Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.9.2016/768

Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet beträffande de skatter och avgifter som hör till Skatteförvaltningens uppgiftsområde och som det föreskrivs om i

1) mervärdesskattelagen (1501/1993),

2) lotteriskattelagen (552/1992),

3) apoteksskattelagen (770/2016),

4) lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966),

5) lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

6) lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016),

7) lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990),

8) lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995),

9) lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976),

10 lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978),

11) punktskattelagen (182/2010),

12) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994),

13) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

14) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010),

15) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

16) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004),

17) lagen om tobaksaccis (1470/1994),

18) avfallsskattelagen (1126/2010),

19) lagen om gruvmineralskatt (314/2023). (3.3.2023/316)

19 punkten har tillfogats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

19 punkten har upphävts genom L 29.12.2022/1266, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (29.12.2022/1266)

19) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

(13.11.2020/783)

Om en lag som nämns i 1 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas bestämmelserna i den lagen.

Vad som i denna lag föreskrivs om skatter tillämpas också på avgifter och på belopp som en betalare innehåller.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på verkställandet av internationella överenskommelser om beskattning som är bindande för Finland och verkställandet av förpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning. (29.12.2022/1269)

4 mom. har tillfogats genom L 1269/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

2 § (13.11.2020/783)
Definitioner

I denna lag avses med

1) skatteperiod den tidsperiod för vilken skatt som påförs enligt de relevanta skattelagarna ska deklareras och betalas,

2) skattedeklaration en anmälan i vilken uppgifter om skatten för skatteperioden ska lämnas,

3) allmän förfallodag den 12 dagen i varje kalendermånad eller, om den inte är en bankdag, den därpå följande första bankdagen,

4) skattskyldig förutom de som är skattskyldiga vid beskattning enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1–4 och 11–19 punkten, avgiftsskyldiga, de som är skyldiga att ta ut källskatt och förskottsinnehållningsskyldiga som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 5–10 punkten,

5) betalare den som gör en betalning som omfattas av förskottsinnehållning, källskatt, källskatt på löneinkomst, slutlig löneskatt, källskatt på ränteinkomst eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, och den som betalar eller ger någon annan prestation eller förmån,

6) regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen en i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, skatterepresentant eller certifierad mottagare eller en sådan skattskyldig som enligt respektive lag om punktskatt eller accis är skyldig eller har rätt att registrera sig som skattskyldig, (22.12.2021/1214)

6 punkten har ändrats genom L 1214/2021, som trädde i kraft 13.2.2023. Den tidigare formen lyder:

6) regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen en i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare, registrerad mottagare eller skatterepresentant, samt en sådan skattskyldig som enligt respektive lag om punktskatt eller accis är skyldig eller har rätt att registrera sig som skattskyldig,

7) sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen en annan skattskyldig enligt punktskattelagen eller respektive lag om punktskatt eller accis än den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen.

3 §
Behörig myndighet

Skatteförvaltningen är behörig myndighet.

2 kap

Allmänna bestämmelser om förfarandet

4 §
Beräkning av tidsfristerna i vissa fall

Om inte något annat föreskrivs nedan ska de tidsfrister som föreskrivs i denna lag beräknas från ingången av det år som följer på det kalenderår som omfattar den skatteperiod för skatten i fråga för vilken skatt borde ha deklarerats och betalts. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår och skatteperioden för skatten i fråga är en kalendermånad, beräknas tidsfristerna från ingången av det år som följer på utgången av den räkenskapsperiod som omfattar den skatteperiod för vilken skatt borde ha deklarerats och betalts.

Om den skatteperiod som ska tillämpas vid den skattskyldiges mervärdesbeskattning är ett renskötselår, beräknas de tidsfrister som avses i 1 mom. för mervärdesskattens del från ingången av det år som följer på utgången av renskötselåret.

5 §
Jämlikhet vid beskattningen

I beskattningsförfarandet och i andra åtgärder i samband med påförande av skatt ska skattetagarnas och den skattskyldiges intressen beaktas på lika grunder.

6 §
Tillitsskydd

Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige i god tro har handlat i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, ska ärendet till denna del avgöras till den skattskyldiges fördel, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Om skatt ändå påförs eller ett beslut rättas, är det möjligt att helt eller delvis avstå från att ta ut de räntepåföljder som hänför sig till skatten och att påföra skatteförhöjning, om det vore oskäligt att ta ut räntepåföljd och påföra skatteförhöjning på grund av att ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart.

7 §
Hörande

Innan skatt påförs till den skattskyldiges nackdel ska Skatteförvaltningen ge den skattskyldige tillfälle att lämna en utredning, om skatten påförs på ett sätt som avviker väsentligt från de uppgifter som den skattskyldige lämnat. Om Skatteförvaltningen rättar ett beslut till den skattskyldiges nackdel, ska den skattskyldige alltid ges tillfälle att lämna en utredning i ärendet. Den skattskyldige ska, om möjligt, innan en följdändring som avses i 73 § görs, ges tillfälle att lämna en utredning i ärendet, om det inte är uppenbart onödigt.

När Skatteförvaltningen begär att den skattskyldige ska avge bemötande eller lämna en annan utredning ska Skatteförvaltningen såvitt möjligt nämna vilka omständigheter som särskilt ska utredas.

Skatteförvaltningen ska vid behov bestämma en skälig tidsfrist för inlämnande av utredningen.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs så att enheten ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna, om inte något annat föreskrivs på något annat ställe i skattelagstiftningen.

8 §
Utredningsplikt

Sedan den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet ska Skatteförvaltningen och den skattskyldige såvitt möjligt delta i utredandet av ärendet. Utredning i ett ärende ska lämnas i huvudsak av den part som har bättre förutsättningar att göra detta.

Om den andra parten i en rättshandling som den skattskyldige företagit inte är bosatt i Finland eller parten inte har hemort här och Skatteförvaltningen inte med stöd av ett internationellt avtal kan få tillräckligt med upplysningar om rättshandlingen eller dess andra part, är det i första hand den skattskyldiges sak att lämna utredning.

9 §
Prövning av ärenden

När Skatteförvaltningen påför en skatt ska den pröva erhållna uppgifter och utredningar på ett sätt som är motiverat med hänsyn till ärendets art och omfattning, lika bemötande av de skattskyldiga samt skattekontrollens behov.

Om ett beslut har en betydande inverkan på avgörandet i ett annat ärende som samtidigt är anhängigt hos Skatteförvaltningen ska ärendena beredas och avgöras gemensamt, om det är möjligt med beaktande av antalet ärenden, arbetsarrangemangen och tidsfristerna, och gemensam behandling inte medför menligt dröjsmål.

10 §
Kringgående av skatt

Om ett förhållande eller en åtgärd har getts en rättslig form som inte svarar mot sakens egentliga natur eller syfte ska skatt påföras som om den riktiga formen hade iakttagits. Har vederlaget eller en annan betalning avtalats eller bestämts till ett belopp som är lägre än vad som kan anses vara rimligt eller någon annan åtgärd vidtagits i uppenbart syfte att minska beloppet av den skatt som ska betalas, får det belopp på vilket skatt ska betalas fastställas enligt uppskattning.

Om det är uppenbart att ett förfarande enligt 1 mom. ska iakttas när skatt påförs, ska vid påförandet av skatten alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige ges tillfälle att lämna en utredning om de konstaterade sakförhållandena. Lämnar den skattskyldige då inte en utredning om att den rättsliga form som har getts förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller att åtgärden inte vidtagits i uppenbart syfte att uppnå befrielse från skatt, ska vid påförandet av skatten förfaras på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

3 kap

Skatteperioder

11 §
Skatteperiod

Skatteperioden är en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs i 2–6 och 8 mom. (22.12.2021/1218)

1 mom. har ändrats genom L 1218/2021 och gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Skatteperioden är en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs i 2–6 mom. (13.11.2020/783)

För en fysisk person, ett dödsbo eller en sammanslutning som bedriver primärproduktion och för en upphovsman till ett konstverk enligt 79 c § i mervärdesskattelagen som inte bedriver annan mervärdesskattepliktig verksamhet är den skatteperiod som ska tillämpas vid mervärdesbeskattningen kalenderåret.

Den skatteperiod som ska tillämpas vid mervärdesbeskattningen för en renbeteslagsgrupp enligt 13 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen är renskötselåret.

Skatteperioden för apoteksskatt och gruvmineralskatt är kalenderåret. (3.3.2023/316)

4 mom. har ändrats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Skatteperioden för apoteksskatt är kalenderåret.

