Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

16.12.2016/1137

Lag om marknadskontrollen av vissa produkter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (27.6.2018/503)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasanordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020), fordonslagen (82/2021), avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014), lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), tobakslagen (549/2016), lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter (265/2022), lagen om gödselmedel (711/2022) och hälsoskyddslagen (763/1994), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. (29.12.2022/1261)

Lagen tillämpas dessutom på sådana åtgärder av kontrollmyndigheterna som gäller produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 mom. och som avses i artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs i de nämnda lagarna. (1.4.2022/248)

Denna lag innehåller också bestämmelser om det centrala samordningskontor som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, och om den kontaktpunkt för produkter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008, nedan förordningen om ömsesidigt erkännande. (11.12.2020/993)

4 mom. har upphävts genom L 1.4.2022/266. (1.4.2022/266)

Denna lag tillämpas dessutom på tillsynen över de skyldigheter som anges i artikel 4 i marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans. (1.4.2022/248)

2 § (1.4.2022/248)
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på Europeiska unionens marknad i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

2) anmält organ ett organ som har utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen och som är behörigt att utföra bedömningar av överensstämmelse,

3) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen,

4) tillbakadragande samtliga åtgärder som syftar till att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

5) utsläppande på marknaden tillhandahållande av en produkt för första gången på unionsmarknaden,

6) produkt som utgör en risk en produkt som kan inverka negativt på människors hälsa och säkerhet i allmänhet, och på den allmänna säkerheten samt på andra allmänna intressen i en omfattning som går utöver vad som anses rimligt och godtagbart under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden för den berörda produkten, inklusive användningstid och, i förekommande fall, krav som gäller produktens ibruktagande, installation och behov av underhåll,

7) riskbedömning identifiering av verkningar samt bestämmande av riskernas omfattning och bedömning av deras betydelse,

8) ekonomisk aktör ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen,

9) yttre gränskontroll kontroller som Tullen gör i de situationer som avses i artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen på produkter som släpps ut på Europeiska unionens marknad,

10) produkt som inte överensstämmer med kraven produkter som inte uppfyller de krav som anges för dem i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller i tillämplig harmoniserad unionslagstiftning,

11) allvarlig risk sådana situationer som orsakar risker som kräver ett snabbt ingripande och snabb uppföljning, också i de fall där följdverkningarna inte är omedelbara,

12) onlinegränssnitt programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för dennas räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter.

2 kap

Ordnande av tillsynen

3 § (1.4.2022/248)

3 § har upphävts genom L 1.4.2022/248.

4 § (1.4.2022/248)
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet enligt denna lag.

Tullen är den myndighet som svarar för de yttre gränskontrollerna enligt artikel 25.1 i marknadskontrollförordningen och som övervakar att exportförbudet enligt 23 § och föreläggandet om förstöring enligt 25 § iakttas vid den yttre gränsen.

Med avvikelse från 1 mom. är Strålsäkerhetscentralen marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i strålsäkerhetslagen.

Med avvikelse från 1 mom. är Transport- och kommunikationsverket marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i luftfartslagen, fordonslagen, 24 a § 3 mom. i miljöskyddslagen, lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om marin utrustning.

Med avvikelse från 1 mom. är Finlands miljöcentral marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i 24 a § 2 mom. i miljöskyddslagen och produkter som avses i lagen om EU-miljömärke.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet marknadstillsynsmyndighet enligt denna lag när det gäller produkter som avses i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Med avvikelse från 1 mom. är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och kommunerna på sitt område marknadskontrollmyndigheter enligt denna lag när det gäller tobakslagen.

Med avvikelse från 1 mom. är Livsmedelsverket marknadskontrollmyndighet enligt denna lag när det gäller gödselprodukter som avses i lagen om gödselmedel. (8.7.2022/712)

4 a § (11.12.2020/993)
Centralt samordningskontor för marknadskontroll

Säkerhets- och kemikalieverket är det centrala samordningskontor för marknadskontroll som avses i artikel 10.3 i marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om det centrala samordningskontorets uppgifter finns i marknadskontrollförordningen.

