Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

20.10.2016/874

Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Ansökan om godkännande som väktare och som tillfällig väktare

En ansökan om godkännande som väktare och som tillfällig väktare ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas

1) utredning om att sådan grundutbildning för väktare som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) eller sådan utbildning för tillfälliga väktare som avses i 12 § 1 mom. i den lagen har slutförts med godkänt resultat,

2) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen (671/2006).

Om godkännande som tillfällig väktare söks med stöd av 12 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster, ska det till ansökan fogas en redogörelse för att personen övergår i anställning hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen i samband med en sådan överlåtelse av rörelse som avses i bestämmelsen.

Polisinrättningen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

2 §
Intyg över godkännande som väktare och som tillfällig väktare

Intyget över godkännande som väktare och som tillfällig väktare ska innehålla ett sådant fotografi av den godkända personen som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen. I intyget ska det anges

1) den godkända personens namn och födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet,

3) uppgifter om slutförd utbildning i användning av maktmedelsredskap, om det har lagts fram utredning om detta i ansökan,

4) uppgifter om att den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått lydnadskontroll med godkänt resultat samt identifikationsuppgifter för denna hund, om det har lagts fram utredning om detta i ansökan, och

5) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I intyget kan det även göras andra behövliga anteckningar.

3 §
Ansökan om godkännande som ordningsvakt

En ansökan om godkännande som ordningsvakt ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas

1) utredning om att sådan grundutbildning för ordningsvakter som avses i 35 § 1 mom. 3 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat,

2) vid ansökan om förnyat godkännande som ordningsvakt, utredning om att sådan repetitionsutbildning för ordningsvakter som avses i 35 § 1 mom. 4 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster har genomförts med godkänt resultat,

3) utredning om att sådan tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel som avses i 27 § i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat,

4) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen.

Om ansökan gäller godkännande att utföra sådana ordningsövervakningsuppgifter som avses i 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster, ska det till ansökan fogas utredning om att sådan utbildning som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten i den lagen har slutförts med godkänt resultat, om sökanden inte innehar ett giltigt godkännande som väktare,

Polisinrättningen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

4 §
Intyg över godkännande som ordningsvakt

Intyget över godkännande som ordningsvakt ska innehålla ett sådant fotografi av den godkända personen som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen. I intyget ska det anges

1) den godkända personens namn och födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet,

3) uppgifter om slutförd tilläggsutbildning i användning av maktmedel, om det har lagts fram utredning om detta i ansökan,

4) uppgifter om slutförd utbildning i användning av maktmedelsredskap, om det har lagts fram utredning om detta i ansökan,

5) uppgifter om att den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått lydnadskontroll med godkänt resultat samt identifikationsuppgifter för denna hund, om det har lagts fram utredning om detta i ansökan, och

6) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I intyget kan det även göras andra behövliga anteckningar.

5 §
Ansökan om godkännande som utbildare i användning av maktmedel

Ansökan om godkännande som utbildare i användning av maktmedel ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas utredning om att sådan utbildning för utbildare i användning av maktmedel som avses i 54 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat.

Till en ansökan om förnyat godkännande det ska fogas utredning om att sådan repetitionsutbildning som avses i 54 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat.

Polisstyrelsen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

6 §
Beslut om godkännande som utbildare i användning av maktmedel

I beslutet om godkännande som utbildare i användning av maktmedel ska det anges

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet, och

3) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I beslutet kan det även göras andra behövliga anteckningar.

7 §
Ansökan om godkännande som skytteinstruktör

Ansökan om godkännande som skytteinstruktör ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas utredning om att sådan utbildning för utbildare i användning av maktmedel som avses i 54 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat och utredning enligt vapentyp om att den skytteinstruktörsutbildning som avses i 56 § 1 mom. i den lagen har slutförts med godkänt resultat.

Till en ansökan om förnyat godkännande ska det fogas utredning om att sådan repetitionsutbildning som avses i 56 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat.

Polisstyrelsen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

8 §
Beslut om godkännande som skytteinstruktör

I beslutet om godkännande som skytteinstruktör ska det anges

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet, och

3) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I beslutet kan det även göras andra behövliga anteckningar.

9 §
Ansökan om godkännande som utbildare av ordningsvakter

Ansökan om godkännande som utbildare av ordningsvakter ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas utredning om att en sådan grundkurs för utbildare av ordningsvakter som avses i 58 § 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat.

Till en ansökan om förnyat godkännande ska det fogas utredning om att sådan repetitionsutbildning som avses i 58 § 3 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat.

Polisstyrelsen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

10 §
Beslut om godkännande som utbildare av ordningsvakter

I beslutet om godkännande som utbildare av ordningsvakter ska det anges

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet, och

3) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I beslutet kan det även göras andra behövliga anteckningar.

11 §
Ansökan om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En ansökan om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska innehålla uppgift om sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid.

Till ansökan ska det fogas

1) utredning om att säkerhetsskyddsuppgifter utförts,

2) en redogörelse för om sökanden är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller självständig yrkesutövare,

3) uppgift om sökandens arbetsgivare, om sökanden är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, och

4) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen.

Till ansökan kan det också fogas utredning om sökandens skattenummer.