Den skatteperiod som ska tillämpas vid avfallsbeskattningen för den huvudman för avstjälpningsplatsen som avses i 4 § i avfallsskattelagen är ett kalenderårskvartal. (13.11.2020/783)

Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av en småskalig producent som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och vid beskattningen av småskaliga biogasproducenter som avses i 18 d-punkten i den lagen samt vid beskattningen av småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § 2 mom. i den lagen är ett kalenderår. (22.12.2021/1218)

I 2 mom. avses med primärproduktion bedrivande av jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, jakt, fiske, fiskodling, kräftfångst, kräftodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel samt plockning av renlav och kottar liksom tillvaratagande av andra naturprodukter. Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte ska betraktas som särskild rörelse.

Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av biogas som avses i 21 § 1 mom. 5 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen är ett kalenderår år 2022. (22.12.2021/1218)

8 mom. har tillfogats genom L 1218/2021 och gällde temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

12 §
Valfria skatteperioder

En skattskyldig vid mervärdesbeskattningen, en arbetsgivare som regelbundet betalar lön och en annan betalare, utom en arbetsgivare som tillfälligt betalar lön, och vars omsättning enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997) eller motsvarande avkastning under ett kalenderår är högst 100 000 euro, kan på ansökan välja ett kalenderårskvartal som skatteperiod.

En skattskyldig vid mervärdesbeskattningen vars omsättning enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande avkastning under ett kalenderår är högst 30 000 euro kan på ansökan välja ett kalenderår som skatteperiod.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om en skattskyldig vid mervärdesbeskattningen tillämpas inte på en renbeteslagsgrupp.

Som kalenderår enligt 1 och 2 mom. betraktas det kalenderår då den aktuella skatteperioden tillämpas.

13 §
Ändring av skatteperioden

En skattskyldig som tillämpar den längre skatteperiod som anges i 12 § 1 eller 2 mom. och en skattskyldig som avses i 11 § 2 mom. kan på ansökan övergå till att tillämpa en kortare skatteperiod.

14 §
Tillämpning av skatteperioden

En längre skatteperiod tillämpas från ingången av det kalenderår som följer på ansökan och en kortare skatteperiod från ingången av den kortare skatteperiod som följer på ansökan.

Med avvikelse från 1 mom. får en valfri skatteperiod på ansökan tillämpas från det att verksamheten inleds förutsatt att ansökan har gjorts i samband med att verksamheten inleddes.

Skatteperioden ska vara densamma under minst ett år.

15 §
Ändring av skatteperioden då förutsättningar saknas

En mervärdesskattskyldig eller en betalare vars skatteperiod är en skatteperiod som valts med stöd av 12 § 1 eller 2 mom. samt en skattskyldig som avses i 11 § 2 mom. ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om att de förutsättningar som anges i de nämnda lagrummen sannolikt inte uppfylls under det löpande kalenderåret eller det därpå följande kalenderåret.

När en mervärdesskattskyldig eller en betalare gör anmälan enligt 1 mom. som gäller det löpande kalenderåret betraktas som skatteperiod den skatteperiod som motsvarar de nya uppgifterna, från ingången av den kortare skatteperiod under vilken anmälan har lämnats.

Om Skatteförvaltningen på något annat sätt än på den skattskyldiges anmälan konstaterar att förutsättningarna enligt 11 § 2 mom. eller 12 § 1 eller 2 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas från ingången av kalenderåret i fråga som skatteperiod för en mervärdesskattskyldig eller en betalare en skatteperiod som motsvarar de korrekta uppgifterna.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om tidpunkterna för ändring av de skatteperioder som avses i 2 och 3 mom.

Skatteförvaltningen kan av kontrollorsaker bestämma att som skatteperiod för ett nytt företag betraktas kalendermånaden under högst ett år från det att företaget inleder sin verksamhet.

Skatteförvaltningen kan i fråga om en mervärdesskatteskyldig eller betalare bestämma att kalendermånaden ska betraktas som skatteperiod vid mervärdesbeskattningen, i stället för kalenderåret eller kalenderårskvartalet, från ingången av det kalenderår under vilket beslutet meddelas, om

1) den skattskyldige eller betalaren väsentligt försummar eller på en grund som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller någon annan motsvarande grund kan antas väsentligt försumma sina i 2 mom. i den paragrafen avsedda skyldigheter vid beskattningen eller de skyldigheter som följer av lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), eller

2) den skattskyldige eller betalaren eller, om det gäller ett samfund eller en sammanslutning, någon i dess ledning har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985).

(7.5.2021/389)

4 kap

Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

16 § (12.1.2018/56)
Skyldighet att lämna skattedeklaration eller annan anmälan

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod lämna uppgifter om skatten i en av Skatteförvaltningen fastställd skattedeklaration. Till den del som uppgifter om skatten för skatteperioden ska föras in i inkomstregistret med stöd av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet tillämpas bestämmelserna i den lagen på lämnande av uppgifter. Skatteförvaltningen ska av de uppgifter som lämnats på detta sätt sammanställa uppgifter om skatten för skatteperioden.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Skatteförvaltningen får meddela föreskrifter som begränsar deklarationsskyldigheten när skyldigheten är uppenbart onödig med avseende på skattekontrollen.

17 § (13.11.2020/783)
Sista inlämningsdag för skattedeklarationen

Skattedeklarationen för en skatteperiod ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–5 mom. (3.3.2023/316)

1 mom. har ändrats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Skattedeklarationen för en skatteperiod ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom.

En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och en regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna skattedeklarationen för en skatteperiod senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter skatteperioden.

Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skattedeklarationen för skatteperioden lämnas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden.

Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämna in alla skattedeklarationer som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis.

En skattskyldig enligt 2 § i lagen om gruvmineralskatt ska lämna skattedeklarationen för en skatteperiod senast på den allmänna förfallodagen i mars som följer på skatteperioden. (3.3.2023/316)

5 mom. har tillfogats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

17 a § (12.1.2018/56)
Sista dag för Skatteförvaltningen att sammanställa uppgifter

Skatteförvaltningen ska av de i 16 § 1 mom. avsedda uppgifter som förts in i inkomstregistret sammanställa uppgifter om skatten för skatteperioden senast den dag som föreskrivs i 17 § 1 mom. eller 22 § 1 mom. Av de uppgifter som förts in av en betalare som tillämpar en i 12 § 1 mom. avsedd skatteperiod ska uppgifter om skatten för skatteperioden sammanställas senast den dag som föreskrivs i 17 § 2 mom.

18 §
Förfarandet när skattedeklarationer lämnas in

Skattedeklarationen ska lämnas in elektroniskt (elektronisk skattedeklaration).

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att deklarationen lämnas in på papper.

19 §
Tidpunkten då skattedeklarationer och andra anmälningar har lämnats in (12.1.2018/56)

Deklarationen anses vara inlämnad när den har kommit in till Skatteförvaltningen.

Bestämmelser om tidpunkten då elektroniska deklarationer kommer in finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003) om tidpunkten då en pappersdeklaration kommer in.

I 16 § 1 mom. avsedda uppgifter som förts in i inkomstregistret anses vara lämnade till Skatteförvaltningen när de har lämnats till Inkomstregisterenheten. (12.1.2018/56)

20 §
Ansvariga för deklarationsskyldigheten

Ansvarig för deklarationsskyldigheten enligt denna lag är

1) ett samfunds styrelse eller förvaltning,

2) en bolagsman i ett öppet bolag och en personligen ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag samt en delägare i ett partrederi,

3) en delägare i en sammanslutning enligt 4 § i inkomstskattelagen (1535/1992),

4) den som har hand om en samfälld förmån enligt 5 § i inkomstskattelagen,

5) en delägare i en sammanslutning enligt 13 § i mervärdesskattelagen,

6) en intressebevakare,

7) för ett dödsbo den som har hand om boet eller, om boet är skiftat, den som hade hand om boet vid tiden för skiftet.

För att deklarationsskyldigheten i fråga om mervärdesskatt fullgörs i fråga om en utlänning svarar också dennes ombud enligt 173 a § i mervärdesskattelagen.

21 §
Tilläggsuppgifter och verifikationer

Den skattskyldige ska på uppmaning av Skatteförvaltningen eller den myndighet hos vilken ändring söks, med samma skyldigheter som gäller i fråga om skattedeklarationen, utöver denna lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt förete de verifikationer som kan behövas för att påföra skatt, rätta ett beslut eller söka ändring.

22 §
Inlämnande av skattedeklaration när skatteperioden ändras

En skattskyldig vars skatteperiod på det sätt som avses i 13 § eller 15 § 2 mom. förkortas under en pågående skatteperiod ska lämna in skattedeklaration för den del av skatteperioden som föregick ändringen, senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånad som följer på den sista kalendermånaden i den del av skatteperioden som föregick ändringen.

