Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

25.2.2016/153

Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015):

1 §
Yrkesbeteckningen för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning och utbildningen som leder till yrket

En sådan yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) har yrkesbeteckningen närvårdare. Med utbildning som leder till närvårdaryrket avses den grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som har examensbenämningen närvårdare.

Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är också sådana hemvårdare och vårdare av utvecklingshämmade som avlagt en examen på skolnivå som föregått närvårdarexamen.

2 §
Anpassningsperiod

Bestämmelser om anpassningsperiod enligt ett i 10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården avsett villkorligt beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om rätt att utöva yrke eller rätt att använda en yrkesbeteckning finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) och i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av den.

Om det enligt ett sådant villkorligt beslut om rätt att utöva yrke eller rätt att använda en yrkesbeteckning som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har meddelat den sökande med stöd av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården krävs en anpassningsperiod, ska verket bestämma längden på anpassningsperioden och de uppgifter som sökanden ska arbeta med under anpassningsperioden samt den behörighet som krävs av den person som övervakar den sökande. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan i ett villkorligt beslut om erkännande också bestämma andra behövliga villkor för slutförandet av anpassningsperioden och för bedömningen av den.

Sökanden ska själv ordna en arbetsplats för anpassningsperioden. Under anpassningsperioden sköter sökanden uppgiften under handledning och tillsyn. Sökanden ska under anpassningsperioden arbeta vid en verksamhetsenhet inom socialvården så att sökanden är direkt anställd hos verksamhetsenhetens huvudman. De villkor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har uppställt ska följas under anpassningsperioden. Anpassningsperioden kan också innefatta kompletterande utbildning.

3 §
Övervakarens skyldigheter under anpassningsperioden

Den person som utsetts att övervaka anpassningsperioden ska stödja och främja utvecklingen av den sökandes yrkesskicklighet. Övervakaren ska följa och övervaka sökandens verksamhet under anpassningsperioden och genast ingripa vid missförhållanden.

Övervakaren ska under anpassningsperioden underrätta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om brister i den sökandes yrkesutövning, om sökandens verksamhet förorsakar allvarlig fara för objektet för verksamheten. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan då besluta att anpassningsperioden ska avbrytas.

Att anpassningsperioden slutförts visas med ett intyg över anpassningsperioden som arbetsgivaren eller övervakaren utfärdar, och av vilket det framgår att de villkor för slutförandet av anpassningsperioden och för bedömningen av den som uppställts i det villkorliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer uppfylls. Ett utlåtande ska lämnas också om den sökande inte har slutfört anpassningsperioden eller om anpassningsperioden har avbrutits.

4 §
Lämplighetsprov

Bestämmelser om lämplighetsprov enligt ett i 10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården avsett villkorligt beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om rätt att utöva yrke eller rätt att använda en yrkesbeteckning finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och i den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av den.

Om det enligt ett sådant villkorligt beslut om rätt att utöva yrke eller rätt att använda en yrkesbeteckning som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har meddelat sökanden med stöd av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ska genomgås ett lämplighetsprov som kompensationsåtgärd, bestämmer verket det huvudsakliga innehållet i lämplighetsprovet och vem som ska verkställa provet. Lämplighetsprovet ska ordnas av en aktör som enligt lagstiftningen är behörig att utfärda intyg över att den utbildning eller examen som nationellt krävs för yrket i fråga har avlagts. Att lämplighetsprov har avlagts med godkänt resultat visas med ett intyg som utfärdas av den som ordnat lämplighetsprovet. Avsikten med lämplighetsprovet är att säkerställa att sökandens kompetens motsvarar den kompetens som uppnås genom den utbildning som krävs i Finland.

5 §
Rätten för den som avlagt examen utomlands att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

En person som genomgått en utbildning som avses i 10 och 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kan under anpassningsperioden med beaktande av de villkor som uppställts i beslutet om anpassningsperioden tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter.

