Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

8.4.2016/235

Lag om statens skogsbruksaktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Aktiebolag under bildning

Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk överförs till ett aktiebolag under bildning. När aktiebolaget bildas tecknar Forststyrelsen samtliga aktier i det för statens räkning och vidtar behövliga åtgärder för registrering av bolaget. Aktiebolaget eller en ändring av dess bolagsordning får inte anmälas för registrering om inte jord- och skogsbruksministeriet har godkänt bolagsordningen eller ändringen av den.

Bolagets verksamhetsområde omfattar skogsbruk med ensamrätt på statsägd mark och virkesleveranser till kunder. När bolaget bedriver skogsbruk ska det se till att de allmänna samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i den lagen uppfylls så som statsrådet bestämmer vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och vid ändring av villkoren för den rätten.

Aktiebolaget ägs i sin helhet av staten och förvaltas av Forststyrelsen.

2 §
Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att mot gängse vederlag till aktiebolaget överlåta

1) icke överförbar rätt att bedriva skogsbruk på sådan jord- och vattenegendom för vilken gäller avkastningskrav och som anvisats eller senare anvisas i Forststyrelsens besittning,

2) Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk,

3) immateriella rättigheter och annan lös egendom som används av Forststyrelsens resultatområde för skogsbruk.

3 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och ändring av villkoren för det ska det ses till att de allmänna samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i lagen om Forststyrelsen säkerställs och att de regionala planer för användning av naturresurserna som Forststyrelsen godkänt iakttas.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

4 §
Rätt att företräda staten i vissa fall

Aktiebolaget har rätt att företräda Forststyrelsen på statens områden där det har rätt att bedriva skogsbruk och att använda den rätt att föra talan som hör till staten som markägare i ärenden som gäller

1) hörande av grannar eller ägare till grannfastigheter som grundar sig på lagstiftning,

2) rågång för andra områden än i naturvårdslagen (9/2023) avsedda naturskyddsområden och skyddsområden som omfattar fornminnen som är skyddade enligt lagen om fornminnen (295/1963), (5.1.2023/32)

3) Forststyrelsens rätt att företräda vid i lagen om samfällda skogar (109/2003) avsedda delägarlags stämmor,

4) företrädande av Forststyrelsen vid stämmor för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda delägarlag, med undantag av delägarlag som har till uppgift att förvalta en båthamn och delägarlag för samfällda vattenområden,

5) Forststyrelsen som vägdelägare enligt lagen om enskilda vägar (560/2018). (13.7.2018/569)

Aktiebolaget har rätt att på statens områden där det har rätt att bedriva skogsbruk för Forststyrelsens räkning bevilja

1) rätt att färdas på statens markområde, om dess betydelse är ringa,

2) tillfällig rätt att använda statens markområde,

3) rätt att på statens mark uppföra anordningar och konstruktioner som behövs för renskötsel och i 39 § i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskiljningsgärden.

5 §
Skadeståndsansvar vid företrädande av staten

Aktiebolaget ansvarar för skada som på det sätt som avses i 4 § vid företrädande av staten eller förande av statens talan av vållande har orsakats staten eller någon annan.

6 §
Bestämmelser om offentlig upphandling

Det som i 6 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling (348/2007) föreskrivs om upphandlande enheter tillämpas även på det aktiebolag som avses i denna lag.

Forststyrelsen och aktiebolaget står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 12 § i lagenom offentlig upphandling. Forststyrelsen och aktiebolaget får köpa tjänster direkt av varandra.

7 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen av Forststyrelsen räknas som skattepliktigt överlåtelsepris för den överlåtna egendomen den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften.

Vid beskattningen av aktiebolaget räknas som avdragbar anskaffningsutgift för den överförda egendomen motsvarande belopp som enligt 1 mom. har räknats som skattepliktigt överlåtelsepris för Forststyrelsen. Överförda andra avdragbara utgifter än anskaffningsutgifterna dras av i beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha dragits av i Forststyrelsens beskattning. De korrigeringsposter enligt 5 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) som hänför sig till de överförda tillgångarna och reserver som hänför sig till den överförda verksamheten räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha räknats som inkomst vid beskattningen av Forststyrelsen.

Vid beskattningen av Forststyrelsen räknas som avdragbar anskaffningsutgift för aktier som erhållits som vederlag det belopp av de överförda tillgångarna som inte dragits av vid beskattningen, minskat med beloppet av de överförda skulderna och reserverna.

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse som avses i 2 § mot aktier i aktiebolaget under bildning.

8 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget ansvarar för de låne-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som Forststyrelsen har ingått och som gäller den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den affärsverksamhet inom skogsbruk som förs över till bolaget.

Forststyrelsens sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på bolaget under bildning kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta Forststyrelsen för det som Forststyrelsen har betalat enligt detta moment.

9 §
Personalens anställningsförhållanden

Den personal som arbetar med uppgifter inom Forststyrelsen som bolagiseras när denna lag träder i kraft övergår i anställning hos aktiebolaget i uppgifter som motsvarar de tidigare.

De som har anställts för viss tid för uppgifter som bolagiseras övergår i anställning hos aktiebolaget för motsvarande tid.

På arbetstagarna och anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget som en arbetstagare övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal eller arbetsavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

Statsrådet får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 §. I dessa fall tillämpas även 7 § på dem.

Forststyrelsen får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 9 §.

RP 132/2015, JsUB 2/2016, RSv 25/2016

Ikraftträdelsestadganden:

13.7.2018/569:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 147/2017, RP 11/2018, KoUB 13/2018, RSv 58/2018

5.1.2023/32:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.