Om en skattskyldig som tillämpar en skatteperiod enligt 11 § 2, 4 eller 6 mom. eller 12 § 2 mom. upphör med sin verksamhet under kalenderåret, anses skatteperioden gå ut den dag då verksamheten upphör. Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde. (13.11.2020/783)

23 §
Avbrott i verksamheten

Skattedeklaration som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och apoteksskatt samt skattedeklaration för den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska lämnas in även för den tid då verksamheten är avbruten. (13.11.2020/783)

Om en arbetsgivare som regelbundet betalar lön inte har betalat lön eller andra prestationer, ska uppgifter om skatten för skatteperioden ändå lämnas. (12.1.2018/56)

Deklaration och anmälan enligt 1 och 2 mom. får lämnas på förhand för högst sex kalendermånader.

24 §
Skattegranskning

Den skattskyldige ska på uppmaning av Skatteförvaltningen för granskning i Finland visa upp sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som hör till verksamheten och annat material och annan egendom som kan behövas för den skattskyldiges beskattning eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller den skattskyldiges beskattning.

Trots bestämmelserna i 1 mom. ska uppgifter om verifikationer och annat material som gäller mervärdesskatt och som lagras elektroniskt utomlands vara fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse och en utskrift av dem kunna fås i läsbar form. På uppmaning av en myndighet ska en kopia av den tekniska upptagningen dessutom framställas för den person som utför granskningen, om detta behövs för att genomföra granskningen. (29.12.2022/1274)

2 mom. har ändrats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

Trots bestämmelserna i 1 mom. räcker det i fråga om verifikationer och annat material som gäller mervärdesskatt och som lagras elektroniskt utomlands i enlighet med 209 n–209 q § i mervärdesskattelagen att uppgifterna är fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse och att en utskrift kan fås av dem i läsbar form. På uppmaning av en myndighet ska en kopia av den tekniska upptagningen dessutom framställas för den person som utför granskningen, om detta behövs för att genomföra granskningen.

Den som gör en betalning ska för granskning i Finland visa upp det material som en betalningsmottagare har lämnat till betalaren och som gäller förskottsinnehållning och källskatt. Likaså är var och en som innehar material som gäller förskottsinnehållning eller källskatt och som behövs för skattegranskningen skyldiga att visa upp materialet för granskning.

Den skattskyldige ska ges förhandsmeddelande om platsen för skattegranskningen och om tidpunkten då den inleds, om inte särskilda omständigheter föranleder ett annorlunda förfarande.

Skatteförvaltningen ska upprätta en skattegranskningsberättelse över skattegranskningen, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen. (13.11.2020/783)

Närmare bestämmelser om förfarandet vid skattegranskningar samt om det material och den egendom som ska visas upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Rättelse av fel i skattedeklarationen

Den skattskyldige ska rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en rättelsedeklaration för skatteperioden i fråga.

Den skattskyldige kan utan ogrundat dröjsmål rätta ett annat fel av ringa ekonomisk betydelse än ett sådant som gäller punktskatt eller accis genom att på motsvarande sätt ändra det skattebelopp eller en annan uppgift som ska deklareras för följande skatteperioder. Skatteförvaltningen kan hänföra rättelsen av felet till rätt skatteperiod, om detta är motiverat av särskilda skäl med hänsyn till skattekontrollens behov. (13.11.2020/783)

Om ett fel enligt 1 eller 2 mom. som gäller förskottsinnehållning eller källskatt upptäcks först efter kalenderårets utgång, är en förutsättning för rättelse av felet att anteckningarna i den årsanmälan som avses i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) har rättats. (30.12.2019/1566)

Den skattskyldige ska rätta ett fel i skattedeklarationen inom tre år från den tidpunkt som avses i 4 §.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när ett fel ska betraktas som ringa på det sätt som avses i 2 mom. och om det förfarande som ska iakttas när fel rättas. Skatteförvaltningen får dessutom begränsa rättelseförfarandet, om skattebeloppet för skatteperioden är sådant att det inte finns förutsättningar att rätta felet.

25 a § (12.1.2018/56)
Rättelse av fel i andra anmälningar

Ett fel i 16 § 1 mom. avsedda uppgifter som förts in i inkomstregistret ska rättas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om inkomstdatasystemet. Skatteförvaltningen ska av de uppgifter som lämnats sammanställa rättade uppgifter om skatten för skatteperioden. Den skattskyldige ska rätta ett fel inom tre år från den tidpunkt som anges i 4 §.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om sammanställandet av rättade uppgifter om skatten för skatteperioden.

26 §
Den skattskyldiges bokföring

Utöver vad som föreskrivs i bokföringslagen ska den skattskyldige lägga upp sin bokföring så att de uppgifter som behövs för att påföra skatt fås ur den.

I fråga om mervärdesskatt ska bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den skatt som ska betalas och dras av basera sig på sådana verifikationer som avses i bokföringslagen, med ytterligare beaktande av vad som i mervärdesskattelagen föreskrivs om verifikationer.

En bokföringsskyldig betalare ska ha lönebokföring över betalningar som omfattas av förskottsinnehållning, källskatt, källskatt på löneinkomst och slutlig löneskatt samt över arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter.

Närmare bestämmelser om bokföringen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av den bokföringsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf och i en förordning som utfärdats med stöd av 4 mom. finns i 39 §. (29.12.2022/1274)

5 mom. har tillfogats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

27 §
Anteckningsskyldighet

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs för att påföra skatt fås ur dem.

För mervärdesskattens del ska anteckningarna basera sig på daterade och numrerade verifikationer med ytterligare beaktande av vad som i mervärdesskattelagen förskrivs om verifikationer.

En betalare som inte är bokföringsskyldig ska föra anteckningar om betalningar som omfattas av förskottsinnehållning, källskatt, källskatt på löneinkomst och slutlig löneskatt samt om arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om anteckningarna.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av den anteckningsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf och i beslut som meddelats med stöd av 4 mom. finns i 39 §. (29.12.2022/1274)

5 mom. har tillfogats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022.

28 §
Förvaring av verifikationer, anteckningar och lönebokföring

En bokföringsskyldig ska bevara verifikationer sex år från den tidpunkt som avses i 4 §, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

En anteckningsskyldig enligt 27 § ska bevara anteckningarna och verifikationerna sex år från den tidpunkt som avses i 4 §, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

En bokföringsskyldig betalare ska bevara sin lönebokföring i tio år efter räkenskapsperiodens utgång, med iakttagande i övrigt av vad som i bokföringslagen föreskrivs om bevaringstiden för bokföringsmaterial.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förvaringen av verifikationer, anteckningar och lönebokföring.

5 kap

Utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

29 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter

På utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter tillämpas 15, 15 a–15 d, 16, 17, 17 a och 18 § i lagen om beskattningsförfarande.

En räntebetalare ska årligen till Skatteförvaltningen ge in uppgifter om räntor som omfattas av källskatt enligt lagen om källskatt på ränteinkomst och om den källskatt som tagits ut på dem. Den som emitterar ett masskuldebrevslån ska dessutom uppge villkoren för det lån denne emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en insättning i ett intressekontor de kontovillkor som denne iakttar i insättningsverksamheten.

En arbetsgivare ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. (12.1.2018/56)

Den myndighet som beviljar tillstånd att anordna lotteri ska underrätta Skatteförvaltningen om de tillstånd som beviljats.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska varje månad lämna Skatteförvaltningen en förteckning över skattskyldiga som betalar apoteksskatt samt uppgifter om när skattskyldigheten börjar och upphör.

