Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

8.4.2016/247

Statsrådets förordning om Forststyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 3 mom., 41 § och 43 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1 §
Styrelse

Utöver vad som föreskrivs i lagen om Forststyrelsen (234/2016) en styrelsemedlem förordnas inom jord- och skogsbruksministeriet och en inom miljöministeriet.

Styrelsemedlemmen ska ha sakkunskap om Forststyrelsens allmänna uppgifter eller företagsekonomi.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i 12, 19 och 33 § i lagen om Forststyrelsen ska styrelsen

1) besluta om principerna för prissättning inom affärsverksamheten och om utövande av beslutanderätt i fråga om prissättning,

2) besluta om inledande och upphörande av affärsverksamhet,

3) fastställer Forststyrelsens arbetsordning,

4) besluta om principerna för avtal som gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och finansieringen av dem efter att ha fått utlåtande av enheten för offentliga förvaltningsuppgifter,

5) besluta om framställningar om förvärv eller överlåtelse av aktier, delägarskap eller medlemskap enligt 4 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen,

6) besluta om ställande av säkerhet enligt 27 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen,

7) besluta om den interna kontrollen av Forststyrelsens verksamhet och om riskhanteringen,

8) besluta om villkoren i ett avtal om uppdraget som verkställande direktör,

9) besluta om ställföreträdare för verkställande direktören,

10) besluta om att lägga fram initiativ för jord- och skogsbruksministeriet om uppsägning av verkställande direktören och vildmarksdirektören,

11) besluta om att lägga fram initiativ för miljöministeriet om uppsägning av naturtjänstdirektören,

12) behandla andra ärenden som är vittsyftande och principiellt viktiga för Forststyrelsen och fatta beslut i dem.

3 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som ordföranden för sammanträdet har omfattat.

Styrelsemedlemmarna har rätt att låta anteckna avvikande åsikt i protokollet.

4 §
Arvoden

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Regionala delegationer

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för högst fyra år i sänder delegationer för områdena i landskapet Lappland, landskapen Norra Österbotten och Kajanaland samt landskapet Norra Karelen.

Varje delegation består av en ordförande och en vice ordförande, vilka förordnas av jord- och skogsbruksministeriet, samt av nio andra medlemmar, vilka samtliga har en ersättare. Delegationens medlemmar ska på ett mångsidigt sätt företräda befolkningen, skogsbruket, näringslivet, miljövården och frivilligorganisationerna inom delegationens område. Innan delegationerna tillsätts ska jord- och skogsbruksministeriet av landskapsförbunden i fråga samt av andra intressentgrupper som är viktiga med tanke på Forststyrelsens verksamhet begära förslag till personer som ska väljas in i delegationerna.

Delegationen ska

1) ge Forststyrelsen utlåtanden om betydande frågor som gäller användningen av statens land- och vattenområden,

2) lägga fram initiativ för Forststyrelsen i syfte att beakta ortsbefolkningens ställning och att samordna funktionerna vid planeringen av Forststyrelsens verksamhet.

6 §
Delegationer som ska tillsättas inom samernas hembygdsområde

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för högst fyra år i sänder delegationer för områdena i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner.

Varje delegation består av en ordförande och en vice ordförande, vilka förordnas av jord- och skogsbruksministeriet, samt av sju andra medlemmar, vilka samtliga har en ersättare. I delegationen ska finnas företrädare för Forststyrelsen, sametinget, kommunen, renbeteslagen, fiskeriområdet, aktiebolag som avses i lagen om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016), näringslivet och kommersiella fiskare. I den delegation som tillsätts för Enare kommun ska även finnas företrädare för skoltarnas byastämma.

Uppgiften för den delegation som tillsätts för samernas hembygdsområde är att ge Forststyrelsen utlåtanden och lägga fram initiativ för Forststyrelsen i frågor som gäller skogshushållning, försäljning, köp, byte och arrendering av statens marker, planering av naturtillgångar, planering av snöskoterleder och snöskoterspår, tillstånd för terrängtrafik, jakt- och fisketillstånd samt fiskerihushållningen på statens vatten.

7 §
Delegationernas verksamhet

Den delegation som avses i 5 och 6 § sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden och är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst fyra av de övriga medlemmarna är närvarande.

Som delegationens beslut gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden för sammanträdet har omfattat.

Delegationens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar betalas ett arvode för deltagande i ett sammanträde i enlighet med finansministeriets gällande rekommendation om mötesarvoden. För deltagande i ett sammanträde betalas inte något annat arvode.

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer dessutom grunderna för den dagpenning och resekostnadsersättning som betalas till delegationens ordförande, vice ordförande, övriga medlemmar och ersättare.

8 §
Den första räkenskapsperioden

Forststyrelsens första räkenskapsperiod löper ut den 31 december 2016.

9 §
Tillämpning av förordning som utfärdats med stöd av den upphävda lagen

Tillämpningen av statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (160/2004) på Forststyrelsen upphör den 15 april 2016.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.