Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.11.2015/1377

Statsrådets förordning om revision

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av revisionslagen (1141/2015):

1 §
Anmälan till och anteckning i revisorsregistret

Anmälan till revisorsregistret ska undertecknas.

Registeranteckningen ska göras utan dröjsmål efter det att anmälan till registret eller det lagakraftvunna beslut som utgör en förutsättning för anteckningen inkommit till Revisionstillsynen.

2 § (18.8.2016/653)
Registrering av uppgifter om revisorer från andra stater än EES-stater

I 6 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015) avsedd registrering av en revisor som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat förutsätter att

1) en fysisk person som valts till revisor eller den som av revisionssammanslutningen utsetts till huvudansvarig revisor uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 2 eller 3 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

2) majoriteten av medlemmarna i revisionssammanslutningens styrelse eller ett motsvarande organ uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 5 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

3) revisorn uppfyller vad som motsvarar de i 3 kap. 8 § och 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivna kraven på oberoende,

4) revisorn följer de internationella revisionsstandarder som avses i 3 kap. 3 § i revisionslagen eller motsvarande standarder,

5) revisionssammanslutningen offentliggör uppgifter om sin förvaltning och verksamhet på det sätt som avses i artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

Uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat ska antecknas i registret på ett sådant sätt att de klart skiljer sig från uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i en EES-stat.

En revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat ska i sin verksamhetsberättelse inkludera en beskrivning av hur dess kvalitetskontrollsystem fungerar och av utförd kvalitetsgranskning samt av resultaten av kvalitetsgranskningarna och de åtgärder som de föranlett.

3 §
Arbetsplan

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av november månad offentliggöra en arbetsplan för det kommande året.

4 §
Verksamhetsberättelse

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av mars månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla en beskrivning av systemet för kvalitetssäkring och en redogörelse för utförda kvalitetskontroller samt resultaten av kvalitetskontrollerna och de åtgärder som dessa föranlett.

5 § (18.8.2016/653)

5 § har upphävts genom F 18.8.2016/653.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

7 §
Övergångsbestämmelser

Revisionstillsynen ska uppdatera revisorsregistret så att det motsvarar bestämmelserna i denna förordning inom fem månader från ikraftträdandet av denna förordning.

Revisionstillsynen ska offentliggöra arbetsplanen för 2016 inom fyra månader från ikraftträdandet av denna förordning.

Revisionstillsynen ska se till att det upprättas en verksamhetsberättelse för det sista verksamhetsåret för Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott.

Ikraftträdelsestadganden:

18.8.2016/653:

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.