Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

25.8.2016/734

Lag om gräsrotsfinansiering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 1.4.2022/203, som gäller fr.o.m. 2.4.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (28.12.2017/1072)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet.

Vad som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering ska, med undantag för 3–8 §, 10 § 7 mom., 14 § 1 mom. 1 punkten samt 15 och 17 § tillämpas också på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Trots vad som föreskrivs ovan i 2 mom. ska på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering vid förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på annat sätt än med finansiella instrument tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 1, 5 och 6 mom. samt 15 §.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument.

Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

I lagen om penninginsamlingar (863/2019) föreskrivs om penninginsamling. (5.7.2019/866)

I lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster med finansiella instrument.

I lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) föreskrivs om handel med finansiella instrument.

I betaltjänstlagen (290/2010) och i lagen om betalningsinstitut (297/2010) föreskrivs om penningförmedling.

2 § (28.12.2017/1072)
Definitioner

I denna lag avses med

1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlag med andra än finansiella instrument där skuldförhållande uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering.

2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen,

3) registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag, en värdepapperscentral, en person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med andra än finansiella instrument,

4) auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett betalningsinstitut, en värdepapperscentral, en förvaltare av AIF-fonder och en sådan person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012),

5) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan organisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering,

6) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

7) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

8) kreditinstitut sådana kreditinstitut och EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),

9) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinstitut och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),

10) fondbolag fondbolag som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om placeringsfonder (213/2019) och utländska EES-fondbolag som avses i 19 punkten i det momentet, (22.2.2019/225)

11) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och utländska EES-värdepappersföretag som avses i 7 punkten i det momentet,

12) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. i den paragrafen.

2 kap

Rätt att förmedla gräsrotsfinansiering

3 §
Registreringsskyldighet

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som inte är auktoriserad får förmedla gräsrotsfinansiering endast med andra än finansiella instrument, om förmedlaren har registrerat sig i det register över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen. (28.12.2017/1072)

Registreringsskyldigheten gäller dock inte näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och tillfälligt förmedlar gräsrotsfinansiering i Finland.

4 §
Registeranmälan

Den som har för avsikt att förmedla gräsrotsfinansiering ska i sin registeranmälan lämna

1) de uppgifter som anges i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

2) en redogörelse för de personer som avses i 7 § 2 mom. och vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion ska bedömas,

3) en redogörelse för de i 7 § avsedda personernas utbildning och arbetslivserfarenhet.

Den som gör anmälan ska på begäran av Finansinspektionen lämna också andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls.

5 §
Uppgifter som förs in i registret och anmälan om ändringar

Följande uppgifter ska föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering:

1) näringsidkarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen där gräsrotsfinansiering förmedlas,

2) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för de personer vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan,

3) registerbeteckning som tilldelats av Finansinspektionen och datum för registreringen,

4) skälet till en avregistrering och tidpunkten för den,

5) offentliga varningar, ordningsavgifter och påföljdsavgifter samt förbud som förenats med vite som påförts anmälaren.

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om de införda uppgifterna ändras och om verksamheten upphör.

6 §
Förutsättningar för registrering

Finansinspektionen ska registrera den som gör en registeranmälan som förmedlare av gräsrotsfinansiering, om

1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland,

2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad,

3) anmälaren inte genomgår ett saneringsförfarande för företag eller skuldsanering för privatpersoner,

4) anmälaren är tillförlitlig,

5) anmälaren har sådan kännedom om finansmarknadens funktion som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förmedlingen av gräsrotsfinansiering,

6) övriga i denna paragraf föreskrivna villkor för registrering blir uppfyllda.

En förutsättning för registrering är dessutom att anmälaren ska ha minst 50 000 euro eget kapital eller en med beaktande av arten och omfattningen hos anmälarens verksamhet en enligt Finansinspektionens bedömning tillräcklig yrkesansvarsförsäkring, bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet. Försäkringsgivaren eller den som ställt säkerhet ska ha hemort i en EES-stat om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor:

1) försäkringen gäller för ersättning av skador som förmedlaren av gräsrotsfinansiering enligt denna lag är ansvarig för,

2) försäkringens belopp är minst 1 000 000 euro per skada och totalt 1 500 000 euro för samtliga skador per år,

3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken,

4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde.