Tullen ska till Skatteförvaltningen dagligen lämna de uppgifter i tulldeklarationer och förtullningsbeslut som är behövliga för tillsynen över den mervärdesbeskattning av varuimport som Skatteförvaltningen svarar för enligt 157 och 160 § i mervärdesskattelagen samt ändringar i uppgifterna. Tullen ska också lämna uppgifter om sådana allvarliga eller återkommande överträdelser av tullagstiftningen som den skattskyldige gjort sig skyldig till och som behövs för tillämpningen av 100 a § i mervärdesskattelagen samt de uppgifter som behövs vid tillämpningen av det särskilda förfarandet enligt paragrafen. Uppgifterna lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring. (3.3.2023/312)

6 mom. har ändrats genom L 312/2023, som trädde i kraft 1.5.2023. Den tidigare formen lyder:

Tullen ska till Skatteförvaltningen dagligen lämna de uppgifter i tulldeklarationer och förtullningsbeslut som är behövliga för tillsynen över den mervärdesbeskattning av varuimport som Skatteförvaltningen svarar för enligt 157 och 160 § i mervärdesskattelagen samt ändringar i uppgifterna. Detta gäller dock inte införsel mellan landskapet Åland och en annan del av Finland. Tullen ska också lämna uppgifter om sådana allvarliga eller återkommande överträdelser av tullagstiftningen som den skattskyldige gjort sig skyldig till och som behövs för tillämpningen av 100 a § i mervärdesskattelagen samt de uppgifter som behövs vid tillämpningen av det särskilda förfarandet enligt paragrafen. Uppgifterna lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring. (11.8.2017/525)

En betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar (659/2023) ska i fråga om betaltjänster som den tillhandahåller i Finland lämna Skatteförvaltningen de uppgifter om gränsöverskridande betalningar som anges i den lagen. Bestämmelser om de som är skyldiga att lämna uppgifter, gränsöverskridande betalningar och de uppgifter som ska lämnas om dem, tidpunkten för anmälan, skyldigheten att lagra uppgifter och begränsningar av skyldigheten att lämna uppgifter och lagra uppgifter finns i den lagen. På försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter och lagra uppgifter tillämpas bestämmelserna om försummelseavgift i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande. (14.4.2023/658)

7 mom. har ändrats genom L 658/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas, tidpunkten då uppgifterna ska lämnas och det sätt på vilket de ska lämnas samt begränsa skyldigheten att lämna uppgifter i situationer som är av ringa ekonomisk betydelse eller av ringa betydelse för skattekontrollen. (11.8.2017/525)

I fråga om 2–6 mom. får Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas, tidpunkten då uppgifterna ska lämnas och det sätt på vilket de ska lämnas samt begränsa skyldigheten att lämna uppgifter i situationer som är av ringa ekonomisk betydelse eller av ringa betydelse för skattekontrollen. (14.4.2023/658)

8 mom. har tillfogats genom L 658/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

30 §
Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

På utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter tillämpas 19 och 20 § i lagen om beskattningsförfarande.

En räntebetalare ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter om de skattskyldiga som har fått räntor enligt 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst och för vilka källskatt inte har tagits ut samt om de räntor som betalats till dem.

Säljare av investeringsguld ska på uppmaning av Skatteförvaltningen visa upp det material som avses i 209 t § i mervärdesskattelagen för granskning och lämna uppgifter om det.

Ett postföretag som är ålagt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt postlagen (415/2011) ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter om postanvisningar och postförskottsanvisningar som har anlänt till en kund samt om annan penningrörelse genom postens förmedling.

31 §
Särskilda bestämmelser om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

Vad som i 20 § föreskrivs om dem som ansvarar för deklarationsskyldigheten gäller också dem som är skyldiga att lämna uppgifter enligt detta kapitel.

På utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 21, 22, 22 a, 23 och 25 § i lagen om beskattningsförfarande.

Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte 22 § 1 och 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande på betaltjänstleverantörens skyldighet att lämna uppgifter enligt 29 § 7 mom. (14.4.2023/658)

3 mom. har tillfogats genom L 658/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

6 kap

Betalning av skatt

32 §
Betalning av skatt för skatteperioden

Den skattskyldige ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–4 eller 6 mom. (3.3.2023/316)

1 mom. har ändrats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Den skattskyldige ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden, om inte något annat föreskrivs i 2–4 mom. (13.11.2020/783)

En mervärdesskattskyldig, en betalare som tillämpar den skatteperiod som avses i 12 § 1 mom., en lotteriskattskyldig och den som är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånad som följer på skatteperioden. (13.11.2020/783)

Om den skattskyldiges skatteperiod vid annan beskattning än punktbeskattningen är kalenderåret, ska skatt för skatteperioden betalas senast den sista dagen i februari som följer på skatteperioden. (13.11.2020/783)

Den som är sporadiskt skattskyldig vid punktbeskattningen ska betala alla skatter som gäller samma punktskatt eller accis senast inom den tidsfrist som anges i 2 mom., om den skattskyldige också är regelbundet skattskyldig vid punktbeskattningen för samma punktskatt eller accis. (13.11.2020/783)

Kommuner, församlingar och Folkpensionsanstalten ska betala förskottsinnehållning som de verkställt samt källskatt som de tagit ut och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift under en skatteperiod så att de dras av från de belopp som enligt lagen om skatteredovisning (532/1998) redovisas till dessa skattetagare under kalendermånaden efter skatteperioden.

En skattskyldig enligt 2 § i lagen om gruvmineralskatt ska betala skatt för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i mars som följer på skatteperioden. (3.3.2023/316)

6 mom. har tillfogats genom L 316/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

33 §
Betalning av skatt när skatteperioden ändras

Om den skattskyldiges skatteperiod förkortas under en pågående skatteperiod på det sätt som avses i 13 § eller 15 § 2 mom., ska skatten för den del av skatteperioden som föregick ändringen betalas senast på den allmänna förfallodagen under den andra kalendermånad som följer på den sista kalendermånaden i den del av skatteperioden som föregick ändringen.

Om en skattskyldig som tillämpar en skatteperiod som avses i 11 § 2 eller 4 mom. eller 12 § 2 mom. upphör med sin verksamhet under ett pågående kalenderår, anses skatteperioden löpa ut den dag då verksamheten upphör. Skatten för skatteperioden ska betalas senast på den allmänna förfallodagen under den andra kalendermånad som följer på den månad då verksamheten upphörde.

34 §
Betalning av skatt som Skatteförvaltningen påfört

Skatt, skatteförhöjning, försummelseavgift och förseningsavgift ska betalas senast på den allmänna förfallodag som nämns i beslutet.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om hur förfallodagen ska bestämmas.

7 kap

Påföljdsavgifter

35 §
Förseningsavgift

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige att betala en förseningsavgift, om skattedeklarationen lämnas efter den föreskrivna tidpunkten.

Förseningsavgiften påförs enligt skatteperiod för varje skatteslag som deklareras för sent.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. ska när förseningsavgiften påförs som ett enda skatteslag betraktas förskottsinnehållning som har verkställts på annat än dividend, överskott från ett andelslag, vinstandel, inkomst av virkesförsäljning, ränta som omfattas av förskottsinnehållning eller avkastning som tagits ut från ett aktiesparkonto samt källskatt på annat än avkastning som tagits ut från ett aktiesparkonto eller på annan ränta eller dividend än sådan som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller med stöd av lagen om källskatt på ränteinkomst. (30.12.2019/1566)

Den skattskyldige ska ges tillfälle att lämna en utredning på det sätt som föreskrivs i 7 § innan förseningsavgiften påförs, om det inte är uppenbart onödigt att höra den skattskyldige innan förseningsavgiften påförs. Om den förseningsavgift som påförs är högst 200 euro, ska tillfälle att lämna en utredning ges endast om det behövs av särskilda skäl. (14.4.2023/661)

4 mom. har ändrats genom L 661/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Den skattskyldige ska ges tillfälle att lämna en utredning på det sätt som föreskrivs i 7 § innan förseningsavgiften påförs, om det är behövligt av särskilda skäl.

Förseningsavgift påförs inte om inlämnandet av deklaration har fördröjts av skäl som inte beror på den skattskyldige eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen. Förseningsavgift påförs inte om skatteförhöjning påförs för skatt som deklarerats för sent. (14.4.2023/661)

5 mom. har ändrats genom L 661/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Förseningsavgift behöver inte påföras om skattedeklarationen lämnats för sent på grund av en störning i ett allmänt datanät eller i Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster. Förseningsavgift påförs inte om skatteförhöjning påförs för skatt som deklarerats för sent.

Förseningsavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.

Förseningsavgiften redovisas till skattetagarna i samma proportion som skatt som har deklarerats för sent.

Bestämmelser om förseningsavgift i samband med de i 16 § 1 mom. avsedda uppgifter som ska föras in i inkomstregistret finns i lagen om inkomstdatasystemet. (12.1.2018/56)

36 §
Förseningsavgiftens belopp

Förseningsavgiften är tre euro för varje dag efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till den tidpunkt då deklarationen lämnas in, dock högst 135 euro. Om deklarationen lämnas in senare än 45 dagar efter den sista inlämningsdagen, är förseningsavgiften dock nämnda belopp ökad med två procent av den skatt som ska betalas och som deklarerats för sent.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. är den förseningsavgift som påförs på grundval av en rättelsedeklaration som ska lämnas för skatteperioden två procent av den skatt som ska betalas och som deklarerats för sent. Om rättelsedeklarationen lämnas in högst 45 dagar efter den sista inlämningsdagen för deklarationen, påförs dock ingen förseningsavgift.

Förseningsavgift som påförs på grundval av skattebeloppet är högst 15 000 euro per skatteperiod och skatteslag.

Förseningsavgift som bestäms på grundval av skattebeloppet rättas om det skattebelopp som ska betalas blir mindre till följd av en rättelsedeklaration, fastställandet av skatt, rättelse av ett beslut, ändringssökande eller någon annan motsvarande orsak.

