Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.6.2016/564

Lag om Utbildningsstyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

Utbildningsstyrelsen är ett sakkunnigämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde i fråga om uppgifter som har samband med utbildning, småbarnspedagogik, livslångt lärande och internationalisering.

Utbildningsstyrelsen samarbetar med nationella och internationella myndigheter och andra sammanslutningar som bedriver och finansierar verksamhet med anknytning till ämbetsverkets uppgifter.

I fråga om organ som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen föreskrivs särskilt.

2 §
Uppgifter

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att

1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven,

2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands,

3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde,

4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas,

5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde,

6) sörja för resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket,

7) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Utbildningsstyrelsen ska dessutom i enlighet med vad som föreskrivs annanstans i lag

1) besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt planen för småbarnspedagogik,

2) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter,

3) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar,

4) sköta uppgifter med anknytning till erkännandet av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina.

För högskolornas del har Utbildningsstyrelsen dock i uppgift att endast sköta de prognostiseringsuppgifter som anges i 1 mom. 1 punkten, de uppgifter som anges i 1 mom. 2–3 och 5 punkten samt de uppgifter som anges i 2 mom. 2–4 punkten.

Undervisnings- och kulturministeriet får förbehålla sig rätten att avgöra ett sådant utbildningspolitiskt viktigt ärende som annars ankommer på Utbildningsstyrelsen.

3 § (16.6.2017/371)
Direktion

Utbildningsstyrelsen har en av statsrådet tillsatt direktion som har i uppgift att

1) godkänna strategier som hänför sig till ämbetsverkets verksamhetsområde samt avgöra andra för verksamheten principiellt viktiga ärenden,

2) godkänna riktlinjerna för ämbetsverkets verksamhet och ekonomi,

3) godkänna och underteckna ämbetsverkets bokslut.

Direktionen ska höras om grunderna för läroplaner, för examina, för handledande utbildningar och för planen för småbarnspedagogik samt om ämbetsverkets arbetsordning och utnämningen av direktörer.

Bestämmelser om direktionens sammansättning, tillsättande av direktionen och beslutsfattandet i direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Generaldirektör

Utbildningsstyrelsen har en generaldirektör som leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat. Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Generaldirektören avgör de ärenden som hör till ämbetsverket, om inte något annat föreskrivs eller bestäms i arbetsordningen. Generaldirektören får förbehålla sig avgörandet av ett sådant ärende som enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman.

5 §
Arbetsordning

Bestämmelser om ämbetsverkets organisation, ledning och beslutanderätt samt ordnandet av förvaltningen och verksamheten i övrigt utfärdas i arbetsordningen som fastställs av generaldirektören.

6 §
Svenskspråkig utbildning

Vid Utbildningsstyrelsen finns en enhet för uppgifter inom den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken.

6 a § (29.6.2021/683)
Utbildningsstyrelsens fristående enheter

I anslutning till Utbildningsstyrelsen kan det finnas fristående enheter om vilka det föreskrivs särskilt. Utbildningsstyrelsen ska ordna förvaltnings- och stödtjänster för de fristående enheterna. Utbildningsstyrelsen och de fristående enheterna avtalar om genomförandet av förvaltnings- och stödtjänsterna och om ersättningen för kostnaderna för dem.

Fristående enheter vid Utbildningsstyrelsen är

1) Nationella centret för utbildningsutvärdering som avses i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013),

2) studentexamensnämndens kansli som avses i 2 § i lagen om studentexamen (502/2019),

3) Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning som avses i lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (682/2021).

Direktören för utvärderingscentret fastställer arbetsfördelningen i fråga om utvärderingscentrets uppgifter efter att ha hört det utvärderingsråd som avses i 4 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering. Generalsekreteraren för kansliet fastställer arbetsfördelningen i fråga om kansliets uppgifter efter att ha hört studentexamensnämnden. Direktören för servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning fastställer arbetsfördelningen i fråga om servicecentrets uppgifter.

Chefen för respektive fristående enhet utnämner eller anställer personalen vid enheten.

