiceras. Den webbadress där anbudsförfrågan «och» de övriga upphandlingsdokumenten kan hämtas med elektroniska medel ska anges i annonsen.

«Om» kostnadsfri, oinskränkt, direkt «och» fullständig tillgång till vissa dokument som avses i 1 mom. inte kan ges med elektroniska medel av orsaker som anges i 62 § 2 mom. 1–5 punkten, kan den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen meddela att dokumenten kommer att översändas på annat sätt än med elektroniska medel. I ett sådant fall ska tidsfristen för lämnande av anbud förlängas med fem dagar, utom i brådskande fall som motiveras på ett relevant sätt i enlighet med 57 §.

«Om» kostnadsfri, oinskränkt, direkt «och» fullständig tillgång till vissa dokument som avses i 1 mom. inte kan ges med elektroniska medel av orsaker som sammanhänger med skyddet av uppgifternas konfidentialitet ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen uppge kraven på skyddet av konfidentialiteten «och» uppge hur tillgång till dokumenten kan ges. I ett sådant fall ska tidsfristen för lämnande av anbud förlängas med fem dagar, utom i brådskande fall som motiveras på ett relevant sätt i enlighet med 57 §.

Den upphandlande enheten ska lämna kompletterande information «om» de dokument som avses i 1 mom. senast sex dagar eller vid det påskyndade förfarande som avses i 57 § senast fyra dagar innan den tidsfrist som bestämts för mottagande av anbud går ut, «om» den kompletterande informationen har begärts i tillräckligt god tid.

70 §
Inbjudan till anbudssökande

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ska den upphandlande enheten samtidigt och skriftligt bjuda in alla utvalda anbudssökande att lämna anbud eller att delta i förhandlingarna. I inbjudan ska den webbadress där anbudsförfrågan och de övriga upphandlingsdokumenten har gjorts tillgängliga med elektroniska medel nämnas. Inbjudan ska följas av anbudsförfrågan och de övriga upphandlingsdokumenten, «om» dokumenten inte har gjorts tillgängliga med elektroniska medel.

71 §
Beskrivning av föremålet för upphandlingen

I upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla eller bilagorna till dem ska föremålet för upphandlingen beskrivas och de tekniska specifikationer som de eventuellt innehåller anges och de egenskaper som krävs av byggentreprenader, tjänster och varor fastställas. Beskrivningarna ska göra det möjligt för anbudsgivarna att delta i anbudsförfarandet på lika villkor och de får inte ställa ogrundade hinder för konkurrensen vid offentlig «upphandling». När föremålet för upphandlingen ska användas av fysiska personer ska, utom i sakligt motiverade fall, föremålet för upphandlingen beskrivs med hänsyn till tillgängligheten för användare med funktionsnedsättning «och» till formgivning med tanke på samtliga användares behov. De krav på tillgänglighet som har gjorts obligatoriska annanstans i lagstiftningen eller genom en rättsakt av Europeiska unionen ska tillämpas när föremålet för upphandlingen definieras.

Beskrivningarna av föremålet för upphandlingen ska göras upp

1) i form av prestanda- eller funktionskrav som är tillräckligt exakta för att anbudsgivarna ska kunna specificera föremålet för upphandlingen «och» för att de upphandlande enheterna ska kunna ingå upphandlingskontrakt,

2) genom en hänvisning till beskrivningar av föremålet för upphandlingen och till sådana nationella standarder som genomför europeiska standarder, till europeiska tekniska bedömningar, till gemensamma tekniska specifikationer, till internationella standarder, till andra tekniska referenssystem som utarbetats av de europeiska standardiseringsorganen eller, «om» sådana inte finns, till nationella standarder, till nationella tekniska godkännanden eller till nationella tekniska specifikationer för projektering, beräkning «och» utförande av byggentreprenader samt användning av varor; varje hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”,

3) i form av de krav som avses i 1 punkten «och», för att visa att dessa krav antas vara uppfyllda, med en hänvisning till de beskrivningar som avses i 2 punkten, eller

4) genom en hänvisning till de beskrivningar som avses i 2 punkten i fråga «om» vissa egenskaper och genom en hänvisning till de krav som avses i 1 punkten i fråga «om» andra egenskaper.

I beskrivningen av föremålet för upphandlingen får en viss tillverkare eller varor av ett visst ursprung inte nämnas, och beskrivningen får inte heller innehålla en hänvisning till varumärke, patent, produkttyp, ursprung eller specifik metod, som karakteriserar de varor, tjänster eller den produktion som tillhandahålls av en specifik anbudsgivare, «om» hänvisningen gynnar eller missgynnar vissa anbudsgivare eller varor. En sådan hänvisning får undantagsvis göras endast «om» föremålet för upphandlingen inte på annat sätt kan beskrivas tillräckligt exakt «och» tydligt. Hänvisningen ska då följas av orden "eller likvärdigt".

72 §
Användning av märken vid beskrivningen av föremålet för upphandlingen

Den upphandlande enheten får i beskrivningen av föremålet för upphandlingen, de i anbudsförfrågan angivna kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva ett särskilt märke som bevismedel för att föremålet för upphandlingen motsvarar de miljömässiga, sociala eller andra egenskaper som krävs. En förutsättning för kravet på ett särskilt märke är att samtliga av följande villkor är uppfyllda

1) märkeskraven gäller endast kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen «och» som är lämpliga för att ange egenskaperna hos de byggentreprenader, varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen,

2) märkeskraven grundar sig på objektivt kontrollerbara «och» icke-diskriminerande kriterier,

3) märkena har antagits i ett öppet förfarande i vilket myndigheter, konsumenter, parter på arbetsmarknaden, tillverkare, representanter för handeln samt icke-statliga organisationer samt andra berörda intressentgrupper kan delta,

4) märkena är tillgängliga för samtliga berörda parter,

5) märkeskraven utarbetas av en tredje part över vilken den ekonomiska aktör som ansöker «om» märket inte kan ha ett avgörande inflytande.

«Om» den upphandlande enheten inte kräver att föremålet för upphandlingen uppfyller alla märkeskrav eller märket omfattar andra krav som inte är kopplade till föremålet för upphandlingen, ska enheten ange vilka krav kopplade till föremålet för upphandlingen «och» vilka märkeskrav det hänvisas till. En upphandlande enhet som kräver att ett särskilt märke används ska godta alla märken som bekräftar att föremålet för upphandlingen uppfyller likvärdiga märkeskrav.

«Om» en anbudsgivare bevisligen inte har haft möjlighet att få tillgång till det särskilda märke som angetts av den upphandlande enheten eller ett likvärdigt märke inom de angivna tidsfristerna av orsaker som är oberoende av anbudsgivaren, ska den upphandlande enheten godta andra lämpliga bevismedel. Sådana bevismedel är teknisk dokumentation från tillverkaren, förutsatt att anbudsgivaren bevisar att de byggentreprenader, varor eller tjänster som den ska tillhandahålla uppfyller de särskilda märkeskraven eller de specifika krav som angetts av den upphandlande enheten.

73 §
Provningsrapporter, certifikat «och» annan teknisk utredning

En upphandlande enhet får kräva att anbudsgivarna lämnar en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av överensstämmelse som bevismedel för att anbudet överensstämmer med kraven eller kriterierna i beskrivningen av föremålet för upphandlingen, och att det överensstämmer med de i anbudsförfrågan angivna kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller med villkoren för fullgörande av kontraktet. «Om» en upphandlande enhet kräver att intyg som upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse lämnas in ska enheten även godta intyg från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse.

Den upphandlande enheten ska godta teknisk dokumentation från tillverkaren eller andra relevanta bevismedel från tillverkaren än de som anges i 1 mom., «om» anbudsgivaren inte har haft tillgång till en sådan provningsrapport eller ett sådant intyg som avses i 1 mom. eller inte har haft möjlighet att få rapporten eller intyget inom de angivna tidsfristerna. En förutsättning är dock att detta inte beror på anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska dessutom bevisa att byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna som den tillhandahåller uppfyller kraven eller kriterierna i beskrivningen av föremålet för upphandlingen, de i anbudsförfrågan angivna kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller villkoren för fullgörande av kontraktet.

«Om» den upphandlande enheten beskriver föremålet för upphandlingen på det sätt som avses i 71 § 2 mom. 1 punkten får den inte förkasta anbud som gäller varor, tjänster eller byggentreprenader som överensstämmer med en nationellt genomförd europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en internationell standard eller ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan. En förutsättning är att dessa specifikationer avser de prestanda- eller funktionskrav som den upphandlande enheten har ställt. Anbudsgivaren ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som överensstämmer med standarden uppfyller de krav som den upphandlande enheten har ställt.

«Om» den upphandlande enheten beskriver föremålet för upphandlingen på det sätt som avses i 71 § 2 mom. 2 punkten får den inte förkasta ett anbud på den grunden att anbudet inte motsvarar anbudsförfrågan, «om» anbudsgivaren i sitt anbud på något relevant sätt visar att den erbjudna varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller de krav som anges i beskrivningen av föremålet för upphandlingen på samma sätt som de specifikationer, standarder, bedömningar, godkännanden eller referenssystem som det hänvisas till.

74 §
Påvisande av att anbudet «och» anbudsansökan överensstämmer med kraven

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds överensstämmer med kraven i anbudsförfrågan «och» de andra upphandlingsdokumenten. Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet.

«Om» informationen eller dokumentationen i anbudet eller anbudsansökan är ofullständig eller felaktig eller «om» vissa dokument eller viss information saknas, får den upphandlande enheten begära att anbudsgivaren eller anbudssökanden lämnar, kompletterar, förtydligar eller färdigställer informationen eller dokumentationen inom en tidsfrist som den upphandlande enheten sätter ut. En förutsättning är att de principer som anges i 3 § iakttas vid förfarandet.

75 §
Uppdelning av upphandlingskontrakt i delar

Den upphandlande enheten får ingå ett upphandlingskontrakt i form av separata delar, och ange storleken på och föremålet för dessa delar. «Om» den upphandlande enheten inte delar upp upphandlingskontraktet i delar, ska den ange skälen till detta i upphandlingsdokumenten, upphandlingsbeslutet eller den särskilda rapporten «om» upphandlingsförfarandet.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange «om» ett anbud får lämnas för en, flera eller alla delar. «Om» anbud får lämnas för flera eller alla delar får den upphandlande enheten begränsa antalet delar som ett anbud från samma anbudsgivare kan väljas till. I detta fall ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen ange det högsta antalet delar som anbud från samma anbudsgivare kan väljas till. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange de regler som den tillämpar när den avgör till vilken del en anbudsgivares anbud väljs, i det fall att en anbudsgivares anbud väljs till fler delar än det högsta tillåtna antalet delar som anges i upphandlingsannonsen.

Den upphandlande enheten får sammanställa flera eller alla delar i ett «och» samma upphandlingskontrakt. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange de delar eller grupper av delar som kan sammanställas.

76 §
Alternativa «och» parallella anbud

En upphandlande enhet får godkänna alternativa anbud «om» det i upphandlingsannonsen anges att alternativa anbud är tillåtna. Det ska dessutom anges huruvida det är tillåtet att lämna endast alternativa anbud. Den upphandlande enheten får också kräva att anbudsgivarna lägger fram alternativa anbud. Alternativa anbud ska vara kopplade till föremålet för upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten ska säkerställa att de kriterier som avses i 93 § kan tillämpas på alternativa anbud «och» andra anbud.

Ett alternativt anbud ska uppfylla de i anbudsförfrågan och de andra upphandlingsdokumenten angivna minimikraven på föremålet för upphandlingen och de krav som gäller lämnande av alternativa anbud. «Om» den upphandlande enheten har meddelat att den godkänner alternativa anbud får ett alternativt anbud inte förkastas enbart på den grunden att det skulle leda till tjänsteupphandling i stället för varuupphandling eller till varuupphandling i stället för tjänsteupphandling.

Den upphandlande enheten får förbjuda en leverantör att lämna flera parallella anbud, «om» detta har angetts i förväg i anbudsförfrågan.

77 §
Underentreprenad

Den upphandlande enheten kan kräva att anbudsgivaren i sitt anbud anger vilken del av kontrakten som den avser lägga ut på tredje part samt vilka underleverantörer som föreslås. Ett sådant meddelande begränsar inte den huvudsakliga anbudsgivarens ansvar för att genomföra upphandlingen.

Vid byggentreprenadkontrakt eller sådan tjänsteupphandling som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av den upphandlande enheten ska den upphandlande enheten senast då fullgörandet av upphandlingskontraktet påbörjas kräva att den valda anbudsgivaren uppger namn på, kontaktuppgifter till och lagliga företrädare för sina underleverantörer som deltar i byggentreprenaderna eller tjänsterna, i den mån de är kända vid den tidpunkten. Den valda anbudsgivaren ska under upphandlingskontraktets giltighetstid även meddela ändringar i fråga «om» underleverantörerna «och» ändringar i nämnda uppgifter.

Den upphandlande enheten får utvidga meddelandeskyldigheten enligt 2 mom.

1) till andra upphandlingskontrakt än de som avses i 2 mom., samt

2) ännu längre ned i underleverantörskedjan.

Vid «upphandling» av byggentreprenader «och» tjänster samt vid monterings- eller installationsarbeten inom ramen för varuupphandling får den upphandlande enheten kräva att vissa kritiska uppgifter ska utföras direkt av anbudsgivaren eller en deltagare i gruppen.

78 §
Uteslutning av underleverantörer

En upphandlande enhet får i enlighet med 87–89 § kontrollera «om» det föreligger grunder för att utesluta underleverantörer med stöd av 80 eller 81 §. «Om» en obligatorisk grund för uteslutning gäller i fråga «om» en underleverantör, ska den upphandlande enheten kräva att anbudsgivaren byter ut underleverantören. «Om» en frivillig uteslutningsgrund gäller en underleverantör, får den upphandlande enheten kräva att underleverantören byts ut mot en annan underleverantör.

10 kap

Val av anbudssökande «och» anbudsgivare samt val av anbud

79 §
Kontroll av anbud «och» anbudsgivare

Innan anbuden väljs ska den upphandlande enheten kontrollera att följande uppfylls:

1) anbudet överensstämmer med de krav, villkor «och» kriterier som ställs i upphandlingsannonsen «och» i upphandlingsdokumenten,

2) anbudet har lämnats av en anbudsgivare som inte har uteslutits ur förfarandet med stöd av 80 eller 81 § «och» som uppfyller de lämplighetskrav som avses i 83 § «och» som den upphandlande enheten ställer.

Vid öppet förfarande kan den upphandlande enheten kontrollera att anbuden överensstämmer med kraven «och» jämföra anbuden före den kontroll som avses i 1 mom. 2 punkten. Upphandlingskontrakt får dock inte ingås med en anbudsgivare som borde ha uteslutits ur förfarandet med stöd av 80 § eller som inte uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer.

Den upphandlande enheten får besluta att inte tilldela ett upphandlingskontrakt till den anbudsgivare som lämnar in det i 93 § avsedda ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet «om» enheten har konstaterat att anbudet inte överensstämmer med de miljö-, social- «och» arbetsrättsliga skyldigheter som avses i 81 § 1 mom. 5 punkten.

