Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

22.5.2015/669

Lag om brottsofferavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om en brottsofferavgift som påförs gärningsmän vid brott. Syftet med lagen är att utöka den statsfinansiering som anvisas för stödtjänster för brottsoffer med ett belopp som motsvarar intäkterna från brottsofferavgifterna.

2 §
Betalningsskyldighet

Skyldig att betala brottsofferavgift är den som döms till straff för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse. Betalningsskyldighet uppstår dock inte, om gärningsmannen varit under 18 år vid den tidpunkt då brottet begicks. Skyldig att betala brottsofferavgift är också en juridisk person som döms till samfundsbot.

3 §
Avgiftens belopp

Brottsofferavgiften är 40 euro om straffet döms ut för ett eller flera brott och det föreskrivna strängaste straffet för brottet eller minst ett av brotten är fängelse i högst sex månader.

Brottsofferavgiften är 80 euro om straffet döms ut för ett eller flera brott och det föreskrivna strängaste straffet för brottet eller minst ett av brotten är fängelse i mer än sex månader.

För juridiska personer är brottsofferavgiften 800 euro.

4 §
Påförande av avgift

Domstolen påför brottsofferavgiften när den dömer ut straffet. I ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) påförs brottsofferavgiften av åklagaren i samband med ett strafföreläggande och av en polis, tullman, gränsbevakare eller jakt- och fiskeövervakare i samband med ett bötesföreläggande.

Brottsofferavgiften får inte påföras om beloppet skulle bli större än det bötesbelopp som gärningsmannen döms till eller påförs.

5 §
Ändringssökande

Ändring i betalningsskyldighet enligt denna lag får sökas endast i samband med huvudsaken.

6 §
Verkställighet av avgiften

Bestämmelser om verkställigheten av brottsofferavgiften finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002). Bestämmelser om verkställigheten av en brottsofferavgift som påförts i samband med ett strafföreläggande och ett bötesföreläggande finns dessutom i 38 § 2 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.

Ingen utsökningsavgift tas ut för verkställighet av en brottsofferavgift.

Bestämmelserna om när böter förfaller tilllämpas på när brottsofferavgifter förfaller.

7 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av justitieministeriet utfärdas det närmare bestämmelser om

1) de handlingar som används och de uppgifter som antecknas i dem samt bevarande av handlingarna,

2) meddelanden i anknytning till verkställigheten av brottsofferavgiften och andra meddelanden mellan myndigheter.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.

RP 293/2014, LaUB 32/2014, RSv 347/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.