Om förmedlaren av gräsrotsfinansiering avser att ta emot kundmedel, är ett ytterligare villkor för registrering att denne förmår förvara och hantera kundmedel enligt 10 §.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska till Finansinspektionen för kännedom ge in stadgar, avtalsvillkor eller andra motsvarande handlingar av vilka det framgår hur förmedlingen sker och vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som gäller för mottagare av gräsrotsfinansiering och för andra kunder.

Finansinspektionen kan vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att vara mellanhand för någon annan.

7 §
Tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion

Den som gör en registeranmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten, om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att förmedla gräsrotsfinansiering, att vara ägare till en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en sådan uppgift.

Om anmälaren är en juridisk person gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till den högsta ledningen och dem som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det gäller ett annat samfund än ett aktiebolag.

Kravet på kännedom om finansmarknadens funktion gäller styrelsen som helhet. Styrelsen samt verkställande direktören och den övriga verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om finansmarknaden och om betydande risker i anslutning till den som behövs med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Till den verkställande ledningen räknas anmälarens verkställande direktör och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen.

Om anmälaren också bedriver annan affärsverksamhet än förmedling av gräsrotsfinansiering, gäller kravet endast dem som faktiskt svarar för förmedlingen av gräsrotsfinansiering.

8 §
Avregistrering

Finansinspektionen ska avregistrera en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om

1) förmedlaren har upphört med sin verksamhet,

2) förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten för registrering inte längre uppfylls,

3) förmedlaren är mellanhand för någon annan,

4) förutsättningen enligt 6 § 1 mom. 5 punkten eller i 2 mom. för registrering inte längre uppfylls och förmedlaren inte inom den tidsfrist som Finansinspektionen har angett i sin uppmaning har uppfyllt förutsättningen, eller

5) det i förmedlarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser.

Om en näringsidkare har avregistrerats, får näringsidkaren inte längre förmedla gräsrotsfinansiering.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur verksamheten ska avslutas till följd av en avregistrering.

9 § (28.12.2017/1072)
Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering får inom ramen för sin auktorisation erbjuda låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

Förmedling av gräsrotsfinansiering med sådana finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten i lagen om investeringstjänster får tillhandahållas också av sådana i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster auktoriserade personer som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster, vilka på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 punkten i den lagen endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som nämns ovan.

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ska underrätta Finansinspektionen om att den inleder eller avslutar förmedlingsverksamheten.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer.

I 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita ett anknutet ombud.

3 kap

Kundskydd

10 § (28.12.2017/1072)
Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.

Vid förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument ska i tillämpliga delar iakttas lagen om investeringstjänster.

En person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och som fått verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § i den lagen ska vid förmedling av gräsrotsfinansiering iaktta följande bestämmelser i lagen om investeringstjänster:

1) 2 kap. 1 § om tillståndsplikt för investeringstjänster,

2) 3 kap. om beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet,

3) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem,

4) 7 kap. 7 § 4 mom. om skyldigheter för distributörer av finansiella instrument och 9 § i det kapitlet om hantering av intressekonflikter,

5) 10 kap. 2 § om allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster, 3 § i det kapitlet om avtal och investeringstjänster, 4 § 1 mom. om bedömning av lämplighet och 2 mom. i det kapitlet om bedömning av passande rapportering till kunder ifall investeringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1–3 mom. i det kapitlet om värdepappersföretags informationsskyldighet, 6 § 5–8 mom. i det kapitlet om incitament, 7 § i det kapitlet om rapportering till kunder, 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, 12 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation, 15 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål, 15 kap. om administrativa påföljder, 16 kap. om skadestånds- och straffbestämmelser samt 16 a kap. om tillsynsbefogenheter.