37 §
Skatteförhöjning

Skatteförvaltningen påför den skattskyldige skatteförhöjning, om

1) en skattedeklaration eller en annan anmälan eller en annan föreskriven uppgift eller utredning är bristfällig eller felaktig eller överhuvudtaget inte har lämnats in,

2) förskottsinnehållning inte har verkställts eller källskatt inte har tagits ut inom förskriven tid.

Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak till försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 38 § 4 mom. skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (13.11.2020/783)

Om den skattskyldige lämnar skattedeklaration eller rättar skattebeloppet uppenbarligen i syfte att bli befriad från förseningsavgift eller skatteförhöjning, påförs den skattskyldige skatteförhöjning i stället för förseningsavgift.

Om ingen skatt påförs i samband med en skatteförhöjning, redovisas skatteförhöjningen till staten.

38 §
Skatteförhöjningens storlek

Skatteförhöjningen är tio procent av den skatt som påförts till den skattskyldiges nackdel.

Skatteförhöjningen är dock minst 15 procent och högst 50 procent av den skatt som påförts till den skattskyldiges nackdel, om

1) den försummelse som avses i 37 § är återkommande, eller

2) den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Skatteförhöjningen är 25 procent av ett uppskattat skattebelopp.

Om det är fråga om ett ärende som lämnar rum för tolkning eller är oklart på det sätt som avses i 6 § eller om skatteförhöjning enligt 1 mom. skulle vara orimlig av någon annan särskild orsak, är skatteförhöjningen tre procent av den skatt som påförts till den skattskyldiges nackdel.

Skatteförhöjning som påförts med stöd av 37 § 3 mom. utgörs av de belopp som anges i 1 och 2 mom. i denna paragraf av den skatt som ska betalas och som deklarerats för sent.

Om ingen skatt påförs är skatteförhöjningen högst 200 euro.

39 §
Försummelseavgift

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige, eller i en situation som avses i 7 eller 8 punkten, den uppgifts- eller anmälningsskyldige att betala högst 5 000 euro i försummelseavgift, om denne trots Skatteförvaltningens uppmaning underlåter att fullgöra

1) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 130 § 3 mom. eller 130 a § 6 mom. i mervärdesskattelagen, (29.12.2022/1274)

1 punkten har ändrats genom L 1274/2022 och trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

1) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 130 § 4 mom. eller 130 a § 5 mom. i mervärdesskattelagen,

2) den anmälningsskyldighet rörande registrering som föreskrivs i 133 f § 1 mom., 133 m § 1 mom., 133 t § 1 mom. eller 134 a § 1 mom. och beslut som meddelats med stöd av 134 a § 2 mom. eller i 161 § 1 eller 2 mom. i mervärdesskattelagen eller i 31 § i lagen om förskottsuppbörd eller i 31 § i punktskattelagen, (29.12.2022/1274)

2 punkten har ändrats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

2) den anmälningsskyldighet rörande registrering som föreskrivs i 133 f, 133 m eller 134 a § eller i 161 § 1 eller 2 mom. i mervärdesskattelagen eller i 31 § i lagen om förskottsuppbörd eller i 31 § i punktskattelagen,

3) den skyldighet att ge en verifikation som föreskrivs i 209 b § i mervärdesskattelagen eller i 35 § i lagen om förskottsuppbörd,

4) den bokföringsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 134 e § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller i 26 § i denna lag och i en förordning som utfärdats med stöd av 4 mom. i den paragrafen, den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 134 e § 2 mom. i mervärdesskattelagen och i beslut som meddelats med stöd av det momentet, den förvaringsskyldighet som föreskrivs i 134 e § 3 mom. i mervärdesskattelagen eller den anteckningsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 27 § i denna lag och i beslut som meddelats med stöd av 4 mom. i den paragrafen, (29.12.2022/1274)

4 punkten har ändrats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

4) den bokföringsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 134 e § i mervärdesskattelagen eller i 26 § i denna lag eller den anteckningsskyldighet rörande beskattningen som föreskrivs i 27 §,

5) den skyldighet att anteckna uppgifter i fakturor som föreskrivs i 209 e i mervärdesskattelagen eller i 20 a § i punktskattelagen, (29.12.2022/1274)

5 punkten har ändrats genom L 1274/2022, som trädde i kraft 30.12.2022. Den tidigare formen lyder:

5) den skyldighet att anteckna uppgifter i fakturor som föreskrivs i 209 e eller 209 f § i mervärdesskattelagen eller i 20 a § i punktskattelagen,

6) den skyldighet i anslutning till punktskattetillstånd som föreskrivs i 22 eller 27 § i punktskattelagen eller ett sådant i tillståndsbeslutet fastställt villkor som avses 27 § i punktskattelagen,

7) den skyldighet att lämna uppgifter om proviantering och produktprover som föreskrivs i 98 § i punktskattelagen,

8) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 98 a § i punktskattelagen, om det är fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten i den paragrafen,

9) den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 26 b § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen,

10) den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen,

11) den skyldighet att lämna uppgifter om kvantiteter, prisklasser och statistiska uppgifter om tobaksprodukter som föreskrivs i 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis eller i en föreskrift som meddelats med stöd av det momentet.

(13.11.2020/783)

Skatteförvaltningen ålägger den skattskyldige, eller i en situation som avses i 1 punkten, avsändaren eller mottagaren av punktskattepliktiga produkter att betala högst 2  000 euro i försummelseavgift, om denne underlåter att fullgöra

1) den skyldighet i fråga om flyttningsförfarande som föreskrivs i 54, 58, 59, 61–64, 66–68, 71, 72, 74, 78, 78 a–78 c, 78 e eller 80 § i punktskattelagen, (22.12.2021/1214)

1 punkten har ändrats genom L 1214/2021, som trädde i kraft 13.2.2023. Den tidigare formen lyder:

1) den skyldighet i fråga om flyttningsförfarande som föreskrivs i 54, 58, 59, 62–64, 66–68, 71, 72, 74, 78 eller 80 § i punktskattelagen,

2) den skyldighet i fråga om prisetiketter eller tryckta detaljhandelspriser som föreskrivs i 11 § i lagen om tobaksaccis eller i en förordning som utfärdats med stöd av den.

(13.11.2020/783)

Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns en giltig orsak eller någon annan särskild orsak till försummelsen. (13.11.2020/783)

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.

Försummelseavgiften redovisas till staten.

8 kap

Påförande av skatt och rättelse av beslut

40 §
Påförande av skatt och rättelse till den skattskyldiges nackdel

Om för litet skatt har deklarerats eller om det av någon annan orsak har blivit för litet skatt att betala, påför Skatteförvaltningen skatt eller rättar beslutet till den skattskyldiges nackdel.

Skatt påförs inte och rättelse görs inte, om Skatteförvaltningen har utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Skatt får dock påföras och rättelse göras, om avgörandet i ärendet har baserat sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller det i ärendet har framkommit en sådan ny utredning som kunde ha inverkat på avgörandet av ärendet. Ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel kan rättas.

Skatt påförs inte och rättelse görs inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut på besvär.

41 §
Påförande av skatt och rättelse till den skattskyldiges fördel

Om det felaktigt har betalts för mycket skatt eller om beskattningen innehåller något annat fel till den skattskyldiges nackdel, påför Skatteförvaltningen skatt eller rättar beslutet till den skattskyldiges fördel.

Om Skatteförvaltningen i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet med stöd av 45–47 § upptäcker ett fel till den skattskyldiges nackdel, påför Skatteförvaltningen skatt eller rättar beslutet till den skattskyldiges fördel.

Skatt påförs inte och rättelse görs inte, om ärendet har avgjorts genom ett beslut på besvär.

42 §
Uppgifter som används för att påföra skatt

Skatt påförs utifrån den skattskyldiges deklarationer, uppgifter som erhållits från utomstående som är skyldiga att lämna uppgifter samt andra utredningar som erhållits i saken.

43 §
Påförande av skatt enligt uppskattning

Har den skattskyldige helt och hållet låtit bli att deklarera skatt eller uppenbart deklarerat för litet i skatt och har den skattskyldige inte trots uppmaning lämnat de uppgifter som behövs för att påföra skatt, påför Skatteförvaltningen skatt enligt uppskattning.

Skatteförvaltningens sänder en uppmaning som innehåller en uppskattning av den skatt som avses i 1 mom. När skatten uppskattas ska den skattskyldiges verksamhet, jämförelseuppgifter eller andra motsvarande tillgängliga uppgifter beaktas.

