Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.5.2015/684

Lag om vissa krav på asbestsanering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om behörighet för asbestsanerare, tillstånd för asbestsanering och register över dessa.

Med asbestsanering avses i denna lag arbete som inom tillämpningsområdet för arbetarskyddslagen (738/2002) utförs för att riva och avlägsna konstruktioner och tekniska system som innehåller asbest, skydda konstruktioner som ska bevaras, städa rivningsobjekt och annat motsvarande arbete i omedelbar anknytning till rivning och avlägsnande av konstruktioner, i vilket arbetstagarna kan exponeras för asbestdamm. Bestämmelserna om asbestsanering i denna lag tillämpas också på underhålls- eller servicearbete på asbesthaltiga konstruktioner och anordningar i byggnader och fartyg, i vilket asbestdamm frigörs.

Särskilda bestämmelser gäller för arbetarskydd vid asbestsanering och hälsoundersökningar för asbestsanerare.

2 §
Behörighet för asbestsanerare

Endast sådana arbetstagare får anlitas för asbestsanering som har den behörighet som krävs för uppgiften och som är registrerade i det register enligt 12 § över personer som är behöriga för asbestsanering.

Behörighetskravet för asbestsanerare är lämplig yrkesexamen eller en del av examen.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007). Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om den behörighet som krävs av asbestsanerare.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om arbetstagare tillämpas även på egenföretagare som utför asbestsanering.

L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007 har upphävts genom L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1384/2015.

3 §
Tillstånd för asbestsanering

Asbestsanering får utföras av en fysisk eller juridisk person som har fått tillstånd för asbestsanering.

Tillstånd behövs dock inte för

1) kortvariga servicearbeten, vid vilka spröda asbestmaterial inte hanteras,

2) inkapsling eller övertäckning av asbesthaltiga material i gott skick,

3) asbestkartläggning och annan provtagning.

4 §
Tillståndsmyndighet

Tillstånd för asbestsanering söks hos arbetarskyddsmyndigheten som är tillståndsmyndighet.

5 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för asbestsanering

Tillstånd för asbestsanering ska av tillståndsmyndigheten beviljas en fysisk person som

1) har fyllt 18 år,

2) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats eller för vilken en intressebevakare inte har utsetts,

3) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

4) i det tillståndspliktiga arbetet har tillgång till sådana anordningar och redskap som behövs för en säker asbestsanering samt serviceutrymmen för dem, och

5) i sin tidigare verksamhet i fråga om iakttagande av arbetarskyddsföreskrifterna visat att han eller hon inte är uppenbart olämplig att utöva tillståndspliktig verksamhet.

Tillstånd ska beviljas en juridisk person, om de personer som ingår i dess förvaltning och verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller kraven i 1 mom. 1–3 och 5 punkten och den juridiska personen uppfyller kraven i 4 och 5 punkten.

6 §
Beviljande av tillstånd för asbestsanering

Tillstånd för asbestsanering beviljas utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att tillståndsmyndigheten har konstaterat att den tillståndssökande uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Tillstånd för asbestsanering beviljas för viss tid eller tills vidare. Tillståndet är riksomfattande.

Särskilda bestämmelser gäller för avgiftsskyldighet för tillstånd.

7 §
Skyldighet att anmäla ändringar

Tillståndshavare ska utan dröjsmål underrätta arbetarskyddsmyndigheten som är tillståndsmyndighet om att den tillståndspliktiga verksamheten upphör samt om sådana väsentliga ändringar som inverkar på beviljande av sådant tillstånd för asbestsanering som avses i 5 §.

8 §
Förnyande av tillstånd för asbestsanering

Bestämmelserna i denna lag om ansökan om tillstånd för asbestsanering tillämpas också på förnyande av tillstånd som beviljats för viss tid.

Om förnyande av ett tillstånd har inletts senast en månad före tillståndets sista giltighetsdag, får tillståndshavaren med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta den tillståndspliktiga verksamheten till dess att ärendet avgörs.

9 §
Återkallande av tillstånd för asbestsanering

Tillståndsmyndigheten ska återkalla ett tillstånd för asbestsanering, om

1) tillståndshavaren begär det, eller

2) sökanden har i ansökan lämnat felaktiga uppgifter som väsentligen har påverkat beviljandet av tillståndet.

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett tillstånd för asbestsanering, om

1) förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls,

2) denna lag, arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller författningar eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem har överträtts i den tillståndspliktiga verksamheten, eller

3) författningar eller bestämmelser som gäller förstöringen av asbestavfall har överträtts i den tillståndspliktiga verksamheten.

