Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

29.12.2016/1385

Statsrådets förordning om lotsning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lotsningslagen (940/2003):

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning utfärdas de i lotsningslagen (940/2003) avsedda närmare bestämmelserna om styrsedel för lots, linjelotsbrev, dispens och de särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina.

2 §
Beviljande av styrsedel för lots

Ett villkor för beviljande av styrsedel för lots är, utöver vad som föreskrivs i 12 § i lotsningslagen, att de övningsfärder som avses i 1 mom. 3 punkten i paragrafen har utförts ombord på olika typer av fartyg i den farled som antecknas i styrsedeln och att övningsfärderna till antalet är

1) minst 25 i farledens bägge riktningar, eller

2) minst fem i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i styrsedeln, om sökanden redan tidigare har beviljats styrsedel för någon annan farled.

I en glest trafikerad lotspliktig farled där antalet lotsningar under det senaste kalenderåret varit färre än 20 kan högst hälften av övningsfärderna ersättas med övningsfärder i fartygssimulator.

Ett vidimerat intyg över övningsfärderna och övningsfärderna i fartygssimulator ska visas upp.

Övningsfärderna ska utföras och lotsexamen avläggas under de 12 månader som omedelbart föregår provlotsningen.

Uppvisande av sjökaptensbrev enligt 12 § 1 mom. 1 punkten i lotsningslagen krävs inte, om lotsen redan har beviljats styrsedel för någon annan farled än den som ansökan gäller.

3 §
Förnyande av styrsedel för lots

Styrsedel för lots kan förnyas för högst fem år, om de villkor för förnyande som anges i 12 § 2 mom. i lotsningslagen uppfylls.

För att visa att farledskännedomen bevarats ska sökanden visa upp ett skriftligt intyg över företagna lotsningar, övningsfärder eller övningsfärder i fartygssimulator i den farled som ansökan gäller, enligt följande:

1) minst två lotsningar eller övningsfärder årligen i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i styrsedeln,

2) minst en lotsning och en övningsfärd i fartygssimulator årligen i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i styrsedeln, eller

3) minst 10 lotsningar i farledens bägge riktningar under de senaste två åren.

Dessutom ska sökanden visa upp ett intyg över att ett sådant skriftligt prov som avses i 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen och ett sådant prov i fartygssimulator som avses i 1 mom. 3 punkten i den paragrafen har avlagts med godkänt resultat.

Om mer än fem år har förflutit sedan sökanden har avlagt ett prov i fartygssimulator, ska han eller hon i stället för att avlägga ett prov träna i fartygssimulator för att bevara sin yrkesskicklighet. Träningen ska bestå av vissa delar av de farleder för vilka förnyande av styrsedel söks och omfatta specialsituationer. Ett vidimerat intyg över simulatorträningen ska visas upp.

Om sökanden kan visa upp ett skriftligt intyg över att han eller hon årligen har utfört minst åtta lotsningar i den farled som ansökan gäller och i den riktning som antecknas i styrsedeln, räcker det att sökanden visar upp ett intyg över att ett skriftligt prov enligt 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen har avlagts för att styrsedeln ska förnyas.

Om antalet lotsningar eller övningsfärder som företagits för att bevara farledskännedomen är färre än vad som föreskrivs i 2 mom., krävs det för förnyande av styrsedeln att sökanden utöver de fem övningsfärder som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten visar upp ett intyg över att ett skriftligt prov enligt 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen har avlagts och att en provlotsning enligt 11 b § i den lagen har utförts.

Ett villkor för förnyande av styrsedel för lots är att sökanden visar upp ett giltigt intyg utfärdat av sjömansläkare över att kraven på hälsa och kondition är uppfyllda.

4 §
Uppgifter som ska antecknas i styrsedel för lots

I en styrsedel för lots antecknas de farleder för vilka sökanden har lotsningsrätt samt styrsedelns giltighetstid.

5 §
Beviljande av linjelotsbrev

Ett villkor för beviljande av linjelotsbrev är, utöver vad som föreskrivs i 14 § i lotsningslagen, att sökanden visar upp ett intyg över den erfarenhet av navigering som avses i 3 mom. 1 punkten i den paragrafen som följer:

1) för linjelotsbrev för lastfartyg

a) minst 10 färder i farledens bägge riktningar eller i den riktning som ansökan gäller under de senaste 12 månaderna, eller

b) minst fem färder i farledens bägge riktningar eller i den riktning som ansökan gäller under de senaste 12 månaderna, om sökanden för farleden i fråga har ett giltigt linjelotsbrev för ett annat fartyg,

2) för linjelotsbrev för passagerarfartyg

a) minst 30 färder i farledens bägge riktningar eller i den riktning som ansökan gäller under de senaste 12 månaderna, eller

b) minst 15 färder i farledens bägge riktningar eller i den riktning som ansökan gäller under de senaste 12 månaderna, om sökanden för farleden i fråga har ett giltigt linjelotsbrev för ett annat fartyg,

3) för linjelotsbrev för ett sådant tankfartyg som avses i 14 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lotsningslagen minst 12 färder i farledens bägge riktningar eller i den riktning som ansökan gäller under de senaste 12 månaderna.

Högst hälften av de övningsfärder som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten kan ersättas med simulatorträning för en fartygstyp som motsvarar det fartyg som ansökan gäller.

Ett vidimerat intyg över övningsfärderna och simulatorträningen ska visas upp.

Övningsfärderna ska utföras och lotsexamen avläggas under de 12 månader som omedelbart föregår provlotsningen.

6 §
Förnyande av linjelotsbrev

Linjelotsbrev kan förnyas för högst fem år, om de villkor för förnyande som anges i 14 § 5 mom. i lotsningslagen uppfylls.

