Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

25.6.2015/819

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillverkning, import, användning, handel med, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring och förstöring av sådana explosiva varor som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen, om användning av explosiva varor och farliga kemikalier som specialeffekter, om tillstånds- och anmälningsförfaranden i samband med dessa samt om övervakning.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Förordningens bestämmelser om tillverkning av explosiva varor gäller inte

1) tillverkning och hantering av en explosiv vara på användningsplatsen för omedelbar användning till den del detta omfattas av statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011), eller

2) laddning för eget behov av patroner för skjutvapen som en enskild person innehar med vederbörligt tillstånd.

Förordningens bestämmelser om överföring av explosiva varor gäller inte

1) pyrotekniska artiklar,

2) patroner eller med dem jämförbara artiklar som används i skjutvapen, arbetsredskap eller startpistoler, eller

3) krut och tändhattar som en enskild person med rätt att inneha skjutvapen skaffar för eget behov.

Denna förordning gäller inte tillverkning, upplagring, förstöring och import av samt handel med explosiva varor till den del detta omfattas av förordningen om explosionsfarliga ämnen inom gränsbevakningsväsendet och polisen (731/1983).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) farlighetsklass indelning av explosiva varor i sex farlighetsklasser enligt den fara som den explosiva varan vid eventuell olycka kan orsaka för miljön; farlighetsklassen fastställs enligt de metoder som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

2) mängden explosiv vara nettomängden sprängämne,

3) kategori av pyrotekniska artiklar indelningen av fyrverkeripjäser, pyrotekniska sceneffekter och övriga pyrotekniska artiklar i olika kategorier F1, F2, F3 och F4 samt T1 och T2 samt P1 och P2 enligt statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015),

4) räddningsredskap sådana belysnings- och signalartiklar samt därmed jämförbara explosiva varor som skaffas för nödsituationer och vars överensstämmelse med kraven inte visas genom statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven,

5) tillverkning tillverkning av explosiva varor av råmaterial och gjutning samt annan motsvarande behandling så att varornas egenskaper eller fysiska form ändras samt ihopsättning av komponenter i explosiva varor, sättande av explosiva varor i användbart skick på annat ställe än användningsplatsen, förpackning av explosiva varor och annan motsvarande verksamhet där de explosiva varornas fysiska form inte ändras.

2 kap

Tillverkning av explosiva varor

Tillverkning av explosiva varor i produktionsanläggningar
4 §
Tillståndsansökan

Tillstånd som avses i 58 § i kemikaliesäkerhetslagen ska sökas innan avgöranden om det detaljerade genomförandet fattas i god tid innan byggarbetena på produktionsanläggningen inleds.

Bestämmelser om de allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten, de redogörelser för identifieringen av faror och risker och för produktionsanläggningens placering samt de principer för genomförande av produktionsanläggningen som ska lämnas i tillståndsansökan finns i punkterna 1–14 i bilaga I.

Säkerhets- och kemikalieverket kan dessutom kräva att den utredning som avses i punkterna 15–19 i bilaga I sänds till verket innan tillståndet beviljas eller före ibruktagningsinspektionen. I annat fall ska den visas upp vid ibruktagningsinspektionen.

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. På Säkerhets- och kemikalieverkets begäran ska ytterligare exemplar av ansökningshandlingarna lämnas in, om det behövs för kungörande av ärendet eller begäran om utlåtanden. Bestämmelser i övrigt om behandlingen av tillståndsansökan finns i förvaltningslagen (434/2003).

5 §
Utlåtanden som begärs vid behandlingen av tillståndsansökan

När Säkerhets- och kemikalieverket behandlar en tillståndsansökan som avses i 4 § ska verket begära utlåtanden av regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen och räddningsmyndigheten.

6 § (27.1.2022/90)
Tillståndsbeslut

Tillståndsbeslutet ska innehålla uppgift om

1) verksamhetsutövarens identifierings- och kontaktuppgifter,

2) den plats där tillverkning av explosiva varor får bedrivas och var platsen är belägen,

3) en allmän beskrivning av verksamheten,

4) den största tillåtna mängd explosiva varor som får tillverkas och farlighetsklassen,

5) en sammanfattning av slutsatserna i säkerhetsrapporten,

6) eventuella begränsningar i verksamheten samt andra tillståndsvillkor som ställs av säkerhetsskäl.

Bestämmelser om hur förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska beaktas i tillståndsbeslutet finns i 26 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen.

7 § (27.1.2022/90)
Delgivning av tillståndsbeslut till myndigheter

Utöver vad som i 104 f § i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivs om delgivning av tillståndsbeslut ska Säkerhets- och kemikalieverket sända tillståndsbeslutet för kännedom till regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsmyndigheten, polisen samt kommunens miljövårdsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet i det område där den verksamhet som beslutet gäller ska placeras.

8 §
Ibruktagningsinspektion

Efter att ett tillstånd som avses i 58 § i kemikaliesäkerhetslagen har beviljats ska Säkerhets- och kemikalieverket inspektera anläggningen innan produktionsanläggningen tas i bruk.

För den ibruktagningsinspektionen ska verksamhetsutövaren underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om ibruktagandet av fabriken eller en del av den i god tid innan den tas i bruk. Verksamhetsutövaren ska ge de myndigheter som deltar i inspektionen tillfälle att vid inspektionen bekanta sig med de i punkterna 15–19 i bilaga I avsedda handlingar som verksamhetsutövaren inte har sänt in tillsammans med ansökan om tillstånd eller före ibruktagningsinspektionen.

Säkerhets- och kemikalieverket ska underrätta regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen och räddningsmyndigheten om inspektionen.

9 §
Inspektionsberättelse

Efter ibruktagningsinspektionen ska Säkerhets- och kemikalieverket inom två månader avfatta en inspektionsberättelse som omfattar de inspekterade objekten, huvudpunkterna i inspektionen samt upptäckta brister.

Säkerhets- och kemikalieverket ska sända inspektionsberättelsen till verksamhetsutövaren samt till regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsmyndigheten, polisen och kommunen.

Verksamhetsutövaren ska inom utsatt tid lämna en redogörelse för hur de brister som upptäckts vid inspektionen avhjälps.

Tillverkning av explosiva varor med mobilt aggregat
10 §
Ansökan om godkännande av aggregatet och tillverkningssättet

Tillstånd som avses i 58 a § i kemikaliesäkerhetslagen ska sökas i tillräckligt god tid innan de slutliga genomförandelösningarna för det mobila aggregatet görs.

Bestämmelser om de allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren som ska lämnas i tillståndsansökan, de explosiva varor som tillverkas, aggregatets funktion, aggregatets konstruktion och identifieringen av faror i verksamheten samt om säkerhetsprinciperna för placeringen och användningen av aggregatet finns i bilaga II.

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Bestämmelser i övrigt om behandlingen av tillståndsansökan finns i förvaltningslagen.

I fråga om tillståndsförfarandet för upplagring på sprängningsplatsen av råmaterial för emulsionssprängämnen för mobila aggregat ska statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) iakttas, om den totala mängden ammoniumnitratemulsion överstiger 5 ton ovan jord eller 20 ton under jord.

11 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet ska det anges

1) verksamhetsutövaren,

2) en allmän beskrivning av verksamheten,

3) den största tillåtna mängden kemikalier och deras farlighetsklass,

4) eventuella begränsningar av verksamheten samt andra villkor som ställs på grund av säkerheten.

12 §
Ibruktagningsinspektion

Efter att ett tillstånd som avses i 58 a § i kemikaliesäkerhetslagen har beviljats ska Säkerhets- och kemikalieverket inspektera det mobila aggregatet innan det tas i bruk.

För ibruktagningsinspektionen ska verksamhetsutövaren underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om ibruktagandet av aggregatet i god tid innan det tas i bruk.