Den som tillfälligt är verksam i socialarbetaryrket har inte samma rätt som socialarbetare att i brådskande fall besluta om vård oberoende av egen vilja och om åtgärder i anslutning till det.

6 §
Bilagor till ansökan

Till en i 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården avsedd ansökan om erhållande av rätt att utöva ett yrke som legitimerad yrkesutbildad person eller rätt att använda yrkesbeteckningen för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning ska fogas

1) bevis på sökandens identitet och medborgarskap,

2) bevis på sökandens formella kvalifikationer eller ett bevis över utbildning som ger rätt att utöva det yrke som avses, och i fråga om den som avlagt examen i en stat som inte hör till Europeiska unionen eller en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet en tillförlitlig utredning om att beviset är riktigt,

3) ett intyg om yrkeserfarenhet vid behov.

Sökanden ska dessutom på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna sådana upplysningar om sin utbildning att verket kan fastställa förekomsten av eventuella väsentliga skillnader i förhållande till den utbildning som krävs i Finland.

Om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som kompensationsåtgärd har krävt att sökanden ska slutföra en anpassningsperiod eller genomgå ett lämplighetsprov, ska sökanden uppvisa ett intyg över att kompensationsåtgärden har slutförts när han eller hon ansöker om beviljande av slutlig rätt att utöva yrket eller rätt att använda en yrkesbeteckning.

En sökande som fått sin utbildning utomlands ska på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården uppvisa ett intyg över tillräckliga kunskaper i finska eller svenska när han eller hon ansöker om beviljande av slutlig rätt att utöva yrket eller rätt att använda en yrkesbeteckning.

Om en handling läggs fram som kopia, ska kopian vara officiellt bestyrkt i Finland eller i en annan stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av handlingar som är avfattade på något annat språk än finska, svenska eller engelska ska det till ansökan fogas en översättning till finska, svenska eller engelska av en translator som är auktoriserad i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan avvika från ovannämnda krav på handlingar, om sökanden är en person som åtnjuter internationellt skydd och om sökandens medborgarskap, identitet och utbildning kan utredas tillförlitligt på något annat sätt. Av särskilda skäl kan verket också i andra situationer avvika från ovannämnda krav på handlingar.

7 §
Delegationens sammansättning

Till den delegation som avses i 31 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kallar statsrådet högst 12 medlemmar samt en personlig suppleant för var och en. Statsrådet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande. Medlemmarna ska företräda socialvårdsmyndigheterna, det offentliga och privata servicesystemet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna samt de universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter som svarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom socialvården.

Om en medlem eller en suppleant avgår eller avlider under pågående mandatperiod, kallar social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Delegationen kan tillsätta sektioner för beredningen av ärendena och den ska fastställa sektionernas uppgifter.

Delegationen ska höra fackorganisationerna för yrkesutbildade personer inom socialvården, arbetsgivarsidan, aktörer som företräder klienterna samt andra sakkunniga.

8 §
Delegationens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 31 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ska delegationen

1) följa och utvärdera kompetens- och utbildningsbehoven hos yrkesutbildade personer inom socialvården samt främja utvecklingen av yrkesskickligheten hos och utbildningen för yrkesutbildade personer inom socialvården,

2) följa och utvärdera behovet av att utveckla arbetsfördelningen mellan yrkesutbildade personer inom socialvården samt främja en ändamålsenlig uppgiftsstruktur,

3) följa och främja samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och mellan myndigheterna samt samarbetet med klienterna och utvecklingen av det,

4) sköta de uppgifter som fastställs särskilt i det beslut om att tillsätta delegationen som statsrådet fattar.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

De vid ikraftträdandet av denna förordning gällande beslut av Utbildningsstyrelsen som avser den behörighet för socialhandledares eller socialarbetares uppgifter som en utländsk examen ger eller jämställande av studier utomlands med de studier som krävs av socialhandledare eller socialarbetare och en anpassningsperiod, ett lämplighetsprov eller kompletterande studier som personen ålagts att genomgå ska gälla också efter det att denna förordning trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.