80 §
Obligatoriska grunder för uteslutning

Den upphandlande enheten ska genom sitt beslut utesluta en anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur anbudsförfarandet, «om» den upphandlande enheten fått kännedom «om» att anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, en ledamot i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut «om» eller kontrollera anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts till straff för något av följande brott: (4.6.2021/499)

1) givande av muta enligt 16 kap. 13 § i strafflagen (39/1889), grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 §, givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 a § eller grovt givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 b §,

2) deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1 a § i strafflagen,

3) människohandel enligt 25 kap. 3 § i strafflagen eller grov människohandel enligt 25 kap. 3 a §,

4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 § i strafflagen, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a §, (4.6.2021/499)

5) givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 § i strafflagen, grovt givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 § eller grovt tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 a §,

6) penningtvätt enligt 32 kap. 6 § i strafflagen, grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §, stämpling till grov penningtvätt enligt 32 kap. 8 § eller penningtvätt av oaktsamhet enligt 32 kap. 9 §,

7) brott som begåtts i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 1 § i strafflagen samt förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte enligt 34 a kap. 2 §, ledande av terroristgrupp enligt 34 a kap. 3 §, deltagande i en terroristgrupps verksamhet enligt 34 a kap. 4 §, meddelande av utbildning för ett terroristbrott enligt 34 a kap. 4 a §, rekrytering för ett terroristbrott enligt 34 a kap. 4 c § eller finansiering av ett terroristbrott enligt 34 a kap. 5 §. (22.12.2021/1273)

Den upphandlande enheten ska genom sitt beslut utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, «om» den upphandlande enheten fått kännedom «om» att en ledamot i anbudssökandens eller anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut «om» eller kontrollera anbudssökanden eller anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts för arbetarskyddsbrott enligt 47 kap. 1 § i strafflagen, arbetstidsbrott enligt 47 kap. 2 §, diskriminering i arbetslivet enligt 47 kap. 3 §, ockerliknande diskriminering i arbetslivet enligt 47 kap. 3 a §, kränkning av arbetstagares organisationsfrihet enligt 47 kap. 5 § eller anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd enligt 47 kap. 6 a §.

Den upphandlande enheten ska utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet också på grundval av en lagakraftvunnen dom för ett brott i någon annan stat som motsvarar ett brott som nämns i 1 eller 2 mom.

Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta också en anbudssökande eller anbudsgivare som genom ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom har befunnits ha försummat sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet. Ovannämnda bestämmelse tillämpas dock inte «om» anbudssökanden eller anbudsgivaren har betalat skatterna eller socialförsäkringsavgifterna eller ingått en bindande överenskommelse i syfte att betala dem.

En anbudssökande eller anbudsgivare får inte uteslutas ur ett anbudsförfarande, «om» mer än fem år har förflutit sedan den lagakraftvunna domen för ett brott som avses i 1–3 mom. eller en försummelse som avses i 4 mom. gavs.

81 §
Av prövning beroende grunder för uteslutning

Den upphandlande enheten får genom sitt beslut utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, «om» anbudssökanden eller anbudsgivaren

1) är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet eller har skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram eller genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftning,

2) är föremål för försättande i konkurs eller upplösning eller för något annat förfarande som avses i 1 punkten,

3) i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till ett sådant allvarligt fel som gör att dess tillförlitlighet kan ifrågasättas «och» som kan styrkas av den upphandlande enheten,

4) har försummat sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet, «om» den upphandlande enheten kan styrka detta genom något annat än ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom,

5) inte har fullgjort sina miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt Finlands eller Europeiska unionens lagstiftning, kollektivavtalen eller de internationella konventioner som uppräknas i bilaga C, «om» den upphandlande enheten kan styrka detta,

6) har ingått kontrakt med andra leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen, «om» den upphandlande enheten kan styrka detta,

7) har en intressekonflikt i upphandlingsförfarandet som inte kan avhjälpas effektivt genom andra åtgärder,

8) har deltagit i förberedelserna av upphandlingsförfarandet så att deltagandet har lett till en snedvridning av konkurrensen «och» snedvridningen inte kan avhjälpas genom andra, mindre ingripande åtgärder; innan anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de ges möjlighet att påvisa att deras deltagande i förberedelserna av upphandlingen inte har äventyrat ett likvärdigt «och» icke-diskriminerande upphandlingsförfarande,

9) har visat betydande eller upprepade brister i fullgörandet av något centralt krav enligt tidigare upphandlingskontrakt eller koncessioner; en ytterligare förutsättning är att bristerna har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller hävts, eller att bristerna har lett till skadestånd eller andra jämförbara sanktioner,

10) har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då den lämnat den upphandlande enheten de uppgifter som avses i detta kapitel eller försummat att lämna de uppgifter som krävs,

11) otillbörligt har försökt påverka den upphandlande enhetens beslutsprocess, tillägna sig konfidentiell information som kan ge anbudssökanden eller anbudsgivaren otillbörliga fördelar i upphandlingsförfarandet eller avsiktligen lämna vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på beslutet «om» val av anbudsgivare eller anbud.

Bestämmelserna «om» anbudssökande och anbudsgivare i 1 mom. 3, 5 och 6 punkten tillämpas även när den som har gjort sig skyldig till ett fel eller en förseelse eller försummat sin skyldighet är en ledamot i anbudssökandens eller anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut «om» eller kontrollera anbudssökanden eller anbudsgivaren. En uteslutning kan också prövas bland annat med hänsyn till hur allvarlig bristen, förseelsen eller försummelsen är, vilket samband den har med föremålet för upphandlingen, hur lång tid som har förflutit samt vilka eventuella andra påföljder som förekommit.

Bestämmelsen i 1 mom. 4 punkten tillämpas inte «om» anbudssökanden eller anbudsgivaren har betalat skatterna eller socialförsäkringsavgifterna eller avtalat «om» ett bindande arrangemang i syfte att betala dem.

En anbudssökande eller anbudsgivare får inte uteslutas ur ett anbudsförfarande «om» det har gått mer än tre år sedan en händelse som avses i 1 mom.

Den upphandlande enheten får tillämpa vad som föreskrivs i 1 mom. även vid «upphandling» som underskrider de nationella tröskelvärdena. (4.6.2021/499)

82 §
Anbudssökandes «och» anbudsgivares avhjälpande åtgärder

En anbudssökande eller anbudsgivare kan lägga fram bevis på sin tillförlitlighet trots att en grund för uteslutning enligt 80 eller 81 § föreligger. «Om» den upphandlande enheten anser att bevisen «och» tillförlitligheten är tillräckliga, får den inte utesluta anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga ur anbudsförfarandet.

Anbudssökanden eller anbudsgivaren kan som ett sådant bevis som avses i 1 mom. lägga fram en utredning över att anbudssökanden eller anbudsgivaren har ersatt eller förbundit sig att ersätta alla de skador som orsakats av den straffbara gärningen, felet eller förseelsen, har klargjort realiteterna «och» omständigheterna på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med undersökningsmyndigheterna «och» har vidtagit konkreta tekniska åtgärder, samt organisatoriska åtgärder «och» åtgärder som gäller personalen för att förhindra nya straffbara gärningar, fel eller förseelser.

De avhjälpande åtgärder som vidtagits av anbudssökanden eller anbudsgivaren ska bedömas med beaktande av allvarlighetsgraden av «och» omständigheterna kring den straffbara gärningen, felet eller försummelsen.

83 §
Krav gällande anbudssökandes «och» anbudsgivares lämplighet

En upphandlande enhet kan ställa i 84–86 § avsedda krav som gäller registrering av anbudssökande eller anbudsgivare, deras ekonomiska «och» finansiella ställning samt deras tekniska «och» yrkesmässiga kvalifikationer. Kraven ska framgå av upphandlingsannonsen. Kraven ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen «och» de ska stå i rätt proportion till upphandlingens art, ändamål «och» omfattning. Med hjälp av kraven ska det gå att på ett behörigt sätt säkerställa att anbudssökanden eller anbudsgivaren har rätt att utöva yrkesverksamhet «och» att den har tillräckliga ekonomiska «och» finansiella resurser samt tekniska «och» yrkesmässiga kvalifikationer att fullgöra upphandlingskontraktet i fråga. De anbudssökande eller anbudsgivare som inte uppfyller de minimikrav som den upphandlande enheten ställer ska uteslutas ur anbudsförfarandet.

84 §
Redogörelse för rätten att utöva yrkes- «och» näringsverksamhet

En upphandlande enhet får kräva att en anbudssökande eller anbudsgivare

1) med ett registerutdrag enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att den är upptagen i ett yrkes- eller handelsregister,

2) med en försäkran eller intyg under ed enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att den bedriver näringsverksamhet, eller

3) med ett näringstillstånd eller ett intyg över medlemskap i en organisation enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att den är berättigad att erbjuda tjänster i sitt etableringsland.

85 §
Ekonomisk «och» finansiell ställning

En upphandlande enhet kan ställa krav för att säkerställa att anbudssökandena «och» anbudsgivarna har de ekonomiska «och» finansiella resurser som behövs för att fullgöra ett upphandlingskontrakt. För detta ändamål kan den upphandlande enheten ställa krav på minsta omsättning eller förhållandet mellan tillgångar «och» skulder. En upphandlande enhet kan även kräva tillräcklig ansvarsförsäkring.

Den minsta årliga omsättning som kan krävas av anbudssökande «och» anbudsgivare får uppgå till ett belopp som är högst två gånger så stort som det uppskattade värdet av upphandlingskontraktet. Kravet gällande minsta omsättning kan av grundad anledning vara högre. En upphandlande enhet ska nämna grunderna för sådana krav i anbudsförfrågan eller upphandlingsbeslutet.

«Om» en «upphandling» har delats upp i flera delar i enlighet med 75 §, tillämpas kravet gällande minsta omsättning på varje del. Den upphandlande enheten kan emellertid ställa ett krav gällande minsta omsättning på en grupp av delar i sådana fall då enheten med samma anbudsgivare ingår upphandlingskontrakt över flera delar som ska utföras samtidigt.

«Om» upphandlingar som bygger på ramavtal görs genom konkurrensutsättning i enlighet med 43 § 3 mom., ska det krav gällande minsta omsättning som avses i 2 mom. ställas utifrån det högsta uppskattade värdet av de upphandlingskontrakt som ska fullgöras samtidigt eller, «om» den uppgiften inte är känd, utifrån det uppskattade värdet av ramavtalet. När det gäller dynamiska inköpssystem ska kravet gällande minsta årliga omsättning ställas utifrån det högsta förväntade värdet på de kontrakt som ska ingås inom ramen för det systemet.

86 §
Teknisk prestanda «och» yrkesmässiga kvalifikationer

Den upphandlande enheten kan ställa krav för att säkerställa att anbudssökandena «och» anbudsgivarna har de personalresurser, de tekniska resurser «och» den erfarenhet som behövs för att fullgöra upphandlingskontraktet på den nivå som den upphandlande enheten förutsätter. Den upphandlande enheten kan kräva att tillräcklig erfarenhet påvisas med referenser från tidigare fullgjorda kontrakt.

När föremålet för upphandlingen är varor, tjänster eller byggentreprenader som kräver monterings- eller installationsarbeten kan anbudssökandenas «och» anbudsgivarnas yrkesmässiga kvalifikationer att tillhandahålla tjänsterna eller utföra installationen eller byggentreprenaden bedömas utifrån yrkeskunnande, erfarenhet «och» tillförlitlighet.

87 §
Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument

Den upphandlande enheten ska kräva att det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet används som preliminärt bevis på att en anbudssökande eller anbudsgivare uppfyller följande krav

1) ingen av de grunder för uteslutning som avses i 80 «och» 81 § gäller anbudssökanden eller anbudsgivaren,

2) anbudssökanden eller anbudsgivaren uppfyller de lämplighetskrav som avses i 83 § «och» som den upphandlande enheten ställer.

En anbudssökande eller anbudsgivare kan använda samma europeiska enhetliga upphandlingsdokument vid flera upphandlingsförfaranden för att visa att kraven enligt 1 mom. uppfylls, förutsatt att anbudssökanden eller anbudsgivaren bekräftar att informationen i dokumentet fortfarande gäller «och» motsvarar de krav som den upphandlande enheten ställer.

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ska upprättas elektroniskt utifrån ett standardformulär som fastställs genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 «om» fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet.

88 §
Utredning av huruvida grunder för uteslutning föreligger «och» lämplighetskraven uppfylls

Innan ett upphandlingskontrakt ingås ska den upphandlande enheten kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in aktuella intyg och utredningar för att utreda huruvida anbudsgivaren berörs av någon sådan obligatorisk grund för uteslutning som avses i 80 § och «om» den uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer och som avses i 83 §. «Om» den upphandlande enheten hänvisar till en av prövning beroende uteslutningsgrund som avses i 81 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten ska den innan upphandlingskontraktet ingås kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in aktuella intyg «och» utredningar för att utreda huruvida den frivilliga uteslutningsgrunden föreligger.

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas även på upphandlingar som grundar sig på ramavtal och upphandlingar som gjorts inom dynamiska inköpssystem, «om» ingen utredning har krävts när anbudsgivare tas med i ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet. Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas dock inte på upphandlingar som grundar sig på ramavtal när upphandlingen görs på de villkor som har fastställts i ramavtalet utan konkurrensutsättning.

En upphandlande enhet kan också när som helst under upphandlingsförfarandet be anbudssökande och anbudsgivare lämna in samtliga eller en del av de utredningar som avses i 1 mom., «om» det behövs för att säkerställa att förfarandet genomförs på ett korrekt sätt.

I fråga om de obligatoriska grunder för uteslutning som avses i 80 § i denna «lag» ska som bevismedel enligt 1 mom. godkännas ett utdrag enligt 6 § 8 mom. «och» 6 b § i straffregisterlagen (770/1993) eller ett straffregisterutdrag utfärdat av en behörig myndighet i ursprungslandet eller etableringslandet för anbudssökanden eller anbudsgivaren eller dennas underleverantör eller en medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som utövar representations-, besluts- eller tillsynsmakt. Ett straffregisterutdrag får inte vara äldre än tolv månader. En upphandlande enhet eller anbudssökande eller anbudsgivare eller dennas underleverantör får inte ta en kopia av straffregisterutdraget eller spara det för egen del. Den upphandlande enheten ska när grunderna för uteslutning har utretts förstöra straffregisterutdraget eller returnera det till den person som utdraget gäller. Uppgifter som framgår av straffregistret får inte uppges för andra personer än sådana som nödvändigt behöver dem för att utreda grunderna för uteslutning. Om ovannämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i anbudssökandens eller anbudsgivarens eller dennas underleverantörs etableringsland, ska i stället för dessa som bevis godtas en försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt lagstiftningen i etableringslandet som avlagts av en representant för anbudssökanden eller anbudsgivaren. (4.6.2021/499)

I fråga «om» 81 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten ska ett intyg utfärdat av en behörig myndighet godkännas som bevis. «Om» sådana intyg inte utfärdas i anbudssökandens eller anbudsgivarens etableringsland, ska som bevis godtas en försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt etableringslandets lagstiftning som avlagts av en representant för anbudssökanden eller anbudsgivaren.

Bevis på en anbudssökandes eller anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning kan utgöras av ett eller flera av de dokument som anges i bilaga D. «Om» en anbudssökande eller anbudsgivare av godtagbara skäl inte kan lämna de dokument som den upphandlande enheten begär, får anbudssökanden eller anbudsgivaren redogöra för sin ekonomiska «och» finansiella ställning med hjälp av något annat dokument som den upphandlande enheten godtar.

