Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.11.2015/1340

Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), sådan den lyder ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion (grupperingsförordningen) och i denna lag som kompletterar den.

2 §
Gruppering

Med gruppering avses i denna lag en gruppering som bildats i enlighet med grupperingsförordningen.

En gruppering är finländsk om grupperingens stadgeenliga säte är i Finland och utländsk om grupperingens stadgeenliga säte finns i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater.

3 §
En grupperings uppgifter

En gruppering kan ges uppgifter för genomförande av sådana av Europeiska unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierade investeringsprioriteringar mellan dess medlemmar som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete, om aktörer från minst två medlemsstater i Europeiska unionen deltar i dem.

Utan finansiellt bidrag från Europeiska unionen kan en gruppering ges endast sådana samarbetsuppgifter som avses i den artikel som nämns i 1 mom.

En gruppering får inte ges andra uppgifter än sådana som avses i 1 eller 2 mom. och inte heller uppgifter som inte faller inom samtliga medlemmars behörighet.

Närmare bestämmelser om en grupperings uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Medlemskap i en gruppering

Finska staten, landskapet Åland, finländska nationella, regionala och lokala myndigheter, ett sådant finländskt offentligrättsligt organ som avses i 5 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och andra enheter som avses i artikel 3.1 d och 3.1 f i grupperingsförordningen kan vara medlemmar i en finländsk eller utländsk gruppering. (29.12.2016/1403)

I fråga om förutsättningarna för en annan medlemsstat i Europeiska unionen och för medlemmar från tredjeländer eller utomeuropeiska länder eller territorier att bli medlemmar i en finländsk gruppering föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och i lagstiftningen i den medlemsstat där medlemmen i fråga har sitt säte.

Om någon medlem i grupperingen har ett begränsat ansvar för grupperingens skyldigheter, ska också den finländska medlemmen begränsa sitt ansvar för grupperingens skyldigheter. Begränsningen ska skrivas in i grupperingsavtalet. Grupperingen ska dessutom, om arbets- och näringsministeriet det kräver, ställa en godtagbar säkerhet som tryggar fullgörandet av skyldigheterna.

Närmare bestämmelser om den säkerhet som krävs av en gruppering och om förfarandet i samband med den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Underrättelse om anslutning och ändring

En sammanslutning som har för avsikt att bli medlem i en gruppering ska underrätta arbets- och näringsministeriet om sin anslutning till en finländsk eller utländsk gruppering.

Till underrättelsen ska fogas

1) uppgifter om den gruppering som sammanslutningen har för avsikt att ansluta sig till,

2) förslag till grupperingens avtal och stadga på finska eller svenska,

3) sammanslutningens beslut om anslutning och sammanslutningens beslut genom vilket förslaget till grupperingens avtal och stadga har godkänts,

4) en redogörelse för samtliga medlemmars ansvar för grupperingens skyldigheter,

6) en redogörelse för eventuell säkerhet.

Arbets- och näringsministeriet ska också underrättas om varje ändring av avtalet och om varje betydande ändring av grupperingens stadga.

6 §
Beslut om godkännande

Arbets- och näringsministeriet fattar det beslut som avses i artikel 4.3 i grupperingsförordningen och som gäller godkännande av en finländsk medlems anslutning till en finländsk eller utländsk gruppering och det beslut som avses i artikel 4.6 och som gäller godkännande av varje ändring av avtalet och varje ändring av stadgan.

Anslutningen och ändringarna godkänns om

1) förslaget till grupperingens avtal och stadga uppfyller de krav som ställs i grupperingsförordningen, i denna lag och i annan lagstiftning,

2) grupperingens uppgifter är förenliga med 3 §,

3) det inte föreligger några andra i artikel 4.3 i grupperingsförordningen avsedda hinder för anslutning till grupperingen eller för ändringar,

4) grupperingen presenterar en godtagbar säkerhet i ett fall som avses i 4 § 3 mom.

7 §
Beslut om registrering av en gruppering och offentliggörande av handlingar

En finländsk gruppering ska antecknas i ett finländskt register på det sätt som föreskrivs någon annanstans i lag.

Grupperingen ska se till att grupperingens avtal och stadga samt de ändringar av dem som enligt 6 § godkänts av arbets- och näringsministeriet utan dröjsmål offentliggörs i Officiella tidningen. En registrerad gruppering ska tillställa Regionkommittén en begäran enligt artikel 5 i grupperingsförordningen om att ett meddelande om att grupperingen bildats publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Om medlemmarnas ansvar för en finländsk grupperings skulder har begränsats, ska uppgifter om grupperingen publiceras i den utsträckning som grupperingsförordningen förutsätter.

Närmare bestämmelser om publicering av uppgifter om en finländsk gruppering får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
En grupperings rättskapacitet och namn

En finländsk gruppering kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför domstolar och andra myndigheter efter det att den har registrerats enligt denna lag.

I anslutning till en registrerad finländsk grupperings namn ska användas orden "Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä", "Europeisk gruppering för territoriellt samarbete" eller förkortningen "EAYY" eller "EGTS".

Till namnet på en sådan gruppering vars medlemmar har ett begränsat ansvar ska fogas orden "rajoitettu vastuu" eller ordet "begränsat" om det är fråga om ett svenskt namn.

9 §
Bestämmelser som tillämpas på en grupperings verksamhet

När en gruppering sköter uppgifter som förvaltande myndighet eller bokföringsfunktion för programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, tillämpas på grupperingens uppgifter och befogenheter samt på ändringssökande vad som i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021) och i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021) föreskrivs om uppgifterna och befogenheterna för ett landskapsförbund som är förvaltande myndighet eller sköter bokföringsfunktionen. (13.8.2021/760)

På en finländsk grupperings verksamhet, bokföring, revision, tillsyn över användningen av allmänna medel, upplösning och konkurs tillämpas i övrigt vad som föreskrivs någon annanstans i lag och i Europeiska unionens lagstiftning.

På de anställda vid en gruppering och på medlemmarna i en grupperings organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

10 §
En grupperings organ

Bestämmelser om en grupperings organ finns i artikel 10 i grupperingsförordningen.

Bestämmelser om uppgifterna, befogenheterna och ansvaret för grupperingens direktör och andra organ finns i grupperingens stadga.

11 §
Förbjudande av en grupperings verksamhet och upplösning av en gruppering

Behörigt organ enligt artikel 13 i grupperingsförordningen är i fråga om en finländsk gruppering tingsrätten på den ort där grupperingen har sitt säte och i fråga om en utländsk gruppering tingsrätten på den ort där grupperingens finländska medlem har sitt säte.

Tingsrätten på den ort där den finländska grupperingen har sitt säte bestämmer om upplösning av grupperingen i ett sådant fall som avses i artikel 14 i grupperingsförordningen. På upplösningen av en gruppering tillämpas till övriga delar vad som någon annanstans i lag föreskrivs om upplösning av en sammanslutning som verkar som gruppering.

12 §
Domstolens underrättelseskyldighet

Domstolen ska underrätta den behöriga registermyndigheten om att en grupperings egendom överlämnats till konkurs och om att konkursförfarandet vid domstolen har avslutats samt om ansökningar och beslut om förbjudande av grupperingens verksamhet och om upplösning av grupperingen.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009).

RP 8/2015, FvUB 2/2015, RSv 13/2015

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2016/1403:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

13.8.2021/760:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.