Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

11.6.2015/719

Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om väsentliga säkerhetskrav för pyrotekniska artiklar, kategorisering av pyrotekniska artiklar, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, EU-försäkran om överensstämmelse, registreringsförfarande för anmälda organ samt om de krav som ställs på märkning av pyrotekniska artiklar.

2 §
Väsentliga säkerhetskrav

Utöver vad som föreskrivs i 5 § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) ska pyrotekniska artiklar uppfylla de väsentliga säkerhetskraven för pyrotekniska artiklar enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, nedan pyroteknikdirektivet.

3 §
Kategorisering av pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar delas in i följande kategorier:

1) fyrverkeripjäser

a) kategori F1: fyrverkeripjäser med mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden eller inne i bostäder,

b) kategori F2: fyrverkeripjäser med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden,

c) kategori F3: fyrverkeripjäser med medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa,

d) kategori F4: fyrverkeripjäser med hög skadepotential avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper, vanligen kallade fyrverkeripjäser för professionell användning, och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa,

2) pyrotekniska sceneffekter

a) kategori T1: pyrotekniska sceneffekter som har en låg skadepotential,

b) kategori T2: pyrotekniska sceneffekter som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper,

3) övriga pyrotekniska artiklar

a) kategori P1: pyrotekniska artiklar med låg skadepotential, som inte är fyrverkeripjäser eller pyrotekniska sceneffekter,

b) kategori P2: pyrotekniska artiklar som inte är fyrverkeripjäser eller pyrotekniska sceneffekter och som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.

Bestämmelser om kompetens- och utbildningskrav för de personer med specialistkunskaper som avses i 1 mom. finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

4 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska vid bedömningen av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven följa ett av följande förfaranden enligt bilaga II till pyroteknikdirektivet:

1) EU-typkontroll (modul B) och, efter tillverkarens eget val, ett av följande förfaranden:

a) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall (modul C2),

b) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen (modul D),

c) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter (modul E),

2) överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G), eller

3) överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H) i fråga om fyrverkeripjäser i kategori F4.

5 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som gäller en pyroteknisk artikel ska upprättas så att det utifrån dokumentationen kan bedömas om den pyrotekniska artikeln stämmer överens med tillämpliga krav. Dokumentationen ska innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna.

6 §
EU-försäkran om överensstämmelse

Den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 8 § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven ska följa bilaga III till pyroteknikdirektivet, och försäkran ska hållas uppdaterad.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga säkerhetskraven för produkten har visats vara uppfyllda. Om en pyroteknisk artikel omfattas av mer än en EU-rättsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse, ska för alla EU-rättsakter i fråga upprättas en EU-försäkran om överensstämmelse, där det ska anges vilka rättsakter som berörs och lämnas en publikationshänvisning till dem.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det också tas hänsyn till ändringar i konstruktion eller egenskaper hos en produkt i serieproduktion och ändringar i de harmoniserade standarderna eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en pyroteknisk artikel.

7 §
Registreringsnummer för pyrotekniska artiklar

De registreringsnummer för pyrotekniska artiklar som avses i 10 § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven ska till sin form uppfylla kraven i kommissionens genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättande av ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG.

7 § träder i kraft 17.10.2016.

8 §
Register över pyrotekniska artiklar

Ett anmält organ som för register enligt 30 § i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven ska när det gäller registrets uppbyggnad iaktta bestämmelserna i det genomförandedirektiv av kommissionen som nämns i 7 §.

8 § träder i kraft 17.10.2016.

9 §
Allmänna krav på märkningar för pyrotekniska artiklar

Tillverkaren ska se till att pyrotekniska artiklar som tillverkaren släppt ut på marknaden är synligt, läsbart och varaktigt märkta. Bruksanvisningar, säkerhetsinformation och märkningar för pyrotekniska artiklar ska vara tydliga och lättbegripliga.

10 §
Märkning av andra pyrotekniska artiklar än pyrotekniska artiklar för fordon

Utöver vad som föreskrivs i 12 § 2 mom. och 13 § 5 mom. i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, ska andra pyrotekniska artiklar än pyrotekniska artiklar för fordon vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

1) artikelns namn och typ,

2) registreringsnummer,

3) artikelns produkt-, parti- eller serienummer,

4) åldersgränserna för överlåtelse,

5) artikelns kategori och bruksanvisning,

6) i fråga om fyrverkeripjäser i kategori F1 och pyrotekniska artiklar i kategori T1 minsta säkerhetsavstånd och vid behov informationen "Får endast användas utomhus",

7) i fråga om fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 informationen "Får endast användas utomhus" och minsta säkerhetsavstånd,

8) i fråga om fyrverkeripjäser i kategori F4 och pyrotekniska artiklar i kategori T2 informationen "Får endast användas av personer med specialistkunskaper” och minsta säkerhetsavstånd,

9) i fråga om fyrverkeripjäser i kategorierna F3 och F4 tillverkningsåret,

10) nettovikt för explosivämnet i artikeln.

11 §
Märkning av pyrotekniska artiklar för fordon

Utöver vad som föreskrivs i 12 § 2 mom. och 13 § 5 mom. i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, ska pyrotekniska artiklar för fordon vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

1) artikelns namn,

2) artikelns typ,

3) registreringsnummer,

4) produkt-, parti- eller serienummer.

Yrkesmässiga användare ska ges säkerhetsdatablad för pyrotekniska artiklar för fordon. Säkerhetsdatabladet får ges på papper eller elektroniskt.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015. Förordningens 7 och 8 § träder dock i kraft först den 17 oktober 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (1102/2009).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 27, Kommissionens direktiv 2014/58/EG (32014L0058); EUT nr L 115, 17.4.2014, s. 28

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.