Utöver de uppgifter som anges i marknadskontrollförordningen ska det centrala samordningskontoret samordna myndighetssamarbetet inom marknadskontrollen och bistå marknadskontrollmyndigheterna vid det nationella och internationella samarbetet Det centrala samordningskontoret svarar för beredningen av marknadskontrollmyndigheternas och Tullens samordnade ståndpunkt. Till det centrala samordningskontorets uppgifter hör dessutom att utarbeta en nationell strategi för marknadskontroll tillsammans med den samarbetsgrupp som avses i 4 b §.

Det centrala samordningskontoret samarbetar med marknadskontrollmyndigheterna och Tullen. I sin verksamhet ska det centrala samordningskontoret beakta marknadskontrollmyndigheternas och Tullens ståndpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna och Tullen ska samarbeta med det centrala samordningskontoret.

4 b § (11.12.2020/993)
Samarbetsgrupp för marknadskontroll

I anslutning till det centrala samordningskontoret för marknadskontroll finns en samarbetsgrupp för marknadskontroll.

Samarbetsgruppen har till uppgift att stödja det centrala samordningskontoret vid samordningen av myndighetssamarbetet inom marknadskontrollen och vid beredningen av den samordnade ståndpunkt som avses i artikel 10.4 i marknadskontrollförordningen. Samarbetsgruppen deltar i beredningen av den nationella strategin för marknadskontroll.

I samarbetsgruppen ingår representanter för de marknadskontrollmyndigheter som avses i marknadskontrollförordningen och för Tullen. I samarbetsgruppen kan det också finnas representanter för andra myndigheter.

Ordförande för samarbetsgruppen är representanten för det centrala samordningskontoret. Samarbetsgruppen sammanträder vid behov.

4 c § (11.12.2020/993)
Kontaktpunkt för produkter

Säkerhets- och kemikalieverket är den kontaktpunkt för produkter som avses i artikel 9 i förordningen om ömsesidigt erkännande.

4 d § (1.4.2022/266)

4 d § har upphävts genom L 1.4.2022/266.

5 § (1.4.2022/248)
Samarbetsförfarandet vid kontrollen av produkter som förs in på unionens marknad

Bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens och Tullens samarbetsförfarande och tidsfrister vid kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen och nedan i denna lag.

6 § (1.4.2022/248)
Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning

Marknadskontrollmyndigheten ska sköta sina uppgifter på ett så effektivt och utifrån en riskbedömning så ändamålsenligt sätt som möjligt. Om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras. Vid riskbedömningen ska de faktorer som avses i artikel 11.3 i marknadskontrollförordningen beaktas.

7 § (1.4.2022/248)
Kontrollplan

För marknadskontrollen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § 1 mom. ska marknadskontrollmyndigheten, med undantag av kommunen, göra upp en kontrollplan där bestämmelserna i artikel 13 i marknadskontrollförordningen ska beaktas.

3 kap

Tillsynsåtgärder

8 § (1.4.2022/248)
Myndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

Marknadskontrollmyndigheten och Tullen har rätt att av ekonomiska aktörer få sådan information som är nödvändig för att utföra kontroller. Denna information kan även omfatta de uppgifter som avses i artikel 14.4 led a och b i marknadskontrollförordningen. Rätten att få information gäller även sådana upplysningar som är nödvändiga för tillsynen och som är sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller annars är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) när de innehas av en myndighet.

Marknadskontrollmyndigheten har rätt att av ekonomiska aktörer få sådana för tillsynen nödvändiga upplysningar som behövs för att verifiera ägare av onlinegränssnitt.