13 §
Inspektionsberättelse

Säkerhets- och kemikalieverket ska efter ibruktagningsinspektionen avfatta en inspektionsberättelse som omfattar uppgift om de ansvariga för tillverkningen och aggregatet, bruksanvisningarna och underhållsplanerna samt planerna för säker användning av aggregatet. I inspektionsberättelsen ska det anges vilka brister som upptäckts och eventuella villkor som ställts för användningen av aggregatet.

Säkerhets- och kemikalieverket ska sända inspektionsberättelsen till verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövaren ska inom utsatt tid lämna en redogörelse för hur de brister som upptäckts vid inspektionen ska avhjälpas.

14 §
Användning av mobila aggregat

Ett mobilt aggregat får användas på olika sprängningsplatser, förutsatt att aggregatet används enligt de bestämmelser som gäller för mobila aggregat och villkoren i tillståndsbeslutet.

3 kap

Skyldigheter för verksamhetsutövare i fyrverkeribranschen

15 §
Anmälan av tillverkare och importörer av fyrverkeripjäser

En anmälan enligt 93 § 3 mom. i kemikaliesäkerhetslagen som görs av en tillverkare eller importör av fyrverkeripjäser ska innehålla

1) tillverkarens eller importörens namn och kontaktuppgifter,

2) den persons eller de personers namn, kompetens och utbildning som ansvarar för tillverkningen eller importen,

3) en redogörelse för arrangemangen för upplagring av fyrverkeripjäser,

4) en redogörelse för arrangemangen för kvalitetskontroll,

5) en redogörelse för den plats där verksamhetsutövaren kan utföra provskjutningar för utbildning, kvalitetskontroll eller förstöring,

6) en redogörelse för förfarandena för att avbryta detaljförsäljningen av en felaktig produkt och vid behov kunna återkalla produkten från konsumenterna,

7) en redogörelse för förfaranden för att underrätta myndigheterna och vid behov medierna om ett produktfel,

8) en redogörelse för förfarandena för att förstöra fyrverkeripjäser som i den egna verksamheten eller i detaljförsäljningen har konstaterats vara defekta,

9) uppgift om ansvarsförsäkringens storlek.

Säkerhets- och kemikalieverket bedömer utifrån dokumenten i anmälan och ett skriftligt prov för den ansvariga personen om kraven på verksamhetens säkerhet uppfylls.

16 §
Anmälan av arrangörer av fyrverkerier

En anmälan enligt 94 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen som görs av en arrangör av ett fyrverkeri ska innehålla

1) arrangörens namn och kontaktuppgifter,

2) den persons eller de personers namn, kompetens och utbildning som utses till ansvarig person för fyrverkeriet,

3) en principiell beskrivning av funktions- och säkerhetssystemet för de anordningar som används vid uppskjutningen av de pyrotekniska artiklar och andra artiklar som används vid fyrverkerierna,

4) en redogörelse för förvaringen och hanteringen av fyrverkeripjäserna på uppskjutningsplatsen,

5) en redogörelse för de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att försäkra sig om att artiklarna och de anordningar som används är lämpliga,

6) en redogörelse för förfarandena för att trygga säkerheten när artiklar skjuts upp,

7) uppgift om ansvarsförsäkringens storlek.

Säkerhets- och kemikalieverket bedömer utifrån dokumenten i anmälan och ett skriftligt prov för den ansvariga personen om kraven på verksamhetens säkerhet uppfylls.

4 kap

Upplagring av explosiva varor

Permanent upplagring av explosiva varor
17 §
Tillståndsansökan

Tillstånd som avses i 58 § i kemikaliesäkerhetslagen ska sökas innan avgöranden om det detaljerade genomförandet fattas i god tid innan byggarbetena på produktionsanläggningen inleds.

Bestämmelser om de allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten, de redogörelser för identifieringen av faror och risker och för upplagets placering samt de principer för genomförande av produktionsanläggningen som ska lämnas i tillståndsansökan finns i bilaga III.

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. På Säkerhets- och kemikalieverkets begäran ska ytterligare exemplar av ansökningshandlingarna lämnas in, om det behövs för kungörande av ärendet eller begäran om utlåtanden. Bestämmelser i övrigt om behandlingen av tillståndsansökan finns i förvaltningslagen.

18 §
Behandlingen av tillståndsansökan samt beslut

På behandlingen av en tillståndsansökan tillämpas vad som föreskrivs i 5 §.

I tillståndsbeslutet ska det anges

1) verksamhetsutövaren,

2) den plats där upplagring får ske,

3) en allmän beskrivning av verksamheten,

4) farlighetsklasserna för och de största tillåtna mängderna explosiva varor, samt

5) eventuella begränsningar av verksamheten samt andra villkor som ställs på grund av säkerheten.

Till tillståndsbeslutet ska det fogas behövliga utredningar. På information om ett beslut tillämpas vad som föreskrivs i 7 §.

19 §
Ibruktagningsinspektion

Efter att ett tillstånd som avses i 58 § i kemikaliesäkerhetslagen har beviljats ska Säkerhets- och kemikalieverket inspektera upplaget innan det tas i bruk.

För ibruktagningsinspektionen ska verksamhetsutövaren underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om ibruktagandet av upplaget i god tid innan det tas i bruk.

Säkerhets- och kemikalieverket ska informera räddningsmyndigheten och polisen om inspektionen.

20 §
Inspektionsberättelse

Efter ibruktagningsinspektionen ska Säkerhets- och kemikalieverket inom två månader avfatta en inspektionsberättelse som sänds till verksamhetsutövaren samt till regionförvaltningsverket, räddningsmyndigheten och polisen.

I inspektionsberättelsen ska det anges vilka brister som upptäckts och eventuella villkor som ställts för användningen av upplaget.

Tillfällig upplagring av explosiva varor
21 §
Tillståndsansökan

Tillstånd som avses i 58 b § i kemikaliesäkerhetslagen ska sökas senast två veckor innan verksamheten inleds.

Bestämmelser om de allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten samt de redogörelser för identifieringen av faror och risker och för upplagets placering som ska lämnas i tillståndsansökan finns i bilaga IV.

Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen.

22 §
Begränsningar av tillfällig upplagring

Tillfällig upplagring får pågå i högst två år på samma ställe. Om sprängnings- och brytningsarbetet pågår en längre tid än två år, kan tillståndet basis av en inspektion förnyas för ett år i sänder högst två gånger.

Den största mängden explosiva varor i ett tillfälligt upplag ska understiga 10 ton.

23 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet ska det anges

1) verksamhetsutövaren,

2) den plats där upplagring får ske,

3) vilken slags upplagring det är fråga om,

4) uppgifter om de explosiva varor som upplagras,

5) de största mängderna explosiva varor,

6) beslutets giltighetstid,

7) de begränsningar och villkor som gäller för verksamheten,

8) förfarandena vid ibruktagningsinspektionen.

Till tillståndsbeslutet ska det fogas behövliga utredningar.

Säkerhets- och kemikalieverket ska underrätta regionförvaltningsverket, räddningsmyndigheten och polisen om tillståndsbeslutet.

24 §
Ibruktagningsinspektion

Efter att ett tillstånd som avses i 58 b § i kemikaliesäkerhetslagen har beviljats ska tillsynsmyndigheten inspektera det tillfälliga upplaget innan det tas i bruk.

För ibruktagningsinspektionen ska verksamhetsutövaren i enlighet med tillståndsbeslutet underrätta Säkerhets- och kemikalieverket eller räddningsmyndigheten om ibruktagandet av upplaget i god tid innan det tas i bruk.

Säkerhets- och kemikalieverket eller räddningsmyndigheten ska informera polisen om inspektionen.

25 §
Inspektionsberättelse

Över ibruktagningsinspektionen ska tillsynsmyndigheten avfatta en inspektionsberättelse som sänds till verksamhetsutövaren samt till regionförvaltningsverket, räddningsmyndigheten och polisen.

