Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

17.12.2015/1590

Lag om registret över rättstolkar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Registret över rättstolkar

Utbildningsstyrelsen för ett register över rättstolkar vars syfte är att främja tillgången till tolkar med tillräckliga kvalifikationer i rättliga frågor.

2 §
Nämnden för registret över rättstolkar

Beslut om registrering och avregistrering i registret över rättstolkar fattas av nämnden för registret över rättstolkar (registernämnden). Registernämnden finns i anslutning till Utbildningsstyrelsen och tillsätts av Utbildningsstyrelsen för högst fem år i sänder.

Registernämnden övervakar den verksamhet som utövas av tolkar som antecknats i registret över rättstolkar.

Utbildningsstyrelsen beslutar om arvodena för medlemmarna i registernämnden och svarar för registernämndens administrativa ärenden.

Närmare bestämmelser om registernämndens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Registernämndens sammansättning

Till registernämnden utses en ordförande och en vice ordförande samt minst fyra andra medlemmar. För var och en av dem utses en personlig ersättare. På ersättarna tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om medlemmar.

Av registernämndens medlemmar ska minst en företräda yrkesverksamma tolkar och minst en företräda dem som anlitar rättstolkningstjänster. Minst en medlem ska ha avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Därtill ska minst en medlem ha sakkunskap i högskoleundervisning inom området för tolkning och översättning och en medlem sakkunskap i annan undervisning inom området för tolkning och översättning.

Om en medlem av registernämnden avgår från sitt uppdrag utses en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

4 §
Beslutsfattandet i registernämnden

Registernämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Närmare bestämmelser om beslutsfattandet och handläggningen av ärenden i registernämnden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Förutsättningar för registrering

Registernämnden antecknar på ansökan i registret över rättstolkar en tolk

1) som har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,

2) som har

a) avlagt specialyrkesexamen i rättstolkning enligt den examensstruktur som anges i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller en motsvarande tidigare examen, eller

b) avlagt en högskoleexamen som lämpar sig för tolkuppdrag och genomfört studier i rättstolkning som omfattar eller motsvarar minst 35 studiepoäng,

3) som har lämnat registernämnden en skriftlig försäkran och som inte under de tre år som föregått ansökan har strukits ur registret över rättstolkar med stöd av 7 § 1 mom. 3 eller 4 punkten.

(11.8.2017/544)

Om en sådan examen eller sådana studier som avses i 1 mom. 2 punkten har avlagts eller genomförts tidigare än fem år innan ansökan om anteckning i registret lämnades in, krävs det för anteckning i registret att sökanden visar att han eller hon upprätthållit sin förmåga att utföra rättstolkning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om hur upprätthållandet av förmågan att utföra rättstolkning kan visas. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om sådana lämpliga högskoleexamina och studier i rättstolkning som avses i 1 mom. 2 punkten underpunkt b samt om innehållet i den försäkran som avses i 1 mom. 3 punkten.

6 §
Registreringens giltighetstid

En tolk som uppfyller förutsättningarna enligt 5 § antecknas i registret över rättstolkar för fem år i sänder. Registernämnden ger tolken ett intyg över registreringen. Närmare bestämmelser om innehållet i det intyg som ges till tolken får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Registreringen kan på ansökan förnyas efter att den tid som avses i 1 mom. har löpt ut, om förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. fortfarande uppfylls och tolken visar att han eller hon upprätthållit sin förmåga att utföra rättstolkning under de fem år som föregått ansökan. Ansökan om förnyad registrering kan göras tidigast sex månader innan den tid som avses i 1 mom. löper ut.

7 §
Avregistrering

Registernämnden ska stryka en tolk ur registret över rättstolkar, om tolken

1) skriftligen begär det,

2) inte uppfyller de förutsättningar som anges i 5 § 1 mom.,

3) genom en dom i domstol konstateras ha begått ett brott i sin verksamhet som tolk,

4) på annat sätt i sin verksamhet som tolk har visat sig vara uppenbart olämplig att vara verksam som rättstolk.

En tolk ska dock inte strykas ur registret om det har gått mer än tre år från det att den dom som avses i 1 mom. 3 punkten gavs eller den verksamhet som avses i 1 mom. 4 punkten bedrevs.

Ett ärende som avses i 1 mom. 3 punkten kommer upp till avgörande i registernämnden genom en anmälan enligt 11 § från en domstol. Ett ärende som avses i 1 mom. 4 punkten kommer upp till avgörande i registernämnden genom ett skriftligt klagomål över tolken eller en anmälan som en myndighet gjort om tolken.

8 §
Uppgifter som antecknas i registret över rättstolkar

I registret över rättstolkar antecknas tolkens namn, personbeteckning och adress, uppgifter om den examen eller de studier enligt 5 § 1 mom. 2 punkten som är förutsättningar för registrering samt uppgifter om upprätthållandet av förmågan att utföra rättstolkning. Utöver adressuppgifterna kan också på tolkens begäran hans eller hennes e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter antecknas i registret.

En tolk som antecknats i registret över rättstolkar ska omedelbart informera registernämnden om ändringar i de uppgifter som antecknats i registret.

Uppgifterna i registret över rättstolkar ska avföras utan oskäligt dröjsmål, om registreringens giltighet har upphört, om tolken avregistrerats eller om registernämnden har fått vetskap om att tolken har avlidit. Uppgift om att en tolk har avregistrerats med stöd av 7 § 1 mom. 3 eller 4 punkten ska dock bevaras i tre år från avregistreringen.

9 §
Behandling av uppgifterna i registret över rättstolkar

Bestämmelser som gäller offentligheten för och behandlingen av uppgifterna i registret över rättstolkar finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet det kan i det allmänna datanätet publiceras uppgifter om namnet på tolkar som antecknats i registret över rättstolkar samt uppgift om de språk i vilka en tolk har avlagt den examen eller genomfört de studier som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i denna lag. På begäran av tolken kan även tolkens verksamhetsområde, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter publiceras i det allmänna datanätet. En tolk som antecknats i registret har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne publiceras.

De uppgifter som avses i 2 mom. kan i det allmänna datanätet publiceras som en förteckning som utgör resultatet av en enskild sökning på ett visst verksamhetsområde, på ett visst tolkningsspråk eller på namnet på en tolk.

10 §
Avgifter

För handläggningen av ansökningar som avses i 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom. tar registernämnden ut en avgift av sökanden. Bestämmelser om avgiften finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

11 §
Anmälningsplikt för domstolarna

Domstolarna ska underrätta registernämnden om avgöranden där en tolk som antecknats i registret över rättstolkar konstateras ha begått ett brott i sin verksamhet som tolk.

12 §
Sökande av ändring

I sådana beslut av registernämnden som gäller anteckning i registret över rättstolkar, förnyande av registrering eller avregistrering får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

RP 39/2015, KuUB 7/2015, RSv 59/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1.

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.2017/544:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.