9 §
Rätt att företa inspektioner

Marknadskontrollmyndigheten har med tanke på kontrollen rätt att få tillträde till alla lokaler där det bedrivs sådan verksamhet som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller där det förvaras uppgifter som är betydelsefulla för kontrollen, och utföra sådana inspektioner som behövs för kontrollen. Inspektioner får emellertid inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektionerna följs bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003). (1.4.2022/248)

I fråga om marknadskontrollmyndighetens rätt att utsträcka inspektionen till utrymmen som används för boende av permanent natur föreskrivs vid behov särskilt i de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

10 §
Rätt att ta produkter för undersökning

Marknadskontrollmyndigheten har rätt att ta produkter för undersökning, om det behövs för kontrollen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som i denna paragraf föreskrivs om produkter tillämpas också på prover eller delar av dem som tas från produkter. (1.4.2022/248)

Marknadskontrollmyndigheten ska på yrkande från en ekonomisk aktör ersätta en produkt som avses i 1 mom. enligt gängse pris, förutsatt att det inte framgår att produkten inte överensstämmer med kraven. Om Tullen tar ut avgift för tagande av prov för undersökning i enlighet med vad som föreskrivs särskilt, behöver marknadskontrollmyndigheten dock inte betala ersättning för provet.

Om en produkt inte överensstämmer med kraven, och bristen på överensstämmelse är betydande, kan marknadskontrollmyndigheten ålägga den ekonomiska aktören att ersätta kostnaderna för anskaffning, testning och undersökning av produkten. Ersättningen är direkt utsökningsbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

10 a § (1.4.2022/248)
Rätt att skaffa produkter under annan identitet

Marknadskontrollmyndigheten har rätt att skaffa produkter för undersökning under annan identitet, om det är nödvändigt för kontrollen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som föreskrivs i 10 § 2 och 3 mom. tillämpas också när en produkt har skaffats för undersökning under annan identitet.

Marknadskontrollmyndigheten ska informera den ekonomiska aktören och en personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras.

11 §
Rätt att få information av andra myndigheter och använda prover som tagits av andra

Marknadskontrollmyndigheten och Tullen har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av information, rätt att lämna ut information som är nödvändig för kontrollen till varandra och att av andra tillsynsmyndigheter få sådan information.

Marknadskontrollsmyndigheten och Tullen har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållandet av information, rätt att använda prover eller produkter som inhämtats av någon annan för sådana undersökningar som behövs för kontrollen.

12 §
Rätt att få information av anmält organ

Marknadskontrollmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att av ett anmält organ få sådan information som är nödvändig för kontrollen.

13 §
Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter

Marknadskontrollmyndigheten får, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna ut sådan information som den fått vid kontrollen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (10.8.2018/695)

1) till åklagaren för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter för förebyggande eller utredning av brott,

2) till räddningsmyndigheterna samt till arbetarskydds-, miljöskydds-, konsumentskydds- och polismyndigheterna eller andra marknadskontrollmyndigheter som utövar tillsyn över produktlagstiftningen, om utlämnandet av information är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller när dessa utövar tillsyn enligt lag,

3) till behöriga myndigheter i utlandet och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

14 §
Anlitande av utomstående experter

Marknadskontrollmyndigheten har rätt att anlita utomstående experter vid undersökning, testning och bedömning av en produkts överensstämmelse med kraven.

Utomstående experter får assistera marknadskontrollmyndigheten vid sådana inspektioner som avses i denna lag.

En utomstående expert ska ha sådan sakkännedom och kompetens som uppgifterna kräver.

På en utomstående expert tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

15 §
Handräckning av polisen

Polisen är skyldig att ge marknadskontrollmyndigheten handräckning för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av denna lag och de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

Bestämmelser om handräckning av polisen finns i polislagen (872/2011).

16 §
Produkters överensstämmelse med kraven

En produkt anses överensstämma med kraven om den uppfyller de krav som anges i de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

Trots att en produkt uppfyller de krav som anges i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., kan marknadskontrollsmyndigheten meddela förelägganden eller förbud enligt 17–22 §, om det visar sig att produkten trots det utgör en allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

17 §
Åtgärdsföreläggande

Marknadskontrollmyndigheten kan förelägga en ekonomisk aktör att på det sätt som myndigheten bestämmer och inom en skälig tid som myndigheten sätter ut vidta korrigerande åtgärder för att se till att en produkt eller dokumentationen och informationen om produkten överensstämmer med kraven, om