I inspektionsberättelsen ska det anges vilka brister som upptäckts och de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna.

Om inspektionen utförs av räddningsmyndigheten, ska räddningsmyndigheten sända inspektionsberättelsen också till Säkerhets- och kemikalieverket. Säkerhets- och kemikalieverket fattar vid behov beslut om de villkor som ska ställas för användningen av upplaget.

5 kap

Förebyggande av risk för storolyckor

26 §
Skyldigheten att upprätta dokument om verksamhetsprinciper samt säkerhetsrapport

På skyldigheten för den som bedriver tillverkning eller upplagring av explosiva varor att upprätta dokument om verksamhetsprinciper eller säkerhetsrapport tillämpas 6 och 7 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

När skyldigheten enligt 1 mom. bestäms beaktas även andra farliga kemikalier genom att summan av relationstalen bestäms på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

27 §
Innehåll, behandling och översyn i fråga om dokument om verksamhetsprinciper

I fråga om innehållet i, behandlingen och översynen av dokumentet om verksamhetsprinciper tillämpas det som föreskrivs i 13 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

Vid en inspektion ska dokumentet visas upp och det ska klarläggas på vilket sätt man sörjt för att de verksamhetsprinciper som anges i det iakttas.

28 §
Innehåll, behandling, slutsatser och översyn i fråga om säkerhetsrapport

I fråga om innehållet i, behandlingen av, slutsatserna i och översynen av säkerhetsrapporten tillämpas det som föreskrivs i 14–16 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

2 mom. har upphävts genom F 27.1.2022/90. (27.1.2022/90)

29 §
Verksamhetsutövarnas informationsskyldighet och samarbete för att förebygga olyckor samt spridning av storolyckor

I fråga om verksamhetsutövarens informationsskyldighet, samarbetet mellan verksamhetsutövare för att förebygga olyckor samt åtgärder för att förebygga spridning av storolyckor tillämpas det som föreskrivs i 21–23 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

6 kap

Räddningsplaner

30 §
Intern räddningsplan

Verksamhetsutövare ska göra upp en intern räddningsplan för produktionsanläggning där explosiva varor tillverkas eller upplagras.

I den interna räddningsplanen ska det åtminstone anges

1) det område och det eventuella antal personer som utsätts för fara i en eventuell olyckssituation,

2) räddningsvägar och system för att rädda människoliv och egendom, släcka en brand, larma hjälp och avvärja fara,

3) andra uppgifter som krävs enligt tillståndsbeslutet.

I fråga om innehållet i, uppdateringen av och övningarna i samband med samt behandlingen av den interna räddningsplanen vid en produktionsanläggning som tillverkar eller upplagrar explosiva varor och som är skyldig att upprätta dokument om verksamhetsprinciper eller säkerhetsrapport tillämpas det som föreskrivs i 17–19 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

Den interna räddningsplanen ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds.

31 §
Extern räddningsplan

Bestämmelser om räddningsmyndighetens skyldighet att göra upp en extern räddningsplan finns i 48 § i räddningslagen (379/2011).

7 kap

Tillsynsplan och tillsynsprogram

32 §
Tillsynsplan och tillsynsprogram

I fråga om tillsynsplanen och tillsynsprogrammet enligt 60 § i kemikaliesäkerhetslagen, avvikande från inspektionsintervallerna, innehållet i inspektionerna samt inspektionsberättelsen tillämpas det som föreskrivs i 27–29 och 31–32 § i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier.

33 §
Inspektionsintervaller

Inspektionerna ska i regel utföras med följande intervaller:

1) produktionsanläggningar för vilka det krävs en säkerhetsrapport minst en gång per år,

2) produktionsanläggningar för vilka det krävs ett dokument om verksamhetsprinciperna minst en gång vart tredje år,

3) övriga produktionsanläggningar för vilka det krävs tillstånd från Säkerhets- och kemikalieverket minst en gång vart femte år.

8 kap

Ansvarig person för tillverkningen och upplagringen av explosiva varor

34 §
Ansvarig person

I fråga om anläggningar där explosiva varor tillverkas är den ansvariga personen enligt 61 § i kemikaliesäkerhetslagen den ansvarige föreståndaren samt i fråga om permanent och tillfällig upplagring den ansvarige upplagsföreståndaren. Även mobila aggregat ska ha en ansvarig föreståndare.

Vid en produktionsanläggning kan det finnas flera ansvariga personer och ställföreträdare för dem.

35 §
Den ansvariga personens kompetens och befogenheter

Av ansvariga föreståndare och upplagsföreståndare krävs att de har tillräcklig kännedom om egenskaperna hos explosiva varor och att de behärskar bestämmelserna om explosiva varor.

Ansvariga föreståndare ska dessutom ha tillräcklig praktisk erfarenhet av tillverkningen av de aktuella explosiva varorna eller motsvarande explosiva varor.

Den ansvariga personen ska ha möjlighet och befogenheter att se till att tillverkningen och upplagringen av explosiva varor sker i enlighet med bestämmelserna och på ett säkert sätt.

36 §
Utseende av ansvarig person och ställföreträdare

Verksamhetsutövaren ska ha den ansvarige föreståndarens och upplagsföreståndarens skriftliga samtycke till att de åtar sig uppgiften.

Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad förteckning över ansvariga föreståndare och upplagsföreståndare som verksamhetsutövaren utsett samt deras ansvarsområden.

En ansvarig person kan ha en eller flera utsedda ställföreträdare. I fråga om ställföreträdares kompetens och uppgifter samt utseende av ställföreträdare tillämpas det som föreskrivs om ordinarie ansvariga personer.

37 §
Användare av mobila aggregat

Den som använder ett mobilt aggregat ska ha tillräckliga kunskaper och utbildning i riktig och säker användning av aggregatet. Den ansvarige föreståndaren för aggregatet svarar för att den som använder aggregatet har kompetens för det.

38 §
Laddare som ansvarig person

Ett sådant kompetensbrev som avses i lagen om laddare (219/2000) medför under giltighetstiden kompetens att vara ansvarig för upplagring av explosiva varor utan sådant prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket.

9 kap

Import och överföring av explosiva varor

39 §
Import av explosiva varor

I en tillståndsansökan enligt 73 § i kemikaliesäkerhetslagen ska det anges den explosiva varans namn, farlighetsklass, mängd och tillverkare.

Importören av den explosiva varan ska innan varan övergår till fri omsättning visa upp ett importtillstånd enligt 1 mom. för Tullen. Tullen antecknar sorterna och mängderna av de importerade explosiva varorna i tillståndet.

För import av explosiva varor behövs dock inte tillstånd, när den explosiva varan ingår som fast installerad säkerhetsanordning eller till utrustningen hörande räddningsredskap i ett flygplan, ett fartyg, en båt, en bil eller något annat fordon.

I fråga om import av ammunition samt explosiva varor för försvarsmakten tillämpas vad som föreskrivs särskilt.

Det som i 1 och 2 mom. föreskrivs om import av explosiva varor gäller inte explosiva varor som importeras från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Överföring av explosiva varor
40 §
Överföring av explosiva varor i Finland

Överföringsintyg som berättigar till överföring av explosiva varor beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket.

I registreringsanmälan enligt 74 § 3 mom. i kemikaliesäkerhetslagen ska den som ansöker om överföringsintyg lämna sina kontaktuppgifter samt en redogörelse för sin rätt att förvärva explosiva varor.

Överföringsintyget gäller i fem år, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

41 §
Överföring av explosiva varor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

När explosiva varor överförs till eller från Finland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller sådana överförs via finskt territorium, ska överföringsintyg för överföringen sökas hos Säkerhets- och kemikalieverket.