Bevis på en anbudssökandes eller anbudsgivares tekniska kvalifikationer får lämnas i en eller flera av de former som anges i bilaga D, beroende på arten «och» mängden eller omfattningen «och» användningsändamålet för föremålet för upphandlingen.

En upphandlande enhet får inte kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in bevis för de ändamål som nämns i 1 mom., «om» den upphandlande enheten kan få tillgång till behövliga intyg, utredningar och övriga uppgifter via en kostnadsfri databas i Finland eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En anbudsgivare ska inte vara tvungen att lämna in dokument som bevismedel, «om» den upphandlande enheten redan innehar de behövliga, uppdaterade dokumenten.

89 §
Online-verktyg för tillhandahållande av intyg «och» certifikat

Upphandlande enheter ska som i 88 § avsedda bevismedel i fråga «om» förutsättningarna för uteslutning «och» bevis på att lämplighetskraven uppfylls i första hand be att få sådana intyg «och» andra dokument som finns i det av Europeiska kommissionen inrättade online-verktyget för tillhandahållande av intyg «och» certifikat (e-Certis).

Arbets- och näringsministeriet eller den som ministeriet har utsett ska se till att den information «om» intyg «och» andra dokument som registreras i det online-verktyg för tillhandahållande av intyg «och» certifikat som avses i 1 mom. uppdateras kontinuerligt.

90 §
Miljöledningsåtgärder «och» kvalitetssäkringsåtgärder

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de åtgärder för hantering av miljökonsekvenser som den vidtar när den genomför en byggentreprenad eller tillhandahåller en tjänst. «Om» den upphandlande enheten kräver intyg som upprättats av oberoende organ «och» som intygar att anbudssökanden eller anbudsgivaren uppfyller kraven i vissa miljöledningsstandarder, ska den hänvisa till unionens miljölednings- «och» miljörevisionsordning (EMAS), till erkända miljöledningssystem eller till andra miljöledningsstandarder som bygger på europeiska eller internationella standarder «och» som certifierats av ett ackrediterat organ.

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de kvalitetssäkringsåtgärder som den vidtar. «Om» en upphandlande enhet kräver intyg som upprättats av oberoende organ «och» som intygar att anbudssökanden eller anbudsgivaren uppfyller kraven i kvalitetssäkringsstandarderna, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, ska enheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på europeiska standardserier «och» som är certifierade av organ som iakttar europeiska standardserier för certifiering. Den upphandlande enheten ska även godta likvärdiga intyg från organ i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt sådana intyg över likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som anbudssökandena «och» anbudsgivarna lämnar.

«Om» en anbudssökande eller anbudsgivare av orsaker som inte beror på anbudssökanden eller anbudsgivaren själv bevisligen inte hade möjlighet att få sådana intyg som avses i 1 eller 2 mom. inom eventuella tidsfrister, ska den upphandlande enheten godta också andra bevis på miljöledningsåtgärder eller kvalitetssäkringsåtgärder. En förutsättning är att anbudssökanden eller anbudsgivaren kan visa att de miljöledningsåtgärder eller kvalitetssäkringsåtgärder som bevisas på annat sätt motsvarar det som krävs enligt standarden i miljöledningssystemet eller kvalitetssäkringsstandarder.

91 §
Anbudssökandes och anbudsgivares juridiska form samt anmälan «om» ansvariga personer

Anbudssökande eller anbudsgivare som enligt lagstiftningen i etableringslandet har rätt att erbjuda de tjänster som utgör föremål för upphandlingen får inte uteslutas endast på grund av att de enligt en annan «lag» ska vara antingen fysiska eller juridiska personer.

Den upphandlande enheten kan vid tjänsteupphandling «och» byggentreprenader samt vid sådan varuupphandling som omfattar monterings- «och» installationsarbeten ålägga anbudssökandena «och» anbudsgivarna att i anbudet eller anbudsansökan uppge namnen på de personer som svarar för att tjänsten eller byggentreprenaden utförs samt deras yrkesmässiga kvalifikationer.

92 §
Deltagande i anbudsförfaranden i grupp «och» utnyttjande av andra enheters kapacitet

Leverantörer får lämna anbud eller anmäla sig som anbudssökande i grupp. Den upphandlande enheten får inte kräva att grupper av anbudssökande eller anbudsgivare ska anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan. Enheten får dock kräva att den utsedda gruppen ska anta en viss juridisk form efter att kontraktet ingåtts, «om» det behövs för att upphandlingskontraktet ska kunna fullgöras på behörigt sätt. Den upphandlande enheten kan i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan meddela hur anbudssökandena och anbudsgivarna tillsammans som en grupp ska uppfylla kraven i fråga «om» den ekonomiska «och» finansiella ställningen enligt 85 § eller kraven på teknisk prestanda «och» yrkesmässiga kvalifikationer enligt 86 § eller de särskilda villkoren enligt 98 §. Sådana ytterligare krav på grupper av anbudssökande «och» anbudsgivare ska motiveras av objektiva skäl «och» vara proportionerliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare får för fullgörande av kontraktet utnyttja andra enheters kapacitet, oberoende av den rättsliga arten av förbindelserna mellan dem. Också en grupp får för fullgörande av kontraktet utnyttja kapaciteten hos andra enheter. Kapacitet som gäller kvalifikationer och erfarenhet hos personalen vid andra enheter får användas endast «om» de berörda andra enheterna genomför de byggentreprenader eller tillhandahåller de tjänster som är föremål för upphandlingen eller delar av dem. En anbudssökande eller anbudsgivare eller en grupp av dessa ska för den upphandlande enheten visa dokumentation över sin ekonomiska «och» finansiella ställning, tekniska prestanda «och» yrkesmässiga kvalifikationer «och» uppfyllandet av övriga krav.

Den upphandlande enheten ska kräva att anbudssökanden eller anbudsgivaren byter ut en leverantör vars kapacitet den utnyttjar, «om» den berörda leverantören är föremål för en obligatorisk grund för uteslutning enligt 80 § eller inte uppfyller lämplighetskraven enligt 83 §. Den upphandlande enheten kan kräva att anbudssökanden eller anbudsgivaren byter ut en leverantör som är föremål för en av prövning beroende uteslutningsgrund som avses i 81 §.

«Om» en anbudssökande eller anbudsgivare utnyttjar andra enheters kapacitet för att uppfylla kraven i fråga «om» ekonomisk «och» finansiell ställning kan den upphandlande enheten förutsätta att anbudssökanden eller anbudsgivaren «och» berörda andra enheter solidariskt ska vara ansvariga för fullgörandet av upphandlingskontraktet.

93 §
Val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. «Om» den upphandlande enheten vid annan upphandling än varuupphandling använder endast det lägsta priset som kriterium för vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt ska den ange skälen till detta i upphandlingsdokumenten, i upphandlingsbeslutet eller i den särskilda rapporten «om» upphandlingsförfarandet.

Den upphandlande enheten kan bestämma sådana jämförelsegrunder angående förhållandet mellan pris och kvalitet som gäller kvalitativa, samhälleliga eller sociala aspekter, miljöaspekter eller innovativa egenskaper. Kvalitetskriterier kan vara tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, utformning med tanke på samtliga användares behov, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, underhåll samt leveransdag, leveranstid eller tid för fullgörande samt andra leveransvillkor. Den upphandlande enheten kan beakta även kvalifikationerna och erfarenheterna hos samt organisationen av den personal som utses att fullgöra upphandlingskontraktet, «om» kvaliteten på den personal som utses på ett betydande sätt kan påverka fullgörandet av upphandlingskontraktet.

Den upphandlande enheten kan även ange kostnadselementen i förhållandet mellan pris och kvalitet i form av ett fast pris eller en fast kostnad på så sätt att anbudsgivarna konkurrerar enbart i fråga «om» kvalitetskriterier.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller inbjudan att förhandla ange det kriterium för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller de jämförelsegrunder för förhållandet mellan pris och kvalitet som används. Den upphandlande enheten ska specificera den relativa viktningen av jämförelsegrunderna i upphandlingsannonsen, inbjudan att förhandla eller anbudsförfrågan. Viktningen kan även anges i form av ett lämpligt variationsintervall. «Om» en relativ viktning av jämförelsegrunderna av objektiva skäl inte är möjlig ska jämförelsegrunderna anges i fallande prioritetsordning.

Jämförelsegrunderna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen i enlighet med 94 §, de får inte ge den upphandlande enheten obegränsad valfrihet «och» de ska vara icke-diskriminerande «och» säkerställa möjligheten till verklig konkurrens. Den upphandlande enheten ska bestämma jämförelsegrunderna så att anbudsgivaren kan verifiera de underliggande uppgifterna för att jämföra anbud. I oklara fall ska den upphandlande enheten de facto kontrollera att de uppgifter «och» bevis som anbudsgivarna har lämnat är korrekta.

94 §
Koppling till föremålet för upphandlingen

Jämförelsegrunderna för förhållandet mellan pris och kvalitet är kopplade till föremålet för upphandlingen «om» de är kopplade till det kontrakt som gäller de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska tillhandahållas enligt kontraktet i alla avseenden «och» i alla faser av deras livscykel. Detta tillämpas även då de faktorer som anges som jämförelsegrunder inte utgör en fysisk del av föremålet för upphandlingen.

95 §
Livscykelkostnader

Den upphandlande enheten kan använda livscykelkostnaderna som kriterium vid bedömningen av kostnaderna för upphandlingen. Livscykelkostnader är de kostnader som orsakas den upphandlande enheten eller andra användare av föremålet för upphandlingen, under byggnadsentreprenaders, varors eller tjänsters livscykel. Dessa kostnader är kostnaderna för förvärv, driftskostnader, underhållskostnader samt återvinnings- «och» avfallskostnader.

Livscykelkostnader är även sådana kostnader som orsakas av externa miljöeffekter och som är kopplade till föremålet för upphandlingen under dess livscykel, «om» deras penningvärde kan bestämmas «och» kontrolleras. En förutsättning för att kostnader som orsakas av externa miljöeffekter ska kunna beaktas är dessutom att

1) den metod som används för bedömningen grundar sig på objektivt verifierbara «och» icke-diskriminerande kriterier,

2) den metod som används för bedömningen inte på ett otillbörligt sätt gynnar eller diskriminerar vissa leverantörer,

3) den metod som används för bedömningen är tillgänglig för «och» kan användas av alla berörda parter, «och» att

4) de uppgifter som krävs för beräkningen av kostnaderna ska kunna tillhandahållas med rimliga ansträngningar av normalt omdömesgilla leverantörer.

«Om» den upphandlande enheten bedömer kostnaderna utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv ska enheten i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som anbudsgivarna «och» anbudssökandena ska lämna för beräkning av kostnaderna «och» vilken metod som kommer att användas vid beräkningen av livscykelkostnaderna.

96 §
Onormalt låga anbud

Den upphandlande enheten ska begära att anbudsgivaren förklarar priserna eller kostnaderna i anbudet, «om» anbudet förefaller vara onormalt lågt. Begäran «och» förklaringen kan i synnerhet gälla tillverkningssättet, ekonomiska «och» tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av tjänster eller byggmetoderna, ovanligt gynnsamma villkor för upphandlingen, originaliteten i byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna, fullgörande av de skyldigheter som avses i 81 § 1 mom. 5 punkten, underentreprenader samt statligt stöd som anbudsgivaren åtnjuter.

Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud vars pris eller kostnader med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är onormalt låga, «om» anbudsgivarens förklaring och andra inlämnade bevis inte på ett tillfredsställande sätt förklarar de låga priser eller kostnader som föreslagits. Den upphandlande enheten ska förkasta anbudet «om» anbudets onormalt låga pris eller kostnader beror på att de skyldigheter som avses i 81 § 1 mom. 5 punkten har försummats.

Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud vars pris eller kostnader är onormalt låga på grund av att anbudsgivaren får ett olagligt statligt stöd endast «om» anbudsgivaren inte inom en rimlig tidsfrist som sätts ut av den upphandlande enheten kan bevisa att det statliga stödet har beviljats på lagliga grunder. Den upphandlande enheten ska underrätta arbets- och näringsministeriet «om» att anbudet har förkastats av en orsak som avses i detta moment.

97 §
Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

«Om» anbudsgivaren är en enhet som hör till den upphandlande enhetens organisation eller «om» anbudsgivaren av den upphandlande enheten har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd som påverkar anbudspriset, ska den upphandlande enheten vid jämförelse av anbuden beakta det ovannämnda ekonomiska stödet «och» de övriga faktiska omständigheter som påverkar anbudspriset.

98 §
Särskilda villkor för upphandlingskontrakt

Den upphandlande enheten kan ställa särskilda villkor för fullgörande upphandlingskontraktet förutsatt att villkoren är kopplade till föremålet för upphandlingen på det sätt som avses i 94 §. Villkoren får omfatta ekonomiska «och» sociala samt innovations-, miljö- «och» sysselsättningsrelaterade hänsyn vid upphandlingen. Särskilda villkor för upphandlingskontrakt ska anges i upphandlingsannonsen, inbjudan att förhandla eller förfrågningsunderlaget.

Till ett upphandlingskontrakt mellan en statlig centralförvaltningsmyndighet och den anbudsgivare som vunnit anbudsförfarandet ska fogas ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt finsk «lag» «och» bestämmelserna i kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete.

Vad som i 2 mom. föreskrivs «om» statliga centralförvaltningsmyndigheters skyldighet tillämpas också när en annan upphandlande enhet ingår ett upphandlingskontrakt som avser byggentreprenad.

AVDELNING III

FÖRFARANDEN I FRÅGA «OM» NATIONELLA UPPHANDLINGAR, SOCIAL- «OCH» HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA TJÄNSTEUPPHANDLINGAR SAMT KONCESSIONER

11 kap

Nationella förfaranden

99 §
Bestämmelser som tillämpas på nationella upphandlingar

Förutom bestämmelserna i avdelning I «och» IV ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på varu- «och» tjänsteupphandlingar, projekttävlingar «och» byggentreprenader vars värde underskrider det EU-tröskelvärde som anges i 26 § men uppgår till minst de nationella tröskelvärden som anges i 25 § 1 mom. 1 eller 2 punkten. Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas även på utrikesförvaltningens upphandlingar enlig 8 § 2 mom.

100 §
Upphandlingsförfarande

Den upphandlande enheten ska vid konkurrensutsättning av «upphandling» använda ett förfarande där principerna enligt 3 § 1 mom. följs. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används.

På direktupphandling tillämpas bestämmelserna i 40 «och» 41 §.

101 §
Annonsering «om» «upphandling»

Den upphandlande enheten ska genom att använda den blankett som är avsedd för nationella upphandlingsannonser sända en sådan upphandlingsannons eller annons «om» projekttävling som avses i detta kapitel för elektronisk publicering på finska eller svenska på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi.

Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons även i andra lämpliga medier. En annons får inte publiceras någon annanstans förrän den har publicerats på det sätt som avses i 1 mom.