Polisinrättningen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

12 §
Intyg över godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Intyget över godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska innehålla ett sådant fotografi av den godkända personen som uppfyller kraven i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 6 § 5 mom. i passlagen. I intyget ska det anges

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet,

3) om den godkända personen är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller självständig yrkesutövare,

4) den godkända personens arbetsgivare, om personen är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, och

5) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I intyget kan det även göras andra behövliga anteckningar. Dessutom kan den godkända personens skattenummer anges i intyget.

13 §
Ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska göras skriftligen. I ansökan ska det anges

1) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid,

2) sökandens företags- och organisationsnummer enligt företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

3) namn, adress samt personbeteckning eller födelsetid beträffande de personer som hör till den juridiska personens förvaltningsorgan, verkställande direktören, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag,

4) det huvudsakliga verksamhetsstället och övriga verksamhetsställen samt deras adresser, och

5) vilken tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om privata säkerhetstjänster sökanden kommer att utöva.

Till ansökan ska det fogas

1) stadgarna för den juridiska personen samt den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen,

2) den juridiska personens verksamhetsberättelse eller annan redogörelse för dess verksamhet,

3) uppgifter om sökandens organisation, personal, lokaler, materiel och ekonomiska ställning, och

4) instruktionerna för innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, om sökanden har för avsikt att driva bevakningsrörelse eller utöva ordningsvaktsverksamhet.

Polisstyrelsen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

14 §
Beslut om näringstillstånd för säkerhetsbranschen

I beslutet om näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska det anges

1) tillståndshavarens namn och adress samt personbeteckning, födelsetid eller företags- och organisationsnummer,

2) namn, adress samt personbeteckning eller födelsetid beträffande de personer som avses i 13 § 1 mom. 3 punkten,

3) det huvudsakliga verksamhetsstället och övriga verksamhetsställen samt deras adresser, och

4) eventuella tillståndsvillkor och begränsningar.

I beslutet kan det även göras andra behövliga anteckningar.

15 §
Ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare

Ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare ska göras skriftligen. I ansökan ska det anges

1) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid,

2) sökandens företags- och organisationsnummer,

3) namnet på den som föreslås bli ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare och personens adress samt personbeteckning eller födelsetid,

4) förslag beträffande antalet ansvariga föreståndare och tillfälliga ansvariga föreståndare samt förslag till ansvarsområden för dem och uppgiftsfördelning mellan dem, och

5) förslag till giltighetstid för godkännandet som tillfällig ansvarig föreståndare.

Till ansökan ska det fogas utredning om

1) att sådan utbildning som ansvarig föreståndare som avses i 77 § 1 mom. 2 punkten i lagen om privata säkerhetstjänster har slutförts med godkänt resultat,

2) att förutsättningarna enligt 77 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster uppfylls, om sökanden inte har genomgått sådan utbildning som avses i 1 punkten,

3) att den som föreslås bli ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare är anställd hos innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen,

4) samtycke av den som föreslås bli godkänd som ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare, och

5) den oförutsebara orsak som utgör förutsättning för ett godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare.

Polisstyrelsen kan kräva att sökanden också lämnar in annan utredning om förutsättningarna för godkännande.

16 §
Beslut om godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare

I beslutet om godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare ska det anges

1) den godkända personens namn samt personbeteckning eller födelsetid,

2) namnet på den innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen för vilken personen godkänts som ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare,

3) de ansvariga föreståndarnas och tillfälliga ansvariga föreståndarnas antal, ansvarsområden och uppgiftsfördelning,

4) giltighetstiden för godkännandet som tillfällig ansvarig föreståndare, och

5) eventuella villkor och begränsningar som gäller för godkännandet.

I beslutet kan det även göras andra behövliga anteckningar.

17 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal enligt 73 § i lagen om privata säkerhetstjänster ska upprättas i två exemplar, av vilka det ena är för innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen och det andra för uppdragsgivaren. I uppdragsavtalet ska åtminstone följande uppgifter anges:

1) uppdragsgivarens namn och adress,

2) namn och adress beträffande innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen,

3) de uppgifter som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen och som avtalet gäller,

4) bevakningsområdena och bevakningsobjekten, om avtalet gäller bevakningsuppgifter,

5) ordningsvaktens tjänstgöringsområden, om avtalet gäller ordningsövervakningsuppgifter,

6) den ersättning som ska betalas för uppdraget eller tillräckligt specificerade grunder för hur ersättningen bestäms, och

7) dagen när uppdraget börjar och dess giltighetstid.

18 §
Händelserapport

Utöver vad som föreskrivs i 8 och 33 § lagen om privata säkerhetstjänster ska det i en händelserapport anges

1) väktarens eller ordningsvaktens namn och den innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen hos vilken väktaren eller ordningsvakten är anställd,

2) tid och plats för händelsen,

3) uppgift om väktaren eller ordningsvakten har gripit någon eller använt maktmedel,

4) uppgift om väktaren eller ordningsvakten har använt maktmedelsredskap, och

5) uppgift om väktaren har dragit fram sitt skjutvapen eller använt det.

I händelserapporten får vid behov följande observationsuppgifter anges:

1) signalementsuppgifter beträffande den person som varit föremål för åtgärden, för identifiering av personen, och

2) iakttagelser om personens beteende och tillstånd.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.