Om den skattskyldige lämnar en skattedeklaration eller i 16 § 1 mom. avsedda uppgifter som ska föras in i inkomstregistret efter det att skatten för skatteperioden har påförts enligt uppskattning, kan Skatteförvaltningen undanröja beslutet. Skattedeklarationen eller anmälan betraktas då som en skattedeklaration eller anmälan som lämnats för sent. (12.1.2018/56)

Beslutet undanröjs med beaktande av vad som i 40 och 41 § föreskrivs om rättelse av beslut.

Ändring får inte sökas i undanröjande av beslut.

44 §
Tidsfristen för påförande och rättelse av skatt

Skatt ska påföras eller ett beslut rättas inom tre år från den tidpunkt som avses i 4 §.

45 §
Fortsatt tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatteförvaltningen kan låta tidsfristen enligt 44 § för påförande eller rättelse av skatt till den skattskyldiges nackdel omfatta ytterligare ett år, om

1) en kontrollåtgärd har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som lämnats av en annan myndighet eller fåtts någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndighetssamarbete,

2) den skattskyldige har lämnat en anmälan eller en annan utredning som gäller saken exceptionellt sent eller den skattskyldige som är föremål för kontrollåtgärden försvårar avsevärt utförandet av kontrollåtgärden.

Beslutet om fortsatt tidsfrist ska fattas innan tidsfristen enligt 44 § löper ut och delges på det sätt som föreskrivs i 56 §. Om Skatteförvaltningen har fått de uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten eller den anmälan eller en annan utredning som avses i 2 punkten innan tidsfristen enligt 44 § löper ut, kan beslutet ändå fattas inom 60 dagar från det att uppgifterna, anmälan eller andra utredningar har erhållits.

Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. får inte sökas separat.

46 §
Förlängd tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatt får påföras eller ett beslut rättas till den skattskyldiges nackdel oberoende av tidsfristen enligt 44 § inom sex år från den tidpunkt som avses i 4 § till den del som påförandet eller rättelsen av skatten baserar sig på sådana uppgifter som inverkar på den skattskyldiges beskattning och som har erhållits vid annat internationellt utbyte av information än automatiskt utbyte av information.

47 §
Påförande och rättelse av skatt till följd av ett brott

Skatt får påföras eller ett beslut rättas till den skattskyldiges nackdel oberoende av tidsfristen enligt 44 § inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett brottmål enligt 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

Skatteförvaltningen rättar ett beslut som avses i 1 mom. till den del åklagaren har återkallat åtalet eller åtalet har förkastats genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft eller avvisats utan prövning. Vid förfarandet iakttas bestämmelserna i 41 § om rättelse av beslut till den skattskyldiges fördel.

Påförande eller rättelse av skatt till följd av ett brott kan riktas mot en juridisk person, om en fysisk person som handlat för den juridiska personens räkning åtalas för ett brott som avses i 1 mom.

48 §
Särskilda bestämmelser om påförande och rättelse av skatt

1 mom. har upphävts genom L 13.11.2020/783. (13.11.2020/783)

Skatt har påförts och rättels har gjorts inom föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut har fattats innan de tidsfrister som föreskrivs i denna lag har löpt ut.

49 §
Påförande och rättelse av skatt för dödsbon

Efter att den skattskyldige avlidit ska dödsboet påföras skatten och en rättelse av ett beslut riktas mot dödsboet. Skatt påförs inte och ett beslut rättas inte om den tidsfrist som föreskrivs i 44 § har löpt ut.

50 §
Avstående från påförande eller rättelse av skatt

Skatt behöver inte påföras eller rättelse göras till den skattskyldiges nackdel om skatten ska anses vara obetydlig och uppnående av jämlikhet vid beskattningen eller arten hos den skattskyldiges försummelser eller det att försummelserna upprepats inte kräver det.

Mervärdesskatt behöver inte påföras eller rättelse göras, om orsaken till att för litet skatt har påförts är ett fel som har lett till att någon annan mervärdesskattskyldig har påförts för mycket skatt vid mervärdesbeskattningen och jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak inte kräver att skatt påförs eller rättelse görs. För detta krävs att den skattskyldige visar upp en förbindelse enligt vilken den som har rätt att få återbäring avstår från sin rätt till återbäring. Den som har avgett förbindelsen har ingen rätt till återbäring.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när skatten ska anses vara obetydlig på det sätt som avses i 1 mom.

51 §
Särskilda bestämmelser om betalare

Förskottsinnehållningen för en betalare är högst 40 procent av betalningen.

Till betalaren behöver skatten inte påföras eller rättelse göras helt eller delvis, när det med beaktande av omständigheterna är sannolikt att skatt inte behöver påföras eller skatten rättas för att skatten ska kunna säkras eller av någon annan motsvarande särskild orsak. Skatteförhöjning och dröjsmålsränta kan dock påföras i sådana fall. Dröjsmålsränta beräknas till utgången av det år som följer på det kalenderår då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.

Om Skatteförvaltningen redan har påfört betalaren skatt, avlyfts skatten på tjänstens vägnar, om mottagaren av betalningen har betalat de skatter och avgifter som ska betalas på prestationen eller om det inte har funnits några skatter eller avgifter att betala. Skatteförhöjning eller dröjsmålsränta som påförts betalaren avlyfts inte, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Om den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning har underlåtit att verkställa förskottsinnehållning, men källskatt har tagits ut på inkomsten, ska källskatten dras av från den skatt som påförts den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning. På motsvarande sätt ska förfaras också i en situation där den som är skyldig att ta ut källskatt har underlåtit att ta ut källskatt, men förskottsinnehållning har verkställts på inkomsten.

Betalarens skatt för skatteperioden rättas inte, om mottagaren av betalningen till betalaren betalar tillbaka inkomst som mottagaren har fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som har verkställts eller den källskatt som har tagits ut på inkomsten har beaktats i mottagarens beskattning. Skatteförvaltningen bestämmer före vilken kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades som mottagaren av betalningen ska göra återbetalningen för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas i fråga om förskottsinnehållning som har verkställts eller källskatt som har tagits ut på den återbetalda prestationen. (30.12.2019/1566)

51 a § (12.4.2019/525)
Särskilda bestämmelser om utbetalare av dividend och registrerade förvarare

Om Skatteförvaltningen med stöd av 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst redan har påfört dividendutbetalaren skatt, avlyfts skatten på tjänstens vägnar, om en registrerade förvarare har betalat den källskatt som ska betalas på dividenden eller om grunderna för påförande av skatt inte längre föreligger.

Om en utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning har låtit bli att verkställa förskottsinnehållning enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd men källskatt har tagits ut på dividenden, ska beloppet av den uttagna källskatten avdras från det skattebelopp som påförts den utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning och den registrerade förvararen. Motsvarande förfarande ska tillämpas även i en situation där den som är skyldig att ta ut källskatt har låtit bli att ta ut källskatt men förskottsinnehållning har verkställts på dividenderna.

9 kap

Beslut av Skatteförvaltningen och beslut med anledning av begäran om omprövning (12.1.2018/16)

52 §
Meddelande av beslut

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut när skatt påförs eller ett beslut rättas till den skattskyldiges fördel eller nackdel eller den skattskyldige påförs skatteförhöjning, förseningsavgift eller försummelseavgift.

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut i ett ärende som avses i 12–15 §. (14.4.2023/661)

2 mom. har ändrats genom L 661/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut i ett ärende som avses i 15 § 5 och 6 mom.

Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de uppgifter som avses i 5 kap. och som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna.

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut i ett ärende enligt 45 § som avser fortsatt tidsfrist för påförande av skatt eller rättelse av beslut. (13.11.2020/783)

Ett beslut som avses i 1 mom. meddelas separat för varje skatteperiod. (13.11.2020/783)

53 § (14.4.2023/661)

53 § har upphävts genom L 14.4.2023/661, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

53 § (12.1.2018/16)
Beslut på den skattskyldiges begäran

Skatteförvaltningen ska på begäran av den skattskyldige meddela denne ett beslut i ett ärende som avses i 12–14 § och 15 § 2 och 3 mom.

54 §
Beslut på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Skatteförvaltningen ska på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt meddela ett beslut när enheten anser att en skattskyldig borde påföras skatt, dröjsmålspåföljd eller någon annan påföljd.

55 §
Innehållet i beslut

Av ett beslut ska den myndighet framgå som fattat beslutet jämte kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skattskyldige, motivering till beslutet samt uppgift om hur ärendet har avgjorts. På beslutet tillämpas dessutom vad som i 53 g § 1 mom. i förvaltningslagen föreskrivs om meddelande om automatiserat avgörande av ärenden. (14.4.2023/661)

1 mom. har ändrats genom L 661/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Av ett beslut ska den myndighet framgå som fattat beslutet jämte kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skattskyldige, motivering till beslutet samt uppgift om hur ärendet har avgjorts.