Den upphandlande enheten får publicera en annons i efterhand «om» en upphandling och en projekttävling enligt detta kapitel. Annonsen ska sändas inom fyra månader från utgången av det kalenderår då ett upphandlingskontrakt «om» upphandlingen har ingåtts. Den upphandlande enheten får sända annonserna antingen som enskilda annonser eller som samlade annonser. (4.6.2021/499)

102 §
Innehållet i en upphandlingsannons

En upphandlingsannons ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) den upphandlande enhetens officiella namn «och» kontaktuppgifter,

2) den upphandlande enhetens art,

3) den beteckning som den upphandlande enheten gett upphandlingen «och» en beskrivning av upphandlingen,

4) ett prisintervall eller ett uppskattat värde för upphandlingen utan mervärdesskatt eller en uppgift «om» huruvida det uppskattade värdet av upphandlingen uppgår till minst det nationella tröskelvärde som avses i 25 §,

5) typen av «upphandling»,

6) beskrivning av upphandlingsförfarandet,

7) kriterium för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga,

8) huruvida delanbud eller alternativa anbud godtas,

9) huruvida upphandlingen ska reserveras för arbetscentraler eller motsvarande leverantörer eller fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning,

10) en med beaktande av storleken på «och» arten av upphandlingen skälig tid för när anbud eller anbudsansökningar senast ska lämnas in till den upphandlande enheten.

Det referenssystem som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 «om» en gemensam terminologi vid offentlig «upphandling» (CPV) ska användas när innehållet i en «upphandling» bestäms.

«Om» den upphandlande enheten väljer ut de anbudssökande som får lämna anbud eller delta i förhandlingarna och ställer lämplighetskrav för bedömningen av anbudsgivare eller anbudssökande, ska enheten ange detta i upphandlingsannonsen samt var närmare uppgifter «om» eventuella krav och de handlingar som krävs för att styrka riktigheten hos uppgifterna finns tillgängliga. I upphandlingsannonsen ska också anges «om» antalet kandidater kommer att begränsas. Uppgifterna i upphandlingsannonsen kan kompletteras med uppgifter från andra källor, vilket ska anges i upphandlingsannonsen.

103 §
Informationsutbyte vid nationella förfaranden

Informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande ska ske på det sätt som den upphandlande enheten väljer. De valda kommunikationsmedlen ska vara allmänt tillgängliga, «och» valet av medium får inte äventyra leverantörernas möjligheter att delta i upphandlingsförfarandet.

«Om» informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande sker med elektroniska verktyg tillämpas bestämmelserna i 62 §.

104 §
Anbudsförfrågan «och» anbud

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligt «och» så att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som är jämförbara.

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds överensstämmer med kraven i upphandlingsannonsen «och» anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet ska uteslutas ur anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten kan be anbudsgivare eller anbudssökande inom viss tid lämna, komplettera, förtydliga eller färdigställa ofullständig eller felaktig information eller dokumentation.

105 §
Anbudsgivares lämplighet «och» uteslutning av anbudsgivare

Den upphandlande enheten får ställa krav på en anbudsgivares lämplighet. Lämplighetskraven ska stå i rätt proportion till föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange vilka krav som gäller. Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta sådana anbudssökande eller anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven. Den upphandlande enheten får kräva att anbudsgivarna som en del av sitt anbud försäkrar att de uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer. Innan upphandlingskontraktet undertecknas ska det kontrolleras att de uppgifter som den som vunnit anbudsförfarandet har angett i försäkran är korrekta.

I fråga «om» uteslutning av anbudssökande «och» anbudsgivare ur anbudsförfarandet «och» vid ställande av krav på lämplighet kan bestämmelserna i 80–86 § iakttas.

106 §
Val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet. De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris «och» kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen «och» möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange det kriterium som används för att bestämma att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga samt de eventuella jämförelsegrunder som används.

12 kap

Social- «och» hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar

107 §
Bestämmelser som tillämpas på social- «och» hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar

Förutom bestämmelserna i avdelning I «och» IV, ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på de tjänsteupphandlingar som förtecknas i bilaga E «och» vars värde uppgår till minst de tröskelvärden som anges i 25 § 1 mom. 3 eller 4 punkten.

108 §
Beaktande av tjänsteanvändarnas behov i upphandlingen

Vid tjänsteupphandling enligt detta kapitel ska den upphandlande enheten beakta den lagstiftning som gäller tjänsten i fråga. Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster ska den upphandlande enheten, för att trygga individuella, långvariga och regelbundna vård- och socialtjänster för dem som använder tjänsterna, beakta användarnas särskilda behov och samråd med användarna på det sätt som föreskrivs annanstans i «lag».

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska den upphandlande enheten vid upphandlingen av social- «och» hälsovårdstjänster beakta faktorer som har samband med tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet, tillgänglighet «och» omfattning de olika användarkategoriernas särskilda behov, användarnas deltagande «och» ökade möjligheter till påverkan samt innovation.

Vid «upphandling» av social- «och» hälsovårdstjänster som gäller långvariga vård- «och» klientförhållanden ska den upphandlande enheten bestämma kontraktens längd «och» de andra kontraktsvillkoren så att kontrakten inte har oskäliga eller oändamålsenliga följder för tjänsteanvändarna.

109 §
Upphandlingsförfarande

Den upphandlande enheten ska vid konkurrensutsättning av «upphandling» använda ett förfarande där de principer som avses i 3 § 1 mom. följs. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används.

På direktupphandling tillämpas bestämmelserna «om» direktupphandling vid tjänsteupphandlingar i 40 «och» 41 §.

110 §
Direktupphandling i särskilda situationer

Utöver det som föreskrivs i 109 § 2 mom. får den upphandlande enheten använda direktupphandling i enskilda fall vid upphandling av social- och hälsovårddstjänster enligt detta kapitel, «om» det med hänsyn till tryggandet av ett för klienten betydelsefullt vård- eller klientförhållande skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt att ordna ett anbudsförfarande eller byta tjänsteleverantör.

111 §
Annonsering

Den upphandlande enheten ska annonsera «om» tjänsteupphandlingar enligt detta kapitel på det sätt som anges i 7 kap.

112 §
Informationsutbyte

Informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande ska ske på det sätt som den upphandlande enheten väljer. De valda kommunikationsmedlen ska vara allmänt tillgängliga, «och» valet av medium får inte äventyra leverantörernas möjligheter att delta i upphandlingsförfarandet.

«Om» informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande sker med elektroniska medel tillämpas bestämmelserna i 62 §.

113 §
Anbudsförfrågan «och» anbud

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligt «och» så att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som är jämförbara.

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den tjänst som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet ska uteslutas ur anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten kan be anbudsgivare eller anbudssökande att inom en viss tid lämna, förtydliga eller komplettera ofullständig eller felaktig information eller dokumentation.

114 §
Anbudsgivares lämplighet «och» uteslutning av anbudsgivare

Den upphandlande enheten får ställa krav på en anbudsgivares lämplighet. Lämplighetskraven ska stå i rätt proportion till föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange vilka krav som gäller. Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta sådana anbudssökande eller anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven. Den upphandlande enheten får kräva att anbudsgivarna som en del av sitt anbud försäkrar att de uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer. Innan upphandlingskontraktet undertecknas ska det kontrolleras att de uppgifter som den som vunnit anbudsförfarandet har angett i försäkran är korrekta.

Den upphandlande enheten ska tillämpa de grunder för uteslutning som anges i 80 § «och» får tillämpa de grunder för uteslutning som anges i 81 § på anbudssökande «och» anbudsgivare. Grunderna för uteslutning kan tillämpas också på underleverantörer. På avhjälpande åtgärder som anbudssökande «och» anbudsgivare eller deras underleverantörer vidtar «och» på ställande av krav på lämplighet kan bestämmelserna i 82–86 «och» 88 § tillämpas. (4.6.2021/499)

115 §
Val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet. De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris «och» kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen «och» möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange det kriterium som används för att bestämma att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga «och» de eventuella jämförelsegrunder som används.

«Om» den upphandlande enheten använder endast det lägsta priset som kriterium för vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt ska den ange skälen till detta i upphandlingsdokumenten, i upphandlingsbeslutet eller i den särskilda rapporten.

13 kap

Koncessioner

116 § (4.6.2021/499)
Bestämmelser som ska tillämpas på koncessioner

På koncessioner vars uppskattade värde uppgår till minst det tröskelvärde som anges i 25 § 1 mom. 5 punkten tillämpas utöver 1, 2, 8 «och» 14–17 kap., med undantag för 12 § 1 mom. samt 124 «och» 170 §, vad som föreskrivs i detta kapitel. På koncessioner tillämpas dessutom 26, 28, 31, 67–69, 71, 73, 77–83, 91 «och» 92 §.

De bestämmelser som anges i 1 mom. tillämpas också på koncessioner som gäller de tjänster som förtecknas i bilaga F. På koncessioner som avser dessa tjänster tillämpas dessutom 108 «och» 110 §.

117 §
Koncessioners giltighetstid

Kontraktsperioden för en «koncession» ska vara tidsbegränsad.

Koncessioner som varar längre än fem år får inte ha en längre maximal giltighetstid än den tid inom vilken koncessionshavaren rimligen kan förväntas få tillbaka de investeringar som gjorts för att genomföra byggentreprenaderna eller tillhandahålla tjänsterna «och» få avkastning på det investerade kapitalet «och» på de investeringar som gjorts i syfte att nå kontraktsmålen.

118 §
Förfarandet vid ingående av kontrakt

Den upphandlande enheten ska vid konkurrensutsättning av upphandling använda ett förfarande där de principer som avses i 3 § 1 mom. följs. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används. Anbudsgivare som deltagit i upphandlingsförfarandet ska informeras «om» ändringar i anbudsförfrågan, «och» ändringar i upphandlingsannonsen ska tillkännages genom en ny annons.

Den upphandlande enheten kan i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att lämna anbud. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas ut genom ett öppet förfarande «och» enligt objektiva kriterier. Antalet anbudssökande som bjuds in till förfarandet ska med hänsyn till upphandlingens omfattning «och» art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens.

Den upphandlande enheten får föra förhandlingar med anbudssökandena «och» anbudsgivarna. Föremålet för koncessionen, kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga «och» minimikraven får inte ändras under förhandlingarnas gång.

119 §
Direktupphandling

Den upphandlande enheten får göra direktupphandling, «om»

1) det vid det ursprungliga koncessionsförfarandet inte har lämnats några anbudsansökningar eller anbud eller några lämpliga anbudsansökningar eller anbud; en ytterligare förutsättning är att de ursprungliga villkoren i koncessionen inte väsentligt ändras,

2) upphandlingen av tekniska skäl eller av skäl som anknyter till skydd av ensamrätt bara kan genomföras av en viss leverantör; en ytterligare förutsättning är att det inte finns något förnuftigt alternativ eller substitut och att avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstgjord begränsning av villkoren för upphandlingen, eller «om»

3) syftet med koncessionen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation.

120 §
Annonsering

Den upphandlande enheten ska annonsera «om» koncessioner enligt detta kapitel på det sätt som föreskrivs i 7 kap.

121 §
Tidsfrister

Tidsfristen för lämnande av anbud ska vara minst 30 dagar från den dag då upphandlingsannonsen avsändes. «Om» den upphandlande enheten väljer de anbudssökande som får lämna anbud ska för lämnande av anbudsansökan reserveras minst 30 dagar «och» för lämnande av anbud minst 22 dagar. Tidsfristen för lämnande av anbudsansökan räknas i det fallet från den dag då upphandlingsannonsen sändes, «och» tidsfristen för lämnande av anbud från den dag då anbudssökandena bjudits in att lämna anbud.

De i 1 mom. angivna tidsfristerna för lämnande av anbud kan förkortas med fem dagar «om» den upphandlande enheten godkänner att anbud ges med elektroniska medel.

När den upphandlande enheten bestämmer tidsfristerna för upphandlingsförfarandet ska den ta hänsyn till koncessionens och förfarandets art och komplexitet samt till hur lång tid som behövs för att utarbeta och sända anbud och anbudsansökningar. «Om» anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats eller en granskning på plats av underlaget till upphandlingsdokumenten, ska tidsfristen för mottagande av anbud bestämmas så att alla leverantörer får all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. I detta fall ska anbudstiderna vara längre än de minimitidsfrister som fastställts i 1 «och» 2 mom.

122 §
Val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris «och» kvalitet. De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris «och» kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen «och» möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden, «och» de får inte ge den upphandlande enheten obegränsad valfrihet. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange det kriterium som används för att bestämma att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga «och» de eventuella jämförelsegrunder som används. Den upphandlande enheten ska bestämma jämförelsegrunderna så att anbudsgivaren kan verifiera de underliggande uppgifterna för att jämföra anbud. I oklara fall ska den upphandlande enheten de facto kontrollera att de uppgifter «och» bevis som anbudsgivarna har lämnat är korrekta.

När det i 1 mom. avsedda kriteriet för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga anges ska den upphandlande enheten ange de använda jämförelsegrunderna i fallande prioritetsordning. Den upphandlande enheten får ändra den prioritetsordning den angett, «om» den i anbudsförfarandet tar emot ett anbud där det föreslås en innovativ lösning med funktionella prestanda på en exceptionell nivå, som en omdömesgill upphandlande enhet inte hade kunnat förutse. I ett sådant fall ska den upphandlande enheten informera alla anbudsgivare «om» en ändring av prioritetsordningen och sända ut en ny anbudsförfrågan i enlighet med de minimitidsfrister som förskrivs i 121 §. Ändringen av prioritetsordningen får inte leda till att principen «om» likvärdig «och» icke-diskriminerande behandling undermineras.

AVDELNING IV

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER «OM» UPPHANDLINGSBESLUT, UPPHANDLINGSKONTRAKT, TILLSYN «OCH» RÄTTSMEDEL SAMT SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

14 kap

Upphandlingsbeslut «och» upphandlingskontrakt

123 §
Upphandlingsbeslut

Den upphandlande enheten ska fatta ett skriftligt beslut «om» de avgöranden som påverkar anbudssökandenas och anbudsgivarnas ställning samt «om» anbudsförfarandets utgång. Beslutet ska motiveras.

De faktorer som väsentligt har påverkat avgörandet ska framgå av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till beslutet. Sådana faktorer är åtminstone skälen till att en anbudssökande eller en anbudsgivare har uteslutits eller ett anbud har förkastats och de viktigaste grunder på vilka de godkända anbuden har jämförts. I ett beslut som gäller konkurrensutsättning av en upphandling som grundar sig på ramavtal är det tillräckligt att konstatera de faktorer som visar att kriterierna för val och jämförelse av anbud har tillämpats på det sätt som förutsätts i 43 §. «Om» det vid upphandlingen ska iakttas en väntetid som avses i 129 §, ska det dessutom av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till det framgå när upphandlingskontraktet kan ingås.

En upphandlande enhet behöver inte fatta ett beslut som avses i denna paragraf «om» en kompletterande beställning enligt 41 § eller «om» en temporär organisering av «upphandling» som avses i 153 §.

Vid upphandling som grundar sig på ramavtal behöver den upphandlande enheten inte fatta ett beslut enligt denna paragraf, «om»

1) upphandlingen görs på de villkor som har fastställts i ramavtalet utan konkurrensutsättning, eller «om»

2) upphandlingens värde vid konkurrensutsättning som grundar sig på ramavtalet inte överstiger EU-tröskelvärdet.