I ansökan ska det lämnas följande uppgifter:

1) namn och adress på avsändaren av de explosiva varorna och dem som ordnar överföringen,

2) mängderna explosiva varor,

3) handelsnamnen, beskrivningarna, ändamålen och UN-numren för de explosiva varorna,

4) uppgifter om de explosiva varornas överensstämmelse med kraven, om de explosiva varorna för första gången överlåts för distribution eller bruk inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) transportsättet och rutten samt vid behov gränsövergångsställena inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

6) det uppskattade avgångs- och ankomstdatumet.

Om explosiva varor överförs från en sådan stat eller en del av en sådan stat där det för varje överföring krävs ett separat dokument, beviljas överföringsintyget för en viss leverans. Överföringsintyget kan beviljas för en viss leverans även av andra särskilda skäl.

42 §
Överföring av explosiva varor till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

När överföringen av en explosiv vara påbörjas i Finland och avslutas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när en explosiv vara anländer till Finland utan att gå via Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska överföringsintyg för överföringen sökas hos Säkerhets- och kemikalieverket.

43 §
Register över företag i sektorn för explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket för ett register över företag i sektorn för explosiva varor. Uppgifter som finns i registret får lämnas ut till myndigheter i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till Europeiska gemenskapernas kommission.

10 kap

Upplagring vid handel med explosiva varor

44 §
Maximimängder som får upplagras

I butikslokaler eller andra motsvarande utrymmen dit kunder har tillträde, får det upplagras sammanlagt högst 200 000 stycken patroner för skjutvapen, arbetsredskap i kategori P1 för pyrotekniska artiklar eller startpistoler och tändhattar till patronerna, 10 kg krut, av vilket dock högst 3 kg krut i farlighetsklass 1.1, samt sammanlagt högst 50 kg fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3, pyrotekniska artiklar i kategorierna T1, T2, P1 och P2 och pyrotekniska artiklar som används i räddningsredskap. Utöver mängderna ovan får det i butikslokalen upplagras högst 50 kg fyrverkeripjäser i kategori F1.

I butiksfastigheten utanför butikslokalen eller i upplag som finns i andra byggnader än butiksbyggnaden får per upplagsmagasin samtidigt upplagras högst dubbelt de mängder som nämns i 1 mom.

I ett containerupplag på gårdsplanen utanför en butiksbyggnad får det i högst fyra veckors tid för kortvarigt behov samtidigt upplagras maximalt 500 kg i transportförpackningar emballerade fyrverkeripjäser i kategorierna F1, F2 och F3, så att högst 200 kg av dem ingår i farlighetsklass 1.3.

45 §
Upplagringsanmälan

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan enligt 63 § i kemikaliesäkerhetslagen till räddningsmyndigheten senast en månad innan upplagringen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F1-F3 och P1 produkter påbörjas. Bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i anmälan finns i bilaga V.

Om upplagringen endast omfattar fyrverkeripjäser i kategori F1 eller pyrotekniska artiklar i kategori P1 krävs det ingen anmälan.

46 §
Beslut

I det beslut som räddningsmyndigheten fattar med anledning av anmälan ska det anges

1) den plats där upplagring får ske,

2) de största tillåtna mängderna explosiva varor och kategorin,

3) upplagringsplatserna och upplagringssätten,

4) eventuella andra villkor som ställts.

47 §
Inspektionsprotokoll

Över sådana inspektioner av upplagring som görs enligt 64 § i kemikaliesäkerhetslagen ska räddningsmyndigheten sätta upp ett protokoll. Av protokollet ska det framgå vilka brister som eventuellt har upptäckts i upplaget samt de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna. Verksamhetsutövaren ska inom utsatt tid lämna en redogörelse för avhjälpandet av bristerna.

48 §
Upplagring som kräver tillstånd

I fråga om upplagring i samband med handel av andra explosiva varor än sådana som avses i 63 § och i 64 a § i kemikaliesäkerhetslagen tillämpas bestämmelserna i 17–20 § om permanent upplagring av explosiva varor. På kungörelse och information om tillståndsansökningar som gäller sådan upplagring tillämpas dock inte 12 a kap. i kemikaliesäkerhetslagen.

Säkerhets- och kemikalieverket inspekterar upplag av sådana explosiva varor som avses i 1 mom. i enlighet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet enligt 32 §.

49 §
Ansvarig person för handel med explosiva varor

Verksamhetsutövaren ska se till att den i 65 § i kemikaliesäkerhetslagen avsedda ansvariga personen för handeln med explosiva varor har tillräckliga befogenheter och möjligheter att i praktiken sköta sina uppgifter i rörelsen.

Verksamhetsutövaren ska ha den ansvariga personens skriftliga samtycke till att han eller hon åtar sig uppgiften.

Den ansvariga personen ska se till att handeln och upplaget sköts i enlighet med de bestämmelser som gäller explosiva varor och de beslut som gäller upplaget.

Explosiva varor får bara överlåtas av den ansvariga personen eller av en av denne godkänd person som fyllt 18 år.

I det intyg som ges en ansvarig person som har avlagt godkänt kompetensprov ska det anges de produkter vars handel och upplagring den som avlagt provet får vara ansvarig för.

Om den ansvariga personen lämnar sitt uppdrag eller är förhindrad att sköta sin uppgift, ska det utnämnas en ny ansvarig person för rörelsen utan dröjsmål.

Om endast fyrverkeripjäser i kategori F1 eller pyrotekniska artiklar i kategori P1 upplagras, behöver det inte utses någon ansvarig person.

11 kap

Begränsningar i fråga om överlåtelse

50 §
Överlåtelse av explosiva varor

Överlåtelse enligt 82 § 1 mom. i kemikaliesäkerhetslagen av explosiva varor ska ske mot kvittering. Kvittot ska innehålla den överlåtna explosiva varans handelsnamn och mängd samt datum och mottagarens underskrift och namnförtydligande. Till överlåtaren ska det dessutom lämnas en styrkt kopia av ett giltigt överlåtelseintyg.

Den som avhämtar en explosiv vara ska i det fall som avses i 82 § 1 mom. 1 punkten i kemikaliesäkerhetslagen för den som överlåter varan visa upp fullmakt av den som innehar tillverknings- eller upplagringstillstånd. I det fall som avses i 2 punkten i det momentet ska den som avhämtar varan för den som överlåter varan visa upp fullmakt av den som utför sprängnings- och brytningsarbetena.

51 §
Överlåtelse av ammunition

Till den som har rätt att inneha skjutvapen får det överlåtas högst 1 000 stycken tändhattar till patroner för skjutvapen och högst 2 kg krut.

52 §
Överlåtelse av pyrotekniska artiklar för enskild konsumtion

Fyrverkeripjäser i kategorierna F1, F2 och F3 samt pyrotekniska artiklar av kategori P1 och pyrotekniska artiklar som används i räddningsredskap får endast överlåtas till personer över 18 år.

Fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 får överlåtas direkt till konsumenten endast på försäljningsställen som godkänts av räddningsmyndigheten.

53 §
Begränsning av tiden för överlåtelse

Överlåtelse av fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 från rörelser som bedriver handel är förbjuden från den 1 december till den 26 december, om inte köparen har ett av räddningsmyndigheten utfärdat beslut enligt 91 § 3 mom. i kemikaliesäkerhetslagen om att produkterna får användas.