1) produkten eller dokumentationen och informationen om produkten inte överensstämmer med kraven eller inte på begäran ges in till marknadskontrollmyndigheten, eller

2) produkten under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

Om de förfaranden som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och som gäller en produkt inte överensstämmer med kraven, kan marknadskontrollmyndigheten meddela ett föreläggande enligt 1 mom. ovan att vidta korrigerande åtgärder för att få förfarandena att överensstämma med kraven. (1.4.2022/248)

18 §
Förbud

Marknadskontrollmyndigheten kan förbjuda en ekonomisk aktör att tillverka en produkt, släppa ut eller tillhandahålla den på marknaden eller på något annat sätt överlåta den, om

1) den ekonomiska aktören trots ett föreläggande enligt 17 § inte vidtar korrigerande åtgärder eller om ett föreläggande enligt 17 § inte kan anses vara tillräckligt,

2) produkten eller dokumentationen och informationen om produkten inte överensstämmer med kraven eller inte på begäran ges in till marknadskontrollsmyndigheten och bristerna är allvarliga, eller om

3) produkten eller dokumentationen och informationen om produkten inte överensstämmer med kraven och produkten under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

Marknadskontrollmyndigheten kan utöver förbudet enligt 1 mom. dessutom förelägga den ekonomiska aktören att dra tillbaka produkten från marknaden samt bestämma om andra åtgärder som behövs för att begränsa tillhandahållandet av produkten på marknaden.

19 §
Återkallelse

Marknadskontrollmyndigheten kan förelägga en ekonomisk aktör att från marknaden och av slutanvändaren återta en produkt som medför risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och i stället överlämna en motsvarande eller liknande produkt som överensstämmer med kraven eller att häva köpet, om ett sådant föreläggande som avses i 17 § eller ett sådant förbud eller föreläggande som avses i 18 § inte är tillräckligt.

Om ett föreläggande enligt 17 § eller ett förbud eller föreläggande enligt 18 § inte är tillräckligt och den bristande överensstämmelsen fortsätter trots föreläggandet eller förbudet kan ett föreläggande enligt 1 mom. meddelas också om dokumentationen och informationen om produkten inte överensstämmer med kraven eller inte på begäran ges in till marknadskontrollmyndigheten och bristerna är allvarliga.

Om det anses tillräckligt för att avvärja en risk som föranleds av en produkt som avses i 1 mom., kan marknadskontrollmyndigheten i stället för att återta en produkt som finns hos slutanvändaren förelägga den ekonomiska aktören att reparera eller låta reparera produkten så att den risk som föranleds av ett fel eller en brist i produktens konstruktion eller sammansättning eller av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter lämnats om produkten avvärjs.

20 §
Bestämmelser som kompletterar förbudet och föreläggandena

En ekonomisk aktör ska inom en skälig tid som marknadskontrollmyndigheten bestämmer lämna myndigheten en redogörelse för hur ett sådant förbud eller föreläggande av myndigheten som avses i 17–19 eller 21–25 § punkten har fullföljts.

Marknadskontrollmyndigheten kan ålägga en ekonomisk aktör att säkerställa att behövliga åtgärder till följd av myndighetens föreläggande eller förbud enligt 1 mom. vidtas också i fråga om de produkter som aktören släppt ut på marknaden eller tillhandahållit på marknaden i andra medlemsstater i Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

21 §
Tillfälligt förbud

Om det är uppenbart att en produkt kan strida mot kraven eller att produkten under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., kan marknadskontrollmyndigheten besluta att ett förbud som meddelas enligt 18 § 1 mom. ska vara tillfälligt för den tid saken utreds.

Det tillfälliga förbudet gäller tills marknadskontrollmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Marknadskontrollmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

22 §
Informationsföreläggande

Om marknadskontrollmyndigheten har meddelat ett föreläggande eller förbud enligt 17–21 eller 23–25 § eller om en produkt eller användningen av den är förknippad med risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., får marknadskontrollmyndigheten ålägga en ekonomisk aktör att inom utsatt tid informera om saken på det sätt som myndigheten bestämmer. För att trygga användarnas säkerhet får marknadskontrollmyndigheten dessutom ålägga den ekonomiska aktören att ge slutanvändarna behövliga uppgifter och anvisningar.