124 §
Rapport «om» upphandlingsförfarandet

För upphandlingskontrakt som överskrider EU-tröskelvärdena samt för upphandlingskontrakt «om» i bilaga E avsedd tjänsteupphandling som överskrider det nationella tröskelvärdet, ramavtal som ingås, i 43 § 3 mom. avsedd upphandling som grundar sig på ramavtal eller dynamiskt inköpssystem som införs ska det utarbetas en rapport. Någon separat rapport behöver inte utarbetas när motsvarande uppgifter framgår av beslutet «om» «upphandling», annonsen i efterhand eller av andra upphandlingsdokument. Rapporten ska innehålla följande

1) kontaktuppgifterna för den upphandlande enheten samt föremålet för «och» värdet av upphandlingskontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet,

2) namnen på de anbudssökande «och» anbudsgivare som i enlighet med 80, 81 «och» 83 § har uteslutits ur eller valts till förfarandet, samt de grunder på vilka de uteslutits eller valts,

3) skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats,

4) skälen till att det lägsta priset har använts som enda kriterium vid bedömningen av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt,

5) skälen till att upphandlingen inte har delats upp,

6) skälen till att ett krav på mer än dubbel omsättning har ställts på en leverantör,

7) namnet på den anbudsgivare som blivit vald som avtalspart, urvalskriterierna samt en bedömning av vilka delar av kontraktet eller ramavtalet som kommer att läggas ut på entreprenad till tredje parter eller namnen på eventuella underleverantörer,

8) skälen till att direktupphandling, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog har använts,

9) skälen till att upphandlingen har avbrutits,

10) skälen till att andra medel för kommunikation än elektroniska medel har använts,

11) en beskrivning av de intressekonflikter som eventuellt konstaterats i upphandlingsförfarandet «och» de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Vid upphandling som grundar sig på ramavtal behöver den upphandlande enheten inte utarbeta en rapport enligt denna paragraf, «om» upphandlingen görs i enlighet med de villkor som har fastställts i ramavtalet utan konkurrensutsättning.

Den upphandlande enheten ska i tillräcklig utsträckning dokumentera de olika faserna i upphandlingsförfarandet «och» avgörandena i samband med detta. Dokumentationen ska sparas i minst tre år från det datum då upphandlingskontraktet ingicks. Rapporten ska på begäran sändas till Europeiska kommissionen «och» till arbets- «och» näringsministeriet.

125 §
Avbrytande av upphandlingsförfarandet

Upphandlingsförfarandet får avbrytas endast av en faktisk «och» grundad anledning.

På ett avgörande som gäller avbrytande av ett upphandlingsförfarande tillämpas vad som i 123 § föreskrivs «om» upphandlingsbeslut.

126 §
Besvärsanvisning «och» rättelseanvisning

Den upphandlande enheten ska till sitt beslut foga en besvärsanvisning, där det redogörs för möjligheterna att föra ärendet till marknadsdomstolen, den upphandlande enhetens kontaktuppgifter för den underrättelse som avses i 148 § samt anvisningar «om» användning av rättelsemedel (rättelseanvisning), där det redogörs för hur anbudssökanden eller anbudsgivaren kan föra ärendet till ny behandling.

På utfärdande «och» rättelse av besvärsanvisningar «och» rättelseanvisningar tillämpas i övrigt bestämmelserna i 7 kap. i förvaltningslagen (434/2003) om besvärsanvisning och anvisning om hur man begär omprövning. (5.7.2019/844)

127 §
Delgivning av upphandlingsbeslut

Den upphandlande enhetens beslut med motivering samt besvärsanvisning och rättelseanvisning ska skriftligt delges dem som saken gäller. Beslutet med ovannämnda handlingar delges med användning av de elektroniska kontaktuppgifter som anbudssökanden och anbudsgivaren har lämnat till den upphandlande enheten. När elektroniska kontaktuppgifter används anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag den elektroniska handling som gäller ärendet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att det elektroniska meddelandet kan hanteras. Som en sådan tidpunkt betraktas dagen då meddelandet sändes, såvida det inte ges en tillförlitlig redogörelse «om» ett avbrott i datakommunikationsförbindelserna eller någon motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Vid elektronisk delgivning ska den upphandlande enheten i sitt meddelande särskilt ange vilken dag meddelandet sändes.

Beslutet med motivering samt besvärsanvisningen och rättelseanvisningen kan också delges i ett vanligt brev i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen. Anbudssökanden och anbudsgivaren anses ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den sjunde dagen från den dag de sändes, «om» inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

128 §
Ingående av upphandlingskontrakt

Efter att ett beslut «om» «upphandling» har fattats ska den upphandlande enheten ingå ett upphandlingskontrakt. Upphandlingskontraktet uppstår genom ingående av ett separat, skriftligt kontrakt.

129 §
Väntetid

Vid «upphandling» som överstiger EU-tröskelvärdet «och» vid i bilaga E avsedd tjänsteupphandling eller koncession som överstiger det nationella tröskelvärdet får kontrakt ingås tidigast 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet «och» besvärsanvisningen (väntetid). Om väntetidens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ett upphandlingskontrakt ingås tidigast den första vardagen därefter. (4.6.2021/499)

Vid «upphandling» som bygger på ett dynamiskt inköpssystem «och» på ramavtal är den väntetid som avses i 1 mom. 10 dagar.

Väntetid tillämpas inte på direktupphandling.

Bestämmelser «om» hur ändringssökande påverkar ingående av upphandlingskontrakt finns i 150 §.

130 §
Undantag från bestämmelserna «om» väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, «om»

1) kontraktet gäller «upphandling» som görs utifrån ett ramavtal enligt 42 §,

2) kontraktet ingås med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalsparter, eller «om»

3) kontraktet gäller «upphandling» som görs inom ett dynamiskt inköpssystem.

131 §
Annonsering «om» direktupphandling samt ingående av upphandlingskontrakt

Vid direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärdet samt vid i bilaga E avsedd tjänsteupphandling och koncession som genomförs som direktupphandling och överstiger det nationella tröskelvärdet får den upphandlande enheten efter att upphandlingsbeslutet fattats sända en annons «om» direktupphandlingen för publicering innan upphandlingskontraktet ingås. Upphandlingskontraktet kan då ingås tidigast 14 dagar efter det att annonsen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid direktupphandling som underskrider EU-tröskelvärdet får den upphandlande enheten efter att upphandlingsbeslutet fattats sända en nationell annons «om» direktupphandlingen för publicering innan upphandlingskontraktet ingås. I annonsen ska åtminstone de uppgifter som nämns i 102 § 1 mom. 1–5 punkten finnas. Dessutom ska avtalspartens eller avtalsparternas namn «och» kontaktuppgifter samt grunderna för användning av direktupphandling uppges. Upphandlingskontraktet kan då ingås tidigast 14 dagar efter det att annonsen har publicerats på den webbadress som avses i 101 §.

132 §
Upphandlingsrättelse

Den upphandlande enheten kan själv undanröja sitt felaktiga beslut eller återkalla något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som har rättsliga följder för anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ställning «och» avgöra ärendet på nytt (upphandlingsrättelse), om beslutet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet grundar sig på ett fel i tillämpningen av lagen, eller om det har kommit fram någon sådan ny information i frågan som kan påverka beslutet, avgörandet eller förutsättningarna för ingående av upphandlingskontraktet.

Rättelse av ett beslut eller ett avgörande förutsätter inte parts samtycke.

133 §
Hur en upphandlingsrättelse anhängiggörs

Den upphandlande enheten kan på eget initiativ eller på yrkande av en part inleda behandlingen av en upphandlingsrättelse. Den upphandlande enheten ska omedelbart meddela dem som saken gäller att en upphandlingsrättelse har anhängiggjorts.

En part ska framställa yrkande inom 14 dagar efter det att den har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan själv åta sig att rätta upphandlingsbeslutet eller avgörandet inom 90 dagar efter det att det beslut eller avgörande som är föremål för upphandlingsrättelsen har fattats.

Ändringssökande hos marknadsdomstolen hindrar inte att en upphandlingsrättelse görs eller behandlas. En upphandlingsrättelse kan även gälla den upphandlande enhetens lagakraftvunna beslut, «om» ärendet inte har förts till marknadsdomstolen.

134 §
Hur behandlingen av en upphandlingsrättelse påverkar behandlingen i marknadsdomstolen

Anhängiggörande och behandling av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist under vilken en part med stöd av denna «lag» har rätt att söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

«Om» det i ett beslut eller något annat avgörande som fattats i upphandlingsförfarandet och som ska rättas har sökts ändring hos marknadsdomstolen, ska marknadsdomstolen underrättas «om» upptagandet av ärendet till behandling såsom upphandlingsrättelse och tillställas beslutet i ärendet. Vid behandlingen av en upphandlingsrättelse kan den upphandlande enheten förbjuda verkställigheten av beslutet eller avgörandet eller bestämma att den ska avbrytas. Marknadsdomstolen ska underrättas «om» att verkställigheten har förbjudits eller avbrutits, «om» ändring har sökts i ärendet genom besvär hos marknadsdomstolen.

«Om» den upphandlande enheten rättar sitt upphandlingsbeslut eller något annat av sina avgöranden genom upphandlingsrättelse, så att den som har anfört besvär hos marknadsdomstolen inte längre är i behov av rättsskydd «och» inte har behov av att få ett motiverat beslut, kan marknadsdomstolen avskriva ett sådant ärende från vidare behandling utan att fälla ett avgörande i huvudsaken.

135 §
Tillämpningen av upphandlingsrättelse på andra upphandlingar

Upphandlingsrättelseförfarandet tillämpas även på sådan rättelse av den upphandlande enhetens beslut eller andra avgöranden i upphandlingsförfarandet som denna «lag» inte annars tillämpas på. I ett beslut som fattas med anledning av en sådan upphandlingsrättelse får ändring inte sökas genom besvär hos marknadsdomstolen.

136 §
Ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden

Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena, sådana tjänsteupphandlingar enligt bilaga E eller koncessioner som överstiger de nationella tröskelvärdena får i upphandlingskontraktet eller ramavtalet inte göras några väsentliga ändringar under kontraktsperioden utan ett nytt upphandlingsförfarande enligt denna «lag». Som en väsentlig ändring betraktas åtminstone

1) att det införs nya villkor som, «om» de hade ingått i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen godkändes skulle ha godkänts eller som skulle ha medfört ytterligare deltagare i upphandlingsförfarandet,

2) att ändringen innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för avtalsparten på ett sätt som inte medgavs i det ursprungliga kontraktet eller ramavtalet,

3) att ändringen medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt,

4) att den avtalspart som den upphandlande enheten ursprungligen har ingått kontrakt med ersätts med en ny avtalspart.

Trots bestämmelserna i 1 mom. är det tillåtet att göra en ändring i upphandlingskontraktet eller ramavtalet utan ett nytt upphandlingsförfarande

1) oberoende av penningsvärdet, «om» ändringen baserar sig på avtalsvillkor eller ändringsklausuler som var kända vid tidpunkten för upphandlingsförfarandet «och» som anges i upphandlingsdokumentet, förutsatt att de villkoren är klara, exakta «och» entydiga «och» inte påverkar upphandlingskontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär,

2) «om» det behövs sådana kompletterande arbeten, tjänster eller varor från den ursprungliga avtalsparten som inte ingår i det ursprungliga kontraktet, «och» ett byte av avtalsparten inte är möjligt av ekonomiska eller tekniska skäl «och» skulle medföra betydande olägenheter eller sådana omkostnader för den upphandlande enheten som på ett betydande sätt överläppar varandra,

3) «om» behovet av ändringen har uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande enhet inte hade kunnat förutse «och» ändringen inte påverkar kontraktets övergripande karaktär,

4) om den ursprungliga avtalsparten ersätts med en ny avtalspart till följd av en entydig ändringsklausul enligt 1 punkten eller till följd av att en annan leverantör som uppfyller de kvalitativa lämplighetskrav som ursprungligen fastställts träder helt eller delvis i den ursprungliga avtalspartens ställe som en följd av strukturella arrangemang, företagsköp, fusioner och förändringar i det bestämmande inflytandet eller insolvens, under förutsättning att detta inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet och inte syftar till att kringgå tillämpningen av denna «lag»,

5) «om» det är fråga «om» en ändring av ringa värde som vid upphandling som gäller de tjänster som avses i bilaga E samt vid koncessioner underskrider de nationella tröskelvärdena eller vid andra upphandlingar underskrider EU-tröskelvärdena, och «om» ändringen inte påverkar kontraktets övergripande karaktär.

Värdet av den ändring som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten får inte vara mer än 50 procent av värdet av det ursprungliga kontraktet. Om flera ändringar som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten görs successivt ska varje ändring bedömas separat. Sådana på varandra följande ändringar får inte syfta till att kringgå bestämmelserna i denna «lag».

Värdet av den ändring som avses i 2 mom. 5 punkten ska vara lägre än 10 procent av det ursprungliga kontraktets värde för tjänste- eller varuupphandlingskontrakt eller koncessioner som gäller tjänster och lägre än 15 procent av det ursprungliga kontraktets värde för byggentreprenadkontrakt. «Om» flera ändringar som avses i 2 mom. 5 punkten görs successivt ska värdet bedömas utifrån det kumulativa nettovärdet av de successiva ändringarna. (4.6.2021/499)

Vid beräkningen av det pris som avses i 3 «och» 4 mom. ska det justerade priset vara referensvärdet när kontraktet omfattar en indexklausul.

137 §
Uppsägning av upphandlingskontrakt i särskilda situationer

Utöver det som avtalats i upphandlingskontraktet kan den upphandlande enheten säga upp kontraktet så att det upphör omedelbart, «om»

1) kontraktet har varit föremål för en sådan väsentlig ändring som avses i 136 § 1 mom.,

2) någon av de obligatoriska uteslutningsgrunder som anges i 80 § har gällt leverantören vid tidpunkten då upphandlingskontraktet ingicks, eller

3) kontraktet inte borde ha ingåtts med leverantören på grund av att den upphandlande enheten allvarligt åsidosatt skyldigheterna enligt Europeiska unionens grundfördrag och upphandlingsdirektivet enligt vad som konstaterats av Europeiska unionens domstol i ett förfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget «om» Europeiska unionens funktionssätt.

138 §
Tillämpliga bestämmelser «om» handlingars offentlighet

Lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på offentligheten i fråga om den upphandlande enhetens handlingar och de avgifter som tas ut för dessa handlingar samt på parts rätt att ta del av handlingarna, om enheten är en myndighet som avses i 4 § i den lagen eller om enheten på basis av en bestämmelse någon annanstans i lag är skyldig att följa den lagen.

På rätten för den som deltar i ett anbudsförfarande som ordnas av någon annan än en i 1 mom. avsedd upphandlande enhet att ta del av handlingar som enheten har upprättat och fått för handläggningen av anbuden samt på tystnadsplikten för anställda vid den upphandlade enheten tillämpas det som i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs «om» parts rätt att ta del av en handling, när en handling blir offentlig samt behandling «och» avgörande av ett ärende som gäller rätt att få ta del av en handling.

Ändring i ett beslut av den upphandlande enheten som gäller rätten att ta del av en handling får sökas på det sätt som föreskrivs i 33 § i lagen «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet. Behörig förvaltningsdomstol vid besvär över beslut av andra upphandlande enheter än de som är myndigheter är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den upphandlande enheten finns.

I kyrkolagen föreskrivs «om» offentlighet för den evangelisk-lutherska kyrkans «och» dess församlingars handlingar.