På personer som avses i 3 mom. tillämpas vad som i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om innehav av kundmedel och om yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta

1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom.,

2) vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intressekonflikter,

3) vad som i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överskrider 2 000 euro, vad som i 5 § 1–3 mom. i det kapitlet föreskrivs om informationsskyldighet, vad som i 11 § i det kapitlet föreskrivs om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, vad som i 12 § i det kapitlet föreskrivs om inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation och vad som i 15 § i det kapitlet föreskrivs om behandling av kundklagomål.

Om en registrerad förmedlare av gräsrotfinansiering förvaltar kundmedel, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av kundmedlen på ett tillförlitligt sätt. Förmedlaren ska särskilt se till att

1) kundmedlen hålls åtskilda från egna medel,

2) kundmedlen bokförs så att enskilda kunders medel specificeras separat från övriga kunders medel,

3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster.

11 §
Informationsskyldighet

Osann eller vilseledande information får inte ges vid marknadsföring av gräsrotsfinansiering. Om det efter att en uppgift getts framgår att den är osann eller vilseledande på ett sätt som kan ha väsentlig betydelse för kunderna till förmedlaren av gräsrotsfinansiering, ska uppgiften utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

En mottagare av gräsrotsfinansiering ska, för att det ska gå att bilda sig en välgrundad uppfattning om mottagaren och om erbjudandets förmånlighet, innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 21 § om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska se till att mottagaren av gräsrotsfinansiering fullgör den skyldighet som anges i detta moment.

Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål offentliggöra information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter.

Trots bestämmelserna i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. (19.12.2018/1234)

12 §
Kundkontroll

Bestämmelser om kundkontroll finns i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/468)

En förmedlare av gräsrotsfinansiering får inte förmedla gräsrotsfinansiering eller på annat sätt delta i medelsanskaffningen för en mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs.

4 kap

Tillsyn och påföljder

13 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Dessutom övervakar konsumentombudsmannen att lagen följs, om förmedlarens kund är en konsument.

Bestämmelser om Finansinspektionens samarbete med konsumentombudsmannen finns i 46 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få sådana uppgifter som behövs för att kontrollera de förutsättningar som framgår av 6 och 7 §. Angående rätten att få uppgifter ur straffregistret föreskrivs särskilt.

14 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) i strid med bestämmelserna i 2 kap. förmedlar gräsrotsfinansiering utan att vara registrerad, eller

2) i strid med 12 § 2 mom. genom gräsrotsfinansiering skaffar medel till en sådan mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs,

ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för gräsrotsfinansieringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 19 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

15 §
Ordningsavgift och påföljdsavgift

Sådana bestämmelser enligt 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras ordningsavgift är bestämmelserna i 18 § i denna lag om skyldigheten att höra till ett organ som ger rekommendationer och om skyldigheten att lämna meddelanden i anslutning till detta.

Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgifter är

1) de i 10 § 5 mom. 2 och 3 punkten i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering av intressekonflikter i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster, bestämmelserna i 10 kap. 4 § i den lagen om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överstiger 2 000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 12 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 15 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål,

2) de i 10 § 6 mom. i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel, bestämmelserna i 11 § om informationsskyldighet och bestämmelserna i 12 § om kundkontroll.

(28.12.2017/1072)

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf dessutom sådana närmare bestämmelser och föreskrifter gällande bestämmelser som avses i nämnda 2 moment. (28.12.2017/1072)

16 §
Skadeståndsskyldighet

Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat kunder eller andra personer genom ett förfarande som strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Investerare har rätt att kräva ersättning för skada de orsakats också av verkställande direktören för, av en medlem i styrelsen eller ett jämförbart organ i och av en ansvarig bolagsman i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om skadan berott på att denne uppsåtligen eller av vårdslöshet har försummat att se till att verksamheten bedrivs med beaktande av förbudet att ta emot kundmedel enligt 10 § 3 mom. och att kundmedlen förvaras och hanteras på det sätt som förutsätts i den bestämmelsen. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt.

På jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

5 kap

Särskilda bestämmelser

17 §
Uppgifters tillgänglighet

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och om mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar.

Följande i registret införda uppgifter ska Finansinspektionen dock hålla allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät:

1) en näringsidkares namn samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, huvudkontor och besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas gräsrotsfinansiering,

2) namn på verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen och i jämförbara organ samt ansvariga bolagsmän,

3) datum för registreringen,

4) till anmälaren meddelade offentliga varningar, ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite.

18 §
God gräsrotsfinansieringssed och självreglering

Vid anskaffning, tillhandahållande och förmedling av gräsrotsfinansiering får inga förfaranden tillämpas som strider mot god gräsrotsfinansieringssed.

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska

1) direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av branschens aktörer och har inrättats i Finland eller EES-området, och som har gett rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i förmedlingen av gräsrotsfinansiering, eller

2) förbinda sig att följa organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till varför de inte har förbundit sig att följa rekommendationerna.

Ett organ som avses i 2 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god praxis också ge andra rekommendationer i fråga om denna lags tillämpningsområde än sådana som avses i 2 mom.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska meddela Finansinspektionen vilket i 2 och 3 mom. avsett organ den hör till eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer. På begäran av Finansinspektionen ska organet eller den förmedlare av gräsrotsfinansiering som hör till organet till Finansinspektionen ge in organets stadgar och övriga för tillsynen behövliga uppgifter om organet som Finansinspektionen begär.

Avtalsvillkor som grundar sig på rekommendationer och andra avtalsvillkor genom vilka avvikelse görs från bestämmelserna i denna lag till nackdel för en kund eller mottagare av gräsrotsfinansiering är ogiltiga.

19 § (10.8.2018/648)
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller i egenskap av anställd hos förmedlaren eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av förmedlaren har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos mottagaren av gräsrotsfinansiering eller hos en annan kund till förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller hos någon annan person med anknytning till dess verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att saken röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till bolagsstämman för förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller till ett motsvarande organs stämma eller möte eller till aktieägare, medlemmar, bolagsmän eller andra personer som deltar i stämman eller mötet.

20 §
Överklagande

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

Ett avregistreringsbeslut som avses i denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

21 § (19.12.2018/1234)
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skyldigheten för en mottagare av gräsrotsfinansiering att offentliggöra

1) riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § 2 mom., när Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG inte tillämpas på ett erbjudande,

2) strukturen hos och innehållet i de riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 §, för ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än 8 000 000 euro under en tolvmånadersperiod.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

23 §
Övergångsbestämmelser

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska lämna in en ansökan om registrering senast tre månader från ikraftträdandet av denna lag.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet som enligt denna lag kräver registrering får fortsätta sin verksamhet tills ett beslut om införande i registret har fattats, om en registeranmälan som avses i 4 § görs inom tre månader från ikraftträdandet.

En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag, och den som har gjort anmälan kan föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering vid ikraftträdandet av lagen.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska senast sex månader från ikraftträdandet av denna lag göra en anmälan till Finansinspektionen om vilket organ enligt 18 § 2 mom. förmedlaren hör till eller vilket organ som har gett en i 18 § 2 och 3 mom. avsedd rekommendation som förmedlaren har förbundit sig att följa.

Bestämmelserna i 14 och 15 § börjar tillämpas tre månader från ikraftträdandet av denna lag och bestämmelserna i 18 § 2–5 mom. sex månader från ikraftträdandet.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.2017/468:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

25.8.2017/580:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017, EkUB 12/2017, RSv 85/2017

28.12.2017/1072:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

10.8.2018/648:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

19.12.2018/1234:

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

RP 111/2018, EkUB 16/2018, RSv 105/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

22.2.2019/225:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

5.7.2019/866:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

RP 214/2018, FvUB 35/2018, KuUU 15/2018, RSv 288/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.