Om sådana brister eller försummelser som avses i 2 mom. 1–3 punkten kan avhjälpas, ska tillståndsmyndigheten ställa en frist för tillståndshavaren inom vilken bristen eller försummelsen ska avhjälpas. Tillståndsmyndigheten kan återkalla tillståndet, om tillståndshavaren inte har avhjälpt bristen eller försummelsen inom utsatt tid.

Tillståndsmyndigheten kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande.

10 §
Register över tillstånd för asbestsanering

Tillståndsmyndigheten för ett register över tillstånd för asbestsanering för behandlingen av tillståndsärenden enligt denna lag och främjandet av arbetarskyddet samt för tillsynen över tillståndshavarnas verksamhet. I samband med registreringen ger tillståndsmyndigheten tillståndshavaren ett registreringsnummer.

I registret förs in tillståndshavarens namn eller firma, kontaktinformation, företags- och organisationsnummer, hemvist eller hemort, registreringsnummer samt datum för när tillståndet beviljades, tillståndets giltighetstid och återkallande av tillståndet.

Uppgifterna i registret bevaras i två år efter det att tillståndet upphört att gälla eller den tillståndspliktiga verksamheten upphört.

11 §
Offentlig informationstjänst

Tillståndsmyndigheten får med samtycke av den som registreras, i ett allmänt datanät lämna ut sådana uppgifter som avses i 10 § 2 mom. ur det register över asbestsaneringstillstånd som avses i 1 mom. i den paragrafen.

Tillståndsmyndigheten ska på begäran av en tillståndshavare eller när ett tillstånd har återkallats eller när tillståndsmyndigheten har underrättats om att en tillståndspliktig verksamhet upphör, utan dröjsmål avlägsna uppgifterna om tillståndshavaren ur den offentliga informationstjänsten.

12 §
Register över behöriga asbestsanerare

Tillståndsmyndigheten för ett register över behöriga asbestsanerare för tillsynen över och främjandet av arbetarskyddet. I registret antecknas personens namn, födelsetid, registreringsnummer samt datum för avläggande av yrkesexamen eller en lämplig del av examen.

Tillståndsmyndigheten antecknar de uppgifter som avses i 1 mom. i registret

1) på begäran av den som registreras,

2) med samtycke av den som registreras på begäran av den som ansöker om eller innehar tillstånd för asbestsanering.

En förutsättning för registrering är att ett examensbetyg eller någon annan tillförlitlig utredning över att den som antecknas i registret har sådan behörighet som avses i 2 § 2 mom. visas upp för tillståndsmyndigheten.

Uppgifterna om den registrerade avlägsnas utan dröjsmål ur registret på den registrerades egen begäran eller efter det att tillståndsmyndigheten fått uppgift om att den registrerade avlidit.

13 § (9.8.2019/940)

13 § har upphävts genom L 9.8.2019/940.

14 §
Ändringssökande

Ett beslut som tillståndsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av tillstånd för asbestsanering får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

15 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar andra arbetstagare än sådana som avses i 2 § för asbestsanering eller utför asbestsanering utan tillstånd för asbestsanering ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för asbestsaneringsförseelse dömas till böter.

16 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av arbetarskyddsmyndigheterna. Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Tillståndsmyndighetens och den registeransvariges uppgifter som i denna lag föreskrivs för arbetarskyddsmyndigheten kan ges till ett eller flera ansvarsområden för arbetarskyddsuppgifter, vilka är arbetarskyddsmyndighet och finns vid regionförvaltningsverken, med iakttagande av 6 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009).

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Arbetstagare eller egenföretagare som före den 1 januari 2011 har fått sådan utbildning för asbestsanering som avses i 17 § i statsrådets beslut om asbestarbete (1380/1994), har rätt att utföra asbestsanering utan sådan behörighet som föreskrivs i 2 § 2 mom. i denna lag i två år från denna lags ikraftträdande.

Bemyndiganden som med stöd av 16 § i statsrådets beslut om asbestarbete har getts för rivning och sanering av asbesthaltiga konstruktioner gäller som sådana i två år efter denna lags ikraftträdande. Under denna tid tillämpas 9 § i denna lag på återkallande av bemyndiganden.

RP 323/2014, AjUB 13/2014, RSv 303/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG (32009L0148); EUT L 330, 16.12.2009, s. 28

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.2019/940:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.