Marknadskontrollmyndigheten får på den ekonomiska aktörens bekostnad informera om de omständigheter som avses i 1 mom., om aktören inte har iakttagit myndighetens informationsföreläggande eller om saken är brådskande och det är behövligt att informera om den på grund av risk för människors hälsa eller säkerhet.

22 a § (1.4.2022/248)
Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn

Om en produkt medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., får marknadskontrollmyndigheten, om det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken, ålägga en tjänsteleverantör att från ett onlinegränssnitt avlägsna innehåll som hänvisar till en produkt. Marknadskontrollmyndigheten får under samma förutsättningar ålägga tjänsteleverantören att i samband med slutanvändarens åtkomst till ett onlinegränssnitt visa denne en tydlig varning om den risk som produkten medför.

Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får marknadskontrollmyndigheten

1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller

2) ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registraren att avregistrera ett domännamn eller att registrera domännamnet i marknadskontrollmyndighetens namn.

Marknadskontrollmyndigheten kan även interimistiskt meddela ett föreläggande enligt 1 och 2 mom. Det interimistiska föreläggandet gäller tills marknadskontrollmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Marknadskontrollmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

Innan marknadskontrollmyndigheten meddelar ett föreläggande som avses i 1–3 mom. ska myndigheten ge mottagaren av beslutet och den ekonomiska aktören tillfälle att bli hörd. Undantag från hörande får göras när ett interimistiskt föreläggande meddelas, om hörandet inte kan förrättas så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om marknadskontrollmyndighetens befogenheter gäller inte kommuner.

23 §
Förbud mot export

Om en produkt inte överensstämmer med kraven och medför allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet, kan marknadskontrollmyndigheten förbjuda export av produkten eller transitering av produkten via Finland.

Marknadskontrollmyndigheten kan även besluta att ett förbud enligt 1 mom. ska vara tillfälligt tills saken har utretts, om det är uppenbart att produkten kan utgöra en omedelbar risk för människors hälsa eller säkerhet och risken inte kan avvärjas på något annat sätt. Det tillfälliga förbudet gäller tills marknadskontrollmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Marknadskontrollmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

24 §
Tvångsutförande

Om det är uppenbart att en produkt inte överensstämmer med kraven och medför en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet och risken inte kan avvärjas på något annat sätt och aktören inte vidtar de åtgärder som myndigheten kräver, har marknadskontrollsmyndigheten rätt att besluta att åtgärder som är nödvändiga för avvärjande av faran ska utföras på den ekonomiska aktörens bekostnad.

25 §
Föreläggande om förstöring

Om de förelägganden och förbud som avses i 17–23 § inte kan anses tillräckliga, får marknadskontrollmyndigheten bestämma att en produkt som en ekonomisk aktör eller Tullen har i sin besittning eller en produkt som lämnats tillbaka till den ekonomiska aktören med stöd av 19 §, ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder beträffande produkten.

26 §
Marknadskontrollmyndighetens meddelande till anmälda organ

Marknadskontrollmyndigheten ska informera det behöriga anmälda organet om åtgärder som marknadskontrollmyndigheten riktat mot en ekonomisk aktör med anledning av en produkt som strider mot kraven.

4 kap

Särskilda bestämmelser

27 §
Information till Europeiska kommissionen

Marknadskontrollmyndigheten ska utan dröjsmål informera Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om ett beslut som den fattat med stöd av 16–19 §, om marknadskontrollmyndigheten anser att en produkts bristande överensstämmelse med kraven inte är begränsad endast till finskt territorium. I fråga om nationella åtgärder tillämpas i övrigt bestämmelserna om skyddsklausulsförfaranden och det förfarande för skyddsåtgärder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning genom vilken villkoren för saluföring harmoniseras.