54 §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av fyrverkeripjäser

För konsumentbruk får inte överlåtas följande fyrverkeripjäser i kategori F2 eller F3, som definieras i de harmoniserade standarder som avses i statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven:

1) handhållna fyrverkeripjäser i kategori F2,

2) smällare, enskilda eller som delar av kombinationsprodukter, med undantag av produkter där en enskild smällande laddning innehåller högst 0,05 g svartkrut,

3) smällare, som antänds av slag när de kastas på marken,

4) romerska ljus som enskilda produkter, där avfyrningsrörets inre diameter understiger 20 mm,

5) engångskreverande stjärnbomber som enskilda artiklar, där rörets inre diameter understiger 28 millimeter och öppningsladdningen är en annan än svartkrut,

6) av raketerna enligt kategori F2, miniraketer,

7) artiklar i kategori F3 med undantag av fontäner och artiklar av typ tårta, där den totala pyrotekniska massan är högst 1 000 g; i en kombinationsprodukt som innehåller fontäner och funktioner av typ tårta får den totala pyrotekniska massan uppgå till högst 2 000 g, där andra produkter än fontäner får utgöra högst 1 000 g.

55 §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av pyrotekniska artiklar för professionellt bruk

Fyrverkeripjäser i kategori F4 för pyrotekniska artiklar får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som fått ett i 15 eller 16 § avsett beslut av Säkerhets- och kemikalieverket om att kraven för verksamhetens säkerhet uppfylls.

Pyrotekniska artiklar i kategorierna T1 och T2 får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som i sin tjänst har en laddare med kompetens att avfyra effekter (kategori E).

Pyrotekniska artiklar i kategori P2 får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som i sin tjänst har en specialist med lämplig utbildning.

En specialist på säkerhetsanordningar i kategori P2 för bilar ska ha fordonsteknisk utbildning eller tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen samt produktspecifik utbildning som givits av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat.

Specialister på andra produkter i kategori P2 än de som avses i 4 mom. ska ha produktspecifik utbildning som givits av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat.

Den produktspecifika utbildning som avses i 4 och 5 mom. ska omfatta behövliga kunskaper om den pyrotekniska artikelns egenskaper, farlighetsklass och risker samt om lämplig upplagring, säker användning och förstöring av produkten. I utbildningen ska det dessutom läras ut hur installationens säkerhet och den installerade produktens adekvata funktion säkerställs. Över utbildning som fullgjorts med godkänt resultat ska det ges ett skriftligt intyg.

12 kap

Förvaring av explosiva varor

56 §
Förvaring i bostadslägenheter

I en bostadslägenhet får det förvaras högst 2 kg krut, totalt högst 20 000 patroner för skjutvapen, arbetsredskap och startpistoler och tändhattar till dem samt kortvarigt högst 5 kg fyrverkeripjäser i kategorierna F1, F2 och F3 och pyrotekniska artiklar i kategori P1.

57 § (17.9.2015/1136)
Förvaring i andra utrymmen

I andra utrymmen som innehas av den som äger de explosiva varorna än i en bostadslägenhet får det förvaras högst 5 kilogram krut, högst 30 000 patroner för skjutvapen, arbetsredskap eller startpistoler och tändhattar till dem, sammanlagt högst 25 kilogram fyrverkeripjäser i kategorierna F1-F4 och pyrotekniska artiklar i kategorierna T1, T2, P1 och P2 samt högst 5 kilogram pyrotekniska artiklar som används i räddningsredskap.

58 §
Förvaring av sprängämne för bergsbrytning

En verksamhetsutövare som utför sprängnings- och brytningsarbete som näringsverksamhet får förvara högst 60 kg sprängämne för bergsbrytning i utrymmen som verksamhetsutövaren innehar.

59 §
Förvaring av explosiva varor på sprängningsplatser och andra användningsplatser

Bestämmelser om förvaring av explosiva varor på en sprängningsplats finns i statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten.

Laddare med kompetens att avfyra effekter (kategori E) får på sprängningsplatsen förvara högst 25 kg explosiva varor som laddaren behöver på sprängningsplatsen.

En arrangör av ett fyrverkeri får förvara högst 500 kg fyrverkeripjäser som behövs för fyrverkeriet på den plats där fyrverkeriet arrangeras.

13 kap

Användning av explosiva varor

60 §
Anmälan om sprängningsarbete

En anmälan enligt 79 § i kemikaliesäkerhetslagen om sprängningsarbete ska göras till polisen minst sju dygn innan arbetet påbörjas. Sprängningsarbete där explosiva varor används som enskilda laddningar i en mängd på högst 25 kg per dygn och högst 1 kg i laddningsutrymmet, ska anmälas till polisen senast ett dygn innan arbetet påbörjas.

Av anmälan ska det framgå

1) var sprängningsplatsen är belägen,

2) den beräknade tid arbetet på sprängningsplatsen pågår och beräknade sprängningsdagar eller sprängningsveckor,

3) namn och kontaktuppgifter avseende ledaren för sprängningsarbetet,

4) förvarings- och upplagringsplatserna för explosiva varor på sprängningsplatsen, samt

5) vid behov, en redogörelse för tillverkning av explosiva varor med mobilt aggregat och upplagring av farliga kemikalier i samband med detta.

Polisen kan kräva att en säkerhetsplan lämnas in innan sprängningsarbetet påbörjas.

61 §
Anmälan om arrangerande av fyrverkeri

En anmälan enligt 97 § i kemikaliesäkerhetslagen om arrangerande av ett fyrverkeri ska göras till polisen senast 14 dygn innan fyrverkeriet arrangeras.

Av anmälan ska det framgå

1) platsen för fyrverkeriet,

2) den exakta tidpunkten,

3) vilka fyrverkeripjäser som ska användas i fyrverkeriet,

4) hur fyrverkeripjäserna ska upplagras och förvaras på den plats där fyrverkeriet arrangeras,

5) skyddsavstånden och andra säkerhetsåtgärder för att förebygga olyckor,

6) den ansvariga personen och personens kontaktuppgifter, samt

7) person- och kontaktuppgifterna för dem som avfyrar fyrverkeriet.

Till anmälan ska det fogas en kopia av beslutet från Säkerhets- och kemikalieverket om arrangörens anmälan enligt 16 §.

Polisen ska höra räddningsmyndigheten med anledning av anmälan. Polisen ska underrätta räddningsmyndigheten och nödcentralen om fyrverkeriet.

62 §
Anmälan om användning av specialeffekter

I en anmälan till räddningsmyndigheten enligt 81 § i kemikaliesäkerhetslagen ska det anges

1) kontaktuppgifterna för den som gör anmälan,

2) tid och plats där specialeffekterna ska användas,

3) verksamhetens syfte,

4) det uppskattade antalet deltagare i evenemanget,

5) effekter som ska användas,

6) funktionssättet och skyddsavstånden för de effekter som ska användas,

7) en sprängningsplan där de sprängningsarbeten som ska utföras anges skriftligt,

8) upplagrings- och bevakningsarrangemangen i området för de effekter som ska användas,

9) ansvarig person med kontaktuppgifter och uppgift om personens kompetens,

10) anvisningar för säker användning av produkterna,

11) planerad släckningsutrustning och anvisningar i händelse av olyckor.

Till anmälan ska det fogas en karta där den tänkta användnings- och förvaringsplatsen för produkterna, räddningsvägarna samt placeringen av andra objekt som eventuellt behövs med tanke på säker verksamhet framgår.

63 §
Anmälan om privat användning av fyrverkeripjäser

En anmälan enligt 91 § i kemikaliesäkerhetslagen ska göras till räddningsmyndigheten senast fem dygn innan fyrverkeripjäserna används.

Av anmälan ska det framgå

1) platsen för användningen,

2) exakt tidpunkt för användningen,

3) användarnas person- och kontaktuppgifter.

Fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 får dock användas mellan den 31 december klockan 18 och den 1 januari klockan 2 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte räddningsmyndigheten lokalt har bestämt något annat.

Användningen av fyrverkeripjäser i kategori F1 kräver inte anmälan.

När fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 används vid något annat evenemang än ett privat evenemang som arrangeras av en enskild person, är det fråga om ett sådant fyrverkeri om vilket arrangören ska göra en anmälan till polisen enligt 61 §.

