Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

10.3.2016/162

Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Forsknings- och innovationsrådet

För utvecklande av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, bildning, tillväxt och konkurrenskraft finns ett forsknings- och innovationsråd.

2 §
Rådets uppgifter

Rådet ska

1) stöda statsrådet vid utvecklandet och samordningen av en långsiktig forsknings- och innovationspolitik,

2) följa förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området samt ta initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.

3 § (8.8.2019/904)
Sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande, forsknings- och kulturministern och näringsministern som vice ordförande samt tre andra ministrar som utnämns av statsrådet.

Förutom ministerledamöterna har rådet sex eller sju andra ledamöter, som utnämns av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en bred sakkunskap inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Om en ledamot avgår eller blir oförmögen att sköta sitt uppdrag under mandatperioden, utnämner undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha hört arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli, en ny ledamot för den återstående mandatperioden.

Rådet och dess ordförande, eller vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden, kan kalla sakkunniga till stöd för rådets arbete.

4 § (8.8.2019/904)
Rådets verksamhet

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden godkänner föredragningslistan för ett möte. Rådet är beslutfört när minst fyra ledamöter utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Forsknings- och innovationsrådets verksamhet bereds i en grupp som består av företrädare för statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Business Finland och som verkar under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Beredningsgruppen svarar för beredningen ar rådets möten, möteshandlingar och övriga material. Beredningsgruppen fungerar i samverkan med övriga ministerier och intressegrupper.

5 §
Arvoden

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om storleken på de mötesarvoden som hänför sig till rådets verksamhet. Ersättning för resekostnader betalas i enlighet med statens tjänstekollektivavtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (1043/2008).

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.2018/226:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

8.8.2019/904:

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.