Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

22.5.2015/682

Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Beslut om erkännande och verkställbarhet

En sådan ansökan om verkställbarhetsförklaring som avses i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, ska prövas av en tingsrätt. Bestämmelser om vilken tingsrätt som är behörig i ärendet finns i artikel 45.2.

En i artikel 39.2 i förordningen avsedd ansökan om huruvida en dom som getts i en medlemsstat ska erkännas eller inte, ska prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någon av de parter som beslutet avser är bosatt. Om ingen av de parter som beslutet avser är bosatt i Finland, ska ansökan prövas av Helsingfors tingsrätt.

2 §
Sökande av ändring i tingsrättens beslut

Ändring i tingsrättens avgörande enligt 1 § söks hos hovrätten utan att missnöje anmäls.

3 § (29.11.2019/1152)
Europeiskt arvsintyg

Ett europeiskt arvsintyg enligt den förordning som nämns i 1 § utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I landskapet Åland kan ansökan om arvsintyg lämnas in även till Statens ämbetsverk på Åland.

I ett sådant beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som avses i artikel 72 i förordningen får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär på det sätt som anges i den lagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

RP 361/2014, LaUB 27/2014, RSv 316/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (32012R0650); EUT L 201, 27.7.2012, s. 107

Ikraftträdelsestadganden:

29.11.2019/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.