15 kap

Tillsyn över upphandlingar

139 §
Tillsynsmyndigheten «och» åtgärder för utredande av lagstridigt förfarande

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att denna «lag» iakttas.

Var och en som anser att en upphandlande enhet har förfarit i strid med denna «lag» kan begära att Konkurrens- och konsumentverket vidtar åtgärder för att utreda förfarandets lagenlighet. På begäran om att åtgärder ska vidtas och på behandlingen av begäran tillämpas vad som i 8 a kap. i förvaltningslagen föreskrivs om förvaltningsklagan. Behandlingen av begäran om att åtgärder ska vidtas förfaller, om Konkurrens- och konsumentverket anser att den gärning som begäran gäller är sådan att det i enlighet med 53 c § i förvaltningslagen finns orsak att vidta åtgärder för att inleda ett förfarande enligt denna eller någon annan «lag».

Konkurrens- «och» konsumentverket kan också på eget initiativ inleda en utredning av ett ärende som omfattas av dess behörighet.

140 §
Förbud mot att verkställa beslut «om» direktupphandling

Konkurrens- och konsumentverket kan genom sitt beslut förbjuda en upphandlande enhet att helt eller delvis verkställa ett upphandlingsbeslut, om verket anser att den upphandlande enheten har gjort en direktupphandling utan en sådan grund som anges i denna «lag». Förbud får inte meddelas «om» det i ärendet redan har ingåtts ett upphandlingskontrakt.

Den upphandlande enheten kan medan Konkurrens- och konsumentverkets utredning pågår ge Konkurrens- och konsumentverket en skriftlig förbindelse «om» att inte verkställa upphandlingsbeslutet. I detta fall kan Konkurrens- «och» konsumentverket avskriva utredningen av ärendet.

141 §
Konkurrens- «och» konsumentverkets framställning till marknadsdomstolen

Om den upphandlande enheten som direktupphandling har gjort en upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena eller gjort en i bilaga E avsedd tjänsteupphandling eller ingått en koncession som överstiger de nationella tröskelvärdena utan en grund som anges i denna «lag» och «om» det i ärendet redan har ingåtts ett upphandlingskontrakt, kan Konkurrens- och konsumentverket göra en framställning till marknadsdomstolen «om» att

1) en ogiltighetspåföljd ska bestämmas,

2) en påföljdsavgift ska bestämmas,

3) kontraktsperioden ska förkortas,

4) upphandlingsbeslutet ska upphävas, förutsatt att verket har gjort en framställning «om» en påföljd som avses i 1 punkten.

Den framställning som avses i 1 mom. ska göras inom sex månader från det att upphandlingskontraktet har ingåtts. Konkurrens- «och» konsumentverkets utredningsåtgärder avbryter preskriptionstiden, varefter en ny preskriptionstid börjar löpa.

Konkurrens- och konsumentverket kan inte göra den framställning som avses i 1 mom. «om» ärendet redan är anhängigt vid marknadsdomstolen till följd av besvär. «Om» ett besvär som gäller samma «upphandling» blir anhängigt vid marknadsdomstolen under den tid det ärende som Konkurrens- «och» konsumentverkets framställning gäller är anhängigt, ska framställningen «och» besväret avgöras vid samma behandling.

Den framställning som avses i 1 mom. kan dock inte göras «om» den upphandlande enheten i fråga «om» upphandlingen har sänt en sådan annons «om» direktupphandling som avses i 131 § för publicering. En uppenbart bristfällig eller felaktig annons «om» direktupphandling utgör inte ett hinder för att en framställning görs.

142 §
Den upphandlande enhetens, avtalspartens «och» anbudsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Den upphandlande enheten, dennas avtalspart, en aktör som utövar bestämmande inflytande över den upphandlande enheten och en näringsidkare som deltagit i upphandlingsförfarandet är trots bestämmelserna «om» sekretess skyldig att på uppmaning av Konkurrens- «och» konsumentverket ge verket alla uppgifter «och» handlingar som behövs för att utreda ett upphandlingsförfarandes lagenlighet.

Uppgifterna ska på begäran ges skriftligt.

Konkurrens- «och» konsumentverket kan förena iakttagande av en uppmaning som avses i 1 mom. med vite. Marknadsdomstolen dömer ut vite.

143 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Konkurrens- «och» konsumentverket kan trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna ut behövliga uppgifter eller handlingar, som det fått vid tillsynen, till

1) Skatteförvaltningen för uppgifter som nämns i 2 § i lagen «om» Skatteförvaltningen (503/2010),

2) förundersökningsmyndigheter för att förebygga, avslöja eller utreda brott, för att utföra åtalsprövning samt för andra uppgifter som hör till förundersökningsmyndigheterna i samband med att samla «och» registrera uppgifter,

3) åklagare för tjänsteuppdrag i den omfattning som anges i 22 § i lagen «om» Åklagarmyndigheten (32/2019), (4.12.2019/1235)

4) arbetskraftsmyndigheter för handläggning av ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

5) centralen för utredning av penningtvätt för dess uppgifter som föreskrivs närmare i «lag»,

6) utsökningsväsendet för uppgifter som nämns i utsökningsbalken (705/2007),

7) Pensionsskyddscentralen för dess uppgift enligt 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen «om» Pensionsskyddscentralen (397/2006) att övervaka iakttagandet av försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna,

8) olycksfallsförsäkringscentralen för att enligt 177 § 1 mom. och 179 § i lagen «om» olycksfall i arbetet och «om» yrkessjukdomar (459/2015) övervaka de skyldigheter som gäller försäkring,

9) till statsbidragsmyndigheter för att bevilja «och» övervaka finansiering som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas organisationer för deras verksamhet,

10) Patent- «och» registerstyrelsen för tillsyn enligt 14 kap. 1 § i stiftelselagen (487/2015),

11) arbetslöshetsförsäkringsfonden för tillsyn över verkställigheten av återbetalningar och återkrav av arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 10 § 1 mom. i lagen «om» finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998),

12) en förvaltande myndighet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program för skötseln av uppgifter som avses i 8 § i lagen «om» utveckling av regionerna «och» förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), (13.8.2021/762)

13) konkursombudsmannen för övervakning av förvaltningen av konkursbon enligt lagen «om» övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995),

14) behöriga tillstånds- och tillsynsmyndigheter för att bevilja och återkalla trafiktillstånd enligt lagen «om» transportservice (320/2017), (4.6.2021/499)

15) Statens revisionsverk för de granskningsuppgifter som anges i lagen «om» statens revisionsverk (676/2000), (4.6.2021/499)

16) regionförvaltningsverken för de tillsynsuppgifter som anges i lagen «om» beställarens utredningsskyldighet «och» ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). (4.6.2021/499)

Sysselsättningsfonden har kommit i den tidigare arbetslöshetsförsäkringsfondens «och» Utbildningsfondens ställe, se L 555/1998 3 kap. och ikraftträdandebestämmelsen i L 522/2018. L om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 7/2014 har upphävts genom L om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 756/2021.

144 §
Rapportering «om» resultaten av tillsynen

Konkurrens- och konsumentverket ska årligen om sin verksamhet i anslutning till tillsynen över denna «lag» utarbeta en rapport med ett sammandrag av

1) de lagstridiga förfaranden som upptäckts vid tillsynsverksamheten «och» de förfaranden som är skadliga med tanke på öppenheten eller icke-diskrimineringen, inklusive de vanligaste bakgrundsfaktorerna,

2) antalet åtgärder som avses i 139 § «och» deras innehåll,

3) antalet sådana beslut «om» förbud «och» förbindelser som avses i 140 § «och» deras innehåll,

4) antalet framställningar som avses i 141 § «och» deras innehåll samt av domstolarnas avgöranden till följd av framställningarna.

16 kap

Rättsmedel

145 §
Vem får söka ändring

Den som ärendet gäller kan föra ett ärende «om» «upphandling» till marknadsdomstolen genom att anföra besvär.

Ett ärende kan dessutom föras till marknadsdomstolen genom besvär

1) av arbets- och näringsministeriet, «om» ärendet gäller Europeiska unionens tillsynsförfarande,

2) av en sådan statlig eller kommunal myndighet eller någon annan aktör som har beviljat projektstöd för genomförande av ett byggprojekt, «om» det gäller ett ärende som avses i 23 §.

146 §
Föremålet för «och» begränsningar av ändringssökande

Ett sådant beslut av en upphandlande enhet som avses i denna «lag» eller något annat avgörande av den upphandlande enheten i upphandlingsförfarandet vilka påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning kan genom besvär föras till marknadsdomstolen.

Ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet kan inte föras till marknadsdomstolen genom besvär när beslutet eller avgörandet gäller

1) enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande,

2) det att ett upphandlingskontrakt inte delas upp i delar med stöd av 75 §, eller

3) det att enbart det lägsta priset eller kostnaderna används som kriterium enligt 93 § vid bedömningen av «om» ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal enligt 42 § eller i ett avgörande av den upphandlande enheten som gäller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem enligt 51 § får ändring inte sökas genom besvär, «om» inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, «om»

1) det är viktigt att behandla ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller

2) det finns ett vägande skäl som hänför sig till den upphandlande enhetens förfarande.

147 §
Tid för ändringssökande

Besvär ska anföras skriftligt inom 14 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning, «om» inte något annat föreskrivs nedan.

«Om» den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten har ingått ett upphandlingskontrakt eller en «koncession» utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar efter det att anbudsgivaren har fått del av beslutet med besvärsanvisning.

Besvär ska lämnas in till marknadsdomstolen senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, «om» anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning «och» upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligt bristfälliga.

«Om» den upphandlande enheten har sänt en annons «om» direktupphandling enligt 131 § eller en annons «om» ändring av avtal enligt 58 § 1 mom. 9 punkten för publicering i Europeiska unionens officiella tidning, ska besvär anföras inom 14 dagar efter det att annonsen har publicerats.

«Om» en annons som avses i 4 mom. inte har publicerats, ska besvär över direktupphandling anföras

1) inom 30 dagar efter det att en annons i efterhand «om» direktupphandlingen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, eller

2) sex månader efter det att upphandlingskontraktet har ingåtts.

148 §
Underrättelse «om» ändringssökandet till den upphandlande enheten «och» förteckning över upphandlingsärenden

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska skriftligt underrätta den upphandlande enheten «om» att ärendet förs till marknadsdomstolen. Konkurrens- och konsumentverket ska skriftligt underrätta den upphandlande enheten «om» att en framställning «om» en påföljd enligt 159 § förs till marknadsdomstolen.

Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen eller Konkurrens- «och» konsumentverkets framställning lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas på den adress som den upphandlande enheten har uppgett.

Marknadsdomstolen ska föra «och» publicera en så omfattande «och» aktuell förteckning som möjligt över de upphandlingsärenden som har inletts vid marknadsdomstolen.

149 §
Den upphandlande enheten som motpart samt ersättning för rättegångskostnader

Vid behandlingen av ett upphandlingsärende anses den upphandlande enheten vara motpart till den part som anfört besvär eller den myndighet som gjort framställningen.

På ersättning för rättegångskostnaderna i ett upphandlingsärende tillämpas i övrigt 10 kap. i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), dock inte 95 § 3 mom. (5.7.2019/844)

«Om» den upphandlande enheten inte är en myndighet eller en juridisk person, kan skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnader åläggas en myndighet eller en juridisk person som deltar i eller hör till den upphandlande enheten. «Om» en upphandlande enhet har svarat för upphandlingsförfarandet på andra upphandlande enheters vägnar, kan skyldigheten att ersätta rättegångskostnader åläggas den upphandlande enhet som har handlat på andra upphandlande enheters vägnar. (5.7.2019/844)

150 §
Hur ändringssökande påverkar ingående av ett upphandlingskontrakt

Vid upphandling där en väntetid eller en tidsfrist enligt 131 § 1 mom. ska iakttas får den upphandlande enheten inte ingå ett upphandlingskontrakt, «om» ärendet har förts till marknadsdomstolen genom besvär.

«Om» marknadsdomstolen avgör frågan «om» verkställighet eller fäller ett avgörande i huvudsaken innan väntetiden eller den tidsfrist som avses i 131 § 1 mom. har löpt ut, ska den upphandlande enheten iaktta väntetiden eller den tidsfrist som avses i 131 § 1 mom. trots marknadsdomstolens beslut.

151 §
Marknadsdomstolens temporära beslut

«Om» besvär över en «upphandling» har anförts hos marknadsdomstolen kan den temporärt förbjuda, avbryta eller tillåta verkställigheten av upphandlingsbeslutet eller annars bestämma att upphandlingsförfarandet temporärt ska avbrytas för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen.

Vid beslut «om» en åtgärd enligt 1 mom. ska marknadsdomstolen fästa uppmärksamhet vid att åtgärden inte orsakar större skada för motparten, andra personers rättigheter eller det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför.

152 §
Den upphandlande enhetens temporära förbindelse

«Om» besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den upphandlande enheten ge marknadsdomstolen en skriftlig förbindelse «om» att inte verkställa upphandlingsbeslutet så länge som ärendet är anhängigt i marknadsdomstolen.

«Om» den upphandlande enheten ger marknadsdomstolen en förbindelse som avses i 1 mom., meddelar marknadsdomstolen inte utan särskild orsak beslut «om» krav på ett temporärt förbud mot att verkställa upphandlingsbeslutet.

153 §
Temporär organisering av «upphandling»

«Om» besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den upphandlande enheten organisera upphandlingen temporärt, «om» inte upphandlingen på grund av sin art kan skjutas upp för den tid som ärendet behandlas i marknadsdomstolen.

En temporär organisering av upphandlingen får inte hindra att marknadsdomstolen på ändringssökandens yrkande kan besluta att

1) upphäva den upphandlande enhetens beslut helt eller delvis,

2) förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars iaktta ett oriktigt förfarande, eller

3) ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande.

154 §
Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen

Om det vid en upphandling har förfarits i strid med denna «lag» eller med Europeiska unionens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal «om» offentlig «upphandling», kan marknadsdomstolen

1) helt eller delvis upphäva ett beslut av en upphandlande enhet,

2) förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars iaktta ett oriktigt förfarande,

3) ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande,

4) ålägga den upphandlande enheten att betala gottgörelse till en part som skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet, «om» förfarandet hade varit felfritt,

5) döma ut en ogiltighetspåföljd för den upphandlande enheten,

6) bestämma att den upphandlande enheten ska betala staten en påföljdsavgift,

7) förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet eller koncessionen så att den löper ut efter en tid som marknadsdomstolen bestämmer.

Marknadsdomstolen kan när påföljder enligt 1 mom. 4–7 punkten bestäms anse att ett upphandlingskontrakt eller en koncession har uppstått på grund av omständigheterna, «om» den upphandlande enheten uttryckligen har börjat genomföra upphandlingen.

Ogiltighetspåföljd, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden kan bestämmas endast vid «upphandling» och koncession som gäller i bilaga E avsedda tjänster och överstiger det nationella tröskelvärdet samt vid annan «upphandling» som överstiger EU-tröskelvärdet.

En påföljd enligt 1 mom. kan dömas ut endast «om» det lagstridiga förfarandet har påverkat upphandlingsförfarandets resultat eller en parts ställning vid upphandlingsförfarandet.