64 §
Undantag från obligatorisk användning av skyddsglasögon i samband med användningen av fyrverkeripjäser

Det är inte obligatoriskt att använda skyddsglasögon vid användning av enbart fyrverkeripjäser i kategori F1.

14 kap

Bokföring över explosiva varor

65 §
Bokföring över handel med explosiva varor

Av bokföringen enligt 86 i kemikaliesäkerhetslagen ska det framgå

1) den överlåtna explosiva varan och dess mängd,

2) tidpunkten för överlåtelsen,

3) uppgifter om mottagaren av den överlåtna explosiva varan,

4) grund för tillåtandet av överlåtelsen,

5) de till upplaget inkomna explosiva varorna och de explosiva varor som fortfarande finns i upplaget samt mängderna,

6) leverantören av de explosiva varor som kommit in till upplaget och leverantörens kontaktuppgifter.

Bokföringen ska bevaras i minst fem år.

66 §
Bokföring hos företag i sektorn för explosiva varor

Företag i sektorn för explosiva varor ska föra bok över de explosiva varorna. Av bokföringen ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) de inkomna explosiva varorna och namnen på avsändarna av varorna,

2) de avsända explosiva varorna och namnen på mottagarna av varorna samt numren för överlåtelseintygen,

3) de explosiva varor som finns i upplaget, samt

4) de explosiva varor som använts i den egna verksamheten.

Bokföringen ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår då överföringen skedde.

15 kap

Förstöring av explosiva varor

67 §
Krav som gäller förstöring av explosiva varor och dem som förstör explosiva varor

På området för en fabrik för explosiva varor får explosiva varor och fyrverkeripjäser förstöras med tillstånd av den ansvarige föreståndaren för fabriken.

Fyrverkeripjäser som importerats av en importör av fyrverkeripjäser får förstöras inom importörens område med tillstånd av den ansvariga person som avses i 93 § i kemikaliesäkerhetslagen.

Enskilda pyrotekniska artiklar i kategorierna T1, T2, P1 och P2 får förstöras av den som har i 55 § avsedd kompetens som berättigar till användning av artikeln.

Annanstans än på områden som avses i 1 och 2 mom. får enskilda explosiva varor förstöras av en person med laddares kompetens.

Vid förstöring av explosiva varor ska tillverkarens anvisningar följas.

68 §
Behandlingen av defekta fyrverkeripjäser som returnerats av konsumenter

Detaljförsäljare av fyrverkeripjäser ska ha skriftliga anvisningar för hur defekta fyrverkeripjäser som kommer tillbaka från konsumenterna ska förvaras och returneras till tillverkaren eller importören.

Vid förvaringen av defekta produkter ska bestämmelserna i 10 kap. iakttas.

Om försäljningsstället är säsongartat, ska konsumenterna efter att försäljningen har upphört ges tillfälle att inom skälig tid returnera defekta artiklar till försäljningsstället eller till en kontaktperson som försäljningsstället har angett.

16 kap

Olyckor

69 §
Anmälan av olyckor som omfattar explosiva varor

En anmälan enligt 98 § i kemikaliesäkerhetslagen med anledning av en olycka ska innehålla

1) en beskrivning av olyckssituationen och förhållandena då olyckan inträffade,

2) uppgifter om de explosiva varor och kemikalier som olyckan omfattat och om mängden eventuella utsläpp,

3) en redogörelse för de konsekvenser olyckan har eller förväntas ha för människors hälsa, miljön och egendom,

4) en beskrivning av de räddnings- och bekämpningsåtgärder som har vidtagits till följd av olyckan,

5) en bedömning av orsakerna till olyckan eller av orsaksfaktorerna,

6) en redogörelse för de åtgärder verksamhetsutövaren har för avsikt att vidta för att förebygga långtidsverkningar av olyckan och för att förebygga motsvarande olyckor i framtiden.

Om det i en undersökning som verksamhetsutövaren gör senare kommer fram nya omständigheter i fråga om de sakförhållanden som uppges i den utredning som avses i 1 mom. eller de slutsatser som har dragits i fråga om dem, ska verksamhetsutövaren uppdatera sin utredning.

17 kap

Ändringar i verksamheten

70 §
Tillstånd att göra ändringar i verksamheten

För ändringar som gäller verksamheten vid en produktionsanläggning där explosiva varor tillverkas samt ändringar som gäller varaktig och tillfällig upplagring av explosiva varor ska verksamhetsutövaren söka tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket, om ändringen är en utvidgning som kan jämställas med inrättandet av en produktionsanläggning eller annan sådan ändring som ökar skyddsavståndet. På tillståndsförfarandet och ibruktagningsinspektionerna tillämpas vad som föreskrivs i 2 och 4 kap.

71 §
Ändringsanmälningar

I fråga om andra än i 70 § avsedda betydande och på säkerheten inverkande ändringar i verksamheten ska verksamhetsutövaren göra en skriftlig anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket.

Ändringar som avses i 1 mom. är

1) en avsevärd ökning av mängden explosiva varor i produktionsanläggningen, även om skyddsavståndet inte ökar,

2) en avsevärd ändring av farlighetsklassen i farligare riktning för de explosiva varor som hanteras eller upplagras, så att detta inte har betydelse för skyddsavstånden,

3) en avsevärd ändring av tillverkningsmetoden eller hanterings- eller upplagringssättet,

4) ändringar på skyddsområdet, eller

5) en annan ändring som i betydande grad kan påverka riskerna för olyckor.

Anmälan ska innehålla den utredning som behövs beträffande utvidgningen eller ändringen.

När det gäller sådana ändringar i fråga om upplagring som kan jämställas med att inrätta ett sådant upplag som avses i 63 § i kemikaliesäkerhetslagen ska det göras en anmälan till räddningsmyndigheten. På anmälningsförfarandet tillämpas vad som föreskrivs i 45 och 46 §.

72 §
Anmälan om nedläggning eller avbrytande av tillverkning och upplagring av explosiva varor

Om tillverkningen eller upplagringen av explosiva varor upphör helt eller om någon del av produktionsanläggningen tas ur bruk, ska verksamhetsutövaren till anmälan om nedläggningen foga en plan för hur de åtgärder som anges i 133 § 1 mom. i kemikaliesäkerhetslagen kommer att vidtas.

Om tillverkningen eller upplagringen av explosiva varor avbryts för en längre tid än ett år, ska verksamhetsutövaren till anmälan om avbrottet foga uppgifter om hur verksamhetsutövaren säkerställer att avbrottet och återupptagningen av verksamheten sker på ett tryggt sätt.

73 §
Anmälan om byte av verksamhetsutövare eller ansvarig person

En anmälan enligt 134 § i kemikaliesäkerhetslagen om byte av verksamhetsutövare eller av den person som ansvarar för produktionsanläggningen ska innehålla följande uppgifter:

1) den nya verksamhetsutövarens namn, hemort samt kontaktuppgifter,

2) produktionsanläggningens placeringsort och besöksadress,

3) namn och ställning i fråga om den person som är ansvarig för produktionsanläggningen,

4) de tillstånd och andra beslut om tillverkning och upplagring av explosiva varor som man avser överföra på den nya verksamhetsutövaren.

18 kap

Kvalitetskontroll av fyrverkeripjäser

74 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på fyrverkeripjäser som Säkerhets- och kemikalieverket godkänt.

75 §
Kraven i fråga om kvalitetskontroll

Den som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket ska ha systematiska förfaranden för den kvalitetsövervakning som avses i 71 § i kemikaliesäkerhetslagen.

Den som importerar fyrverkeripjäser ska innan de importerade artiklarna överlåts och den som tillverkar fyrverkeripjäser ska innan de i Finland tillverkade artiklarna överlåts säkerställa att

1) artiklarna stämmer överens med besluten om godkännande och villkoren i besluten,

2) artiklarna är hela och fungerar på avsett sätt,

3) de märkningar som har fästs på artiklarna stämmer överens med 69 § i kemikaliesäkerhetslagen och beslutet om godkännande, samt

4) artiklarna åtföljs av en klar och begriplig bruksanvisning på finska och svenska.