Beslutet behöver inte motiveras när motivering är uppenbart onödig.

Bestämmelser om beslut och andra handlingar som inte behöver undertecknas utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 §
Delgivning till den skattskyldige

Ett beslut eller en annan handling som berör beskattningen ska delges den skattskyldige. Delgivning ska dock ske till den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om ett ombud har anmälts till Skatteförvaltningens kundregister.

Bevislig delgivning till samfund, samfällda förmåner och sammanslutningar sker under den adress som samfundet, den samfällda förmånen eller sammanslutningen har uppgett.

Beslut från vars delgivning tiden för ändringssökande börjar löpa, samt andra handlingar som Skatteförvaltningen ger, kan delges genom vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen. (12.1.2018/16)

Beslut om förseningsavgift och avlyftande av beskattning enligt uppskattning enligt 43 § 3 mom. antecknas i det sammandrag som avses i 70 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och om vars delgivning det föreskrivs i den lagen. (12.1.2018/16)

Skatteförvaltningen kan delge i 1 och 3 mom. avsedda beslut och andra handlingar genom Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster, om den skattskyldige har gett sitt samtycke till det. Uppgift om delgivningen sänds till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade på den elektroniska adress som den skattskyldige eller dennes befullmäktigade har uppgett. Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen från det att uppgiften om delgivningen sändes till den skattskyldige eller dennes befullmäktigade. Om det under denna tid har funnits ett tekniskt hinder för mottagning av uppgiften om delfåendet eller för åtkomst till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster, anses handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen från det att det tekniska hindret undanröjdes. (9.11.2018/898)

57 §
Delgivning till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt delges beslut så att enheten ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i skattelagstiftningen.

10 kap

Ändringssökande

58 §
Omprövningsmyndighet

Skatterättelsenämnden avgör begäran om omprövning som avses i denna lag. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en begäran om omprövning till den del begäran godkänns, om den som söker ändring är någon annan än Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

59 §
Rätt att söka ändring

Ändring i Skatteförvaltningens beslut får sökas av den skattskyldige, den som är ansvarig för skatten och någon annan som enligt den berörda skattelagen har rätt att söka ändring.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring för skattetagarens räkning.

60 §
Begäran om omprövning

Ändring söks hos skatterättelsenämnden genom skriftlig begäran om omprövning. Ändring får inte sökas om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid.

Begäran om omprövning ska behandlas utan obefogat dröjsmål.

Bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande finns i 64 §.

61 §
Tidsfrist för begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska framställas inom tre år från den tidpunkt som avses i 4 §.

Begäran om omprövning kan dock alltid framställas inom 60 dagar från den dag då den skattskyldige har fått del av beslutet.

Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är 60 dagar från det att beslutet fattades.

62 §
Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen

Den som får ett beslut om registrering, andra som har rätt att söka ändring och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett sådant beslut av Skatteförvaltningen som gäller registrering enligt den berörda skattelagen. (13.11.2020/783)

Den som är skyldig att lämna uppgifter får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut som gäller skyldighet att lämna uppgifter enligt 5 kap., 98 § i punktskattelagen, 26 b § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis eller 10 § 1 mom. i avfallsskattelagen. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift som påförts med stöd av 31 §. (13.11.2020/783)

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt 39 §.

Ändring i ett sådant beslut av Skatteförvaltningen som avses i 52 § 2 mom. och 53 § söks på det sätt som föreskrivs i 5 mom.

Ändring söks hos skatterättelsenämnden genom en skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska framställas inom 60 dagar från det att den ändringssökande har fått del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från det att beslutet fattades. Vid ändringssökande iakttas i övrigt vad som föreskrivs i detta kapitel.

63 §
Besvärsanvisning som ska fogas till skatterättelsenämndens beslut

Till skatterättelsenämndens beslut ska fogas besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen, av vilken framgår hur den som är missnöjd med avgörandet ska förfara för att föra ärendet till förvaltningsdomstolen för prövning eller söka ändring genom prejudikatbesvär enligt 68 § i denna lag.

I besvärsanvisningen ska också förfarandet i ett ärende som gäller tillstånd för prejudikatbesvär beskrivas i huvuddrag.

64 §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Skatteförvaltningens förhandsavgörande och beslut med anledning av en begäran om omprövning enligt denna lag får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter hade sin hemkommun då Skatteförvaltningen fattade sitt beslut.

Beslut som gäller mervärdesskatt, skatt på försäkringspremie och punktskatt eller accis överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär. (13.11.2020/783)

Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär.

Ändring får inte sökas i Skatteförvaltningens beslut genom vilket det beslutats att förhandsavgörande inte meddelas.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt hos förvaltningsdomstolen.

65 §
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfående av ett beslut med anledning av en begäran om omprövning.

Besvär över ett förhandsavgörande ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fattades.

66 §
Hörande då besvär behandlas

Förvaltningsdomstolen ska ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på besvär som anförts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt samt vid behov den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, om skattebeloppet med anledning den skattskyldiges besvär kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart. (5.7.2019/853)

67 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

1 mom. har upphävts genom L 10.6.2022/442, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder: (10.6.2022/442)

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvärstiden är dock när det gäller andra beslut av förvaltningsdomstolen än sådana som gäller förhandsavgöranden 60 dagar från delfåendet av beslutet. (10.6.2022/442)

2 mom. har ändrats genom L 442/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

Vid ändringssökande iakttas då 71 § i lagen om beskattningsförfarande, dock så att besvärstiden i fråga om förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är 30 dagar från delfående av beslutet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt hos högsta förvaltningsdomstolen.

68 §
Prejudikatbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige och andra som har rätt att söka ändring samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av skatterättelsenämnden hos högsta förvaltningsdomstolen i stället för hos förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd för prejudikatbesvär. Vid ändringssökandet iakttas då vad som föreskrivs i 71 a–71 d § i lagen om beskattningsförfarande.

69 §
Ändringssökande i beslut som gäller registrering

Ändringssökande som gäller registrering ska behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Om den myndighet hos vilken ändring söks har ändrat ett beslut som gäller registrering på grund av att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har sökt ändring, ska myndigheten samtidigt bestämma en tidpunkt från och med vilken avgörandet ska tillämpas.

70 §
Omröstning

Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen genom omröstning, gäller såsom beslut den åsikt som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal gäller såsom beslut den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

71 §
Särskilda bestämmelser om ändringssökande och om ändringar på grund av ändringssökande

Den skattskyldig eller någon annan som svarar för skatten är trots att ändring har sökts skyldig att betala den påförda skatten, dröjsmålspåföljden och någon annan påföljd.

Har skatten genom ett beslut av den myndighet hos vilken ändring sökts blivit avlyft eller nedsatt har den som saken gäller rätt att som återbäring få den skatt som påförts till för högt belopp jämte räntepåföljder.

Om den myndighet hos vilken ändring sökts till följd av ändringssökande har ansett att någon är skattskyldig och höjt det skattebelopp som ska betalas, påför Skatteförvaltningen den skattskyldige skatten jämte räntepåföljder.

72 § (5.7.2019/853)
Rättegångskostnader

Bestämmelser om ersättning för rättegångskostnader finns i 10 kap. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

73 §
Följdändring

Om beloppet av den skatt som den skattskyldige ska betala eller dra av för någon skatteperiod har ändrats till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller den myndighet hos vilken ändring sökts eller till följd av den skattskyldiges skattedeklaration, rättelsedeklaration eller i inkomstregistret införda uppgifter, på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av för samma eller en annan skatteperiod, påför eller rättar Skatteförvaltningen den skatt som ska betalas eller dras av för den sistnämnda skatteperioden på ett sätt som motsvarar ändringen. (30.12.2019/1566)

Om beloppet av den skatt som den skattskyldige ska betala eller dra av har ändrats till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller den myndighet hos vilken ändring sökts eller till följd av den skattskyldiges skattedeklaration, rättelsedeklaration eller i inkomstregistret införda uppgifter, på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som en annan skattskyldig ska betala eller dra av, påför eller rättar Skatteförvaltningen den sistnämnda skatten så att den motsvarar ändringen. (30.12.2019/1566)

Skatteförvaltningen kan göra en följdändring också när beskattningen av ett skatteslag enligt denna lag eller någon annan lag eller en förtullning som Tullen fastställt har ändrats på ett sätt som påverkar beloppet av ett annat skatteslag. (11.8.2017/525)

En följdändring enligt 2 mom. till den skattskyldiges fördel förutsätter begäran från den skattskyldige.

En följdändring behöver inte göras om ändringen är oskälig av särskilda orsaker.