155 §
Gottgörelse

Gottgörelse kan påföras, «om» en åtgärd som avses i 154 § 1 mom. 1–3 punkten kan orsaka större skada för den upphandlande enheten, övriga aktörers rättigheter eller det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför eller «om» besvären har lämnats in först efter det att upphandlingskontraktet ingåtts. När gottgörelse påförs ska hänsyn tas till arten av det fel eller den försummelse som den upphandlande enheten gjort sig skyldig till, värdet av den upphandling eller den koncession som är föremål för besvär och de kostnader och den skada som den som anfört besvär orsakats. Marknadsdomstolen kan dock avstå från att påföra gottgörelse, «om» den upphandlande enheten har avhållit sig från att verkställa upphandlingsbeslutet under den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen.

Gottgörelsebeloppet får inte utan särskilda skäl överstiga 10 procent av upphandlingskontraktets värde.

156 §
Ogiltighetspåföljd

Marknadsdomstolen kan bestämma att ett upphandlingskontrakt är ogiltigt eller att en koncession är ogiltig, «om»

1) den upphandlande enheten har gjort en direktupphandling utan en sådan grund som anges i denna «lag» «och» vid upphandlingen inte har förfarit på det sätt som avses i 131 §,

2) den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt, fastän väntetid måste iakttas vid upphandlingen,

3) den upphandlande enheten i strid med 150 § har ingått ett upphandlingskontrakt, fastän upphandlingsärendet har förts till marknadsdomstolen för avgörande.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten förutsätts dessutom att den upphandlande enheten har gjort sig skyldig till ett annat fel som strider mot denna «lag» «och» som har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet.

Om den upphandlande enheten med stöd av 130 § vid konkurrensutsättning som grundar sig på ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden och om förfarandet vid konkurrensutsättningen strider mot 43 § 2 eller 3 mom. eller 49–52 § i denna «lag» så att felet har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet, kan marknadsdomstolen förklara upphandlingskontraktet ogiltigt.

Marknadsdomstolen beslutar vilka av kontraktets förpliktelser ogiltighetspåföljden gäller. En ogiltighetspåföljd kan endast gälla kontraktsförpliktelser som parterna i upphandlingskontraktet ännu inte har uppfyllt.

157 §
När ogiltighetspåföljd inte bestäms

Marknadsdomstolen kan avstå från att döma ut en ogiltighetspåföljd av tvingande hänsyn till det allmänna intresset. Ekonomiska fördelar som direkt hänför sig till kontraktet kan anses vara tvingande hänsyn endast «om» kontraktets ogiltighet skulle ha exceptionellt oskäliga följder.

158 §
Påföljdsavgift «och» förkortning av kontraktsperioden

Marknadsdomstolen kan bestämma att den upphandlande enheten ska betala staten en påföljdsavgift, «om»

1) marknadsdomstolen har dömt ut en ogiltighetspåföljd för upphandlingskontraktet,

2) den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt, fastän väntetid måste iakttas vid upphandlingen eller koncessionen,

3) den upphandlande enheten i strid med 150 § har ingått ett upphandlingskontrakt eller ett koncessionskontrakt, fastän upphandlingsärendet har förts till marknadsdomstolen för avgörande, eller

4) marknadsdomstolen av tvingande hänsyn till det allmänna intresset i enlighet med 157 § har avstått från att bestämma en ogiltighetspåföljd för upphandlingskontraktet eller koncessionskontraktet.

I det fall som avses i 1 mom. 4 punkten kan marknadsdomstolen utöver eller i stället för att döma ut en påföljdsavgift förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet eller koncessionskontraktet så att den löper ut efter en tid som bestäms av marknadsdomstolen.

När en påföljd döms ut av marknadsdomstolen ska denna ta hänsyn till arten av det fel eller den försummelse som den upphandlande enheten gjort sig skyldig till och värdet av den «upphandling» som är föremål för besvär. Påföljdsavgiftens belopp får inte överstiga 10 procent av upphandlingskontraktets eller koncessionskontraktets värde.

159 §
Bestämmande av påföljder på framställning av Konkurrens- «och» konsumentverket

Marknadsdomstolen får på framställning enligt 141 § av Konkurrens- «och» konsumentverket

1) bestämma en ogiltighetspåföljd för den upphandlande enheten,

2) bestämma att den upphandlande enheten ska betala staten en påföljdsavgift,

3) bestämma att kontraktsperioden ska förkortas,

4) upphäva upphandlingsbeslutet.

På bestämmande av en ogiltighetspåföljd tillämpas vad som föreskrivs i 156 § 4 mom. Marknadsdomstolen kan avstå från att döma ut en ogiltighetspåföljd på de grunder som anges i 157 §. I detta fall kan marknadsdomstolen bestämma att den upphandlande enheten ska betala en påföljdsavgift samt dessutom eller i stället förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet så att den löper ut efter en tid som bestäms av marknadsdomstolen, med iakttagande av vad som föreskrivs i 158 § 3 mom.

160 §
Riktande «och» samverkan av påföljder

«Om» en upphandlande enhet har svarat för upphandlingsförfarandet på andra upphandlande enheters vägnar, kan marknadsdomstolen besluta att den påföljd som den har bestämt ska bäras av den upphandlande enhet som har agerat på de andra upphandlande enheternas vägnar. «Om» en upphandlande enhet som inte själv är en myndighet eller en juridisk person har svarat för upphandlingsförfarandet, kan det beslutas att påföljden ska bäras av en upphandlande enhet som har deltagit i en sådan upphandlande enhets verksamhet «och» som är en myndighet eller en juridisk person.

När marknadsdomstolen bestämmer om påföljder som avses i denna «lag» ska den beakta att samverkan av påföljderna inte får bli oskälig för den upphandlande enheten eller dess avtalspart.

161 §
Vite

Marknadsdomstolen kan förena ett förbud eller ett åläggande enligt denna «lag» med vite. I viteslagen (1113/1990) föreskrivs om föreläggande och utdömande av vite.

«Om» en upphandlande enhet har svarat för upphandlingsbeslutet eller någon annan åtgärd på andra upphandlande enheters vägnar, kan marknadsdomstolen rikta vitet mot den upphandlande enhet som har handlat på andra upphandlande enheters vägnar. «Om» en upphandlande enhet som inte själv är en myndighet eller en juridisk person har svarat för upphandlingsförfarandet, kan vitet riktas mot en upphandlande enhet som har deltagit i en sådan upphandlande enhets verksamhet «och» som är en myndighet eller en juridisk person.

162 §
Delgivning av marknadsdomstolens beslut

Marknadsdomstolens beslut ska delges bevisligen. Bestämmelser «om» delgivningen finns i 9 kap. i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/844)

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan med ändringssökandens «och» den upphandlande enhetens samtycke marknadsdomstolens beslut med besvärsanvisning delges med användning av de elektroniska kontaktuppgifter som dessa parter har meddelat marknadsdomstolen. På elektronisk delgivning tillämpas bestämmelserna i 127 § 1 mom.

163 § (29.6.2021/656)
Förbud mot att söka ändring

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen (410/2015), lagen «om» välfärdsområden (611/2021) eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

164 § (5.7.2019/844)
Sökande av ändring i Konkurrens- «och» konsumentverkets beslut

I ett beslut som Konkurrens- och konsumentverket meddelat med stöd av 140 § får ändring sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som anges i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden. I andra beslut med anledning av en begäran «om» att åtgärder ska vidtas får ändring inte sökas genom besvär.

165 § (5.7.2019/844)
Sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut

Marknadsdomstolens beslut enligt 151 § 1 mom. samt 154 § 1 mom. 1–5 och 7 punkten får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast «om» högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas i övrigt lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden. Ett sådant beslut av marknadsdomstolen som avses i 154 § 1 mom. 6 punkten får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden.

166 §
Sökande av ändring i upphandlingsbeslut av myndigheter inom kyrkan

Bestämmelser «om» sökande av ändring i beslut «om» «upphandling» av myndigheter inom den evangelisk-lutherska kyrkan finns i kyrkolagen.

167 §
Kompletterande bestämmelser

Förutom vad som föreskrivs i denna «lag» tillämpas lagen «om» rättegång i förvaltningsärenden på besvär «och» på Konkurrens- «och» konsumentverkets framställningar. (5.7.2019/844)

Bestämmelser «om» handläggningen av ett ärende i marknadsdomstolen finns dessutom i lagen «om» rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

168 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut av marknadsdomstolen ska iakttas även «om» besvär anförts, «om» inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut «om» bestämmande av en påföljd som avses i 154 § 1 mom. 4–7 punkten kan dock verkställas först när beslutet vunnit laga kraft.

Marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska underrätta Rättsregistercentralen «om» beslut «om» att påföra en påföljdsavgift. Centralen ska se till att beslutet verkställs.

169 §
Skadestånd

Den som genom ett förfarande som strider mot denna «lag», Europeiska unionens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal «om» offentlig «upphandling» orsakar en anbudssökande, anbudsgivare eller leverantör skada är skyldig att ersätta skadan.

När ett skadeståndsyrkande gäller kostnader som orsakats av anbudsförfarandet är det tillräckligt att anbudssökanden, anbudsgivaren eller leverantören leder ett oriktigt förfarande som avses i 1 mom. i bevis och att anbudssökanden, anbudsgivaren eller leverantören, «om» förfarandet hade varit felfritt, skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfarandet.

Behörig domstol i skadeståndsärenden är en underrätt enligt 10 kap. i rättegångsbalken.

17 kap

Särskilda bestämmelser

170 §
Bevaring av upphandlingskontrakt

De upphandlande enheterna ska under åtminstone upphandlingskontraktets giltighetstid i fråga «om» varuupphandlingskontrakt eller tjänsteupphandlingskontrakt bevara kopior på alla kontrakt som ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro, och i fråga «om» byggentreprenadkontrakt bevara kopior på alla kontrakt som ingåtts till ett värde av minst 10 000 000 euro.

171 § (4.6.2021/499)
Rätt att få uppgifter

En upphandlande enhet som avses i 5 § 1 mom. 1–4 punkten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och av dem som sköter offentliga uppdrag få nödvändiga uppgifter «om» de företag «och» sammanslutningar som avses i 3 § i företags- «och» organisationsdatalagen (244/2001) för att utreda om de av prövning beroende uteslutningsgrunder som avses i 81 § 1 mom. i denna lag föreligger. Uppgifterna kan lämnas via en teknisk anslutning och utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten ska skydda. Den upphandlande enheten har också rätt att få uppgifter om en anbudsgivares underleverantör för att i enlighet med 78 § kontrollera om det föreligger grunder för att utesluta en underleverantör.

Vad som föreskrivs i 1 mom. kan tillämpas också vid «upphandling» som underskrider de nationella tröskelvärdena.

172 §
Övervakningsrapport som ska lämnas till kommissionen «och» informationsutbyte mellan medlemsstaterna

Arbets- «och» näringsministeriet svarar för att en övervakningsrapport sänds till kommissionen vart tredje år. Arbets- «och» näringsministeriet svarar också för att de uppgifter som avses i 71–73, 80, 81, 88, 90 «och» 96 § lämnas ut till myndigheterna i andra medlemsstater.

Upphandlande enheter «och» andra myndigheter ska på begäran lämna de uppgifter som behövs för utarbetande av en övervakningsrapport «och» för statistikföring samt informationsutbyte till arbets- «och» näringsministeriet.

173 §
Ikraftträdande

Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2017. Bestämmelserna i 87 § 3 mom. träder emellertid i kraft först den 18 april 2018.

Genom denna «lag» upphävs lagen «om» offentlig «upphandling» (348/2007), nedan den tidigare upphandlingslagen, och lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (698/2011).

Bestämmelserna «om» tillsyn i 15 kap., samt bestämmelserna «om» Konkurrens- «och» konsumentverket samt dess beslut «och» framställningar i 148 § 1 «och» 2 mom., 149 § 1 mom., 159 §, 164 §, «och» 167 § tillämpas först från «och» med den 1 januari 2017.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den tidigare upphandlingslagen ska denna «lag» tillämpas i dess ställe.

174 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 8 kap. i denna «lag» tillämpas på inköpscentraler först från och med den 18 april 2017 och på andra upphandlande enheter från och med den 18 oktober 2018. Bestämmelserna i 4 kap. i statsrådets förordning «om» offentlig «upphandling» (614/2007) som utfärdats med stöd av den tidigare upphandlingslagen tillämpas på inköpscentraler till och med den 17 april 2017 och på andra upphandlande enheter till och med den 17 oktober 2018.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får 8 kap. i denna «lag» tillämpas på informationsutbyte i anslutning till ett upphandlingsförfarande efter lagens ikraftträdande, «om» informationsutbytet sker med elektroniska medel.

Den procentandel «och» begränsning i euro som anges i 15 § 1 mom. samt 15 § 3 «och» 4 mom. tillämpas på andra anknutna enheter än enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster först från «och» med den 1 januari 2019. Nämnda procentandel «och» begränsning i euro samt 15 § 3 «och» 4 mom. tillämpas på anknutna enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster först från «och» med den 1 januari 2023. (22.12.2021/1250)

Den procentandel «och» begränsning i euro som anges i 16 § 1 mom. samt 16 § 2 «och» 3 mom. tillämpas på andra upphandlande enheter än enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster först från «och» med den 1 januari 2019. Nämnda procentandel «och» begränsning i euro samt 16 § 2 «och» 3 mom. tillämpas på upphandlande enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster först från «och» med den 1 januari 2022.