76 §
Provpartiets storlek vid kvalitetskontroll

Det säkerställande som avses i 75 § 2 mom. ska ske genom tagande av ett provparti av varje tillverknings- eller importparti. Provpartiets storlek bestäms som följer:

Tillverknings- eller importpartiets storlek, Q st.Provets storlek, st.
Q ≤ 40010
400 < Q ≤ 1 00020
1 000 < Q ≤ 10 00040
10 000 < Q ≤ 50 00060
50 000 < Q ≤ 100 00080
100 000 < Q ≤ 500 000100
500 000 < Q ≤ 1 000 000140
1 000 000 < Q ≤ 5 000 000200

Om tillverknings- eller importpartiets storlek överstiger 5 miljoner stycken, ska det delas upp i partier på högst 5 miljoner stycken. Av vart och ett av dessa partier tas ett prov enligt tabellen.

Ett modellexemplar av varje parti ska bevaras så länge som fyrverkeripjäsen finns på marknaden.

77 §
Protokoll över kvalitetskontrollen

Den som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser ska över kvalitetskontrollen föra ett protokoll, som innehåller artikelspecifika uppgifter om övervakningen av kvaliteten. Protokollet ska bevaras minst tre år efter att kvalitetskontrollen har utförts.

19 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

78 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Genom denna förordning upphävs förordningen om explosiva varor (473/1993).

79 §
Behandling av anhängiga ärenden

Ett ärende som vid ikraftträdandet av denna förordning behandlas vid Säkerhets- och kemikalieverket, räddningsmyndigheten eller polisen och som inletts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska behandlas och avgöras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

80 §
Upplagsmagasin utanför butiksbyggnad

I upplagsmagasin som avses i 38 § 3 mom. i förordningen om explosiva varor, där sprängämnen för bergsbrytning får upplagras på en gårdsplan utanför en butiksbyggnad, får på stället i fråga fortfarande användas som upplag för sprängämnen för bergsbrytning under den tid som nämns i tillståndet, dock högst fram till den 1 juli 2020.

81 §
Ansvariga personer som utsetts före ikraftträdandet av förordningen

En ansvarig person som utsetts före ikraftträdandet av denna förordning får fortsätta som sådan ansvarig föreståndare eller upplagsföreståndare som avses i 34 § eller som sådan ansvarig person för handel med explosiva varor som avses i 49 § i enlighet med kompetensbrevet. Den ansvariga föreståndaren eller upplagsföreståndaren ska dock visa sin kompetens i enlighet med 61 § i kemikaliesäkerhetslagen innan han eller hon kan utnämnas till ansvarig föreståndare eller upplagsföreståndare vid en ny produktionsanläggning.

82 §
Verksamhetsprinciper för tillverkning och upplagring av explosiva varor som inletts före ikraftträdandet av förordningen

I fråga om sådan tillverkning och upplagring av explosiva varor som inlett före ikraftträdandet av denna förordning ska verksamhetsutövaren utarbeta eller uppdatera dokumentet om verksamhetsprinciperna före den 1 juni 2016.

83 §
Tillverkning av explosiva varor med mobilt aggregat som inletts före ikraftträdandet av förordningen

Sådan tillverkning av explosiva varor med mobilt aggregat som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning får fortsätta på den plats och under den tid som anges i det tillstånd som Säkerhets- och kemikalieverket gett.

84 §
Säkerhetsrapporter och informationsskyldighet i fråga om verksamhet som inletts före ikraftträdandet av förordningen

I fråga om sådan tillverkning och upplagring av explosiva varor som inletts före ikraftträdandet av denna förordning ska en säkerhetsrapport enligt 26 § utarbetas

1) före den 1 juni 2016, om produktionsanläggningen omfattas av de bestämmelser om utarbetandet av en säkerhetsrapport som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, om inte en säkerhetsrapport redan har lämnats till Säkerhets- och kemikalieverket och rapporten uppfyller kraven i 28 §; eventuella ändrade delar av säkerhetsrapporten ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket före den 1 juni 2016,

2) före den 1 juni 2017, om produktionsanläggningen inte omfattas av de bestämmelser om utarbetandet av en säkerhetsrapport som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Informationsgivningen enligt 29 § om verksamhet som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning ska skötas med iakttagande av vad som i 1 mom. föreskrivs om tidsfrister.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT nr L 197, 24.7.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 27, Rådets direktiv 93/15/EEG (31993L0015); EGT nr L 121, 15.5.1993, s. 20

Bilaga I

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR TILLVERKNING AV EXPLOSIVA VAROR

I Egentlig tillståndsansökan

Av den tillståndsansökan som avses i 4 § i förordningen ska följande uppgifter framgå:

Uppgifter om verksamhetsutövaren

1. Verksamhetsutövarens namn, hemort och adress samt FO-nummer.

2. Produktionsanläggningens placeringsort, besöksadress och postadress samt en utredning om att sökanden besitter produktionsanläggningens område.

3. Namn och ställning i fråga om den person som är ansvarig för produktionsanläggningen.

Allmänna uppgifter om verksamheten

4. En uppskattning av tidpunkten för när produktionsanläggningen tas i drift.

5. En beskrivning av den verksamhet som kommer att bedrivas i produktionsanläggningen och särskilt hur hanteringen av explosiva varor och upplagringen i samband med det har planerats försiggå i huvudsak samt vid behov en schematisk skiss över hur verksamheten framskrider.

6. Egenskaperna hos de explosiva varor och andra farliga kemikalier som tillverkas och upplagras.

7. Den största mängden andra farliga kemikalier som används i det tillverkade explosiva varorna och i tillverkningen i fråga om varje ställe och upplag.

Identifiering av faror och risker

8. En utredning om hur de faror som är förenade med hanteringen och upplagringen av explosiva varor och andra farliga kemikalier och de olyckor som eventuellt orsakas av dessa kan identifieras samt hur olycksföljderna och -riskerna bedöms. Av utredningen ska framgå de analyser och bedömningar som görs samt förfarandena för säkerställande av att resultaten tas i beaktande vid planeringen, genomförandet och driften.

Placering av fabriken och upplaget

9. En kartskiss över produktionsanläggningens placering. Av kartskissen ska framgå en zon som är minst lika bred som skyddsavståndet som omger anläggningen jämte byggnader, konstruktioner, vägar och andra objekt där det kan finnas människor samt objekt som har betydelse ur miljöskyddssynpunkt. Kartskissen ska vid behov kompletteras med verbala förklaringar över skyddsavstånden och en uppskattning av antalet människor som utsätts för fara.

10. En utredning om planläggningen av produktionsanläggningens tomt och om planläggningsläget i omgivningen och särskilt om effekterna av de ändringar som möjliggörs av det kan ha på riskerna för olyckor, såsom antalet människor i fara eller risker utifrån.

11. En uppskattning av omfattningen och graden av de från lägessynpunkt viktigaste identifierade olyckorna samt deras följder för människors hälsa, miljön eller egendom samt av hur de har beaktats vid valet av anläggningens förläggningsplats.

12. En miljökonsekvensbeskrivning, om det är fråga om ett projekt för vilket en sådan krävs.

Principer för genomförande

13. En utredning om hur de krav som ställs i lagstiftningen och de identifierade riskerna beaktas vid det tekniska genomförandet av produktionsanläggningen. Till ansökan ska bifogas ett sammandrag av de principer och förfaranden som tillämpas vid planeringen vilka gäller

a) valet av metoder för tillverkning eller hantering av explosiva varor,

b) planeringen av produktionsanläggningens område samt placeringen av anordningarna och verksamheterna inom fabrikens område,

c) valet och skyddet av byggnader och konstruktioner,

d) valet av aggregat och anordningar,

e) system och anordningar som ska installeras för tryggande av säkerheten och lindring av följderna av eventuella olyckor (ventilation, uppsamling och hantering av läckage samt av släck- och kylvatten, system för läckageövervakning, automation i anslutning till säkerheten, släckningsanordningar och -utrustning osv.).