74 §
Genomförande av ändringar

Ett ärende som ska behandlas på nytt på grund av ett beslut av den myndighet hos vilken ändring sökts eller av Skatteförvaltningen, en följdändring och andra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande, ska genomföras med iakttagande av vad som i 40 och 41 § föreskrivs om påförande av skatt och rättelse av beslut. Ändring i de beslut som fattats ska sökas enligt vad som i detta kapitel föreskrivs om sökande av ändring i beslut om påförande av skatt eller rättelse av beslut.

Skatteförvaltningen ska, om inte något annat följer av särskilda skäl, på eget initiativ bestämma att verkställigheten av en fordran ska avbrytas till den del som den myndighet hos vilken ändring sökts har upphävt beskattningsbeslutet och återförvisat ärendet till Skatteförvaltningen för ny behandling. Förordnande om avbrott ska utfärdas omedelbart efter det att beslutet av den myndighet hos vilken ändring sökts har delgetts Skatteförvaltningen. När förordnande om avbrott utfärdas ska bestämmelserna i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) iakttas.

De ändringar i beskattningen som avses i denna paragraf ska göras trots att tidsfristen för påförande eller rättelse av skatt har löpt ut eller andra förutsättningar för att påföra skatt eller rätta skatten saknas.

75 §
Grundbesvär

På ärenden som avses i denna lag tillämpas inte bestämmelserna om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

11 kap

Särskilda bestämmelser

76 §
Skattebedrägeri och skatteförseelse

Bestämmelser om straff för skattebedrägeri finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för skatteförseelse finns i 29 kap. 4 § i strafflagen.

Om ett brott enligt 1 och 2 mom. med beaktande av skattebeloppet och andra omständigheter är ringa, kan Skatteförvaltningen, även med beaktande av en eventuell skatteförhöjning som påförts, låta bli att göra polisanmälan.

77 §
Förstörda handlingar

Om en skattedeklaration eller en annan handling som lämnats in till Skatteförvaltningen har förstörts ska den lämnas in på nytt.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om nytt fullgörande av deklarationsskyldigheten samt om påförande av skatt i det fallet att skattedeklarationen eller en annan handling har förstörts.

78 §
Ansvar för skatt

Bestämmelser om skatteansvar finns i de relevanta skattelagarna och i lagen om skatteuppbörd.

Bestämmelser om åläggande av skatteansvar finns i 54 och 64 § i lagen om skatteuppbörd. (12.1.2018/16)

79 §
Handräckning

Regionförvaltningsverket och polisen är inom ramen för sin behörighet skyldiga att lämna skattemyndigheterna och de myndigheter hos vilka ändring söks behövlig handräckning.

80 §
Signering och elektronisk kommunikation

Den skatteskyldige ska underteckna skattedeklarationen samt andra anmälningar och handlingar.

Skattedeklarationer samt andra anmälningar och handlingar som kan lämnas till Skatteförvaltningen på elektronisk väg och som ska signeras, ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.

Skatteförvaltningen meddelar närmare förskrifter om med vilket elektroniskt förfarande och på vilket sätt skattedeklarationer samt andra anmälningar och handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas på elektronisk väg.

81 §
Intyg över mottagna handlingar

Skatteförvaltningen ska på begäran ge ett intyg över att en handling har tagits emot.

12 kap

Ikraftträdande

82 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft och därefter samt för en skatteperiod enligt 11 § 3 mom. som går ut efter ikraftträdandedagen.

83 §
Övergångsbestämmelser

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter lagens ikraftträdande och som gäller en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Vid delgivning av beslut som fattats efter ikraftträdandet ska bestämmelserna i denna lag tillämpas på beslut som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet samt av andra beslut.

Överbetald skatt för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet kan inte dras av från skatteperioder som börjar på ikraftträdandedagen eller därefter eller på basis av en ansökan betalas tillbaka som återbäring på ikraftträdandedagen eller därefter.

På förfarandet för avlyftande av skatt som påförts enligt uppskattning för en skatteperiod som löper ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag. På påföljder av försummelse att lämna skattedeklaration tillämpas dock i dessa fall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Som den skattskyldiges skatteperiod betraktas den skatteperiod som gällde vid ikraftträdandet tills skatteperioden ändras i överensstämmelse med bestämmelserna i denna lag.

Som skatteperiod för en skattskyldig vars skatteperiod på ansökan kan betraktas som en sådan skatteperiod som avses i 11 § 2 mom. eller 12 § 1 eller 2 mom. i denna lag betraktas emellertid från ikraftträdandedagen den längre skatteperiod som avses i nämnda lagrum, under förutsättning att den skattskyldige har gjort en ansökan om detta inom tre månader från ikraftträdandet.

På försummelser enligt 39 § som inträffat innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På påföljder av försummelse av uppgifter som gäller utomståendes skyldighet att lämna uppgifter och som har begärts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Apoteksskatt som ska betalas för en skatteperiod som löper ut det år då lagen träder i kraft ska betalas senast på den allmänna förfallodagen i juni det år som följer på det år då skatteperioden löpt ut.

Skatteförvaltningen får meddela i 16 § 2 mom. avsedda begränsande föreskrifter för en skatteperiod som har upphört innan denna lag trätt i kraft men för vilken deklaration ska lämnas efter ikraftträdandet.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.2017/525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På import av varor i fråga om vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 87 § i mervärdesskattelagen före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 73 § 7 mom. i den lydelse det hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017, FiUB 3/2017, RSv 67/2017

12.1.2018/16:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018. Lagens 56 § 4 mom. och 78 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

12.1.2018/56:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Denna lag tillämpas första gången på anmälning av förskottsinnehållning, källskatt och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift från och med den skatteperiod som börjar på lagens ikraftträdandedag eller därefter.

RP 134/2017, FiUB 20/2017, RSv 167/2017

9.11.2018/898:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 140/2018, FiUB 12/2018, RSv 82/2018

12.4.2019/525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 282/2018, FiUB 38/2018, RSv 301/2018

5.7.2019/853:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

30.12.2019/1566:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Bestämmelserna i 51 § 5 mom. tillämpas på förskottsinnehållning som verkställs och källskatt som tas ut på prestationer som betalas tillbaka den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 62/2019, FiUB 15/2019, RSv 62/2019

13.11.2020/783:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Denna lag tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft.

3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

4. Om en skattskyldig som avses i 2 § 7 punkten har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag i fråga om andra skattskyldiga än i 6 § 18 punkten i punktskattelagen avsedda skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod, om inte något annat föreskrivs nedan.

5. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § i punktskattelagen som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020.

6. På delgivning av ett beslut om punktbeskattning som Skatteförvaltningen fattar i fråga om en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter.

7. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelar med anledning av en sådan ansökan om återbäring av punktskatt eller accis som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter.

8. På delgivning av ett beslut av Skatteförvaltningen om punktbeskattning och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i sådana fall som avses i 4 mom. bestämmelserna i denna lag, om beslutet fattas den 1 februari 2021 eller därefter. Den tidsfrist som avses i 61 § räknas från utgången av det kalenderår under vilket produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom.

9. På försummelser som avses i 39 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag dock endast, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

7.5.2021/389:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 18/2021, FiUB 3/2021, RSv 38/2021

22.12.2021/1214:

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

RP 190/2021, FiUB 25/2021, RSv 192/2021

22.12.2021/1218:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Lagens 11 § 1 och 8 mom. är i kraft till och med den 31 december 2022.

RP 212/2021, FiUB 29/2021, RSv 199/2021

10.6.2022/442:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

29.12.2022/1266:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 183/2022, MiUB 16/2022, RSv 199/2022

29.12.2022/1269:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 225/2022, FiUB 33/2022, RSv 202/2022

29.12.2022/1274:

Denna lag träder i kraft den 30 december 2022. Lagens 39 § 1 mom. 1 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2023.

På försummelser som avses i 39 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 226/2022, FiUB 31/2022, RSv 200/2022

3.3.2023/312:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

RP 310/2022, FiUB 40/2022, RSv 281/2022

3.3.2023/316:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 281/2022, FiUB 39/2022, RSv 280/2022

14.4.2023/658:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 317/2022, FiUB 41/2022, RSv 297/2022, Rådets direktiv (EU) 2020/284 (32020L0284); EUT L 62, 2.3.2020, s. 7

14.4.2023/661:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Bestämmelserna i 35 § 4 och 5 mom. tillämpas första gången på den skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft och därefter samt på den förseningsavgift som påförs för den skatteperiod enligt 11 § 3 mom. som löper ut efter ikraftträdandedagen.

På förseningsavgift som påförs för skatteperioder som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 224/2022, FiUB 45/2022, RSv 325/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.