Den procentandel som avses i 15 § 1 mom. «och» 16 § 1 mom. «och» som ska tillämpas på andra anknutna enheter «och» upphandlande enheter än enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster är 10 procent till «och» med den 31 december 2018. Den procentandel som avses i 15 § 1 mom. «och» som ska tillämpas på anknutna enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster är 10 procent till «och» med den 31 december 2022. Den procentandel som avses i 16 § 1 mom. «och» som ska tillämpas på upphandlande enheter inom branschen för social- «och» hälsovårdstjänster är 10 procent till «och» med den 31 december 2021. Den procentandel som avses i 15 § 1 mom. «och» 16 § 1 mom. «och» som ska tillämpas på anknutna enheter «och» upphandlande enheter inom branschen för avfallshantering är 15 procent till «och» med den 31 december 2017. (22.12.2021/1250)

På upphandlingsförfaranden som inletts före denna lags ikraftträdande «och» som var anhängiga vid ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016, Europaparlamentets «och» rådets direktiv 2014/23/EU (32014L0023); EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64, Europaparlamentets «och» rådets direktiv 2014/24/EU (32014L0024); EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242

Bilaga

Bilaga A

Tjänster som avses i 9 § 1 mom. 11–13 punkten
Tjänster som avses i 9 § 1 mom. 11 punktenCPV-referensnummer
Beskrivning av tjänster
Brandkårs- och räddningstjänster,75250000-3
Brandkårstjänster75251000-0
Brandsläckning75251100-1
Brandskyddstjänster75251110-4
Bekämpning av skogsbränder75251120-7
Räddningstjänster75252000-7
Civilförsvarstjänster75222000-8
Nukleära säkerhetstjänster98113100-9
Ambulanstjänster85143000-3
Tjänster som avses i 9 § 1 mom. 12 punktenCPV-referensnummer
Beskrivning av tjänster
Reklamkampanjtjänster79341400-0
Produktion av propagandafilmer92111230-9
Produktion av propagandavideor92111240-6
Tjänster som avses i 9 § 1 mom. 13 punktenCPV-referensnummer
Beskrivning av tjänster
Forsknings- och utvecklingstjänster samt tillhörande konsulttjänster73000000-2
Experimentell utveckling73120000-9
Planering och genomförande av forskning och utveckling73300000-5
Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration73420000-2
Test och utvärdering73430000-5

Bilaga B

Förteckning över byggentreprenader

Nace Rev. 1CPV-kod
AVDELNING FBYGGVERKSAMHET
HuvudgruppGruppUndergruppBenämningAnmärkning
45  ByggverksamhetDenna huvudgrupp omfattar: - nybyggnad, renovering och normal reparation45000000
 45.1 Mark- och grundarbeten 45100000
  45.11Rivning av hus; markarbetenDenna undergrupp omfattar :- rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar - röjning av byggplatser - markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc. - iordningställande av gruvarbetsplatser: - avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler Denna undergrupp omfattar även: - dränering av byggplatser - dränering av jordbruks - eller skogsbruksmark45110000
  45.12MarkundersökningDenna undergrupp omfattar: - provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamålDenna undergrupp omfattar inte: - borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas se 11.20 - brunnsborrning, se 45.25 - schaktsänkning, se 45.25 - spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, - geologiska och seismiska undersökningar, se 74.2045120000
 45.2 Bygg- och anläggningsarbeten 45200000
  45.21Uppförande av hus och andra byggnadsverkDenna undergrupp omfattar: - byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.: - broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor - rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation - rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation  - därmed förknippade arbeten - montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader Denna undergrupp omfattar inte: - tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20 - uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28 - anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23 - bygginstallationer, se 45.3 - slutbehandling av byggnader, se 45.4 - arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20 - projektledning för byggande, se 74.2045210000 utom: – 45213316 45220000 45231000 45232000
  45.22TakarbetenDenna undergrupp omfattar: - byggande av tak - taktäckning - impregnering45261000
  45.23Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningarDenna undergrupp omfattar: - anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar - anläggning av järnvägar - anläggning av start- och landningsbanor på flygfält - anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader - målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser Denna undergrupp omfattar inte: - förberedande markarbeten, se 45.1145212212 och DA03 45230000 utom: – 45231000 – 45232000 – 45234115
  45.24VattenbyggnadDenna undergrupp omfattar:anläggning av: - vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc. - dammar, diken o.d. - muddring - undervattensarbete45240000
  45.25Andra bygg- och anläggningsarbetenDenna undergrupp omfattar: - bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning: - grundläggning inklusive pålning- borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning - grundläggning inklusive pålning - borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning - uppförande av icke egentillverkade stålelement - bockning av stål - murning och stenläggning - resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och  arbetsplattformar - uppförande av skorstenar och industriugnar Denna undergrupp omfattar inte: - uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.3245250000 45262000
 45.3 Bygginstallationer 45300000
  45.31ElinstallationerDenna undergrupp omfattar: Installation i byggnader och andra anläggningar av: - elkablar och elarmatur - telekommunikationssystem - elvärmesystem - antenner - brandlarm - tjuvlarm - hissar och rulltrappor - åskledare etc.452133164 5310000 utom: – 45316000
  45.32IsoleringsarbetenDenna undergrupp omfattar: - installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud - eller vibrationsisolering Denna undergrupp omfattar inte: - impregnering, se 45.2245320000
  45.33VVS-arbetenDenna undergrupp omfattar: Installation i byggnader och andra anläggningar av: - vattensystem samt sanitetsutrustning - gasarmaturer- värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar - sprinklersystem Denna undergrupp omfattar inte: - installation av elvärme system, se 45.3145330000
  45.34Andra bygginstallationerDenna undergrupp omfattar: - installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar - installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar45234115 45316000 45340000
 45.4 Slutbehandling av byggnader 45400000
  45.41Puts-, fasad- och stuckatörsarbetenDenna undergrupp omfattar: - anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning45410000
  45.42ByggnadssnickeriarbetenDenna undergrupp omfattar: - installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material - invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar Denna undergrupp omfattar inte: - läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.4345420000
  45.43Golv- och väggbeläggningsarbetenDenna undergrupp omfattar: - läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: - vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten - parkett och andra golvbeläggningar av trä eller mattor samt golvbeläggningar av linoleuminklusive av gummi eller plast - terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller väggar- tapeter45430000
  45.44Måleri- och glasmästeriarbetenDenna undergrupp omfattar: - invändig och utvändig målning av byggnader - målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d. - installation av glas, speglar etc. Denna undergrupp omfattar inte: - installation av fönster, se 45.4245440000
  45.45Annan slutbehandling av byggnaderDenna undergrupp omfattar: - installation av privata simbassänger - rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader - annan slutbehandling av byggnader Denna undergrupp omfattar inte: - invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.7045212212 och DA04 45450000
 45.5 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 45500000
  45.50Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förareDenna undergrupp omfattar inte: - uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt - utrustning utan förare, se 71.3245500000

Bilaga C

Förteckning över de internationella social-, miljö- och arbetsrättsliga konventioner som avses i 81 § 1 mom. 5 punkten

- Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten,
- ILO-konvention nr 98 om tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten,
- ILO-konvention nr 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete,
- ILO-konvention nr 105 om avskaffande av tvångsarbete,
- ILO-konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete,
- ILO-konvention nr 111 om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning,
- ILO-konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde,
- ILO-konvention nr 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete,
- Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och dess Montrealprotokoll om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
- Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen),
- Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Stockholmskonventionen),
- Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (Unep/FAO) (PIC-konventionen), Rotterdam, den 10 september 1998 och dess tre regionala protokoll

Bilaga D

De utredningar av anbudssökandens eller anbudsgivarens lämplighet som avses i 88 § 6 och 7 mom.

Ekonomisk och finansiell ställning (88 § 6 mom.)
- lämpliga intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten,
- årsredovisningar eller utdrag ur dem, om offentliggörande av årsredovisningar krävs enligt lagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad,
- uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller, för maximalt de tre senaste verksamhetsåren beroende på datum för bildandet av företaget eller då den ekonomiska aktören inledde sin verksamhet, om uppgifter om denna omsättning är tillgängliga.
Teknisk kapacitet (88 § 7 mom.)
- en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt; om det är nödvändigt för att garantera en tillfredsställande konkurrensnivå kan de upphandlande myndigheterna ange att bevis på relevanta byggentreprenader som genomfördes mer än fem år tidigare kommer att beaktas,
- en förteckning över de viktigaste leveranser eller tjänster som utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller offentliga mottagare; om det är nödvändigt för att garantera en tillfredsställande konkurrensnivå kan de upphandlande myndigheterna ange att bevis på relevanta leveranser eller tjänster som utfördes mer än tre år tidigare kommer att beaktas,
- uppgifter om tekniker och tekniska organ, vare sig de tillhör den ekonomiska aktörens företag eller inte, i synnerhet om dem som ansvarar för kvalitetskontrollen och, i fråga om offentliga byggentreprenader, uppgift om tekniker och tekniska organ som entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,
- en beskrivning av den ekonomiska aktörens tekniska utrustning och av de metoder som aktören använder för att säkra kvaliteten samt av företagets undersöknings- och forskningsresurser,
- upplysning om de system för hantering av leveranskedjan och spårningssystem som den ekonomiska aktören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av kontraktet,
- om de aktuella varorna eller tjänsterna är komplexa eller i undantagsfall är avsedda för ett särskilt ändamål, en kontroll som den upphandlande myndigheten själv ska utföra eller som på dennas vägnar utförs av ett behörigt organ i varuleverantörens eller tjänsteleverantörens etableringsland, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke; kontrollerna ska utvisa varuleverantörens tillverkningskapacitet eller tjänsteleverantörens tekniska kapacitet och om nödvändigt dennes undersöknings- och forskningsresurser samt resurser för kvalitetskontroll,
- upplysning om tjänsteleverantörens eller entreprenörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget, förutsatt att de inte utvärderas som tilldelningskriterium,
- upplysning om de miljöskyddsåtgärder den ekonomiska aktören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av kontraktet,
- uppgift om antal anställda i medeltal per år hos tjänsteleverantören eller entreprenören och antal anställda med ledningsfunktion under de tre senaste åren,
- uppgift om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra kontraktet,
- upplysning om hur stor del av kontraktet som den ekonomiska aktören eventuellt kommer att lägga ut på underleverantörer,
- i fråga om varuupphandlingar prover, beskrivningar eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upphandlande myndigheten begär det,
- i fråga om varuupphandlingar intyg som upprättas av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart identifierade genom referenser överensstämmer med vissa tekniska specifikationer eller standarder.

Bilaga E

I lagens 107 § avsedda social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster:

1) hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 [Tillhandahållande av hemtjänstpersonal], 79624000-4 [Förmedling av vårdpersonal] och 79625000-1 [Förmedling av läkare]. 85000000-9 till 85323000-9, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 [Privata hushåll med anställd personal] och 98513000-2 till 98514000-9 [Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda, Tillfällig personal för hushåll, Hemhjälp och Hemtjänst],
2) administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur som omfattas av CPV-koderna 85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, 79995000-5 till 79995200-7, 80000000-4 Undervisning och utbildning till 80660000-8, 92000000-1 till 92700000-8 79950000-8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000-5 [Organisering av seminarier], 79952000-2 [Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av mässor och utställningar], (4.6.2021/499)
3) obligatorisk socialförsäkring som omfattas av CPV-koden 75300000-9, om den omfattas av lagen,
4) bidragstjänster som omfattas av CPV-koderna 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1,
5) andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster, som omfattas av CPV-koderna 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 och 98130000-3,
6) tjänster i samband med religionsutövande som omfattas av CPV-koden 98131000-0,
7) hotell- och restaurangtjänster som omfattas av CPV-koderna 55100000-1 till 55410000-7, 55521000-8 till 55521200-0 [55521000-8 Catering för privata hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat, 55521200-0 Måltidsleveranser], 55520000-1 Catering, 55522000-5 Catering för transportföretag, 55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner,55524000-9 Skolbespisning, 55510000-8 Matsalstjänster, 55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55512000-2 Drift av matsal, 55523100-3 Servering av skolmåltider,
8) juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 § och om de omfattas av CPV-koderna 79100000-5 till 79140000-7, 75231100-5,
9) övrig statsförvaltning och statliga tjänster som omfattas av CPV-koderna 75100000-7 till 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 till 75131000-3,
10) samhällstjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8 till 75231000-4,
11) fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 §, som omfattas av CPV-koderna 75231210-9 till 75231230-5, 75240000-0 till 75252000-7, 79430000-7, 98113100-9,
12) undersöknings- och säkerhetstjänster som omfattas av CPV-koderna 79700000-1 till 79721000-4 [Undersöknings- och säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning och Detektivtjänster] 79722000-1 [Grafologi], 79723000-8 [Avfallsanalys],
13) internationella tjänster som omfattas av CPV-koderna 98900000-2 [Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ] och 98910000-5 [Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ],
14) posttjänster som omfattas av CPV-koderna 64000000-6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000-7 [Post- och budtjänster], 64110000-0 [Postgång], 64111000-7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter], 64112000-4 [Posttjänster för brev], 64113000-1 [Posttjänster för paket], 64114000-8 [Postkassörstjänster], 64115000-5 [Förhyrning av postbox], 64116000-2 [Poste restante-tjänster], 64122000-7 [Internpost], eller
15) diverse tjänster som omfattas av CPV-koderna 50116510-9 [Regummering av däck], 71550000-8 [Smedtjänster].

Bilaga F(4.6.2021/499)

I lagens 116 § avsedda social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster:

1) hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 [Tillhandahållande av hemtjänstpersonal], 79624000-4 [Förmedling av vårdpersonal] och 79625000-1 [Förmedling av läkare] 85000000-9 till 85323000-9, 85143000-3, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 [Privata hushåll med anställd personal] och 98513000-2 till 98514000-9 [Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda, Tillfällig personal för hushåll, Hemhjälp och Hemtjänst],
2) administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur som omfattas av CPV-koderna 85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, 79995000-5 till 79995200-7, 80000000-4 Undervisning och utbildning till 80660000-8, 92000000-1 till 92342200-2, 9236000 till 92700000-8 och 92700000-8, 79950000-8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000-5 [Organisering av seminarier], 79952000-2 [Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av mässor och utställningar],
3) obligatorisk socialförsäkring som omfattas av CPV-koden 75300000-9, om den omfattas av lagen,
4) bidragstjänster som omfattas av CPV-koderna 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1,
5) andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster, som omfattas av CPV-koderna 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 och 98130000-3,
6) tjänster i samband med religionsutövande som omfattas av CPV-koden 98131000-0,
7) hotell- och restaurangtjänster som omfattas av CPV-koderna 55100000-1 till 55410000-7, 55521000-8 till 55521200-0 [55521000-8 Catering för privata hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat, 55521200-0 Måltidsleveranser], 55520000-1 Catering, 55522000-5 Catering för transportföretag, 55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner, 55524000-9 Skolbespisning 55510000-8 Matsalstjänster, 55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55512000-2 Drift av matsal, 55523100-3 Servering av skolmåltider,
8) juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 § och om de omfattas av CPV-koderna 79100000-5 till 79140000-7, 75231100-5,
9) övrig statsförvaltning och statliga tjänster som omfattas av CPV-koderna 75100000-7 till 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 till 75131000-3,
10) samhällstjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8 till 75231000-4,
11) fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 §, och som omfattas av CPV-koderna 75231210-9 till 75231230-5, 75240000-0 till 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9,
12) undersöknings- och säkerhetstjänster som omfattas av CPV-koderna 79700000-1 till 79721000-4 [Undersöknings- och säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning och Detektivtjänster] 79722000-1 [Grafologi], 79723000-8 [Avfallsanalys],
13) internationella tjänster som omfattas av CPV-koderna 98900000-2 [Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ] och 98910000-5 [Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ],
14) posttjänster som omfattas av CPV-koderna 64000000-6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000-7 [Post- och budtjänster], 64110000-0 [Postgång], 64111000-7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter], 64112000-4 [Posttjänster för brev], 64113000-1 [Posttjänster för paket], 64114000-8 [Postkassörstjänster], 64115000-5 [Förhyrning av postbox], 64116000-2 [Poste restante-tjänster], 64122000-7 [Internpost], eller
15) diverse tjänster som omfattas av CPV-koderna 50116510-9 [Regummering av däck], 71550000-8 [Smedtjänster].

Ikraftträdelsestadganden:

5.7.2019/844:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

4.12.2019/1235:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2019.

RP 45/2019, LaUB 1/2019, RSv 28/2019, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 (32018R1727); EUT L 295, 21.11.2018, s. 138

8.5.2020/353:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 47/2019, EkUB 1/2020, RSv 10/2020

30.12.2020/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 202/2020, KoUB 18/2020, RSv 191/2020

9.4.2021/288:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2021.

RP 135/2020, LaUB 2/2021, RSv 19/2021

4.6.2021/499:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 244/2020, EkUB 12/2021, RSv 53/2021

29.6.2021/656:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

13.8.2021/762:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

22.12.2021/1250:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 168/2021, EkUB 37/2021, RSv 227/2021

22.12.2021/1273:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 89/2021, LaUB 15/2021, RSv 185/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.