14. En utredning om hur det i genomförandet säkerställs att produktionsanläggningen genomförs enligt de fastställda kraven och att anläggningen tryggt kan tas i drift.

II Utredningar som kompletterar tillståndsansökan

Drift och detaljerade bevis på att principerna iakttas

15. Verksamhetsprinciper som följs vid produktionsanläggningen (mål och verksamhetssätt som gäller begränsning av riskerna) samt namnet på den person som svarar för iakttagandet av principerna.

16. Ett sammandrag av resultaten av de analyser av produktionsanläggningen som gjorts för identifiering och bedömning av faror och risker. Av resultaten ska framgå typiska och största möjliga olyckor som kan ske i produktionsanläggningen samt deras följder inne i anläggningen och effekter utanför anläggningen samt de orsaker, omständigheter eller situationer som kan leda till dessa olyckor (kompletteringar till de bedömningar som ges i punkt 8).

17. En beskrivning av hur säker drift och underhåll av produktionsanläggningen har ordnats: anvisningar om agerandet i normala situationer och undantagssituationer, ordnandet av förhandsservice och underhåll samt säkerställandet av den kompetens som de olika uppgifterna kräver.

18. Ritningar av vilka klart framgår var på anläggningens område anläggningens byggnader, aggregat, upplag samt de viktigaste hanteringsställena är placerade samt var i byggnaderna aggregaten är placerade.

19. Bevis på att de beskrivningar och principer som anges i punkt 13 och 14 har följts vid uppförandet av konstruktioner, installationen av anordningar, uppbyggandet av system samt vid genomförandet av säkerhetsarrangemang.

Bilaga II

TILLVERKNING AV EXPLOSIVA VAROR MED MOBILT AGGREGAT

Av den tillståndsansökan som avses i 10 § i förordningen ska följande uppgifter framgå:

Uppgifter om verksamhetsutövaren

1. Verksamhetsutövarens namn, hemort och adress samt FO-nummer.

2. Namn, kontaktuppgifter, ställning samt redogörelse för expertisen i fråga om den person som är ansvarig för aggregatet.

Allmänna uppgifter om verksamheten

3. Explosiva varor och andra farliga kemikalier som finns i aggregatet samt deras egenskaper och mängder.

4. Antalet personer som behövs för att säkerställa en säker funktion när aggregatet används.

Identifiering av faror och risker

5. Ett sammandrag av resultaten av de analyser av aggregatet som gjorts för identifiering och bedömning av faror och risker. Av resultaten ska framgå typiska och största möjliga olyckor som kan ske i aggregatet samt deras följder och effekter utanför aggregatet samt de orsaker, omständigheter eller situationer som kan leda till dessa olyckor samt en redogörelse för hur de ovan angivna sakerna har beaktats i aggregatets uppbyggnad, placering och funktion.

Aggregatets uppbyggnad

6. En beskrivning av tillverkningen av explosiva varor samt av hur hanteringen och upplagringen av explosiva varor och andra kemikalier har planerats försiggå i huvudsak samt en redogörelse för aggregatets uppbyggnad.

7. System och anordningar som ska installeras i aggregatet för tryggande av säkerheten och lindring av följderna av eventuella olyckor.

Principer för aggregatets placering och säkra funktion

8. Utredning om de planerade skyddsavstånden till byggnader, andra konstruktioner samt vägar och andra sådana objekt som måste beaktas med tanke på den allmänna säkerheten.

9. En plan för hur aggregatet tryggt ska kunna tas i bruk och för ordnande av användningen och underhållet.

10. Utredning om hur det i genomförandet säkerställs att aggregatets genomförande och placering samt upplagringen av de farliga kemikalier som behövs i aggregatet sker på sprängningsplatsen enligt de fastställda kraven samt att aggregatet tryggt kan tas i bruk.

11. Plan för den vägledning och utbildning som ges till dem som använder aggregatet samt annan sakkunskap om explosiva varor samt tillverkning och hantering av explosiva varor som krävs av användarna.

Bilaga III

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR PERMANENT UPPLAGRING AV EXPLOSIVA VAROR

Av den tillståndsansökan som avses i 17 § i förordningen ska följande uppgifter framgå:

1. Verksamhetsutövarens namn, hemort och adress samt FO-nummer.

2. Plats där upplaget ska inrättas.

3. Sorten och farlighetsklassen för de explosiva varor som ska upplagras samt de största mängderna.

4. Syftet med upplagringen.

5. Utredning om att sökanden besitter upplagsområdet.

6. Planritning över upplagsområdet av vilken ska framgå de byggnader och konstruktioner som planeras i upplagsområdet samt deras placering.

7. Karta av vilken framgår upplagsområdets läge och omgivningens topografi inom en radie på minst två kilometer.

8. En utredning om planläggningen av produktionsanläggningens tomt och om planläggningsläget i omgivningen och särskilt om effekterna av de ändringar som möjliggörs av det kan ha på riskerna för olyckor, såsom antalet människor i fara eller risker utifrån.

9. En utredning om byggnader och andra konstruktioner och deras ändamål samt vägar och andra sådana omständigheter som måste beaktas med tanke på den allmänna säkerheten inom skyddsavståndet, dock minst på en kilometers avstånd från upplaget.

10. Ritningar för upplaget och andra byggnader och konstruktioner som planeras i området med beskrivningar av vilka tydligt framgår dimensionerna, byggsättet, byggmaterialet, anordningar för eventuell uppvärmning och belysning samt arrangemanget för ventilation, avloppssystem och brandbekämpning.

Bilaga IV

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR TILLFÄLLIG UPPLAGRING AV EXPLOSIVA VAROR

Av den tillståndsansökan som avses i 21 § i förordningen ska följande uppgifter framgå:

1. Verksamhetsutövarens namn, hemort och adress samt FO-nummer.

2. Plats där upplaget ska inrättas.

3. Syftet med upplagringen.

4. Sorten och farlighetsklassen för de explosiva varor som ska upplagras samt de största mängderna.

5. Karta och beskrivning av byggnaderna i närheten av upplagsmagasinet, deras avstånd till upplagsmagasinet samt andra omständigheter som eventuellt inverkar på säkerheten.

6. Redogörelse för upplagsmagasinets uppbyggnad.

7. Uppgifter om de som ska vara ansvariga föreståndare samt deras kompetens för skötseln av uppgiften.

Bilaga V

ANMÄLAN OM UPPLAGRING AV EXPLOSIVA VAROR

Av den anmälan som avses i 45 § i förordningen ska följande uppgifter framgå:

1. Verksamhetsutövarens namn, hemort och adress samt FO-nummer.

2. Plats där verksamhet bedrivs.

3. Upplagringens syfte, de maximala mängderna och sorterna av explosiva varor som upplagras i vart och ett av de brandtekniska upplagen.

4. Upplagens uppbyggnad, brandskydd och placering i byggnaden eller fastigheten.

5. Upplagens och försäljningsställets placering i byggnaden i förhållande till den övriga verksamheten i byggnaden.

6. Byggnadens placering i förhållande till den övriga omgivningen.

7. Om objektet finns i anläggningens räddningsplan eller motsvarande dokument.

8. Eventuella förfaranden genom vilka verksamhetsutövaren försäkrar sig om att försäljningen och upplagringen sker på ett säkert sätt.

Ikraftträdelsestadganden:

17.9.2015/1136:

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2015.

27.1.2022/90:

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.