Dessutom ska vad som i artikel 20 i marknadskontrollförordningen föreskrivs om myndighetens skyldighet att informera Europeiska kommissionen beaktas. (1.4.2022/248)

28 §
Vite och hot om tvångsutförande

Marknadskontrollmyndigheten får förena ett förbud eller föreläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på den försumliges bekostnad.

29 § (13.11.2020/796)
Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutgörande tillämpas dock viteslagen (1113/1990).

Ett beslut av marknadskontrollmyndigheten kan dock verkställas även om besvär anförs.

30 §
Grunderna för avgifter för Tullens prestationer och uttag av avgifter

I fråga om Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer gäller vad som föreskrivs om dem med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas också på sådana produkter som har släppts ut på marknaden före lagens ikraftträdande och som får tillhandahållas på marknaden vid ikraftträdandet av de lagar som nämns i 1 § 1 mom.

De ärenden som hade inletts före ikraftträdandet av denna lag behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 40/2016, EkUB 19/2016, RsV 146/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU (32014L0028); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU (32014L0029); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 45, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (32014L0030); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 79, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU (32014L0031); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 107, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU (32014L0032); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU (32014L0033); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 251, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (32014L0034); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 309, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU (32014L0035); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 357, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (32014L0068); EUT nro L 189, 27.6.2014, s. 164, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nro L 178, 28.6.2013, s. 27

Ikraftträdelsestadganden:

6.4.2018/219:

Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.

RP 194/2017, AjUB 1/2018, RSv 9/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 425/2016 (32016R0425); EUT L 81, 31.3.2016, s. 51

27.6.2018/503:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 50/2018, EkUB 5/2018, RSv 39/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 426/2016 (32016R0426); EUT L 81, 31.3.2016, s. 99

10.8.2018/695:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

9.11.2018/864:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2018.

RP 28/2018, AjUB 7/2018, RSv 74/2018

26.6.2020/537:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 41/2020, KoUB 6/2020, RSv 66/2020

13.11.2020/796:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 121/2020, EkUB 24/2020, RSv 121/2020

11.12.2020/993:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 1 § 4 mom. och i 4 d § träder dock i kraft först den 16 juli 2021. Lagens 4 c § tillämpas först från och med den 16 juli 2021.

RP 154/2020, EkUB 29/2020, RSv 138/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES.); OJ L 169, 25.6.2019, s. 1–44;, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 (Text av betydelse för EES.); OJ L 91, 29.3.2019, p. 1–18

15.1.2021/88:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020, KoUB 19/2020, RSv 215/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8, rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

5.11.2021/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 153/2021, MiUB 6/2021, RSv 136/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

1.4.2022/248:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

De ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag behandlas och avgörs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1, Rådets direktiv 92/42/EEG (31992L0042); EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EY (32009L0125); EUT L 285, 31.10.2009, s. 10, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2017/1369 (32017R1369); EUTL L 198, 28.7.2017, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907); EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (32004R0850); EUT L 158, 30.4.2004, s. 7, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 (32012R0649); EUT L 201, 27.7.2012, s. 60, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (32017R0852); EUT L 137, 24.5.2017, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (32012R0528); EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272); EUT L 353, 31.12.2008, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (32004R0648); EUT L 104, 8.4.2004, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 (32009R1223); EUT L 342, 22.12.2009, s. 59, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272); EUT L 353, 31.12.2008, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT L127, 29.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (32011L0065); EUT L 174, 1.7.2011, s. 88, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU, (32014L0053); EUT L 153, 22.5.2014, s. 62, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU, (32013L0053); EUT L 354, 28.12.2013, s. 90, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU, (32014L0090); EUT L 257, 28.8.2014, s. 146

1.4.2022/266:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 208/2021, EkUB 6/2022, RSv 13/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

8.7.2022/712:

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2022.

RP 32/2022, JsUB 5/2022, Rsv 80/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 (32019R1009); EUT L 170, 25.6.2019, s. 1

29.12.2022/1261:

Denna lag träder i kraft den 12 januari 2023.

RP 196/2022, ShUB 25/2022, RSv 158/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 (32020L2184), EUT nr L 435, 23.12.2020, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.