Bestämmelser om en fristående enhets uppgifter utfärdas särskilt.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 4 § 2 mom. tillämpas inte på fristående enheter. Bestämmelserna i 5 § tillämpas på fristående enheter endast i fråga om produktionen av de förvaltnings- och stödtjänster som avses i 1 mom. i denna paragraf.

7 §
Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för personalen

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) och lagen om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (951/2008).

9 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Bestämmelser om ställningen för den personal i tjänsteförhållande som finns vid Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

Den personal som är anställd i arbetsavtalsförhållande vid Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO övergår vid ikraftträdandet av denna lag till Utbildningsstyrelsen (det nya ämbetsverket) som personal i tjänsteförhållande. Anställda i arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår vid ikraftträdandet av denna lag till det nya ämbetsverkets tjänst i tjänsteförhållande för viss tid för den tid arbetsavtalsförhållandet gäller.

De lektorer i finska språket och kulturen som är anställda vid Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO övergår dock till det nya ämbetsverket i arbetsavtalsförhållande för viss tid för den tid personens arbetsavtalsförhållande för viss tid gäller. De lärare vid Europaskolorna som är anställda vid utbildningsstyrelsen övergår till det nya ämbetsverket i arbetsavtalsförhållande för viss tid för den tid personens arbetsavtalsförhållande gäller.

En person i arbetsavtalsförhållande får överföras utan eget samtycke om överföringen sker inom eller till personens pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Anställningsförhållandet för den personal som överförs anses med avseende på anställningsförmånerna ha fortgått hos staten utan avbrott.

En person som överförs till det nya ämbetsverket är fortfarande behörig för sina uppgifter eller uppgifter som motsvarar dessa.

En tjänst som generaldirektör för det nya ämbetsverket inrättas vid undervisnings- och kulturministeriet från och med den 1 oktober 2016 och överförs till det nya ämbetsverket vid ikraftträdandet av denna lag.

10 §
Övergångsbestämmelser som gäller inledandet av verksamheten

De ärenden som är anhängiga vid utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO överförs till det nya ämbetsverket vid ikraftträdandet av denna lag. På det nya ämbetsverket övergår vid samma tidpunkt också ovannämnda ämbetsverks avtal, med undantag för ämbetsverkets specifika tjänste- och arbetskollektivavtal, och även de ovannämnda ämbetsverkens förbindelser samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa.

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO ska tillsammans, och sedan det nya ämbetsverkets generaldirektör utnämnts, under dennes ledning utarbeta en arbetsordning för det nya ämbetsverket samt ordna förvaltningstjänsterna och andra stödtjänster så att det nya ämbetsverket kan inleda verksamheten vid ikraftträdandet av denna lag.

11 §
Hänvisningar till lagen om utbildningsstyrelsen och lagen om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

En hänvisning någon annanstans i lag till lagen om utbildningsstyrelsen eller lagen om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO avser efter ikraftträdandet av denna lag en hänvisning till denna lag. Vad som annanstans föreskrivs om Utbildningsstyrelsen eller Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO gäller efter ikraftträdandet av denna lag Utbildningsstyrelsen.

RP 80/2016, RSv 86/2016, KuUB 7/2016

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2017/371:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Bestämmelser om ställningen för den personal i tjänsteförhållande som finns vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli och om överföringen av personalen till de fristående enheterna vid Utbildningsstyrelsen finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

De ärenden som är anhängiga vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli överförs till de motsvarande fristående enheterna vid ikraftträdandet av denna lag. På de fristående enheterna och Utbildningsstyrelsen övergår vid samma tidpunkt också avtal, med undantag för ämbetsverkens specifika tjänste- och arbetskollektivavtal, och förbindelser och de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa.

Utbildningsstyrelsen ska i samarbete med Nationella centret för utbildningsutvärdering och studentexamensnämndens kansli utarbeta en arbetsordning och ordna förvaltningstjänsterna och andra stödtjänster så att de fristående enheterna kan inleda verksamheten vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 31/2017, KuUB 4/2017, RSv 49/2017

29.6.2021/683:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 76/2021, KuUB 4/2021, RSv 108/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.