För att visa att farledskännedomen har bevarats ska sökanden visa upp ett skriftligt intyg över att han eller hon i egenskap av befälhavare eller styrman har deltagit i navigeringen av det fartyg som ansökan gäller eller av ett fartyg som i enlighet med 14 § 2 mom. i lotsningslagen motsvarar detta i den farled som ansökan gäller, eller över övningsfärder i fartygssimulator som följer:

1) för förnyande av linjelotsbrev för ett i 14 § 1 mom. 1 punkten i lotsningslagen avsett fartyg som på grund av storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots krävs det att sökanden har gjort minst två färder årligen i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i linjelotsbrevet eller en färd och en övningsfärd i fartygssimulator med motsvarande fartygstyp i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i linjelotsbrevet,

2) för förnyande av linjelotsbrev för ett tankfartyg som avses i 14 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lotsningslagen krävs det att sökanden har gjort minst fyra färder årligen i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknas i linjelotsbrevet.

Utöver det intyg över navigeringserfarenhet som avses i 2 mom. ska sökanden visa upp ett intyg över att ett skriftligt prov enligt 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen och ett prov i fartygssimulator enligt 1 mom. 3 punkten i den paragrafen har avlagts med godkänt resultat.

Om en sökande som avses i 2 mom. 1 punkten kan visa upp ett skriftligt intyg över att han eller hon årligen har erfarenhet från minst åtta lotsningar i farledens bägge riktningar eller i den riktning som antecknats i styrsedeln, räcker det att sökanden visar upp ett intyg över att ett skriftligt prov enligt 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen har avlagts för att styrsedeln ska förnyas.

Om mer än fem år har förflutit sedan sökanden har avlagt ett prov i fartygssimulator, ska han eller hon träna i fartygssimulator för att bevara sin yrkesskicklighet. Träningen ska bestå av vissa delar av de farleder för vilka förnyande av linjelotsbrev söks och omfatta specialsituationer. Ett vidimerat intyg över simulatorträningen ska visas upp.

Om antalet lotsningar eller övningsfärder som företagits för att bevara farledskännedomen är färre än vad som föreskrivs i 2 mom., krävs det för förnyande av linjelotsbrev att sökanden utöver de övningsfärder som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b eller 2 punkten underpunkt b visar upp ett intyg över att ett skriftligt prov enligt 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen har avlagts och att en provlotsning enligt 11 b § i den lagen har utförts med godkänt resultat.

7 §
Uppgifter som ska antecknas i linjelotsbrev

I ett linjelotsbrev antecknas de fartyg och farleder som linjelotsbrevet gäller samt linjelotsbrevets giltighetstid.

8 §
Förnyande av dispens

En sådan dispens som avses i 16 § i lotsningslagen kan förnyas för högst fem år, om de villkor för förnyande som anges i 16 § 5 mom. i den lagen uppfylls.

För att visa att farledskännedomen har bevarats ska sökanden visa upp ett skriftligt intyg över att han eller hon i egenskap av befälhavare eller styrman deltagit i navigeringen av ett fartyg som avses i 16 § 1 eller 2 mom. i lotsningslagen i den farled ansökan gäller eller i farlederna inom ett begränsat vattenområde. Dessutom ska sökanden visa upp ett intyg över att ett sådant skriftligt prov som avses i 11 a § 1 mom. 2 punkten i lotsningslagen har avlagts med godkänt resultat.

Sökanden ska under de senaste fem åren ha erfarenhet omfattande minst sex månader av sådan navigering som avses i 2 mom.

Ett villkor för förnyande av dispens är dessutom att sökanden visar upp ett intyg över att kraven i 16 § 3 mom. 2 och 3 punkten i lotsningslagen är uppfyllda.

9 §
Uppgifter som ska antecknas i beslut om dispens

I ett beslut om dispens antecknas det fartyg och de farleder som dispensen gäller, den befälhavare eller styrman som beviljats dispensen, de villkor för dispensen som avses i 16 § 4 mom. i lotsningslagen och beslutets giltighetstid.

10 §
Särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina

För att uppfylla de särskilda krav som gäller anordnare av lotsningsexamina ska läroanstalter och yrkeshögskolor utöver vad som föreskrivs i 11 d § 1 mom. i lotsningslagen i en bedömning som avses i 11 c § 2 mom. i den lagen kunna visa att

1) den person som ansvarar för lotsexamina och den personal som tar emot lotsexamina har sådan lärarutbildning som lämpar sig för utbildning av sjöpersonal och erfarenhet av utbildning i anslutning till lotsexamina eller har avlagt examen för styrsedel för lots eller för linjelotsbrev,

2) en fartygssimulator som avses i 11 d § 1 mom. 3 punkten i lotsningslagen utöver kraven i den bestämmelsen också uppfyller kraven i STCW-konventionen, som gäller simulatorers tekniska egenskaper och prestanda, och att det finns en sakkunnig användare av simulatorn,

3) en fartygssimulator som avses i 11 d § 1 mom. 3 punkten i lotsningslagen innehåller uppdaterade lotspliktiga farleder och fartygsmodeller som motsvarar de fartyg som trafikerar farleden och att det finns förfaranden för omedelbar uppdatering av fartygssimulatorn om farlederna eller lotsplatsernas placering ändras,

4) examensanordnaren ser till att priserna och grunderna för prissättningen av delområdena i lotsexamina samt en redogörelse för förfaranden och tidsfrister för beslut om prisändringar och meddelanden om dem finns tillgängliga för allmänheten.

10 a § (23.6.2021/581)

10 a § gällde temporärt 1.7.2021–31.12.2021 genom F 581/2021.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om lotsning (246/2011).

Ikraftträdelsestadganden:

4.2.2021/121:

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

23.6.2021/581:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.